IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
8

UJesu uphilisa umuntu onochoko

(Mark. 1:40; Luk. 5:12)

81Kwathi esehlile entabeni, zamlandela izixuku eziningi. 2Bheka, kwafika onochoko, wakhuleka kuye, wathi: “Nkosi, uma uthanda, ungangihlambulula.”

3Wayeselula isandla, wamphatha, wathi: “Ngiyathanda; hlambuluka.” Wayesehlambuluka masinyane ochokweni lwakhe. 4

8:4
Lev. 14:2
UJesu wayesethi kuye: “Bheka, ungatsheli muntu, kepha hamba uzibonakalise kumpristi, uyise umnikelo owayalelwa nguMose, kube ngubufakazi kubo.”

Ukuphulukiswa kwenceku yenduna

(Luk. 7:1)

5Kwathi esangena eKapernawume, kweza kuye induna yekhulu, yamncenga yathi: 6“Nkosi, umfana wami ulele endlini, ufe uhlangothi, ukhwelwe kakhulu ngubuhlungu.”

7

8:7
Math. 15:24
Wathi kuyo: “Mina ngizakuza ngimphulukise.”

8Induna yekhulu yaphendula yathi: “Nkosi, angifanele ukuba ungene phansi kophahla lwami, kepha yisho izwi nje, khona umfana wami uyakusinda. 9Ngokuba nami ngingumuntu ophansi kwamakhosi, nginamabutho phansi kwami; ngithi kwelinye: ‘Hamba,’ lihambe; ngithi kwelinye: ‘Woza,’ lize; nasencekwini yami: ‘Yenza lokhu,’ ikwenze.”

10UJesu ekuzwa lokho wamangala, wathi kwabamlandelayo: “Ngiqinisile ngithi kini: Angizange ngifumane kwa-Israyeli ukukholwa okungaka kumuntu. 11

8:11
Luk. 13:28
Kepha ngithi kini: Abaningi bayakuza bevela empumalanga nasentshonalanga, bahlale ekudleni no-Abrahama no-Isaka noJakobe embusweni wezulu, 12
8:12
Math. 13:42
21:32
22:13
24:51
25:30
kodwa abantwana bombuso bayakukhishelwa ebumnyameni obungaphandle; lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla amazinyo.”

13UJesu wayesethi enduneni yekhulu: “Hamba, makube kuwe njengokukholwa kwakho.” Umfana wasinda ngaso leso sikhathi.

Umkhwekazi kaPetru nabanye abagulayo bayaphulukiswa

(Mark. 1:23; Luk. 4:31)

14UJesu wayesengena endlini kaPetru, wabona umkhwekazi wakhe elele phansi enomkhuhlane. 15Waphatha isandla sakhe, umkhuhlane wamyeka; wavuka, wamkhonza.

16Kwathi sekuhlwile, baletha kuye abaningi abakhwelwe ngamademoni, wakhipha omoya ngezwi, waphulukisa bonke abagulayo, 17

8:17
Isaya 53:4
ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngo-Isaya umprofethi ukuthi:

“Yena wabetshatha ubuthakathaka bethu,

wathwala izifo zethu.”

Ukumlandela uJesu

(Luk. 9:57)

18Kwathi uJesu ebona isixuku simhaqile, wayala ukuba kuwelelwe ngaphesheya. 19Kwase kufika umbhali, wathi kuye: “Mfundisi, ngizakukulandela, noma uya ngaphi.”

20UJesu wayesethi kuye: “Izimpungushe zinemigodi, nezinyoni zezulu zinezidleke, kepha iNdodana yomuntu kayinandawo, lapho ingacamelisa khona ikhanda.”

21Kodwa omunye wabafundi bakhe wathi kuye: “Nkosi, ngivumele ngiye kuqala ukuyakummbela ubaba.”

22Kepha uJesu wathi kuye: “Ngilandele; yeka abafileyo bembele abafileyo babo.”

Ukuthuliswa kwesivunguvungu

(Mark. 4:35; Luk. 8:22)

23Wayesengena emkhunjini; abafundi bakhe bamlandela. 24Bheka, kwavuka isiphepho esikhulu elwandle, umkhumbi waze wagujuzelwa ngamaza; kepha yena wayelele. 25Basondela, bamvusa, bathi: “Nkosi, sisindise, safa.”

26Wayesethi kubo: “Nesabelani nina bokukholwa okuncane na?” Khona wavuka wakhuza umoya nolwandle, kwaba khona ukuthula okukhulu.

27Kepha abantu bamangala, bathi: “Unjani lo ukuba nomoya nolwandle kumlalele na?”

Ukukhishwa kwamademoni

(Mark. 5:1; Luk. 8:26)

28Kwathi esefikile ngaphesheya ezweni lamaGadara, kwahlangana naye ababili abakhwelwe ngamademoni, bephuma emathuneni, beyizidlova ezinkulu ngangokuba kwakungedlule muntu ngaleyo ndlela. 29Bheka, bamemeza bathi: “Sinamsebenzi muni nawe Ndodana kaNkulunkulu? Uze lapha ukusizwisa ubuhlungu, kungakabi yiso isikhathi, na?”

30Manje kwakukhona kude nabo umhlambi wezingulube eziningi ziklabile. 31Amademoni amncenga athi: “Uma usikhipha, sithume ukuba singene emhlambini wezingulube.”

32Wathi kuwo: “Hambani.” Ayesephuma, angena ezingulubeni; bheka, umhlambi wonke wagulukudela eweni, waphonseka elwandle, wafela emanzini. 33Kodwa ababezalusa babaleka, baya emzini, babika konke, nalokho okwehlele abakhwelwe ngamademoni. 34Bheka, umuzi wonke waphuma ukuyomhlangabeza uJesu; bathe bembona, bamncenga ukuba amuke emikhawulweni yelakubo.

9

UJesu uphilisa umuntu ofe uhlangothi.Ukubizwa kukaMathewu

(Mark. 2:1; Luk. 5:17)

91Wayesengena emkhunjini, wawela, weza emzini wakubo. 2Bheka, baletha kuye umuntu ofe uhlangothi elele ohlakeni. UJesu ebona ukukholwa kwabo wathi kofe uhlangothi: “Yima isibindi, ndodana; uthethelelwe izono zakho.”

3Bheka, abathile kubabhali bathi phakathi kwabo: “Lo uyahlambalaza.”

4UJesu ezazi izizindlo zabo wathi: “Nizindlelani okubi ezinhliziyweni zenu na? 5Ngokuba yikuphi okulula ukuthi: ‘Uthethelelwe izono zakho,’ noma ukuthi: ‘Vuka uhambe,’ na? 6Kepha ukuze nazi ukuthi iNdodana yomuntu inamandla emhlabeni okuthethelela izono –” khona wathi kofe uhlangothi: “Vuka, uthabathe uhlaka lwakho, uye endlini yakho.” 7Wavuka, waya endlini yakhe. 8Kepha izixuku zikubona zethuka, zamdumisa uNkulunkulu onikile abantu amandla anjalo.

9Esadlula lapho uJesu wabona umuntu othiwa uMathewu ehlezi endaweni yokuthela, wathi kuye: “Ngilandele.” Wasuka-ke, wamlandela.

10Kwathi ehlezi ekudleni endlini, bheka, kwafika abaningi abathelisi nezoni, bahlala badla noJesu nabafundi bakhe. 11AbaFarisi bekubona lokho bathi kubafundi bakhe: “Yini ukuba umfundisi wenu adle nabathelisi nezoni na?”

12Ekuzwa lokhu wathi: “Abaphilileyo abadingi inyanga, ngabagulayo bodwa. 13

9:13
Hos. 6:6
Math. 12:7
Luk. 19:10
1 Thim. 1:15
Kepha hambani nifunde ukuba kuthini ukuthi: ‘Ngifuna isihawu, hhayi umhlatshelo.’ Ngokuba angizanga ukubiza abalungileyo kepha izoni ukuba ziphenduke.”

Ukuzila ukudla

(Mark. 2:18; Luk. 5:33)

14Khona kwase kufika kuye abafundi bakaJohane, bathi: “Yini ukuba thina nabaFarisi sizila ukudla; kepha abafundi bakho abazili ngani na?”

15UJesu wathi kubo: “Abayeni bangalila yini, umyeni enabo na? Kodwa kuzakufika izinsuku, lapho umyeni ezakususwa kubo; yikhona-ke bezakuzila. 16Akakho obekela isiziba sendwangu engakashukeki engutsheni endala, ngokuba lokhu okubekelwa kuyo kuyaklebhula engutsheni, kwande ukuklebhuka. 17Akuthelwa futhi iwayini elisha ezimvabeni ezindala, funa izimvaba ziqhume, newayini lichitheke, nezimvaba zonakale. Kodwa iwayini elisha balithela ezimvabeni ezintsha, kulondeke kokubili.”

Indodakazi kaJayiru ivuswa ekufeni

(Mark. 5:21; Luk. 8:40)

18Esakhuluma lokhu kubo, bheka, kwafika umphathi othile, wakhuleka kuye, wathi: “Indodakazi yami ifa khona manje; kepha woza, ubeke isandla sakho phezu kwayo, izakuphila.” 19Wasuka-ke uJesu, wamlandela kanye nabafundi bakhe.

20

9:20
Num. 15:38
Bheka, owesifazane owayenomopho iminyaka eyishumi nambili weza emva kwakhe, wathinta umphetho wengubo yakhe. 21Ngokuba wayethi phakathi kwakhe: “Uma ngingathinta nje ingubo yakhe, ngizakusindiswa.”

22UJesu ephenduka wambona, wathi: “Yima isibindi, ndodakazi; ukukholwa kwakho kukusindisile.” Wasinda owesifazane, kusukela kuleso sikhathi.

23UJesu esefikile endlini yomphathi, ebona khona ababethi bemitshingo nesixuku esixokozelayo, 24wathi kubo: “Dedani, ngokuba intombazana ayifile, kodwa ilele.” Bamhleka usulu. 25Isixuku sesikhishiwe, wangena, wayibamba ngesandla; yavuka intombazana. 26Udumo lwalokho lwezwakala ezweni lonke langakhona.

UJesu uyahawukela izimpumputhe, nesimungulu, nabantu abakhathazekileyo

27Esadlula lapho uJesu, izimpumputhe ezimbili zamlandela, zamemeza zathi: “Sihawukele, ndodana kaDavide!”

28Esengenile endlini, izimpumputhe zeza kuye. UJesu wathi kuzo: “Niyakholwa yini ukuthi ngingakwenza lokhu na?” Zathi kuye: “Yebo, Nkosi.”

29Khona wathinta amehlo azo, wathi: “Makwenzeke kini njengokukholwa kwenu.” 30Ayesevuleka amehlo azo. UJesu waziyalisisa, wathi: “Qaphelani ukuba kungaziwa muntu.” 31Kepha zaphuma, zamdumisa kulo lonke lelo zwe.

32

9:32
Luk. 11:14
Ekuphumeni kwazo, bheka, kwalethwa kuye isimungulu esinedemoni. 33Idemoni selikhishiwe, isimungulu sakhuluma. Izixuku zamangala, zathi: “Akuzange kubonwe okunje kwa-Israyeli.”

34

9:34
Math. 12:24
Mark. 3:22
Kepha abaFarisi bathi: “Ukhipha amademoni ngenkosi yamademoni.”

35

9:35
Mark. 6:6
UJesu wayihamba imizi yonke nemizana efundisa emasinagogeni* abo, eshumayela ivangeli lombuso, ephulukisa izifo zonke nokugula konke. 36
9:36
Num. 27:17
Hez. 34:5
Zak. 10:2
Mark. 6:34
1 Pet. 2:25
Kepha ebona izixuku wabanesihe ngazo, ngokuba zazikhathazekile, zihlakazekile njengezimvu ezingenamalusi. 37
9:37
Luk. 10:2
Joh. 4:35
10:2
Wayesethi kubafundi bakhe: “Ukuvuna kukhulu, kodwa izisebenzi ziyingcosana. 38Ngakho-ke nxusani eNkosini yokuvuna ukuba ithume izisebenzi, ziye ekuvuneni kwayo.”

10

UJesu uthuma abaphostoli bakhe abayishumi nambili

(Mark. 3:13; 6:7; Luk. 6:12; 9:1)

101

10:1
IzE. 1:13
Wayesebabiza abafundi bakhe abayishumi nambili, wabanika amandla phezu kwawomoya abangcolileyo ukuba babakhiphe, nawokuphulukisa izifo zonke nokugula konke.

2Amagama abaphostoli abayishumi nambili yilawa: owokuqala nguSimoni othiwa uPetru, no-Andreya umfowabo, noJakobe kaZebedewu, noJohane umfowabo, 3noFiliphu, noBartolomewu, noTomase, noMathewu umthelisi, noJakobe ka-Alfewu, noThadewu, 4noSimoni umKhanani, noJuda Iskariyothe owamkhaphelayo.

5Laba abayishumi nambili uJesu wabathuma, wabayala wathi:

“Ningayi ngendlela yabezizwe, ningangeni emzini wamaSamariya; 6

10:6
Math. 15:24
IzE. 13:46
kodwa yanini kakhulu ezimvini ezilahlekileyo zendlu ka-Israyeli. 7
10:7
Math. 3:2
4:17
Ekuhambeni kwenu shumayelani nithi: ‘Umbuso wezulu ususondele.’ 8Phulukisani abagulayo, nivuse abafileyo, nihlambulule abanochoko, nikhiphe amademoni. Namukelisiwe ngesihle, yiphani ngesihle. 9
10:9
Luk. 22:35
Ningaphathi golide, nasiliva, nathusi emixhakeni yenu, 10
10:10
1 Kor. 9:4
1 Thim. 5:18
nasikhwama sendlela, namabhantshi amabili, nazicathulo, naludondolo, ngokuba isisebenzi sifanele ukudla kwaso.

11“Nakumuphi umuzi noma umuzana eniyakungena kuwo, cingani ofaneleyo kuwo, nihlale khona, nize nimuke. 12Ekungeneni kwenu endlini niyibingelele. 13Uma indlu ifanele, ukuthula kwenu makuze phezu kwayo; kodwa uma ingafanele, ukuthula kwenu makubuyele kini. 14

10:14
IzE. 13:51
Yilowo nalowo ongayikunamukela engawezwa amazwi enu, anothi niphuma kuleyo ndlu noma kulowo muzi, nivuthulule uthuli ezinyaweni zenu. 15
10:15
Gen. 18:20
Math. 11:24
Ngiqinisile ngithi kini: Kuyakuba ngcono ezweni laseSodoma nakwelaseGomora ngosuku lokwahlulelwa kunakulowo muzi. 16
10:16
Rom. 16:19
Bhekani, ngiyanithuma ninjengezimvu phakathi kwezimpisi; ngakho-ke hlakaniphani njengezinyoka, nibe mnene njengamajuba.

17

10:17
Math. 24:9
Luk. 21:12
Joh. 16:2
“Kepha xwayani abantu, ngokuba bayakunikhaphela emiphakathini, banishaye emasinagogeni* abo. 18
10:18
IzE. 12:1
25:23
Niyakuyiswa nangaphambi kwababusi namakhosi ngenxa yami, kube ngubufakazi kubo nakwabezizwe.

19

10:19
Mark. 13:11
Luk. 12:11
2 Thim. 4:17
“Kepha kuyakuthi, nxa benikhaphela, ningakhathazeki ngokuthi niyakukhuluma kanjani nokuthi niyakuthini, ngokuba niyakuphiwa ngaso leso sikhathi eniyakukukhuluma. 20Ngokuba akuyinina enikhulumayo kodwa uMoya kaYihlo okhuluma kini.

21

10:21
Mika 7:6
“Kepha umuntu uyakukhaphela umfowabo ekufeni, noyise umntanakhe; abantwana bayakuvukela abazali babo, bababulale. 22Niyakuzondwa ngabantu bonke ngenxa yegama lami; kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni lowo uyakusindiswa. 23Nxa benizingela komunye umuzi, anobalekela komunye; ngokuba ngiqinisile ngithi kini: Aniyikuqeda imizi yakwa-Israyeli, ingakafiki iNdodana yomuntu.

24“Umfundi kaphezu komfundisi, nenceku kayiphezu kwenkosi yayo. 25Kumanele umfundi abe njengomfundisi wakhe, nenceku ibe njengenkosi yayo. Uma bebizile umninindlu ngokuthi uBelzebule, kakhulu abendlu yakhe.

26“Ngakho-ke ningabesabi; ngokuba akukho okusitshekelweyo okungayikwambulwa nokufihliweyo okungayikwaziwa. 27Lokhu enginitshela khona ebumnyameni, kukhulumeni ekukhanyeni; nalokhu enikuzwayo endlebeni, kushumayeleni phezu kwezindlu. 28Ningabesabi ababulala umzimba bengenamandla okubulala umphefumulo, kepha kakhulu mesabeni onamandla okubhubhisa nomphefumulo nomzimba esihogweni. 29Akuthengwa yini imizwilili emibili ngendibilishi na? Kepha akuyikuwa phansi namunye kuyo ngaphandle kukaYihlo. 30Kodwa kini zibaliwe nezinwele zonke zekhanda lenu. 31Ngakho maningesabi; nina niyayidlula imizwilili eminingi.

32

10:32
Luk. 12:8
IsAmb. 3:5
“Ngalokho-ke yilowo nalowo oyakungivuma phambi kwabantu, nami ngiyakumvuma phambi kukaBaba osezulwini; 33
10:33
Mark. 8:38
kepha lowo oyakungiphika phambi kwabantu, nami ngiyakumphika phambi kukaBaba osezulwini.

34

10:34
Luk. 12:51
“Ningasho ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni; angizanga ukuletha ukuthula kepha inkemba. 35
10:35
Mika 7:6
Yebo, ngize ukuphambanisa umuntu noyise, nendodakazi nonina, nomalokazana noninazala. 36
10:36
AmaH. 41:10
Nezitha zomuntu kuyakuba ngabendlu yakhe.

37“Othanda uyise nonina kunami kangifanele; nothanda indodana noma indodakazi kunami kangifanele; 38

10:38
Math. 16:24
Mark. 8:34
Luk. 9:23
nongathabathi isiphambano sakhe, angilandele, kangifanele. 39
10:39
Luk. 17:33
Joh. 12:25
Ofumana ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho; olahlekelwa ngukuphila kwakhe ngenxa yami uyakukufumana.

40

10:40
Luk. 9:48
10:16
“Onamukela nina uyangamukela mina; ongamukela mina uyamamukela ongithumileyo. 41
10:41
1 AmaKh. 17:10
Heb. 6:10
Owamukela umprofethi ngegama lomprofethi uyakuzuza umvuzo womprofethi; nowamukela olungileyo ngegama lolungileyo uyakuzuza umvuzo wolungileyo. 42
10:42
Mark. 9:41
Yilowo nalowo oyakuphuzisa abe munye kulaba abancinyane, ngisho inkezo eyodwa yamanzi aqandayo ngegama lomfundi, ngiqinisile ngithi kini: Kasoze alahlekelwa ngumvuzo wakhe.”