IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Ukusolwa kwabaholi ababi

31

3:1
Jer. 5:4
Ngathi:

“Zwanini nina zinhloko zakwaJakobe,

nani zikhulu zendlu yakwa-Israyeli ukuthi:

Akusikho okwenu ukwazi ukulunga

2

3:2
Am. 5:14
nina enizonda okuhle,

nithanda okubi,

enebula kubo isikhumba sabo,

nenyama yabo emathanjeni abo,

3

3:3
AmaH. 14:4
enidla inyama yabantu bami,

nihlinza kubo isikhumba sabo,

naphula amathambo abo,

yebo, nibaqoba njengokwasekhanzini

nanjengenyama phakathi kwebhodwe.”

4

3:4
Dut. 31:18
Mika 2:11
Khona bayakukhala kuJehova,

kepha akayikubaphendula;

uyakusitheza ubuso bakhe kubo ngaleso sikhathi

ngenxa yokwenza kwabo izenzo zabo zibe zimbi.

5Usho kanje uJehova:

“Ngabaprofethi abadukisa abantu bami,

abathi, bese nakho okokuhlafuna ngamazinyo abo,

bamemeze bathi: ‘Ukuthula,’

nongabeki lutho emlonyeni wabo bamlungisele ukulwa.

6

3:6
Am. 8:9
Ngalokho ubusuku buyakunehlela ukuze ningabi nambono,

kuhlwe kini, ningabe nisabhula;

ilanga liyakushonela abaprofethi,

usuku lube mnyama phezu kwabo.

7

3:7
Lev. 13:45
Ababoni bayakuba namahloni,

ababhuli bayangaze;

bayakumboza amadevu abo bonke,

ngokuba akuveli mpendulo kuNkulunkulu.”

8Kepha mina ngigcwele amandla ngoMoya kaJehova

ngokulunga nangobuqhawe

ukuba ngimtshele uJakobe iziphambeko zakhe,

u-Israyeli izono zakhe.

9Ake nizwe lokhu nina zinhloko zendlu kaJakobe

nani zikhulu zendlu yakwa-Israyeli

eninengwa ngukwahlulelwa,

nihlanekezela konke ukulunga,

10

3:10
Jer. 22:13
Hab. 2:12
enakha iSiyoni ngegazi neJerusalema ngobubi,

11

3:11
Jer. 5:12
7:4
Zef. 3:3
elizinhloko zalo zahlulela ngemivuzo,

nelibapristi balo bafundisa ngenkokhelo,

nelibaprofethi balo babhula ngemali,

bencike nokho kuJehova, bethi:

“UJehova akaphakathi kwethu na?”

Asiyikwehlelwa ngokubi.

12

3:12
Jer. 26:18
Ngalokho ngenxa yenu iSiyoni liyakulinywa njengensimu,

iJerusalema libe yincithakalo,

intaba yendlu ibe yizindawo eziphakemeyo zamahlathi.

4

Isithembiso sokuthula

41

4:1
AmaH. 68:16
Isaya 2:2
Jer. 3:17
Zak. 8:20
Kepha kuyakuthi ngezinsuku ezizayo

intaba yendlu kaJehova

iqiniswe esiqongweni sezintaba,

iphakame kunamagquma,

nabantu bayakugobhozela khona.

2

4:2
AmaH. 110:2
Isaya 51:4
Izizwe eziningi ziyakuhamba, zithi:

“Wozani sikhuphukele entabeni kaJehova

nasendlini kaNkulunkulu kaJakobe;

uyakusifundisa izindlela zakhe,

sihambe emikhondweni yakhe,

ngokuba umthetho uyakuvela eSiyoni,

nezwi likaJehova eJerusalema.

3

4:3
Joweli 3:10
Uyakwahlulela phakathi kwezizwe eziningi,

anqume phakathi kwezizwe ezinamandla ezikude;

ziyakukhanda izinkemba zazo zibe ngamakhuba,

imikhonto yazo ibe ngocelemba;

isizwe asiyikuphakamisela isizwe inkemba,

zingabe zisafuna ukulwa.

4

4:4
Lev. 26:6
1 AmaKh. 4:25
Jer. 30:10
Zak. 3:10
Bayakuhlala,

kube yilowo nalowo phansi komvini wakhe

naphansi komkhiwane wakhe;

akakho oyakubesabisa,

ngokuba umlomo kaJehova Sebawoti ukhulumile.

5Ngokuba bonke abantu bahamba,

kube yilowo nalowo ngegama likankulunkulu wakhe,

kepha thina siyakuhamba ngegama likaJehova uNkulunkulu wethu

kuze kube phakade naphakade.

6

4:6
Dut. 30:3
Hez. 34:16
Zef. 3:19
“Ngalolo suku,” usho uJehova,

“ngiyakubutha abaqhugayo,

ngiqoqe abaxoshiweyo nengenze okubi kubo,

7

4:7
Isaya 24:23
60:22
Dan. 7:14
Ob. 21
Luk. 1:33
ngenze abaqhugayo babe yinsali,

abadediselwe kude babe yisizwe esinamandla;

uJehova uyakubusa phezu kwabo entabeni yaseSiyoni

kusukela manje kuze kube phakade.

8

4:8
Gen. 35:21
Wena mbhoshongo womhlambi,

negquma lendodakazi yaseSiyoni kuyakufika kuwe,

yebo, ukubusa kokuqala kuyakufika,

umbuso wendodakazi yaseJerusalema.”

9

4:9
Jer. 8:19
Umemezelani manje ngokumemeza okungakho na?

Ayikho inkosi kuwe,

ubhubhile umluleki wakho,

lokhu ubanjwe yimihelo njengobelethayo.

10

4:10
AmaH. 54:7
Yiba nemihelo, uzale,

ndodakazi yaseSiyoni njengobelethayo,

ngokuba manje uyakuphuma emzini,

uhlale endle,

ufike naseBabele,

lapho uzakophulwa khona;

lapho uJehova uyakukukhulula esandleni sezitha zakho.

11Manje izizwe eziningi zikubuthanele;

zithi: “Malingcoliswe,

amehlo ethu alibuke iSiyoni.”

12

4:12
Jer. 51:33
Kepha azazi imicabango kaJehova,

aziqondi amasu akhe,

ngokuba uzibuthile njengezithungu esibuyeni.

13

4:13
Dut. 33:17
“Suka ubhule, ndodakazi yaseSiyoni,

ngokuba ngiyakwenza uphondo lwakho lube yinsimbi,

nezinselo zakho ngizenze insimbi;

uyakuchoboza abantu abaningi,”

kwahlukaniselwe uJehova inzuzo yabo,

nemfuyo yabo kuyo iNkosi yomhlaba wonke.

5

Umbusi ozayo wakwa-Israyeli

51Buthana ngamaviyo,

ndodakazi yamaviyo;

usivimbezele,

bayakumshaya umahluleli wakwa-Israyeli ngenduku esihlathini.

2

5:2
Math. 2:6
Joh. 7:42
“Kepha wena Betlehema Efratha,

omncane ukuba ube phakathi kwemindeni yakwaJuda,

ngiyakuphunyelwa ngovela kuwe,

ozakuba ngumbusi kwa-Israyeli,

okuvela kwakhe kusukela endulo ezinsukwini zaphakade.”

3

5:3
Isaya 7:14
Ngalokho bayakukhashelwa,

bese yibuyela insali yabafowabo kubantwana bakwa-Israyeli.

4

5:4
AmaH. 72:8
Uyakuma, aluse ngamandla kaJehova nangokuphakama kwegama

likaJehova uNkulunkulu wakhe;

sebeyakuhlala,

ngokuba uzakuba mkhulu

kuze kube semajukujukwini omhlaba.

5Ukuthula kuyakuba yilokhu:

lapho umAsiriya engena ezweni lakithi,

anyathele ezindlini zethu zobukhosi,

siyakumvusela abelusi abayisikhombisa

nezikhulu zabantu eziyisishiyagalombili.

6

5:6
Gen. 10:8
Bayakuchitha izwe lase-Asiriya ngenkemba,

nezwe lakwaNimrode ezintubeni zalo,

asophule kumAsiriya,

lapho engena ezweni lakithi,

nalapho enyathela emikhawulweni yethu.

7

5:7
AmaH. 110:3
Insali yakwaJakobe iyakuba phakathi kwabantu abaningi

njengamazolo avela kuJehova,

ngengezihlambi otshanini ezingahlaleli muntu,

zingahlaleli abantwana babantu.

8Insali yakwaJakobe iyakuba phakathi kwezizwe,

phakathi kwabantu abaningi,

njengengonyama phakathi kwezilwane zasehlathini,

njengebhongo lengonyama phakathi kwemihlambi yezimvu,

elithi lapho lidabula,

linyathele, lidwengule,

kungekho owophulayo.

9Masiphakanyiswe isandla sakho phezu kwezitha zakho,

zinqunywe zonke izitha zakho.

10

5:10
Dut. 17:16
Isaya 9:5
31:1
Zak. 9:10
“Kuyakuthi ngalolo suku,” usho uJehova,

“nginqume amahhashi akho phakathi kwakho,

ngichithe izinqola zakho,

11ngiyinqume imizi yasezweni lakho,

ngizidilize zonke izinqaba zakho.

12Ngiyakunquma ukulumba esandleni sakho,

kungabe kusabakho kuwe abahlola imihlola.

13Ngiyakunquma izithombe zakho ezibaziweyo

nezinsika zakho phakathi kwakho,

ungabe usakhonza imisebenzi yezandla zakho.

14Ngiyakubasiphula o-Ashera* bakho phakathi kwakho,

ngiyichithe imizi yakho.

15Ngiyakwenza impindiselo ngentukuthelo nangokufutheka

kuzo izizwe ezingalalelanga.”