IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
5

Intshumayelo yasentabeni

(Luk. 6:20)

51Kwathi ebona izixuku, wenyukela entabeni; esehlezi phansi, abafundi bakhe beza kuye. 2Wayesevula umlomo wakhe, wabafundisa wathi:

3

5:3
Isaya 57:15
“Babusisiwe abampofu emoyeni,

ngokuba umbuso wezulu ungowabo.

4

5:4
AmaH. 126:5
Babusisiwe abakhalayo,

ngokuba bayakududuzwa.

5

5:5
AmaH. 37:11
Babusisiwe abamnene,

ngokuba bayakudla ifa lomhlaba.

6

5:6
Isaya 55:1
Joh. 6:35
Babusisiwe abalambele,

bomele ukulunga,

ngokuba bayakusuthiswa.

7

5:7
Jak. 2:13
Babusisiwe abanesihawu,

ngokuba bayakuhawukelwa.

8

5:8
AmaH. 11:7
24:4
Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo,

ngokuba bayakubona uNkulunkulu.

9Babusisiwe abalamulayo,

ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu.

10

5:10
1 Pet. 3:14
Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga,

ngokuba umbuso wezulu ungowabo.

11

5:11
1 Pet. 4:14
“Nibusisiwe, nxa benithuka, benizingela, bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yami. 12
5:12
IzE. 5:41
7:52
Jabulani, nithokoze, ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini; ngokuba kanjalo babazingela abaprofethi abananduleleyo.

13

5:13
Luk. 14:34
“Nina ningusawoti womhlaba, kepha uma usawoti edumele, ubusawoti bovuswa ngani na? Akasasizi lutho, kuphela ukulahlwa ngaphandle, anyathelwe ngabantu.

14

5:14
2 Kor. 4:6
“Nina ningukukhanya kwezwe. Umuzi owakhe entabeni ungesitheke. 15
5:15
Luk. 8:16
11:33
Nomuntu kasokheli isibani, asibeke phansi kwesitsha, kodwa usifaka othini; khona siyabakhanyisela bonke abasendlini. 16
5:16
1 Pet. 2:12
Kanjalo makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu emihle, badumise uYihlo osezulwini.

17“Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofethi; angizanga ukuchitha, ngize ukugcwalisa. 18

5:18
Math. 24:35
Luk. 16:17
Ngokuba ngiqinisile ngithi kini: Kuze kudlule izulu nomhlaba, akusoze kwadlula gamana linye nasicashana sinye somthetho, kuze kufezeke konke. 19Ngakho-ke oweqa owodwa kule miyalo emincinyane, afundise abantu kanjalo, uyakuthiwa omncinyane embusweni wezulu; kepha oyigcinayo, ayifundise, lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. 20
5:20
Math. 23:1
Luk. 11:39
Ngokuba ngithi kini: Uma ukulunga kwenu kungadluli okwababhali nokwabaFarisi, anisoze nangena embusweni wezulu.

21

5:21
Eks. 20:13
Dut. 5:17
“Nizwile kwathiwa kwabasendulo: ‘Ungabulali; yilowo nalowo obulalayo uyakuba necala lokwahlulelwa.’ 22Kepha mina ngithi kini: Yilowo nalowo othukuthelela umfowabo uyakuba necala lokwahlulelwa; noshoyo kumfowabo ukuthi: ‘Silima,’ uyakuba necala emphakathini; noshoyo ukuthi: ‘Siwula,’ uyakuba necala lokulahlwa esihogweni somlilo.

23“Ngakho-ke nxa uletha umnikelo wakho e-altare, ukhumbula lapho ukuthi umfowenu unamagqubu nawe, 24

5:24
Math. 6:14
Mark. 11:25
shiya lapho umnikelo wakho phambi kwe-altare, uhambe kuqala ubuyisane nomfowenu, andukuba uze unikele umnikelo wakho.

25

5:25
Luk. 12:58
“Shesha uzwane nolwa nawe nisesendleleni, funa olwa nawe akunikele kumahluleli, umahluleli akunikele esikhonzini, uphonswe etilongweni. 26Ngiqinisile ngithi kuwe: Kawusoze waphuma khona, uze ukhiphe ifadingi* lokugcina.

27

5:27
Eks. 20:14
Dut. 5:18
“Nizwile kwathiwa: ‘Ungaphingi.’ 28Kepha mina ngithi kini: Yilowo nalowo obuka owesifazane, amkhanuke, usephingile naye enhliziyweni yakhe. 29
5:29
Math. 18:8
Mark. 9:43
Uma iso lakho lokunene likukhubekisa, likhiphe, ulilahle; ngokuba kungcono kuwe ukuba kubhubhe sibe sinye ezithweni zakho kunokuba wonke umzimba wakho uphonswe esihogweni. 30Noma isandla sakho sokunene sikukhubekisa, sinqume, usilahle; ngokuba kungcono kuwe ukuba kubhubhe sibe sinye ezithweni zakho kunokuba wonke umzimba wakho uphonswe esihogweni.

31

5:31
Dut. 24:1
Math. 19:7
“Kwathiwa: ‘Yilowo nalowo olahla umkakhe kamnike incwadi yesahlukaniso.’ 32
5:32
1 Kor. 7:10
Kepha mina ngithi kini: Yilowo nalowo olahla umkakhe kungengenxa yokuphinga umenza aphinge, noganwa ngolahliweyo uyaphinga.

33

5:33
Lev. 19:12
Num. 30:3
“Nizwile futhi kwathiwa kwabasendulo: ‘Ungafungi amanga, kepha uqinise izifungo zakho eNkosini.’ 34
5:34
Isaya 66:1
Kepha mina ngithi kini: Ningafungi nakanye, noma izulu, ngokuba liyisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu, 35noma umhlaba, ngokuba uyisenabelo sezinyawo zakhe, noma iJerusalema, ngokuba lingumuzi weNkosi enkulu. 36Ungafungi nekhanda lakho, ngokuba awunakuphendula nalunye unwele lube mhlophe nokuba lube mnyama. 37
5:37
Jak. 5:12
Kepha izwi lenu malibe ngokuthi: Yebo, yebo; qhabo, qhabo. Okudlula lokhu kuvela kokubi.

38

5:38
Eks. 21:24
Lev. 24:20
Dut. 19:21
“Nizwile kwathiwa: ‘Iso ngeso, izinyo ngezinyo.’ 39
5:39
IzA. 20:22
24:29
IsiLilo 3:30
Rom. 12:17
1 Thes. 5:15
1 Pet. 3:9
Kepha mina ngithi kini: Ningamelani nokubi, kodwa uma umuntu ekumukula esihlathini sokunene, mphendulele nesinye. 40
5:40
1 Kor. 6:7
Nofuna ukukumangalela, akwamuke ingubo, mnike nejazi. 41Nosuka ekucindezela ukuba uhambe imayela* libe linye, hamba naye abe mabili. 42
5:42
Dut. 15:7
1 Joh. 3:17
Muphe ocela kuwe, ungamfulatheli ofuna ukutsheleka kuwe.

43

5:43
Dut. 23:3
“Nizwile kwathiwa: ‘Wothanda umakhelwane wakho, uzonde isitha sakho.’ 44
5:44
IzA. 25:21
Luk. 23:34
IzE. 7:60
Rom. 12:14,20
1 Kor. 4:12
Kepha mina ngithi kini: Thandani izitha zenu, nibabusise abaniqalekisayo, nibaphathe kahle abanizondayo, nibakhulekele abanizingelayo 45ukuba nibe ngabantwana bakaYihlo osezulwini; ngokuba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi nabahle, anise imvula phezu kwabalungileyo nabangalungile. 46Ngokuba uma nithanda abanithandayo, ninamvuzo muni na? Abenzi njalo nabathelisi na? 47Futhi uma nibingelela abafowenu bodwa, nenza lukhulu luni na? Abenzi njalo nabezizwe na? 48
5:48
Lev. 19:2
20:7,26
Ngakho-ke manibe ngabapheleleyo, njengokuba uYihlo wasezulwini ephelele.