IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
26

Abakhulu balulekana ngoJesu

(Mark. 14:1; Luk. 22:1)

261Kwathi uJesu eseqedile onke lawo mazwi, wathi kubafundi bakhe: 2

26:2
Math. 20:18
Mark. 14:1
Luk. 22:1
“Niyazi ukuthi emva kwezinsuku ezimbili kuyiPhasika; iNdodana yomuntu izakukhashelwa ukuba ibethelwe esiphambanweni.”

3Khona kwabuthana abapristi abakhulu namalunga esizwe egcekeni lompristi omkhulu othiwa uKayafase. 4Bacebisana ukuba bambambe uJesu ngobuqili, bambulale. 5Kepha bathi: “Makungabi ngomkhosi, funa kube khona isiyaluyalu esizweni.”

UJesu ugcotshwa eBethaniya

(Mark. 14:3; Joh. 12:1)

6

26:6
Mark. 14:3
Joh. 12:1
Kuthe uJesu eseBethaniya endlini kaSimoni owayenochoko, 7kwafika kuye owesifazane ephethe umfuma we-alabaste* wamafutha anenani elikhulu, wawathela ekhanda lakhe ehlezi ekudleni.

8Kepha abafundi bakhe bebona lokho bathukuthela, bathi: “Kwenzelwani lokho kuchitha na? 9Ngokuba lokho nga kuthengisiwe ngokukhulu, kwaphiwa abampofu.”

10Kepha uJesu ekwazi lokho wathi kubo: “Nimhluphelani owesifazane na? Ngokuba usebenzile umsebenzi omuhle kimi; 11

26:11
Dut. 15:11
ngokuba abampofu ninabo njalo, kepha mina aninami njalo. 12Ngokuba lapho ethela lawo mafutha emzimbeni wami, ukwenzele ukungilungisela ukumbelwa. 13Ngiqinisile ngithi kini: Nomaphi lapho liyakushunyayelwa khona leli vangeli ezweni lonke, kuyakukhulunywa nangalokho akwenzileyo, kube yisikhumbuzo ngaye.”

Umvuzo wokumkhaphela uJesu

(Mark. 14:10; Luk. 22:3)

14

26:14
Math. 10:4
Mark. 14:10
Luk. 22:3
Joh. 11:57
Khona kwasuka omunye wabayishumi nambili othiwa uJuda Iskariyothe, waya kubapristi abakhulu, 15
26:15
Zak. 11:12
1 Thim. 6:9
wathi: “Niyakunginikani, ngimkhaphele kini, na?” Base bemnika izinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu. 16Kusukela lapho wafuna ithuba lokumkhaphela.

Ukumiswa kwesidlo esingcwele

(Mark. 14:12; Luk. 22:7; Joh. 13:21)

17

26:17
Eks. 12:3,15
Mark. 14:12
Luk. 22:7
Kepha ngosuku lokuqala lwesinkwa esingenamvubelo abafundi beza kuJesu, bathi: “Uthanda ukuba sikulungiselephi ukuba udle iphasika na?”

18Wathi: “Hambani niye emzini kumuntu othile, nithi kuye: ‘Uthi uMfundisi: Isikhathi sami siseduze; ngizakwenza iphasika kwakho kanye nabafundi bami.’ ” 19Abafundi benza-ke njengokuba uJesu ebayalile; balungisa iphasika.

20

26:20
Mark. 14:17
Luk. 22:14,21
Kwathi sekuhlwile, wayehlezi ekudleni nabafundi abayishumi nambili. 21
26:21
Joh. 13:21
Besadla, wathi: “Ngiqinisile ngithi kini: Omunye kini uzakungikhaphela.”

22Badabuka kakhulu, baqala ukusho kuye, kwaba yilowo, nalowo, ukuthi: “Kungaba yimi, Nkosi, na?”

23

26:23
AmaH. 41:9
Kepha waphendula wathi: “Ofake isandla kanye nami esitsheni nguyena ozakungikhaphela. 24INdodana yomuntu iyamuka kambe njengokulotshiwe ngayo, kepha maye kulowo muntu iNdodana yomuntu ekhashelwa ngaye! Nga kukuhle kulowo muntu ukuba kazalwanga.”

25Wayesephendula uJuda omkhaphelayo, wathi: “Kungaba yimi, Rabi, na?”

Wathi kuye: “Usho khona.”

26

26:26
Mark. 14:22
Luk. 22:19
1 Kor. 11:23
Besadla, uJesu wathabatha isinkwa, wasibusisa, wasihlephula, wanika abafundi bakhe, wathi: “Thabathani nidle; lokhu kungumzimba wami.” 27Wayesethabatha isitsha, wabonga, wabanika, wathi: “Phuzani nonke kuso; 28
26:28
Eks. 24:8
Jer. 31:3
Zak. 9:11
Math. 20:28
Rom. 5:15
1 Pet. 1:18
ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano elithululwa ngenxa yabaningi kukho ukuthethelelwa kwezono. 29
26:29
Luk. 22:18
Kepha ngithi kini: Kusukela manje angisayikuphuza kulesi sithelo somvini, kuze kufike lolo suku engiyakusiphuza ngalo nani sisisha embusweni kaBaba.”

30

26:30
AmaH. 115 – 118;
Kwathi sebehlabelele igama lokubonga, baphuma, baya eNtabeni Yeminqumo.

31

26:31
Zak. 13:7
Luk. 2:34
Joh. 16:32
Khona uJesu wathi kubo: “Nina nonke nizakukhubeka ngami ngalobu busuku, ngokuba kulotshiwe ukuthi: ‘Ngiyakushaya umalusi, izimvu zomhlambi zihlakazeke’; 32
26:32
Math. 28:7,16
Mark. 14:28
kodwa emva kokuvuswa kwami ngiyakunandulela ukuya eGalile.”

33

26:33
Luk. 22:33
Joh. 13:37
UPetru waphendula, wathi kuye: “Noma bonke beyakukhubeka ngawe, mina angisoze ngakhubeka.”

34UJesu wathi kuye: “Ngiqinisile ngithi kuwe: Ngalobu busuku, lingakakhali iqhude, uzakungiphika kathathu.”

35UPetru wayesethi kuye: “Noma ngingaze ngife nawe, angisoze ngakuphika.” Basho njalo nabafundi bonke.

EGetsemane

(Mark. 14:32; Luk. 22:39)

36

26:36
Mark. 14:32
Luk. 22:39
Joh. 18:1
Khona uJesu wafika nabo endaweni ethiwa iGetsemane, wathi kubafundi: “Hlalani lapha, ngisaya kukhuleka laphaya.” 37
26:37
Math. 4:21
Wathatha uPetru namadodana amabili kaZebedewu, waqala ukuba nomunyu nosizi. 38
26:38
Joh. 12:27
Khona wathi kubo: “Umphefumulo wami ulusizi kakhulu kuze kube sekufeni; hlalani lapha, nilinde kanye nami.”

39

26:39
Joh. 6:38
Heb. 5:7
Waqhubeka ingcosana, wawa ngobuso bakhe, wakhuleka wathi: “Baba, uma kungenzeka, akudlule kimi lesi sitsha; nokho kungabi njengokuba ngithanda mina, kodwa njengokuba uthanda wena.”

40Wayeseza kubafundi, wabafumana belele; wathi kuPetru: “Kanti beningelinde nami ihora libe linye na? 41

26:41
Gal. 5:17
1 Pet. 5:8
Lindani, nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni; umoya uyavuma, kepha inyama ibuthakathaka.”

42Wabuye waya ngokwesibili, wakhuleka wathi: “Baba, uma lesi sitsha singedlule kimi ngingasiphuzanga, mayenziwe intando yakho.”

43Esebuya futhi wabafumana belele, ngokuba amehlo abo ayenzima. 44Wabuye wabashiya, waya wakhuleka ngokwesithathu esho futhi lona lelo zwi.

45Khona wafika kubafundi, wathi kubo: “Nisalele namanje niphumula; bhekani, ihora selisondele, iNdodana yomuntu isiyakhashelwa ezandleni zezoni. 46Sukumani sihambe; bhekani, ongikhaphelayo usesondele.”

Ukuboshwa kukaJesu nokuthethwa kwecala lakhe

(Mark. 14:43; Luk. 22:47,63; Joh. 18:2)

47

26:47
Mark. 14:43
Luk. 22:47
Joh. 18:2
Esakhuluma, bheka, kwafika uJuda, omunye wabayishumi nambili, enesixuku esikhulu sinezinkemba nezinduku, sivela kubapristi abakhulu namalunga esizwe. 48Kepha omkhaphelayo wayebanike isiboniso sokuthi: “Lowo engiyakumanga nguye; mbambeni yena.” 49Wafika masinyane kuJesu, wathi: “E Rabi!” Wamanga.

50

26:50
Joh. 13:27
UJesu wayesethi kuye: “Mngane, ubabeleni na?”

Khona basondela, babeka izandla kuJesu, bambamba. 51

26:51
Mark. 14:47
Luk. 22:49
Joh. 18:10
Bheka, omunye kwababe noJesu welula isandla, wahosha inkemba yakhe, wayigenca inceku yompristi omkhulu, wayinquma indlebe.

52UJesu wayesethi kuye: “Buyisela inkemba yakho endaweni yayo, ngokuba bonke abaphatha inkemba bayakubhubha ngenkemba. 53Ingabe uthi ngingecele kuBaba angithumele manje amalegiyona* ezingelosi adlula ishumi nambili na? 54Pho-ke ingagcwaliseka kanjani imibhalo yokuthi kumelwe ukuba kube njalo na?”

55

26:55
Mark. 14:48
Luk. 22:52
Ngaleso sikhathi uJesu wathi ezixukwini: “Niphumile kungathi nize kumphangi, niphethe izinkemba nezinduku ukungibamba, na? Bengihlezi ethempelini imihla ngemihla ngifundisa, anangibamba. 56
26:56
Mark. 14:50
Kepha konke lokho kwenzekile ukuba kugcwaliseke imibhalo yabaprofethi.” Khona bonke abafundi bamshiya, babaleka.

57

26:57
Mark. 14:53
Luk. 22:54
Joh. 18:12
Ababembambile uJesu bamusa kuKayafase umpristi omkhulu, lapho kwakubuthene khona ababhali namalunga. 58Kepha uPetru wamlandela ekude kwaze kwaba segcekeni lompristi omkhulu; wangena phakathi, wahlala phansi nezikhonzi ukuba abone isigcino.

59Abapristi abakhulu nomphakathi wonke bafuna ubufakazi bamanga ngoJesu, ukuze bambulale; 60kepha ababufumananga, nakuba kwafika ofakazi abaningi bamanga. Kodwa kamuva kwavela ababili, 61

26:61
Math. 27:40
Joh. 2:19
bathi: “Lo wathi: ‘Nginamandla okudiliza ithempeli likaNkulunkulu, ngibuye ngilakhe ngezinsuku ezintathu.’ ”

62Kwase kusukuma umpristi omkhulu, wathi kuye: “Awuphenduli lutho na? Kuyini abakufakaza ngawe laba na?” 63

26:63
Luk. 22:66
Kepha uJesu wathula.

Wayesethi kuye umpristi omkhulu: “Ngikufungisa uNkulunkulu ophilayo ukuba usitshele uma unguKristu, iNdodana kaNkulunkulu.”

64

26:64
AmaH. 110:1
Dan. 7:13
Math. 16:27
24:30
25:31
1 Thes. 4:16
IsAmb. 1:7
UJesu wayesethi kuye: “Usho khona. Nokho ngithi kini: Kusukela manje niyakubona iNdodana yomuntu ihlezi ngakwesokunene saMandla, iza emafwini ezulu.”

65

26:65
Joh. 10:33
Khona umpristi omkhulu waklebhula izingubo zakhe, wathi: “Usehlambalazile; sisaswelelani ofakazi na? Bheka, kalokhu nikuzwile ukuhlambalaza kwakhe. 66
26:66
Lev. 24:16
Joh. 19:7
Nithini na?”

Kepha baphendula bathi: “Ufanele ukufa.”

67

26:67
Isaya 50:6
Math. 27:30
Luk. 22:63
Base bemkhafulela ngamathe ebusweni, bamdushuza, kepha abanye bammukula, 68bathi: “Siprofethele, Kristu; ngubani okushayileyo na?”

Ukuphika kukaPetru

(Mark. 14:66; Luk. 22:54; Joh. 18:17,25)

69

26:69
Mark. 14:66
Luk. 22:55
Joh. 18:17
Kepha uPetru wayehlezi ngaphandle egcekeni; kweza kuye intombazana, yathi: “Nawe ubunoJesu waseGalile.”

70Kodwa waphika phambi kwabo bonke, wathi: “Angikwazi lokhu okushoyo.”

71Kwathi esephumele esangweni, enye intombazana yambona, yathi kwababe lapho: “Lona ubenoJesu waseNazaretha.”

72Waphika futhi ngokufunga, wathi: “Angimazi lowo muntu.”

73Emva kwesikhashana ababemi khona basondela, bathi kuPetru: “Nempela nawe ungomunye wabo, ngokuba nokukhuluma kwakho kuyakudalula.”

74Khona waqala ukuthuka nokufunga, wathi: “Angimazi lowo muntu.”

Masinyane lase likhala iqhude. 75UPetru wayesekhumbula izwi likaJesu abelishilo lokuthi: “Iqhude lingakakhali, uzakungiphika kathathu.” Waphumela phandle, wakhala kamunyu.

27

UJesu ephambi kukaPilatu.Ukuzibulala kukaJuda

(Mark. 15:1; Luk. 23:1,13; Joh. 18:28; 19:2,16)

271

27:1
Mark. 15:1
Luk. 22:66
Kwathi sekusile, bonke abapristi abakhulu namalunga esizwe benza icebo ngoJesu lokuba bambulale; 2
27:2
Luk. 23:1
Joh. 18:28
bambopha, bamuka naye, bamnikela kuPilatu umbusi.

3

27:3
Math. 26:15
Khona uJuda owamkhaphelayo, ebona ukuthi ulahliwe, wazisola, wabuyisela izinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu kubapristi namalunga, 4wathi: “Ngonile ukuba ngikhaphele igazi elingenacala.”

Bona bathi: “Kuyini lokho kithi na? Zibonele wena.”

5

27:5
IzE. 1:18
Wayesephonsa izinhlamvu zesiliva ethempelini, wamuka, waziphanyeka.

6Kepha abapristi abakhulu bazithatha izinhlamvu zesiliva, bathi: “Akuvunyelwe ukuzifaka emnikelweni, ngokuba kuyimali yegazi.” 7Benza icebo, bathenga ngayo insimu yombumbi, ibe ngeyokumbela abafokazi. 8Ngalokho insimu leyo ithiwa insimu yegazi kuze kube namuhla. 9

27:9
Jer. 32:6
Zak. 11:12
Khona kwagcwaliseka okwashiwo ngomprofethi uJeremiya ukuthi: “Bathatha izinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu, inani lowamiselwa inani onani lakhe lamiswa ngamadodana ka-Israyeli; 10bakhokha ngazo insimu yombumbi, njengokuba iNkosi ingiyalile.”

11

27:11
Mark. 15:2
Luk. 23:3
Joh. 18:33
1 Thim. 6:13
Kepha uJesu wayemi phambi kombusi; umbusi wambuza wathi: “Wena uyinkosi yabaJuda na?”

UJesu wathi kuye: “Usho khona.”

12

27:12
Isaya 53:7
Kwathi lapho abapristi abakhulu namalunga bemthwesa icala, kaphendulanga lutho. 13Khona uPilatu wathi kuye: “Awuzwa yini lokho okungaka abakufakaza ngawe na?” 14
27:14
Joh. 19:9
Akaze amphendula nakwelilodwa izwi, umbusi waze wamangala kakhulu.

15

27:15
Mark. 15:6
Joh. 18:39
Kepha ngomkhosi umbusi wayejwayele ukukhululela isixuku isiboshwa sibe sinye esasisithanda. 16Ngaleso sikhathi babe nesiboshwa esidumileyo esithiwa uBaraba. 17
27:17
Luk. 23:16
Ngakho sebebuthene, uPilatu wathi kubo: “Nithanda ukuba nginikhululele bani, uBaraba nokuba uJesu othiwa uKristu, na?” 18Ngokuba wayekwazi ukuthi bamnikele ngomhawu.

19Esahlezi esihlalweni sokwahlulela, umkakhe wathumela kuye, wathi: “Ungabi nandaba kulowo muntu olungileyo; ngokuba ngihluphekile kakhulu namuhla ngaye ephusheni.”

20Kepha abapristi abakhulu namalunga bancenga izixuku ukuba zicele uBaraba, zimbulale uJesu.

21

27:21
IzE. 3:13
Wayesephendula umbusi, wathi kubo: “Nithanda ukuba nginikhululele muphi kulaba ababili na?”

Bathi: “UBaraba.”

22UPilatu wathi kubo: “Pho-ke, ngimenze njani uJesu othiwa uKristu na?”

Bonke bathi: “Makabethelwe esiphambanweni.”

23Wayesethi: “Ngokuba wenze bubi buni na?”

Kepha bamemeza kakhulu, bathi: “Makabethelwe esiphambanweni.”

24

27:24
Dut. 21:6
UPilatu esebona ukuthi akanakwenza lutho nokuthi isiphithiphithi sesanda kakhulu, wathatha amanzi, wahlamba izandla phambi kwesixuku, wathi: “Anginacala egazini lalo muntu; ziboneleni nina.”

25Abantu bonke base bephendula bethi: “Igazi lakhe malibe phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu.”

26Wayesebakhululela uBaraba, kepha wamshaya uJesu, wamnikela ukuba abethelwe esiphambanweni.

27

27:27
Mark. 15:16
Joh. 19:2
Khona amabutho ombusi ayesemthatha uJesu, amngenisa enqabeni, aqoqela kuye ibutho lonke. 28Amhlubula, amembathisa ingubo ebomvu, 29aluka umqhele wameva, awufaka ekhanda lakhe, nomhlanga esandleni sakhe sokunene, aguqa ngamadolo phambi kwakhe, ambhinqa athi: “Bayede, nkosi yabaJuda!” 30
27:30
Isaya 50:6
Math. 26:67
Amkhafulela ngamathe, athatha umhlanga, amshaya ekhanda lakhe. 31Esembhinqile amhlubula ingubo, amembathisa izingubo zakhe, amuka naye ukuyombethela esiphambanweni.

32

27:32
Mark. 15:21
Luk. 23:26
Esaphuma afumana umuntu waseKhurene, nguSimoni igama lakhe; amcindezela lowo ukuba athwale isiphambano sakhe.

UJesu esesiphambanweni

(Mark. 15:22; Luk. 23:26; Joh. 19:17)

33

27:33
Luk. 23:33
Joh. 19:17
Esefikile endaweni ethiwa iGolgotha okungukuthi iNdawo Yekhanda, 34
27:34
AmaH. 69:21
amphuzisa iwayini elixutshwe nenyongo; kepha kuthe elizwa, akathandanga ukuliphuza. 35
27:35
AmaH. 22:18
Esembethele esiphambanweni abelana izingubo zakhe, enzelana inkatho; 36ahlala amlinda khona. 37Abeka ngaphezu kwekhanda lakhe icala lakhe libhalwe ngokuthi: LO NGUJESU, INKOSI YABAJUDA. 38
27:38
Isaya 53:12
Mark. 15:27
Luk. 23:32
Joh. 19:18
Kwabethelwa kanye naye abaphangi ababili, omunye ngakwesokunene nomunye ngakwesokhohlo. 39
27:39
AmaH. 22:7
Kepha abadlulayo bamhlambalaza benikina amakhanda abo, 40
27:40
Math. 26:61
Joh. 2:19
bathi: “Wena odiliza ithempeli, ubuye ulakhe ngezinsuku ezintathu, zisindise, uma uyiNdodana kaNkulunkulu, wehle esiphambanweni.”

41Kanjalo nabapristi abakhulu bambhinqa kanye nababhali namalunga, bathi: 42“Wasindisa abanye, angezisindise yena; uyinkosi yakwa-Israyeli, akehle manje esiphambanweni, sikholwe nguye. 43

27:43
AmaH. 22:8
Wethembile uNkulunkulu; makamkhulule manje, uma emthanda, ngokuba wathi: ‘NgiyiNdodana kaNkulunkulu.’ ” 44
27:44
Luk. 23:39
Kepha nabaphangi ababebethelwe esiphambanweni kanye naye bamdumaza kanjalo.

45

27:45
Mark. 15:3
Luk. 23:44
Kepha kusukela ngehora lesithupha kwaba mnyama emhlabeni wonke, kwaze kwaba yihora lesishiyagalolunye. 46
27:46
AmaH. 22:1
Kepha ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu, wathi: “Eli, Eli, lama sabaktani?” okungukuthi: “Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni na?”

47Abanye kwababemi khona bekuzwa bathi: “Lo ubiza u-Eliya.”

48

27:48
AmaH. 69:21
Joh. 19:29
Masinyane omunye kubo wagijima, wathatha ilula, waligcwalisa ngoviniga, walihloma emhlangeni, wamphusiza. 49Kepha abanye bathi: “Yeka, sibone uma u-Eliya eza ukumsindisa.”

50UJesu wabuye wamemeza ngezwi elikhulu, wafa.

51

27:51
Eks. 26:31
Mark. 15:38
Luk. 23:45
Heb. 10:19
Bheka-ke, isihenqo sethempeli sadabuka kabili, kusukela phezulu kuze kufike phansi; umhlaba wazamazama, amadwala aqhekezeka; 52amathuna avuleka, imizimba eminingi yabangcwele ababelele yavuka; 53baphuma emathuneni emva kokuvuka kwakhe, bangena emzini ongcwele, babonakala kwabaningi.

54Kepha induna yekhulu nababe nayo belinda uJesu sebebona ukuzamazama nalokho okwenzekileyo besaba kakhulu, bathi: “Nempela lo ube yiNdodana kaNkulunkulu.”

55

27:55
Mark. 15:40
Luk. 8:2
Kwakukhona lapho abesifazane abaningi bebukela, bekude, ababemlandele uJesu bevela eGalile, bemkhonza; 56phakathi kwabo kwakukhona oMariya Magdalena, unina kaJakobe nokaJose, nonina wamadodana kaZebedewu.

Ukumbelwa kukaJesu

(Mark. 15:42; Luk. 23:50; Joh. 19:38)

57

27:57
Mark. 15:42
Luk. 23:50
Joh. 19:38
Sekuhlwile, kwafika umuntu ocebileyo wase-Arimatheya, igama lakhe nguJosefa, owayengumfundi kaJesu naye; 58lo waya kuPilatu, wacela isidumbu sikaJesu. Khona uPilatu wayala ukuba anikwe sona. 59UJosefa wasithatha isidumbu, wasisonga ngendwangu enhle ehlanzekileyo, 60wasibeka ethuneni lakhe elisha ayeliqophe edwaleni, wagingqela itshe elikhulu emnyango wethuna, wahamba. 61Kepha kwakukhona lapho uMariya Magdalena nomunye uMariya behlezi phambi kweliba.

62Kepha ngangomuso okungolulandela usuku lokulungisela abapristi abakhulu nabaFarisi babuthana kuPilatu, 63

27:63
Math. 12:40
bathi: “Nkosi, sikhumbula ukuthi lowo mkhohlisi esekhona wathi: ‘Emva kwezinsuku ezintathu ngizakuvuka.’ 64
27:64
Math. 28:11
Ngakho yala ukuba iliba ligcinwe kuze kube lusuku lwesithathu ukuba abafundi bakhe bangaze bafike bamebe, bathi kubantu: ‘Uvukile kwabafileyo;’ kuthi inkohliso yokugcina ibe mbi kuneyokuqala.”

65UPilatu wathi kubo: “Nampa abalindi; hambani niligcine njengokubona kwenu.” 66Base behamba, baligcina iliba, babeka uphawu etsheni bekanye nabalindi.

28

Ukuvuka nokuzibonakalisa kukaJesu

(Mark. 16:1; Luk. 24:1; Joh. 20:1)

281

28:1
Mark. 16:1
Luk. 24:1
Joh. 20:1
Kepha ekupheleni kwesabatha ngovivi lolokuqala lweviki kwafika uMariya Magdalena nomunye uMariya, beza ukuyobona iliba.

2Bheka, kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu, ngokuba ingelosi yeNkosi yehla ezulwini, yeza yagingqa itshe, yahlala phezu kwalo. 3Ukubonakala kwayo kwakunjengonyazi, nesambatho sayo sasimhlophe njengongqoqwane. 4Kepha abalindi bathuthumela ngokuyesaba, baba njengabafileyo.

5

28:5
Mark. 16:6
Luk. 24:5
Kodwa ingelosi yaphendula, yathi kwabesifazane: “Ningesabi nina; ngokuba ngiyazi ukuthi nifuna uJesu obebethelwe esiphambanweni; 6
28:6
Math. 12:40
16:21
17:23
20:19
kakho lapha, ngokuba uvukile njengokusho kwakhe; zanini nibone indawo lapho ebelele khona. 7
28:7
Math. 26:32
Hambani masinyane, nitshele abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo; bhekani, uyanandulela ukuya eGalile, nizakumbona khona. Bhekani, nginitshelile.” 8Base beshesha bamuka ethuneni benokwesaba nokuthokoza okukhulu, bagijima baya ukubikela abafundi bakhe. 9
28:9
Mark. 16:9
Bheka, uJesu wabahlangabeza, wathi: “Sanibona.” Besondela babamba izinyawo zakhe, bakhuleka kuye. 10
28:10
Joh. 20:17
IzE. 1:3
13:31
1 Kor. 15:4
Heb. 2:11
Khona uJesu wathi kubo: “Ningesabi; hambani, nibikele abafowethu ukuba bahambe baye eGalile; bayakungibona khona.”

11Besahamba, bheka, abanye kubalindi bafika emzini, babikela abapristi abakhulu konke okwenzekileyo. 12

28:12
Math. 27:64
Sebebuthene namalunga benza icebo, banika amabutho imali eningi, 13bathi: “Shonini ukuthi abafundi bakhe beza ebusuku, bameba silele. 14Uma kuzwakala lokho kumbusi, siyakuncengana naye thina, nina ningakhathazeki.” 15Ayeseyithatha imali, enza njengokufundiswa kwawo. Leli zwi landa phakathi kwabaJuda kuze kube namuhla.

Isiyalezo sokugcina sikaJesu

(Mark. 16:14; Luk. 24:44)

16Kepha abafundi abayishumi nanye baya eGalile kuleyo ntaba uJesu ayebayalele yona; 17sebembona bakhuleka kuye, kepha abanye bangabaza. 18

28:18
AmaH. 8:6
Math. 11:27
Joh. 3:35
13:3
17:2
Ef. 1:20
Heb. 1:2
2:8
UJesu wasondela, wakhuluma kubo, wathi: “Ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni; 19
28:19
Mark. 16:15
Luk. 24:47
IzE. 2:41
ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhapathize egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele, 20
28:20
Math. 18:20
nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho; bhekani, mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe.”