IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Ukushumayela kukaJohane uMbhapathizi

(Mark. 1:1; Luk. 3:1; Joh. 1:6,19)

31Ngaleyo mihla kwavela uJohane uMbhapathizi eshumayela ehlane laseJudiya, ethi: 2“Phendukani, ngokuba umbuso wezulu ususondele!” 3

3:3
Isaya 40:3
Joh. 1:23
Ngokuba nguye akhuluma ngaye umprofethi u-Isaya, ethi:

“Izwi lomemezayo ehlane, lithi:

‘Lungisani indlela yeNkosi,

nenze imikhondo yayo iqonde.’ ”

4

3:4
2 AmaKh. 1:8
Math. 11:8,18
Yena uJohane wayenengubo yoboya bekamela noqhotho lwesikhumba okhalweni lwakhe; ukudla kwakhe kwakuyizinkumbi nezinyosi zasendle. 5Khona kwaphumela kuye iJerusalema, neJudiya lonke, nezwe lonke laseJordani, 6babhapathizwa nguye emfuleni iJordani bevuma izono zabo.

7

3:7
Math. 12:34
23:33
Luk. 3:7
Kepha kwathi ebona abaningi kubaFarisi nabaSadusi beza embhapathizweni, wathi kubo: “Nzalo yezinyoka, ngubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo na? 8Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. 9
3:9
Joh. 8:39
Ningacabangi ukuba ningasho phakathi kwenu ukuthi: ‘Sinobaba u-Abrahama;’ ngokuba ngithi kini: UNkulunkulu angamvusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe. 10
3:10
Math. 7:19
Luk. 13:7
Joh. 15:2,6
Izembe selibekiwe empandeni yemithi; ngakho yonke imithi engatheli izithelo ezinhle iyanqunywa, iphonswe emlilweni.

11

3:11
Hez. 36:25
IzE. 1:5
2:4
11:15
13:25
19:4
“Mina nginibhapathiza ngamanzi, kube ngukuphenduka; kepha yena oza emva kwami unamandla kunami engingafanele ukuthwala izicathulo zakhe; yena uzakunibhapathiza ngoMoya oNgcwele nangomlilo, 12
3:12
Isaya 66:24
Math. 13:30
ombenge yakhe yokwela isesandleni sakhe; uzakushanelisisa isibuya sakhe, abuthele amabele enqolobaneni yakhe; kepha amakhoba uzakuwashisa ngomlilo ongacimekiyo.”

Ukubhapathizwa kukaJesu

(Mark. 1:9; Luk. 3:21)

13Khona uJesu evela eGalile wafika kuJohane eJordani ukuba azobhapathizwa nguye. 14Kepha uJohane wamalela wathi: “Yimi engiswela ukubhapathizwa nguwe; wena uza kimi na?”

15UJesu waphendula, wathi kuye: “Vuma kalokhu, ngokuba kusifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga konke.” Khona wayesemvumela.

16

3:16
Joh. 1:32
UJesu esebhapathiziwe wakhuphuka masinyane emanzini; bheka, izulu lavuleka, wabona uMoya kaNkulunkulu ehla njengejuba, eza phezu kwakhe. 17
3:17
AmaH. 2:7
Math. 12:18
17:5
2 Pet. 1:17
Bheka, kwavela izwi ezulwini, lithi: “Lo uyiNdodana yami ethandekayo engithokozile ngayo.”