IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

Isithembiso sokuthula

41

4:1
AmaH. 68:16
Isaya 2:2
Jer. 3:17
Zak. 8:20
Kepha kuyakuthi ngezinsuku ezizayo

intaba yendlu kaJehova

iqiniswe esiqongweni sezintaba,

iphakame kunamagquma,

nabantu bayakugobhozela khona.

2

4:2
AmaH. 110:2
Isaya 51:4
Izizwe eziningi ziyakuhamba, zithi:

“Wozani sikhuphukele entabeni kaJehova

nasendlini kaNkulunkulu kaJakobe;

uyakusifundisa izindlela zakhe,

sihambe emikhondweni yakhe,

ngokuba umthetho uyakuvela eSiyoni,

nezwi likaJehova eJerusalema.

3

4:3
Joweli 3:10
Uyakwahlulela phakathi kwezizwe eziningi,

anqume phakathi kwezizwe ezinamandla ezikude;

ziyakukhanda izinkemba zazo zibe ngamakhuba,

imikhonto yazo ibe ngocelemba;

isizwe asiyikuphakamisela isizwe inkemba,

zingabe zisafuna ukulwa.

4

4:4
Lev. 26:6
1 AmaKh. 4:25
Jer. 30:10
Zak. 3:10
Bayakuhlala,

kube yilowo nalowo phansi komvini wakhe

naphansi komkhiwane wakhe;

akakho oyakubesabisa,

ngokuba umlomo kaJehova Sebawoti ukhulumile.

5Ngokuba bonke abantu bahamba,

kube yilowo nalowo ngegama likankulunkulu wakhe,

kepha thina siyakuhamba ngegama likaJehova uNkulunkulu wethu

kuze kube phakade naphakade.

6

4:6
Dut. 30:3
Hez. 34:16
Zef. 3:19
“Ngalolo suku,” usho uJehova,

“ngiyakubutha abaqhugayo,

ngiqoqe abaxoshiweyo nengenze okubi kubo,

7

4:7
Isaya 24:23
60:22
Dan. 7:14
Ob. 21
Luk. 1:33
ngenze abaqhugayo babe yinsali,

abadediselwe kude babe yisizwe esinamandla;

uJehova uyakubusa phezu kwabo entabeni yaseSiyoni

kusukela manje kuze kube phakade.

8

4:8
Gen. 35:21
Wena mbhoshongo womhlambi,

negquma lendodakazi yaseSiyoni kuyakufika kuwe,

yebo, ukubusa kokuqala kuyakufika,

umbuso wendodakazi yaseJerusalema.”

9

4:9
Jer. 8:19
Umemezelani manje ngokumemeza okungakho na?

Ayikho inkosi kuwe,

ubhubhile umluleki wakho,

lokhu ubanjwe yimihelo njengobelethayo.

10

4:10
AmaH. 54:7
Yiba nemihelo, uzale,

ndodakazi yaseSiyoni njengobelethayo,

ngokuba manje uyakuphuma emzini,

uhlale endle,

ufike naseBabele,

lapho uzakophulwa khona;

lapho uJehova uyakukukhulula esandleni sezitha zakho.

11Manje izizwe eziningi zikubuthanele;

zithi: “Malingcoliswe,

amehlo ethu alibuke iSiyoni.”

12

4:12
Jer. 51:33
Kepha azazi imicabango kaJehova,

aziqondi amasu akhe,

ngokuba uzibuthile njengezithungu esibuyeni.

13

4:13
Dut. 33:17
“Suka ubhule, ndodakazi yaseSiyoni,

ngokuba ngiyakwenza uphondo lwakho lube yinsimbi,

nezinselo zakho ngizenze insimbi;

uyakuchoboza abantu abaningi,”

kwahlukaniselwe uJehova inzuzo yabo,

nemfuyo yabo kuyo iNkosi yomhlaba wonke.