IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Ukwahlulelwa kukaJuda no-Israyeli

11

1:1
Jer. 26:18
Izwi likaJehova elafika kuMika waseMoresheti ezinsukwini zikaJothamu, no-Ahazi, noHezekiya, amakhosi akwaJuda, owalibona ngeSamariya neJerusalema.

2

1:2
Dut. 32:1
AmaH. 11:4
50:4
Isaya 1:2
Zwanini, bantu bonke,

uqaphele, mhlaba nokugcwala kwakho,

iNkosi uJehova ibe ngufakazi ngani,

iNkosi isethempelini layo elingcwele.

3

1:3
Gen. 11:7
Isaya 26:21
Am. 4:13
Ngokuba bhekani, uJehova uphuma endaweni yakhe,

ehle, anyathele ezindaweni eziphakemeyo zomhlaba.

4

1:4
Eks. 19:18
AmaH. 68:2
97:5
Am. 9:5
Nah. 1:5
Izintaba ziyakuncibilika phansi kwakhe,

nezigodi ziyakuqhekezeka

njengengcina phambi komlilo,

njengamanzi athululwe emaweni.

5Konke lokhu kungenxa yesiphambeko sikaJakobe

nangezono zendlu yakwa-Israyeli.

Siyini isiphambeko sikaJakobe?

Asiyilo iSamariya na?

Ziyini izindawo eziphakemeyo zakwaJuda?

Aziyilo iJerusalema na?

6“Ngiyakwenza iSamariya libe yizihlephu zasendle

nendawo yokutshala izivini,

ngiqulele amatshe alo esigodini,

ngambule isisekelo salo.

7

1:7
Dut. 23:18
Hos. 2:5
Zonke izithombe zalo ezibaziweyo ziyakwaphulwa,

nakho konke elikukhokhelweyo kuyakushiswa ngomlilo,

nayo yonke imifanekiso ngiyakuyenza ukuba ibe yincithakalo,

ngokuba likuqoqile ngenkokhelo yobufebe;

kuyakubuye kube yinkokhelo yobufebe.”

8

1:8
Jobe 30:28
Isaya 20:3
Ngenxa yalokho ngiyakukhala,

ngihhewule,

ngihambe ngihlutshuliwe,

ngihamba ze;

ngenze isililo njengamakhanka,

ngikhale njengezintshe.

9

1:9
2 AmaKh. 18:13
Jer. 15:8
Ngokuba amanxeba alo awanakuphulukiswa,

lokhu sekufikile nakwaJuda,

kufinyelela esangweni labantu bami naseJerusalema.

10

1:10
2 Sam. 1:20
Ningakulandisi eGati, ningakhali e-Akha;

eBeti Afera huquzelani othulini.

11Dlulani nina enakhileyo eShafiri ngobunqunu nangehlazo;

abakhe eSawanani abaphumi;

ukukhala kwaseBeti Eseli akunivumeli ukuhlala khona.

12

1:12
Am. 3:6
Ngokuba abakhe eMaroti banemihelo ngokuhle,

lokhu okubi kwehlile kuvela kuJehova,

kwafika esangweni laseJerusalema.

13

1:13
Josh. 15:39
2 AmaKh. 19:8
Bophelani enqoleni ihhashi elinejubane,

nina enakhileyo eLakishi;

lona lalingukuqala kwezono kuyo indodakazi yaseSiyoni,

ngokuba iziphambeko zakwa-Israyeli zafunyanwa kuwe.

14

1:14
Josh. 15:44
19:29
Ngalokho uyakupha iMoresheti Gati isipho sokuvalelisana;

izindlu zase-Akizibi ziyakuba yinkohliso kuwo amakhosi akwa-Israyeli.

15

1:15
Josh. 15:44
1 Sam. 22:1
Ngisezakwehlisa phezu kwenu

enakhileyo eMaresha oyakunidla:

udumo luka-Israyeli luyakufika e-Adulamu.

16Ziphucule,

zigunde ngenxa yabantwana bokwenama kwakho,

wandise ubumpandla bakho njengenqe,

ngokuba bayakuthunjwa kuwe.