IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

Ukulingwa kukaJesu

(Mark. 1:12; Luk. 4:1)

41Khona uJesu waholelwa nguMoya ehlane ukuba alingwe nguSathane. 2

4:2
Eks. 34:28
1 AmaKh. 19:8
Esezilile ukudla izinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane, wagcina walamba. 3Kwafika umlingi, wathi kuye: “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, yisho ukuba lawa matshe abe yizinkwa.”

4

4:4
Dut. 8:3
Kepha waphendula wathi: “Kulotshiwe ukuthi: ‘Akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu.’ ”

5Khona uSathane wamthatha, wamyisa emzini ongcwele, wammisa esiqongweni sethempeli, 6

4:6
AmaH. 91:11
wathi kuye: “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, ziphonse phansi; ngokuba kulotshiwe ukuthi:

“ ‘Uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe,

zikuthwale ngezandla,

ungaze waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho.’ ”

7

4:7
Dut. 6:16
UJesu wathi kuye: “Kulotshiwe futhi ukuthi: ‘Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho.’ ”

8USathane wabuye wamyisa entabeni ende kakhulu, wamkhombisa imibuso yonke yezwe nenkazimulo yayo; 9wathi kuye: “Konke lokhu ngizakukunika khona, uma uziwisa phansi, ukhuleke kimi.”

10

4:10
Dut. 6:13
10:20
Khona uJesu wathi kuye: “Suka, Sathane, ngokuba kulotshiwe ukuthi: ‘Wokhuleka eNkosini uNkulunkulu wakho, umkhonze yena yedwa.’ ”

11USathane wayesemshiya; bheka, kwafika izingelosi, zamkhonza.

UJesu uqala ukusebenza eGalile.Ukubizwa kwabafundi

(Mark. 1:14; Luk. 5:1)

12

4:12
Mark. 1:14
Luk. 3:19,20
4:14
Kuthe esezwile ukuthi uJohane uboshiwe, wamuka waya eGalile. 13Wasuka eNazaretha, weza wahlala eKapernawume elingaselwandle emikhawulweni yakwaZabuloni neyakwaNafetali 14ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngo-Isaya umprofethi ukuthi:

15

4:15
Isaya 9:1
“Izwe lakwaZabuloni nezwe lakwaNafetali

ngaselwandle ngaphesheya kweJordani,

iGalile labezizwe,

16isizwe esasihlezi ebumnyameni

sibonile ukukhanya okukhulu,

nababehlezi ezweni nasethunzini lokufa

kuphumele kubo ukukhanya.”

17

4:17
Math. 3:2
10:7
Mark. 1:15
Kusukela kuleso sikhathi uJesu waqala ukushumayela nokusho ukuthi: “Phendukani, ngokuba umbuso wezulu ususondele.”

18

4:18
Mark. 1:16
Luk. 5:1
Joh. 1:42
UJesu ehamba ngaselwandle lwaseGalile wabona izelamani ezimbili, uSimoni othiwa uPetru no-Andreya umfowabo, bephonsa inetha elwandle; ngokuba babe ngabadobi. 19Wayesethi kubo: “Ngilandeleni; ngiyakunenza nibe ngabadobi babantu.” 20Base bewashiya masinyane amanetha, bamlandela.

21Esedlulela phambili wabona ezinye izelamani ezimbili, uJakobe kaZebedewu, noJohane umfowabo, besemkhunjini kanye noZebedewu uyise, belungisa amanetha abo; wababiza. 22Base beshiya masinyane umkhumbi noyise, bamlandela.

23

4:23
Math. 9:35
UJesu walihamba lonke elaseGalile efundisa emasinagogeni* abo, eshumayela ivangeli lombuso, ephulukisa abantu ezifweni zonke nasebuthakathakeni bonke. 24
4:24
Mark. 1:28
Udumo lwakhe lwezwakala ezweni lonke laseSiriya; baletha kuye bonke abagulayo abaphethwe yizifo ngezifo nobuhlungu, nabakhwelwe ngamademoni, nabanesithuthwane, nabafe uhlangothi, wabaphulukisa. 25Izixuku eziningi zamlandela zivela eGalile, naseDekapholi, naseJerusalema, naseJudiya, nangaphesheya kweJordani.