IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Ukushumayela kukaJohane uMbhapathizi

(Mark. 1:1; Luk. 3:1; Joh. 1:6,19)

31Ngaleyo mihla kwavela uJohane uMbhapathizi eshumayela ehlane laseJudiya, ethi: 2“Phendukani, ngokuba umbuso wezulu ususondele!” 3

3:3
Isaya 40:3
Joh. 1:23
Ngokuba nguye akhuluma ngaye umprofethi u-Isaya, ethi:

“Izwi lomemezayo ehlane, lithi:

‘Lungisani indlela yeNkosi,

nenze imikhondo yayo iqonde.’ ”

4

3:4
2 AmaKh. 1:8
Math. 11:8,18
Yena uJohane wayenengubo yoboya bekamela noqhotho lwesikhumba okhalweni lwakhe; ukudla kwakhe kwakuyizinkumbi nezinyosi zasendle. 5Khona kwaphumela kuye iJerusalema, neJudiya lonke, nezwe lonke laseJordani, 6babhapathizwa nguye emfuleni iJordani bevuma izono zabo.

7

3:7
Math. 12:34
23:33
Luk. 3:7
Kepha kwathi ebona abaningi kubaFarisi nabaSadusi beza embhapathizweni, wathi kubo: “Nzalo yezinyoka, ngubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo na? 8Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. 9
3:9
Joh. 8:39
Ningacabangi ukuba ningasho phakathi kwenu ukuthi: ‘Sinobaba u-Abrahama;’ ngokuba ngithi kini: UNkulunkulu angamvusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe. 10
3:10
Math. 7:19
Luk. 13:7
Joh. 15:2,6
Izembe selibekiwe empandeni yemithi; ngakho yonke imithi engatheli izithelo ezinhle iyanqunywa, iphonswe emlilweni.

11

3:11
Hez. 36:25
IzE. 1:5
2:4
11:15
13:25
19:4
“Mina nginibhapathiza ngamanzi, kube ngukuphenduka; kepha yena oza emva kwami unamandla kunami engingafanele ukuthwala izicathulo zakhe; yena uzakunibhapathiza ngoMoya oNgcwele nangomlilo, 12
3:12
Isaya 66:24
Math. 13:30
ombenge yakhe yokwela isesandleni sakhe; uzakushanelisisa isibuya sakhe, abuthele amabele enqolobaneni yakhe; kepha amakhoba uzakuwashisa ngomlilo ongacimekiyo.”

Ukubhapathizwa kukaJesu

(Mark. 1:9; Luk. 3:21)

13Khona uJesu evela eGalile wafika kuJohane eJordani ukuba azobhapathizwa nguye. 14Kepha uJohane wamalela wathi: “Yimi engiswela ukubhapathizwa nguwe; wena uza kimi na?”

15UJesu waphendula, wathi kuye: “Vuma kalokhu, ngokuba kusifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga konke.” Khona wayesemvumela.

16

3:16
Joh. 1:32
UJesu esebhapathiziwe wakhuphuka masinyane emanzini; bheka, izulu lavuleka, wabona uMoya kaNkulunkulu ehla njengejuba, eza phezu kwakhe. 17
3:17
AmaH. 2:7
Math. 12:18
17:5
2 Pet. 1:17
Bheka, kwavela izwi ezulwini, lithi: “Lo uyiNdodana yami ethandekayo engithokozile ngayo.”

4

Ukulingwa kukaJesu

(Mark. 1:12; Luk. 4:1)

41Khona uJesu waholelwa nguMoya ehlane ukuba alingwe nguSathane. 2

4:2
Eks. 34:28
1 AmaKh. 19:8
Esezilile ukudla izinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane, wagcina walamba. 3Kwafika umlingi, wathi kuye: “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, yisho ukuba lawa matshe abe yizinkwa.”

4

4:4
Dut. 8:3
Kepha waphendula wathi: “Kulotshiwe ukuthi: ‘Akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu.’ ”

5Khona uSathane wamthatha, wamyisa emzini ongcwele, wammisa esiqongweni sethempeli, 6

4:6
AmaH. 91:11
wathi kuye: “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, ziphonse phansi; ngokuba kulotshiwe ukuthi:

“ ‘Uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe,

zikuthwale ngezandla,

ungaze waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho.’ ”

7

4:7
Dut. 6:16
UJesu wathi kuye: “Kulotshiwe futhi ukuthi: ‘Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho.’ ”

8USathane wabuye wamyisa entabeni ende kakhulu, wamkhombisa imibuso yonke yezwe nenkazimulo yayo; 9wathi kuye: “Konke lokhu ngizakukunika khona, uma uziwisa phansi, ukhuleke kimi.”

10

4:10
Dut. 6:13
10:20
Khona uJesu wathi kuye: “Suka, Sathane, ngokuba kulotshiwe ukuthi: ‘Wokhuleka eNkosini uNkulunkulu wakho, umkhonze yena yedwa.’ ”

11USathane wayesemshiya; bheka, kwafika izingelosi, zamkhonza.

UJesu uqala ukusebenza eGalile.Ukubizwa kwabafundi

(Mark. 1:14; Luk. 5:1)

12

4:12
Mark. 1:14
Luk. 3:19,20
4:14
Kuthe esezwile ukuthi uJohane uboshiwe, wamuka waya eGalile. 13Wasuka eNazaretha, weza wahlala eKapernawume elingaselwandle emikhawulweni yakwaZabuloni neyakwaNafetali 14ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngo-Isaya umprofethi ukuthi:

15

4:15
Isaya 9:1
“Izwe lakwaZabuloni nezwe lakwaNafetali

ngaselwandle ngaphesheya kweJordani,

iGalile labezizwe,

16isizwe esasihlezi ebumnyameni

sibonile ukukhanya okukhulu,

nababehlezi ezweni nasethunzini lokufa

kuphumele kubo ukukhanya.”

17

4:17
Math. 3:2
10:7
Mark. 1:15
Kusukela kuleso sikhathi uJesu waqala ukushumayela nokusho ukuthi: “Phendukani, ngokuba umbuso wezulu ususondele.”

18

4:18
Mark. 1:16
Luk. 5:1
Joh. 1:42
UJesu ehamba ngaselwandle lwaseGalile wabona izelamani ezimbili, uSimoni othiwa uPetru no-Andreya umfowabo, bephonsa inetha elwandle; ngokuba babe ngabadobi. 19Wayesethi kubo: “Ngilandeleni; ngiyakunenza nibe ngabadobi babantu.” 20Base bewashiya masinyane amanetha, bamlandela.

21Esedlulela phambili wabona ezinye izelamani ezimbili, uJakobe kaZebedewu, noJohane umfowabo, besemkhunjini kanye noZebedewu uyise, belungisa amanetha abo; wababiza. 22Base beshiya masinyane umkhumbi noyise, bamlandela.

23

4:23
Math. 9:35
UJesu walihamba lonke elaseGalile efundisa emasinagogeni* abo, eshumayela ivangeli lombuso, ephulukisa abantu ezifweni zonke nasebuthakathakeni bonke. 24
4:24
Mark. 1:28
Udumo lwakhe lwezwakala ezweni lonke laseSiriya; baletha kuye bonke abagulayo abaphethwe yizifo ngezifo nobuhlungu, nabakhwelwe ngamademoni, nabanesithuthwane, nabafe uhlangothi, wabaphulukisa. 25Izixuku eziningi zamlandela zivela eGalile, naseDekapholi, naseJerusalema, naseJudiya, nangaphesheya kweJordani.

5

Intshumayelo yasentabeni

(Luk. 6:20)

51Kwathi ebona izixuku, wenyukela entabeni; esehlezi phansi, abafundi bakhe beza kuye. 2Wayesevula umlomo wakhe, wabafundisa wathi:

3

5:3
Isaya 57:15
“Babusisiwe abampofu emoyeni,

ngokuba umbuso wezulu ungowabo.

4

5:4
AmaH. 126:5
Babusisiwe abakhalayo,

ngokuba bayakududuzwa.

5

5:5
AmaH. 37:11
Babusisiwe abamnene,

ngokuba bayakudla ifa lomhlaba.

6

5:6
Isaya 55:1
Joh. 6:35
Babusisiwe abalambele,

bomele ukulunga,

ngokuba bayakusuthiswa.

7

5:7
Jak. 2:13
Babusisiwe abanesihawu,

ngokuba bayakuhawukelwa.

8

5:8
AmaH. 11:7
24:4
Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo,

ngokuba bayakubona uNkulunkulu.

9Babusisiwe abalamulayo,

ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu.

10

5:10
1 Pet. 3:14
Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga,

ngokuba umbuso wezulu ungowabo.

11

5:11
1 Pet. 4:14
“Nibusisiwe, nxa benithuka, benizingela, bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yami. 12
5:12
IzE. 5:41
7:52
Jabulani, nithokoze, ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini; ngokuba kanjalo babazingela abaprofethi abananduleleyo.

13

5:13
Luk. 14:34
“Nina ningusawoti womhlaba, kepha uma usawoti edumele, ubusawoti bovuswa ngani na? Akasasizi lutho, kuphela ukulahlwa ngaphandle, anyathelwe ngabantu.

14

5:14
2 Kor. 4:6
“Nina ningukukhanya kwezwe. Umuzi owakhe entabeni ungesitheke. 15
5:15
Luk. 8:16
11:33
Nomuntu kasokheli isibani, asibeke phansi kwesitsha, kodwa usifaka othini; khona siyabakhanyisela bonke abasendlini. 16
5:16
1 Pet. 2:12
Kanjalo makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu emihle, badumise uYihlo osezulwini.

17“Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofethi; angizanga ukuchitha, ngize ukugcwalisa. 18

5:18
Math. 24:35
Luk. 16:17
Ngokuba ngiqinisile ngithi kini: Kuze kudlule izulu nomhlaba, akusoze kwadlula gamana linye nasicashana sinye somthetho, kuze kufezeke konke. 19Ngakho-ke oweqa owodwa kule miyalo emincinyane, afundise abantu kanjalo, uyakuthiwa omncinyane embusweni wezulu; kepha oyigcinayo, ayifundise, lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. 20
5:20
Math. 23:1
Luk. 11:39
Ngokuba ngithi kini: Uma ukulunga kwenu kungadluli okwababhali nokwabaFarisi, anisoze nangena embusweni wezulu.

21

5:21
Eks. 20:13
Dut. 5:17
“Nizwile kwathiwa kwabasendulo: ‘Ungabulali; yilowo nalowo obulalayo uyakuba necala lokwahlulelwa.’ 22Kepha mina ngithi kini: Yilowo nalowo othukuthelela umfowabo uyakuba necala lokwahlulelwa; noshoyo kumfowabo ukuthi: ‘Silima,’ uyakuba necala emphakathini; noshoyo ukuthi: ‘Siwula,’ uyakuba necala lokulahlwa esihogweni somlilo.

23“Ngakho-ke nxa uletha umnikelo wakho e-altare, ukhumbula lapho ukuthi umfowenu unamagqubu nawe, 24

5:24
Math. 6:14
Mark. 11:25
shiya lapho umnikelo wakho phambi kwe-altare, uhambe kuqala ubuyisane nomfowenu, andukuba uze unikele umnikelo wakho.

25

5:25
Luk. 12:58
“Shesha uzwane nolwa nawe nisesendleleni, funa olwa nawe akunikele kumahluleli, umahluleli akunikele esikhonzini, uphonswe etilongweni. 26Ngiqinisile ngithi kuwe: Kawusoze waphuma khona, uze ukhiphe ifadingi* lokugcina.

27

5:27
Eks. 20:14
Dut. 5:18
“Nizwile kwathiwa: ‘Ungaphingi.’ 28Kepha mina ngithi kini: Yilowo nalowo obuka owesifazane, amkhanuke, usephingile naye enhliziyweni yakhe. 29
5:29
Math. 18:8
Mark. 9:43
Uma iso lakho lokunene likukhubekisa, likhiphe, ulilahle; ngokuba kungcono kuwe ukuba kubhubhe sibe sinye ezithweni zakho kunokuba wonke umzimba wakho uphonswe esihogweni. 30Noma isandla sakho sokunene sikukhubekisa, sinqume, usilahle; ngokuba kungcono kuwe ukuba kubhubhe sibe sinye ezithweni zakho kunokuba wonke umzimba wakho uphonswe esihogweni.

31

5:31
Dut. 24:1
Math. 19:7
“Kwathiwa: ‘Yilowo nalowo olahla umkakhe kamnike incwadi yesahlukaniso.’ 32
5:32
1 Kor. 7:10
Kepha mina ngithi kini: Yilowo nalowo olahla umkakhe kungengenxa yokuphinga umenza aphinge, noganwa ngolahliweyo uyaphinga.

33

5:33
Lev. 19:12
Num. 30:3
“Nizwile futhi kwathiwa kwabasendulo: ‘Ungafungi amanga, kepha uqinise izifungo zakho eNkosini.’ 34
5:34
Isaya 66:1
Kepha mina ngithi kini: Ningafungi nakanye, noma izulu, ngokuba liyisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu, 35noma umhlaba, ngokuba uyisenabelo sezinyawo zakhe, noma iJerusalema, ngokuba lingumuzi weNkosi enkulu. 36Ungafungi nekhanda lakho, ngokuba awunakuphendula nalunye unwele lube mhlophe nokuba lube mnyama. 37
5:37
Jak. 5:12
Kepha izwi lenu malibe ngokuthi: Yebo, yebo; qhabo, qhabo. Okudlula lokhu kuvela kokubi.

38

5:38
Eks. 21:24
Lev. 24:20
Dut. 19:21
“Nizwile kwathiwa: ‘Iso ngeso, izinyo ngezinyo.’ 39
5:39
IzA. 20:22
24:29
IsiLilo 3:30
Rom. 12:17
1 Thes. 5:15
1 Pet. 3:9
Kepha mina ngithi kini: Ningamelani nokubi, kodwa uma umuntu ekumukula esihlathini sokunene, mphendulele nesinye. 40
5:40
1 Kor. 6:7
Nofuna ukukumangalela, akwamuke ingubo, mnike nejazi. 41Nosuka ekucindezela ukuba uhambe imayela* libe linye, hamba naye abe mabili. 42
5:42
Dut. 15:7
1 Joh. 3:17
Muphe ocela kuwe, ungamfulatheli ofuna ukutsheleka kuwe.

43

5:43
Dut. 23:3
“Nizwile kwathiwa: ‘Wothanda umakhelwane wakho, uzonde isitha sakho.’ 44
5:44
IzA. 25:21
Luk. 23:34
IzE. 7:60
Rom. 12:14,20
1 Kor. 4:12
Kepha mina ngithi kini: Thandani izitha zenu, nibabusise abaniqalekisayo, nibaphathe kahle abanizondayo, nibakhulekele abanizingelayo 45ukuba nibe ngabantwana bakaYihlo osezulwini; ngokuba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi nabahle, anise imvula phezu kwabalungileyo nabangalungile. 46Ngokuba uma nithanda abanithandayo, ninamvuzo muni na? Abenzi njalo nabathelisi na? 47Futhi uma nibingelela abafowenu bodwa, nenza lukhulu luni na? Abenzi njalo nabezizwe na? 48
5:48
Lev. 19:2
20:7,26
Ngakho-ke manibe ngabapheleleyo, njengokuba uYihlo wasezulwini ephelele.