IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
28

Ukuvuka nokuzibonakalisa kukaJesu

(Mark. 16:1; Luk. 24:1; Joh. 20:1)

281

28:1
Mark. 16:1
Luk. 24:1
Joh. 20:1
Kepha ekupheleni kwesabatha ngovivi lolokuqala lweviki kwafika uMariya Magdalena nomunye uMariya, beza ukuyobona iliba.

2Bheka, kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu, ngokuba ingelosi yeNkosi yehla ezulwini, yeza yagingqa itshe, yahlala phezu kwalo. 3Ukubonakala kwayo kwakunjengonyazi, nesambatho sayo sasimhlophe njengongqoqwane. 4Kepha abalindi bathuthumela ngokuyesaba, baba njengabafileyo.

5

28:5
Mark. 16:6
Luk. 24:5
Kodwa ingelosi yaphendula, yathi kwabesifazane: “Ningesabi nina; ngokuba ngiyazi ukuthi nifuna uJesu obebethelwe esiphambanweni; 6
28:6
Math. 12:40
16:21
17:23
20:19
kakho lapha, ngokuba uvukile njengokusho kwakhe; zanini nibone indawo lapho ebelele khona. 7
28:7
Math. 26:32
Hambani masinyane, nitshele abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo; bhekani, uyanandulela ukuya eGalile, nizakumbona khona. Bhekani, nginitshelile.” 8Base beshesha bamuka ethuneni benokwesaba nokuthokoza okukhulu, bagijima baya ukubikela abafundi bakhe. 9
28:9
Mark. 16:9
Bheka, uJesu wabahlangabeza, wathi: “Sanibona.” Besondela babamba izinyawo zakhe, bakhuleka kuye. 10
28:10
Joh. 20:17
IzE. 1:3
13:31
1 Kor. 15:4
Heb. 2:11
Khona uJesu wathi kubo: “Ningesabi; hambani, nibikele abafowethu ukuba bahambe baye eGalile; bayakungibona khona.”

11Besahamba, bheka, abanye kubalindi bafika emzini, babikela abapristi abakhulu konke okwenzekileyo. 12

28:12
Math. 27:64
Sebebuthene namalunga benza icebo, banika amabutho imali eningi, 13bathi: “Shonini ukuthi abafundi bakhe beza ebusuku, bameba silele. 14Uma kuzwakala lokho kumbusi, siyakuncengana naye thina, nina ningakhathazeki.” 15Ayeseyithatha imali, enza njengokufundiswa kwawo. Leli zwi landa phakathi kwabaJuda kuze kube namuhla.

Isiyalezo sokugcina sikaJesu

(Mark. 16:14; Luk. 24:44)

16Kepha abafundi abayishumi nanye baya eGalile kuleyo ntaba uJesu ayebayalele yona; 17sebembona bakhuleka kuye, kepha abanye bangabaza. 18

28:18
AmaH. 8:6
Math. 11:27
Joh. 3:35
13:3
17:2
Ef. 1:20
Heb. 1:2
2:8
UJesu wasondela, wakhuluma kubo, wathi: “Ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni; 19
28:19
Mark. 16:15
Luk. 24:47
IzE. 2:41
ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhapathize egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele, 20
28:20
Math. 18:20
nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho; bhekani, mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe.”