IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
5

Umbusi ozayo wakwa-Israyeli

51Buthana ngamaviyo,

ndodakazi yamaviyo;

usivimbezele,

bayakumshaya umahluleli wakwa-Israyeli ngenduku esihlathini.

2

5:2
Math. 2:6
Joh. 7:42
“Kepha wena Betlehema Efratha,

omncane ukuba ube phakathi kwemindeni yakwaJuda,

ngiyakuphunyelwa ngovela kuwe,

ozakuba ngumbusi kwa-Israyeli,

okuvela kwakhe kusukela endulo ezinsukwini zaphakade.”

3

5:3
Isaya 7:14
Ngalokho bayakukhashelwa,

bese yibuyela insali yabafowabo kubantwana bakwa-Israyeli.

4

5:4
AmaH. 72:8
Uyakuma, aluse ngamandla kaJehova nangokuphakama kwegama

likaJehova uNkulunkulu wakhe;

sebeyakuhlala,

ngokuba uzakuba mkhulu

kuze kube semajukujukwini omhlaba.

5Ukuthula kuyakuba yilokhu:

lapho umAsiriya engena ezweni lakithi,

anyathele ezindlini zethu zobukhosi,

siyakumvusela abelusi abayisikhombisa

nezikhulu zabantu eziyisishiyagalombili.

6

5:6
Gen. 10:8
Bayakuchitha izwe lase-Asiriya ngenkemba,

nezwe lakwaNimrode ezintubeni zalo,

asophule kumAsiriya,

lapho engena ezweni lakithi,

nalapho enyathela emikhawulweni yethu.

7

5:7
AmaH. 110:3
Insali yakwaJakobe iyakuba phakathi kwabantu abaningi

njengamazolo avela kuJehova,

ngengezihlambi otshanini ezingahlaleli muntu,

zingahlaleli abantwana babantu.

8Insali yakwaJakobe iyakuba phakathi kwezizwe,

phakathi kwabantu abaningi,

njengengonyama phakathi kwezilwane zasehlathini,

njengebhongo lengonyama phakathi kwemihlambi yezimvu,

elithi lapho lidabula,

linyathele, lidwengule,

kungekho owophulayo.

9Masiphakanyiswe isandla sakho phezu kwezitha zakho,

zinqunywe zonke izitha zakho.

10

5:10
Dut. 17:16
Isaya 9:5
31:1
Zak. 9:10
“Kuyakuthi ngalolo suku,” usho uJehova,

“nginqume amahhashi akho phakathi kwakho,

ngichithe izinqola zakho,

11ngiyinqume imizi yasezweni lakho,

ngizidilize zonke izinqaba zakho.

12Ngiyakunquma ukulumba esandleni sakho,

kungabe kusabakho kuwe abahlola imihlola.

13Ngiyakunquma izithombe zakho ezibaziweyo

nezinsika zakho phakathi kwakho,

ungabe usakhonza imisebenzi yezandla zakho.

14Ngiyakubasiphula o-Ashera* bakho phakathi kwakho,

ngiyichithe imizi yakho.

15Ngiyakwenza impindiselo ngentukuthelo nangokufutheka

kuzo izizwe ezingalalelanga.”

6

UJehova uphikisana nabakwa-Israyeli

61Ake nizwe akushoyo uJehova, ethi:

“Suka ulwe phambi kwezintaba,

uzwise amagquma izwi lakho.

2

6:2
Hos. 4:1
Zwanini, zintaba,

ukuphikisana kukaJehova,

nani zisekelo zomhlaba eziqinileyo,

ngokuba uJehova unokuphikisana nabantu bakhe,

uyakumelana nabo.

3

6:3
Jer. 2:5
“Bantu bami, ngenzeni kini;

kuyini enginikhathaze ngakho na?

Ngiphenduleni.

4

6:4
Eks. 15:20
Nganikhuphula ezweni laseGibithe,

nganihlenga endlini yezigqila,

ngathuma phambi kwenu oMose, no-Aroni, noMiriyamu.

5

6:5
Num. 22:1
23:1
24:1
Josh. 2:1
5:9
Bantu bami, ake nikhumbule

okwacetshwa nguBalaki inkosi yakwaMowabi,

nalokho amphendula ngakho uBileyamu indodana kaBeyori,

nokwakuphakathi kweShithimi neGiligali,

nize nazi izenzo ezilungileyo zikaJehova.”

6Ngiyakusondela kuJehova nginantoni,

ngikhothame kuNkulunkulu ophezulu, na?

Ngiyakufika ngiphethe iminikelo yokushiswa,

nginamathole amnyaka munye, na?

7

6:7
AmaH. 50:9
51:16
Isaya 1:11
UJehova uyakwenamela izinkulungwane zezinqama

nezinkulungwane eziyishumi zemifula yamafutha na?

Ngiyakunika izibulo lami ngenxa yesiphambeko sami,

isithelo sesisu sami ngenxa yesono senhliziyo yami, na?

8

6:8
Dut. 10:12
Ukutshelile, muntu, okuhle;

uJehova ufunani kuwe,

kungabi ngukwenza ukulunga kuphela nokuthanda umusa,

uhambe noNkulunkulu wakho ngokuthobeka, na?

9Izwi likaJehova liyamemeza kuwo umuzi.

Ukwesaba igama lakho ngukusindiswa;

zwanini induku noyimisileyo.

10

6:10
Dut. 25:14
Am. 8:5
Kusekhona inzuzo embi endlini yababi,

ne-efa* elincane eliqalekiswayo, na?

11

6:11
Lev. 19:36
“Ukhona ohlanzekile onesilinganiso esibi

nesikhwama sezisindo ezikhohlisayo na?

12“Abacebileyo bawo bagcwele ubudlova,

nabakhileyo kuwo bakhuluma amanga,

nolimi lwabo lunenkohliso emlonyeni wabo.

13Ngalokho mina ngiyakugulisa ngokushaya,

ngikuchithe ngenxa yezono zakho.

14

6:14
Lev. 26:26
Hos. 4:10
Lapho udlayo, awuyikusutha,

kube khona ukulamba phakathi kwakho;

uyakususa, ungakhululi kodwa,

nokukhululayo ngiyakukukhaphela enkembeni.

15

6:15
Dut. 28:30,38
Am. 5:11
Zef. 1:13
Hag. 1:6
“Uyakutshala, ungavuni kodwa;

uyakunyathela iminqumo, ungazigcobi kodwa ngamafutha,

nezithelo zomvini, ungaliphuzi nokho iwayini.

16Izimiso zika-Omri ziyagcinwa,

nazo zonke izenzo zendlu ka-Ahabi;

nihamba ngamacebo abo;

ngalokho ngiyakunenza incithakalo

nabakhileyo khona into encimfelwayo;

niyakuthwala ihlazo labantu bami.”

7

Izono zesizwe sakwa-Israyeli

71

7:1
Math. 21:19
Maye kimi!

Ngokuba nginjengokuvunwa kwezithelo zasehlobo,

njengokukhothozwa komvini;

akukho hlukuzo lokudliwa;

umphefumulo wami uyafisa ikhiwane eliyingqalabutho.

2

7:2
AmaH. 12:1
Hos. 4:1
Abathembekileyo babhubhile emhlabeni,

akakho oqotho phakathi kwabantu;

bonke baqamekela igazi;

bayazingelana, kube yilowo nalowo umfowabo ngenetha.

3

7:3
Mika 2:1
3:11
Izandla zabo ziphezu kokubi ukukuthuthukisa;

isikhulu sinesicelo,

umahluleli ubheka umvuzo;

omkhulu ukhuluma ngesifiso somphefumulo wakhe;

bayakwalukanisa.

4Omuhle wabo unjengobobe,

olungileyo mubi kunothango lwameva;

usuku lwabalindi bakho nolokuhanjelwa kwakho lufikile;

sekuyakuba ngukukhungatheka kubo.

5Ningamethembi umngane,

ningakholwa ngumhlobo;

gcina iminyango yomlomo wakho kuye olala ngasesifubeni sakho.

6

7:6
Hez. 22:7
Math. 10:35
Luk. 12:53
Ngokuba indodana idelela uyise;

indodakazi ivukela unina;

umalokazana uvukela uninazala,

nezitha zomuntu ngamadoda endlu yakhe.

7Kepha mina ngiyakumbheka uJehova;

ngiyakulindela uNkulunkulu wokusindiswa kwami;

uNkulunkulu wami uyakungizwa.

8Ungathokozi ngami, sitha sami;

ngokuba uma ngiwile, ngiyakuvuka;

lapho ngihlezi ebumnyameni,

uJehova uzakuba ngukukhanya kwami.

9Ngiyakuthwala ulaka lukaJehova,

ngokuba ngonile kuye,

aze amele indaba yami,

angenzele ukwahlulelwa,

angiphumisele ekukhanyeni,

ngibone ukulunga kwakhe.

10

7:10
AmaH. 42:3,10
79:10
115:2
Isaya 10:6
Joweli 2:17
Isitha sami siyakukubona,

sisitshekelwe ngamahloni,

esona besithi kimi:

“Uphi uJehova uNkulunkulu wakho?”

Amehlo ami ayakusibona;

manje siyakunyathelwa njengodaka lwasezitaladini.

11

7:11
Isaya 49:19
54:2
Kuyakufika usuku lokwakha izingange zakho;

ngalolo suku umkhawulo wakho uyakudediselwa kude.

12

7:12
AmaH. 72:8
Isaya 19:23
Zak. 9:10
10:10
Ngalolo suku bayakufika kuwe

bevela e-Asiriya nasemizini yaseGibithe,

kusukela eGibithe kuze kube seMfuleni,*

kusukela elwandle kuze kube selwandle,

kusukela entabeni kuze kube sentabeni.

13Kepha izwe liyakuba yincithakalo

ngenxa yabakhileyo kulo ngezenzo zabo.

14

7:14
Num. 23:9
Dut. 33:28
Yalusa abantu bakho ngentonga yakho,

izimvu zefa lakho

ezihlala zodwa ehlathini phakathi kweKarmeli;

mazaluke eBashani nakwaGileyadi njengasezinsukwini zasendulo.

15

7:15
Joweli 2:26
“Njengasezinsukwini zokuphuma kwakho ezweni laseGibithe

ngiyakubabonisa izimangaliso.”

16

7:16
Jobe 40:4
Abezizwe bayakubona,

babe namahloni ngamandla abo onke,

babeke isandla sabo emlonyeni wabo,

izindlebe zabo zibe yizithulu.

17

7:17
AmaH. 72:9
Isaya 49:23
Bayakukhotha uthuli njengenyoka,

baphume bethuthumela njengezinto ezinabuzelayo emhlabathini

ezindaweni zazo ezivalelweyo,

bafike ngokuqhaqhazela kuJehova uNkulunkulu wethu,

besabe ngenxa yakho.

18

7:18
Eks. 15:11
34:6
AmaH. 103:8
Jer. 10:6
IzE. 10:43
Ngubani onguNkulunkulu onjengawe

othethelela insali yefa lakho ububi bayo,

uyiyekele isiphambeko sayo, na?

Akabambeleli entukuthelweni yakhe kuze kube phakade,

ngokuba wenamela umusa.

19Uyakubuye asibekezelele,

anyathele phansi ububi bethu;

yebo, uyakuphonsa zonke izono zabo ekujuleni kolwandle.

20Uyakunika uJakobe ukuthembeka no-Abrahama umusa

owakufungela obaba kwasezinsukwini zasendulo.