IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Izazi zasempumalanga

21UJesu esezelwe eBetlehema laseJudiya emihleni kaHerode inkosi, bheka, kwafika izazi eJerusalema, zivela empumalanga, zithi: 2“Uphi lowo ozelwe eyinkosi yabaJuda na? Ngokuba sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga, size ukukhuleka kuye.”

3UHerode inkosi esekuzwile lokho wakhathazeka neJerusalema lonke kanye naye. 4Wabutha bonke abapristi abakhulu nababhali besizwe, wabuza kubo ukuthi uKristu uzakuzalelwaphi. 5Bathi kuye: “EBetlehema laseJudiya, ngokuba kulotshiwe kanjalo ngomprofethi ukuthi:

6

2:6
Mika 5:2
Joh. 7:42
“ ‘Nawe Betlehema,

lizwe lakwaJuda,

kawusiye omncane nakanye kubabusi bakwaJuda,

ngokuba kuyakuvela kuwe umbusi

oyakwalusa isizwe sami u-Israyeli.’ ”

7Khona uHerode, ezibizile izazi ngasese, wabuzisisa kuzo isikhathi inkanyezi ebonakele ngaso, 8wazithuma eBetlehema, wathi: “Hambani nibuzisise ngomntwana; kuyakuthi nxa nimfumene, ningitshele ukuba nami ngiye ngikhuleke kuye.”

9Seziyizwile inkosi, zamuka; bheka, inkanyezi ezayibona kwelasempumalanga yahamba phambi kwazo, yaze yafika yema phezu kwalapho umntwana ekhona. 10Zathi ukuyibona inkanyezi, zathokoza ngokuthokoza okukhulu kakhulu. 11

2:11
AmaH. 72:10
Isaya 60:6
Zase zingena endlini, zabona umntwana noMariya unina, zawa phansi, zakhuleka kuye, zavula amagugu azo, zamkhunga ngezipho: igolide namakha nenhlaka. 12Kwathi ziyaliwe nguNkulunkulu ngephupho ukuba zingabuyeli kuHerode, zabuyela ezweni lakubo ngenye indlela.

13Sezimukile, bheka, ingelosi yeNkosi yabonakala kuJosefa ngephupho, ithi: “Vuka uthabathe umntwana nonina, ubalekele eGibithe, uhlale khona, ngize ngikutshele; ngokuba uHerode uzakumfuna umntwana ukuba ambhubhise.”

14Wavuka-ke, wathabatha umntwana nonina ebusuku, wamuka waya eGibithe, 15

2:15
Hos. 11:1
wahlala khona, waze wafa uHerode, ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa yiNkosi ngomprofethi ukuthi: “Ngayibiza indodana yami iphume eGibithe.”

Ukubulawa kwabantwana baseBetlehema

16Khona uHerode, esebonile ukuthi izazi zimphambile, wathukuthela kakhulu, wathumela wabulala bonke abantwana besilisa baseBetlehema nasendaweni yonke yangakhona, abaminyaka mibili nangaphansi njengesikhathi abesibuzisisile kuzo izazi. 17Khona kwagcwaliseka okwakhulunywa ngoJeremiya umprofethi ukuthi:

18

2:18
Gen. 35:19
Jer. 31:15
“Kwezwakala izwi eRama,

ukukhala nokulila okukhulu,

uRakheli ekhalela abantwana bakhe,

engavumi ukududuzwa, ngokuba abasekho.”

Ukubuya kukaJosefa eGibithe nokuhlala kwakhe eNazaretha

19Kepha uHerode esefile, bheka, ingelosi yeNkosi yabonakala ngephupho kuJosefa eGibithe, yathi: 20“Vuka uthabathe umntwana nonina, uye ezweni lakwa-Israyeli; ngokuba sebefile ababezingela ukuphila komntwana.”

21Wasuka-ke, wathabatha umntwana nonina, wafika ezweni lakwa-Israyeli. 22Kepha ezwa ukuthi sekubusa u-Arkelawu eJudiya esikhundleni sikaHerode uyise, wesaba ukuya khona; eseyaliwe nguNkulunkulu ngephupho wamuka waya kwelaseGalile; 23

2:23
Isaya 9:11
11:1
53:2
Mark. 14:67
Joh. 1:46
7:52
wafika wakha emzini othiwa iNazaretha ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngabaprofethi ukuthi: “Uyakubizwa ngokuthi umNazaretha.”

3

Ukushumayela kukaJohane uMbhapathizi

(Mark. 1:1; Luk. 3:1; Joh. 1:6,19)

31Ngaleyo mihla kwavela uJohane uMbhapathizi eshumayela ehlane laseJudiya, ethi: 2“Phendukani, ngokuba umbuso wezulu ususondele!” 3

3:3
Isaya 40:3
Joh. 1:23
Ngokuba nguye akhuluma ngaye umprofethi u-Isaya, ethi:

“Izwi lomemezayo ehlane, lithi:

‘Lungisani indlela yeNkosi,

nenze imikhondo yayo iqonde.’ ”

4

3:4
2 AmaKh. 1:8
Math. 11:8,18
Yena uJohane wayenengubo yoboya bekamela noqhotho lwesikhumba okhalweni lwakhe; ukudla kwakhe kwakuyizinkumbi nezinyosi zasendle. 5Khona kwaphumela kuye iJerusalema, neJudiya lonke, nezwe lonke laseJordani, 6babhapathizwa nguye emfuleni iJordani bevuma izono zabo.

7

3:7
Math. 12:34
23:33
Luk. 3:7
Kepha kwathi ebona abaningi kubaFarisi nabaSadusi beza embhapathizweni, wathi kubo: “Nzalo yezinyoka, ngubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo na? 8Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. 9
3:9
Joh. 8:39
Ningacabangi ukuba ningasho phakathi kwenu ukuthi: ‘Sinobaba u-Abrahama;’ ngokuba ngithi kini: UNkulunkulu angamvusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe. 10
3:10
Math. 7:19
Luk. 13:7
Joh. 15:2,6
Izembe selibekiwe empandeni yemithi; ngakho yonke imithi engatheli izithelo ezinhle iyanqunywa, iphonswe emlilweni.

11

3:11
Hez. 36:25
IzE. 1:5
2:4
11:15
13:25
19:4
“Mina nginibhapathiza ngamanzi, kube ngukuphenduka; kepha yena oza emva kwami unamandla kunami engingafanele ukuthwala izicathulo zakhe; yena uzakunibhapathiza ngoMoya oNgcwele nangomlilo, 12
3:12
Isaya 66:24
Math. 13:30
ombenge yakhe yokwela isesandleni sakhe; uzakushanelisisa isibuya sakhe, abuthele amabele enqolobaneni yakhe; kepha amakhoba uzakuwashisa ngomlilo ongacimekiyo.”

Ukubhapathizwa kukaJesu

(Mark. 1:9; Luk. 3:21)

13Khona uJesu evela eGalile wafika kuJohane eJordani ukuba azobhapathizwa nguye. 14Kepha uJohane wamalela wathi: “Yimi engiswela ukubhapathizwa nguwe; wena uza kimi na?”

15UJesu waphendula, wathi kuye: “Vuma kalokhu, ngokuba kusifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga konke.” Khona wayesemvumela.

16

3:16
Joh. 1:32
UJesu esebhapathiziwe wakhuphuka masinyane emanzini; bheka, izulu lavuleka, wabona uMoya kaNkulunkulu ehla njengejuba, eza phezu kwakhe. 17
3:17
AmaH. 2:7
Math. 12:18
17:5
2 Pet. 1:17
Bheka, kwavela izwi ezulwini, lithi: “Lo uyiNdodana yami ethandekayo engithokozile ngayo.”

4

Ukulingwa kukaJesu

(Mark. 1:12; Luk. 4:1)

41Khona uJesu waholelwa nguMoya ehlane ukuba alingwe nguSathane. 2

4:2
Eks. 34:28
1 AmaKh. 19:8
Esezilile ukudla izinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane, wagcina walamba. 3Kwafika umlingi, wathi kuye: “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, yisho ukuba lawa matshe abe yizinkwa.”

4

4:4
Dut. 8:3
Kepha waphendula wathi: “Kulotshiwe ukuthi: ‘Akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu.’ ”

5Khona uSathane wamthatha, wamyisa emzini ongcwele, wammisa esiqongweni sethempeli, 6

4:6
AmaH. 91:11
wathi kuye: “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, ziphonse phansi; ngokuba kulotshiwe ukuthi:

“ ‘Uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe,

zikuthwale ngezandla,

ungaze waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho.’ ”

7

4:7
Dut. 6:16
UJesu wathi kuye: “Kulotshiwe futhi ukuthi: ‘Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho.’ ”

8USathane wabuye wamyisa entabeni ende kakhulu, wamkhombisa imibuso yonke yezwe nenkazimulo yayo; 9wathi kuye: “Konke lokhu ngizakukunika khona, uma uziwisa phansi, ukhuleke kimi.”

10

4:10
Dut. 6:13
10:20
Khona uJesu wathi kuye: “Suka, Sathane, ngokuba kulotshiwe ukuthi: ‘Wokhuleka eNkosini uNkulunkulu wakho, umkhonze yena yedwa.’ ”

11USathane wayesemshiya; bheka, kwafika izingelosi, zamkhonza.

UJesu uqala ukusebenza eGalile.Ukubizwa kwabafundi

(Mark. 1:14; Luk. 5:1)

12

4:12
Mark. 1:14
Luk. 3:19,20
4:14
Kuthe esezwile ukuthi uJohane uboshiwe, wamuka waya eGalile. 13Wasuka eNazaretha, weza wahlala eKapernawume elingaselwandle emikhawulweni yakwaZabuloni neyakwaNafetali 14ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngo-Isaya umprofethi ukuthi:

15

4:15
Isaya 9:1
“Izwe lakwaZabuloni nezwe lakwaNafetali

ngaselwandle ngaphesheya kweJordani,

iGalile labezizwe,

16isizwe esasihlezi ebumnyameni

sibonile ukukhanya okukhulu,

nababehlezi ezweni nasethunzini lokufa

kuphumele kubo ukukhanya.”

17

4:17
Math. 3:2
10:7
Mark. 1:15
Kusukela kuleso sikhathi uJesu waqala ukushumayela nokusho ukuthi: “Phendukani, ngokuba umbuso wezulu ususondele.”

18

4:18
Mark. 1:16
Luk. 5:1
Joh. 1:42
UJesu ehamba ngaselwandle lwaseGalile wabona izelamani ezimbili, uSimoni othiwa uPetru no-Andreya umfowabo, bephonsa inetha elwandle; ngokuba babe ngabadobi. 19Wayesethi kubo: “Ngilandeleni; ngiyakunenza nibe ngabadobi babantu.” 20Base bewashiya masinyane amanetha, bamlandela.

21Esedlulela phambili wabona ezinye izelamani ezimbili, uJakobe kaZebedewu, noJohane umfowabo, besemkhunjini kanye noZebedewu uyise, belungisa amanetha abo; wababiza. 22Base beshiya masinyane umkhumbi noyise, bamlandela.

23

4:23
Math. 9:35
UJesu walihamba lonke elaseGalile efundisa emasinagogeni* abo, eshumayela ivangeli lombuso, ephulukisa abantu ezifweni zonke nasebuthakathakeni bonke. 24
4:24
Mark. 1:28
Udumo lwakhe lwezwakala ezweni lonke laseSiriya; baletha kuye bonke abagulayo abaphethwe yizifo ngezifo nobuhlungu, nabakhwelwe ngamademoni, nabanesithuthwane, nabafe uhlangothi, wabaphulukisa. 25Izixuku eziningi zamlandela zivela eGalile, naseDekapholi, naseJerusalema, naseJudiya, nangaphesheya kweJordani.