IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Ukwahlulelwa kukaJuda no-Israyeli

11

1:1
Jer. 26:18
Izwi likaJehova elafika kuMika waseMoresheti ezinsukwini zikaJothamu, no-Ahazi, noHezekiya, amakhosi akwaJuda, owalibona ngeSamariya neJerusalema.

2

1:2
Dut. 32:1
AmaH. 11:4
50:4
Isaya 1:2
Zwanini, bantu bonke,

uqaphele, mhlaba nokugcwala kwakho,

iNkosi uJehova ibe ngufakazi ngani,

iNkosi isethempelini layo elingcwele.

3

1:3
Gen. 11:7
Isaya 26:21
Am. 4:13
Ngokuba bhekani, uJehova uphuma endaweni yakhe,

ehle, anyathele ezindaweni eziphakemeyo zomhlaba.

4

1:4
Eks. 19:18
AmaH. 68:2
97:5
Am. 9:5
Nah. 1:5
Izintaba ziyakuncibilika phansi kwakhe,

nezigodi ziyakuqhekezeka

njengengcina phambi komlilo,

njengamanzi athululwe emaweni.

5Konke lokhu kungenxa yesiphambeko sikaJakobe

nangezono zendlu yakwa-Israyeli.

Siyini isiphambeko sikaJakobe?

Asiyilo iSamariya na?

Ziyini izindawo eziphakemeyo zakwaJuda?

Aziyilo iJerusalema na?

6“Ngiyakwenza iSamariya libe yizihlephu zasendle

nendawo yokutshala izivini,

ngiqulele amatshe alo esigodini,

ngambule isisekelo salo.

7

1:7
Dut. 23:18
Hos. 2:5
Zonke izithombe zalo ezibaziweyo ziyakwaphulwa,

nakho konke elikukhokhelweyo kuyakushiswa ngomlilo,

nayo yonke imifanekiso ngiyakuyenza ukuba ibe yincithakalo,

ngokuba likuqoqile ngenkokhelo yobufebe;

kuyakubuye kube yinkokhelo yobufebe.”

8

1:8
Jobe 30:28
Isaya 20:3
Ngenxa yalokho ngiyakukhala,

ngihhewule,

ngihambe ngihlutshuliwe,

ngihamba ze;

ngenze isililo njengamakhanka,

ngikhale njengezintshe.

9

1:9
2 AmaKh. 18:13
Jer. 15:8
Ngokuba amanxeba alo awanakuphulukiswa,

lokhu sekufikile nakwaJuda,

kufinyelela esangweni labantu bami naseJerusalema.

10

1:10
2 Sam. 1:20
Ningakulandisi eGati, ningakhali e-Akha;

eBeti Afera huquzelani othulini.

11Dlulani nina enakhileyo eShafiri ngobunqunu nangehlazo;

abakhe eSawanani abaphumi;

ukukhala kwaseBeti Eseli akunivumeli ukuhlala khona.

12

1:12
Am. 3:6
Ngokuba abakhe eMaroti banemihelo ngokuhle,

lokhu okubi kwehlile kuvela kuJehova,

kwafika esangweni laseJerusalema.

13

1:13
Josh. 15:39
2 AmaKh. 19:8
Bophelani enqoleni ihhashi elinejubane,

nina enakhileyo eLakishi;

lona lalingukuqala kwezono kuyo indodakazi yaseSiyoni,

ngokuba iziphambeko zakwa-Israyeli zafunyanwa kuwe.

14

1:14
Josh. 15:44
19:29
Ngalokho uyakupha iMoresheti Gati isipho sokuvalelisana;

izindlu zase-Akizibi ziyakuba yinkohliso kuwo amakhosi akwa-Israyeli.

15

1:15
Josh. 15:44
1 Sam. 22:1
Ngisezakwehlisa phezu kwenu

enakhileyo eMaresha oyakunidla:

udumo luka-Israyeli luyakufika e-Adulamu.

16Ziphucule,

zigunde ngenxa yabantwana bokwenama kwakho,

wandise ubumpandla bakho njengenqe,

ngokuba bayakuthunjwa kuwe.

2

Ukuxwayiswa kwabacindezeli

21

2:1
AmaH. 4:4
36:4
Wo! kwabaceba ububi,

benze okubi emibhedeni yabo!

Ekukhanyeni kokusa bayakwenza,

ngokuba kusemandleni ezandla zabo.

2

2:2
Eks. 20:17
1 AmaKh. 21:1
Isaya 5:8
Bafisa amasimu, bawadluzule,

nezindlu, bazisuse;

bacindezela indoda nendlu yayo,

umuntu nefa lakhe.

3Ngalokho usho kanje uJehova, uthi:

“Bhekani, ngiceba okubi ngalo mndeni,

eningayikukhipha kukho izintamo zenu;

futhi ningahambi ngokuzidla,

ngokuba lokhu kuyisikhathi esibi.

4

2:4
2 AmaKh. 17:24
Ngalolo suku bayakuphakamisa umfanekiso ngani,

bakhale isililo, bathi:

‘Sichithiwe nokuchithwa;

isabelo sabantu bami sinikwa omunye;

yeka ukubuya kwakhe kimi;

abahlubuki babelwa amasimu ethu.’ ”

5Ngalokho akuyikubakho ophonsa intambo ngenkatho

ebandleni likaJehova.

6

2:6
Isaya 30:10
Am. 7:16
“Ningaprofethi,” baprofetha,

basho njalo,

“ningaprofethi ngalokho;

ihlazo aliyikusifica.”

7Kuyakushiwo, nina ndlu kaJakobe,

ukuthi uMoya kaJehova unyinyekile;

yizenzo zakhe lezi na?

“Awamahle yini amazwi ami kohamba ngobuqotho?

8Kepha kade bevukile abantu bami baba yizitha;

nihlubula ingubo esambathweni sabadlula ngethemba,

befulathele ukulwa.

9Niyaxosha abesifazane babantu bami ezindlini zokuthokoza kwabo,

nisusa ezinganeni zabo ubukhosi bami kuze kube phakade.

10

2:10
Lev. 18:25,28
Sukumani nihambe,

ngokuba lokhu akusikho ukuphumula kwenu;

ngenxa yabayingcosana niyachitha ngokuchitha okunamandla.

11

2:11
Isaya 30:10
Mika 3:5
Uma bekuhambahamba umuntu

okhuluma umoya nje namanga, athi:

‘Ngiyakuprofetha kuwe ngewayini nangophuzo olunamandla,’

ubeyakuba ngumprofethi walaba bantu.

12

2:12
Jer. 31:8
Joh. 10:16
“Ngiyakukubutha, Jakobe, wonke wakho;

ngiyakuqoqa nokuqoqa insali yakwa-Israyeli;

ngiyakubabeka ndawonye njengezimvu zaseBosira,

njengomhlambi phakathi kwedlelo lawo,

kwenziwe ukukhamuluka okuvela kubantu.

13

2:13
Isaya 52:12
Umfohli ukhuphuka ngaphambi kwabo;

sebefohlile, badlulela esangweni,

baphuma ngalo;

inkosi yabo idlulile phambi kwabo,

noJehova usesihlokweni sabo.”

3

Ukusolwa kwabaholi ababi

31

3:1
Jer. 5:4
Ngathi:

“Zwanini nina zinhloko zakwaJakobe,

nani zikhulu zendlu yakwa-Israyeli ukuthi:

Akusikho okwenu ukwazi ukulunga

2

3:2
Am. 5:14
nina enizonda okuhle,

nithanda okubi,

enebula kubo isikhumba sabo,

nenyama yabo emathanjeni abo,

3

3:3
AmaH. 14:4
enidla inyama yabantu bami,

nihlinza kubo isikhumba sabo,

naphula amathambo abo,

yebo, nibaqoba njengokwasekhanzini

nanjengenyama phakathi kwebhodwe.”

4

3:4
Dut. 31:18
Mika 2:11
Khona bayakukhala kuJehova,

kepha akayikubaphendula;

uyakusitheza ubuso bakhe kubo ngaleso sikhathi

ngenxa yokwenza kwabo izenzo zabo zibe zimbi.

5Usho kanje uJehova:

“Ngabaprofethi abadukisa abantu bami,

abathi, bese nakho okokuhlafuna ngamazinyo abo,

bamemeze bathi: ‘Ukuthula,’

nongabeki lutho emlonyeni wabo bamlungisele ukulwa.

6

3:6
Am. 8:9
Ngalokho ubusuku buyakunehlela ukuze ningabi nambono,

kuhlwe kini, ningabe nisabhula;

ilanga liyakushonela abaprofethi,

usuku lube mnyama phezu kwabo.

7

3:7
Lev. 13:45
Ababoni bayakuba namahloni,

ababhuli bayangaze;

bayakumboza amadevu abo bonke,

ngokuba akuveli mpendulo kuNkulunkulu.”

8Kepha mina ngigcwele amandla ngoMoya kaJehova

ngokulunga nangobuqhawe

ukuba ngimtshele uJakobe iziphambeko zakhe,

u-Israyeli izono zakhe.

9Ake nizwe lokhu nina zinhloko zendlu kaJakobe

nani zikhulu zendlu yakwa-Israyeli

eninengwa ngukwahlulelwa,

nihlanekezela konke ukulunga,

10

3:10
Jer. 22:13
Hab. 2:12
enakha iSiyoni ngegazi neJerusalema ngobubi,

11

3:11
Jer. 5:12
7:4
Zef. 3:3
elizinhloko zalo zahlulela ngemivuzo,

nelibapristi balo bafundisa ngenkokhelo,

nelibaprofethi balo babhula ngemali,

bencike nokho kuJehova, bethi:

“UJehova akaphakathi kwethu na?”

Asiyikwehlelwa ngokubi.

12

3:12
Jer. 26:18
Ngalokho ngenxa yenu iSiyoni liyakulinywa njengensimu,

iJerusalema libe yincithakalo,

intaba yendlu ibe yizindawo eziphakemeyo zamahlathi.