IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Ukusolwa kwabaholi ababi

31

3:1
Jer. 5:4
Ngathi:

“Zwanini nina zinhloko zakwaJakobe,

nani zikhulu zendlu yakwa-Israyeli ukuthi:

Akusikho okwenu ukwazi ukulunga

2

3:2
Am. 5:14
nina enizonda okuhle,

nithanda okubi,

enebula kubo isikhumba sabo,

nenyama yabo emathanjeni abo,

3

3:3
AmaH. 14:4
enidla inyama yabantu bami,

nihlinza kubo isikhumba sabo,

naphula amathambo abo,

yebo, nibaqoba njengokwasekhanzini

nanjengenyama phakathi kwebhodwe.”

4

3:4
Dut. 31:18
Mika 2:11
Khona bayakukhala kuJehova,

kepha akayikubaphendula;

uyakusitheza ubuso bakhe kubo ngaleso sikhathi

ngenxa yokwenza kwabo izenzo zabo zibe zimbi.

5Usho kanje uJehova:

“Ngabaprofethi abadukisa abantu bami,

abathi, bese nakho okokuhlafuna ngamazinyo abo,

bamemeze bathi: ‘Ukuthula,’

nongabeki lutho emlonyeni wabo bamlungisele ukulwa.

6

3:6
Am. 8:9
Ngalokho ubusuku buyakunehlela ukuze ningabi nambono,

kuhlwe kini, ningabe nisabhula;

ilanga liyakushonela abaprofethi,

usuku lube mnyama phezu kwabo.

7

3:7
Lev. 13:45
Ababoni bayakuba namahloni,

ababhuli bayangaze;

bayakumboza amadevu abo bonke,

ngokuba akuveli mpendulo kuNkulunkulu.”

8Kepha mina ngigcwele amandla ngoMoya kaJehova

ngokulunga nangobuqhawe

ukuba ngimtshele uJakobe iziphambeko zakhe,

u-Israyeli izono zakhe.

9Ake nizwe lokhu nina zinhloko zendlu kaJakobe

nani zikhulu zendlu yakwa-Israyeli

eninengwa ngukwahlulelwa,

nihlanekezela konke ukulunga,

10

3:10
Jer. 22:13
Hab. 2:12
enakha iSiyoni ngegazi neJerusalema ngobubi,

11

3:11
Jer. 5:12
7:4
Zef. 3:3
elizinhloko zalo zahlulela ngemivuzo,

nelibapristi balo bafundisa ngenkokhelo,

nelibaprofethi balo babhula ngemali,

bencike nokho kuJehova, bethi:

“UJehova akaphakathi kwethu na?”

Asiyikwehlelwa ngokubi.

12

3:12
Jer. 26:18
Ngalokho ngenxa yenu iSiyoni liyakulinywa njengensimu,

iJerusalema libe yincithakalo,

intaba yendlu ibe yizindawo eziphakemeyo zamahlathi.