IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
24

Ukuchithwa kweJerusalema nokufika kweNdodana yomuntu

(Mark. 13:1; Luk. 21:5; 12:37)

241

24:1
Mark. 13:1
Luk. 21:5
Kuthe uJesu ephuma ethempelini, emuka, kwasondela abafundi bakhe ukumtshengisa izakhiwo zethempeli. 2
24:2
Mika 3:12
Luk. 19:44
Waphendula, wathi kubo: “Anikuboni konke lokhu na? Ngiqinisile ngithi kini: Akuyikushiywa lapha itshe phezu kwetshe elingayikudilizelwa phansi.”

3

24:3
Mark. 13:3
Luk. 21:7
Esahlezi eNtabeni Yeminqumo, abafundi beza kuye bebodwa, bathi: “Sitshele ukuthi lokhu kuyakuba nini, nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siyakuba yini na?”

4

24:4
Mark. 13:5
Luk. 21:8
Ef. 5:6
Kol. 2:8
2 Thes. 2:3
UJesu waphendula, wathi kubo: “Qaphelani ningadukiswa muntu. 5
24:5
IzE. 5:36
1 Joh. 2:18
4:1
Ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami, bathi: ‘Mina nginguKristu,’ badukise abaningi. 6Niyakuzwa izimpi namahemuhemu ezimpi. Bhekani ningethuki, ngokuba kumelwe ukuba kwenzeke, kepha ukuphela koba kungakafiki. 7Ngokuba isizwe siyakuvukela isizwe, nombuso uvukele umbuso, kube khona indlala nokuzamazama komhlaba izindawo ngezindawo. 8Kepha konke lokho kungukuqala kwemihelo.

9

24:9
Math. 10:17
Joh. 15:18
16:2
“Lapho-ke bayakunikhaphela osizini, banibulale; niyakuzondwa yizizwe zonke ngenxa yegama lami. 10Khona-ke abaningi bayakukhubeka, bakhaphelane, bazondane. 11Kuyakuvela abaprofethi bamanga abaningi, badukise abaningi. 12Ngenxa yokwanda kokubi kuzakuphola uthando lwabaningi. 13
24:13
Math. 10:22
Luk. 21:19
Kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni nguyena oyakusindiswa. 14
24:14
Math. 28:19
Leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke, kube ngubufakazi ezizweni zonke, andukuba kufike ukuphela.

15

24:15
Dan. 9:27
12:11
Mark. 13:14
Luk. 21:20
“Ngakho-ke nxa nibona amanyala encithakalo ashiwo nguDaniyeli umprofethi emi endaweni engcwele – ofundayo makaqaphele – 16khona abaseJudiya mababalekele ezintabeni, 17
24:17
Luk. 17:31
ophezu kwendlu angehli ukuyothatha okusendlini yakhe, 18osensimini angabuyeli emuva ukuyothatha ingubo yakhe. 19Kepha maye kwabakhulelweyo nabancelisayo ngalezo zinsuku! 20Khulekani ukuba ukubaleka kwenu kungabi sebusika nangesabatha. 21
24:21
Dan. 12:1
Ngokuba lapho kuyakuba khona usizi olukhulu olungazange lube khona kwasekuqaleni kwezwe kuze kube manje nolungasayikuba khona. 22Uma lezo zinsuku zingafinyezwanga, bekungesindiswe muntu; kepha ngenxa yabakhethiweyo lezo zinsuku ziyakufinyezwa. 23
24:23
Mark. 13:21
Luk. 17:23
Khona uma umuntu ethi kini: ‘Bhekani, nangu uKristu,’ noma: ‘Nanguya,’ ningakholwa. 24
24:24
Dut. 13:1
1 Thes. 2:8
Ngokuba kuyakuvela okristu bamanga nabaprofethi bamanga, baveze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso, ukuze kudukiswe nabakhethiweyo, uma kungenzeka. 25Bhekani, senginitshelile ngaphambili.

26

24:26
Luk. 17:23
“Ngakho-ke uma bethi kini: ‘Bhekani, usehlane,’ ningaphumi; noma bethi: ‘Bhekani, usendlini,’ ningakholwa; 27ngokuba njengonyazi luphuma empumalanga, lubonakale kuze kube sentshonalanga, kuyakuba njalo ukufika kweNdodana yomuntu. 28
24:28
Jobe 39:30
Luk. 17:37
Nomaphi lapho kukhona isidumbu, kulapho amanqe eyakubuthana khona.

29

24:29
Isaya 13:10
34:4
Hez. 32:7
Joweli 2:10,31
3:15
Mark. 13:24
Luk. 21:25
IzE. 2:20
IsAmb. 6:12
“Kepha masinyane emva kosizi lwalezo zinsuku

“ ‘ilanga liyakufiphazwa,

nenyanga ayiyikukhanya,

nezinkanyezi ziyakuwa ezulwini,

namandla ezulu ayakuzanyazanyiswa.’

30

24:30
Dan. 7:13
Math. 25:31
IzE. 1:11
1 Thes. 4:16
IsAmb. 1:7
“Khona kuyakubonakala ezulwini isibonakaliso seNdodana yomuntu, bese zikhala izizwe zonke zomhlaba, zibone iNdodana yomuntu iza emafwini ezulu, inamandla nenkazimulo enkulu. 31
24:31
Math. 13:41
1 Kor. 15:52
Iyakuthuma izingelosi zayo ngokukhala okukhulu kwecilongo, ziqoqe abakhethiweyo bayo emimoyeni yomine, kusukela emkhawulweni omunye wezulu kuze kube komunye.

32

24:32
Luk. 21:29
“Fundani umfanekiso emkhiwaneni; nxa igatsha lawo selithamba, lihlume amaqabunga, niyazi ukuthi ihlobo seliseduze. 33Kanjalo nani, nxa nibona konke lokhu, yazini ukuthi iseduze ngasemnyango. 34Ngiqinisile ngithi kini: Lesi sizukulwane asiyikudlula kungakenzeki konke lokhu. 35
24:35
AmaH. 102:27
Isaya 40:8
Heb. 1:11
Kuyakudlula izulu nomhlaba, kepha amazwi ami awasoze adlula.

36

24:36
IzE. 1:7
“Kepha lolo suku nalelo hora akakho owazi lutho ngalo nazingelosi zasezulwini, naNdodana, nguBaba kuphela. 37
24:37
Luk. 17:26
1 Pet. 3:20
Ngokuba njengasemihleni kaNowa, kuyakuba njalo ukufika kweNdodana yomuntu. 38
24:38
Gen. 6:1
7:1
Ngokuba njengasezinsukwini lezo ezandulela uzamcolo babedla, bephuza, beganwa, bendiswa, kwaze kwafika usuku uNowa angena ngalo emkhunjini, 39abazanga kwaze kwafika uzamcolo wabakhukhula bonke, kuyakuba njalo ukufika kweNdodana yomuntu. 40Khona-ke kuyakuba khona ababili ensimini, omunye athathwe, omunye ashiywe; 41ababili boba besila etsheni, omunye athathwe, omunye ashiywe.

42

24:42
Math. 25:13
Mark. 13:35
“Ngakho-ke lindani, ngokuba anazi ukuthi iNkosi yenu iyakufika ngaluphi usuku. 43
24:43
Luk. 12:39
1 Thes. 5:2
2 Pet. 3:10
IsAmb. 3:3
16:15
Kepha anokwazi lokhu ukuthi, uma umninindlu ebewazi umlindo isela eliyakufika ngawo, ubeyakulinda, angavumi ukuba indlu yakhe ifohlwe. 44Ngalokho nani hlalani nilungele, ngokuba iNdodana yomuntu iyakufika ngesikhathi eningasicabangiyo.

45

24:45
Luk. 12:42
1 Kor. 4:2
“Pho, ngubani oyinceku ethembekileyo neqondayo, inkosi yayo eyimisile phezu kwabendlu yayo ukuba ibanike ukudla ngesikhathi sakho na? 46Ibusisiwe leyo nceku, okuyakuthi kufika inkosi yayo, iyifumane yenze njalo. 47
24:47
Math. 25:21,23
Luk. 22:29
Ngiqinisile ngithi kini: Iyakuyimisa phezu kwakho konke enakho. 48
24:48
Shum. 8:11
Kodwa uma leyo nceku embi ithi enhliziyweni yayo: ‘Inkosi yami ilibele,’ 49iqale ukushaya izinceku ezikanye nayo, idle, iphuze nezidakwa, 50inkosi yaleyo nceku iyakufika ngosuku engayibhekile ngalo nangehora engalaziyo, 51
24:51
Math. 8:12
13:42
25:30
iyinqamule kabili, iyimisele isabelo sayo kanye nabazenzisi; kuyakuba khona lapho ukukhala nokugedla amazinyo.

25

Umfanekiso wezintombi eziyishumi

251

25:1
Luk. 12:35
“Khona umbuso wezulu uzakufaniswa nezintombi eziyishumi ezathatha izibani zazo, zaphuma ukuyohlangabeza umyeni. 2Kepha eziyisihlanu kuzo zaziyiziwula, neziyisihlanu zazihlakaniphile. 3Ngokuba eziyiziwula zithatha izibani kaziwaphathanga amafutha. 4Kodwa ezihlakaniphileyo zaphatha amafutha ezitsheni kanye nezibani zazo. 5Umyeni esalibele, zozela zonke, zalala.

6

25:6
IsAmb. 19:7
“Kepha phakathi kobusuku kwamenyezwa ukuthi: ‘Nangu umyeni; phumani niye kumhlangabeza!’

7“Khona zavuka lezo zintombi zonke, zalungisa izibani zazo. 8Eziyiziwula zase zithi kwezihlakaniphileyo: ‘Sipheni amafutha kwawenu, ngokuba izibani zethu ziyacima.’

9“Kepha ezihlakaniphileyo zaphendula zathi: ‘Qha, funa angasaneli thina nani. Okungcono hambani niye kwabathengisayo, nizithengele.’

10“Zisaya kuthenga, wafika umyeni. Ezazilungele zangena naye emshadweni; kwavalwa emnyango.

11

25:11
Luk. 13:25
“Ngasemuva zafika nezinye izintombi, zathi: ‘Nkosi, nkosi, sivulele.’

12

25:12
Math. 7:23
“Kepha waphendula wathi: ‘Ngiqinisile ngithi kini: Anginazi.’

13

25:13
Math. 24:42,44
Mark. 13:33
Luk. 21:34
1 Kor. 16:13
1 Pet. 5:8
IsAmb. 16:15
“Ngakho lindani, ngokuba anilwazi usuku nehora.

Umninimuzi namatalenta*

14

25:14
Luk. 19:12
“Ngokuba kunjengomuntu owathi eyakuhambela kwelinye izwe wabiza izinceku zakhe, wazinika impahla yakhe; 15
25:15
Rom. 12:6
enye wayinika amatalenta* ayisihlanu, enye aba mabili, enye laba linye, kwaba yileyo naleyo njengamandla ayo; wamuka-ke. 16Lowo obamukele amatalenta ayisihlanu wahamba masinyane, wasebenza ngawo, wazuza amanye ayisihlanu. 17Kanjalo obamukele amabili wazuza amanye amabili. 18Kepha obamukele lalinye waya wemba emhlabathini, wayifihla imali yenkosi yakhe.

19“Kepha emva kwesikhathi eside yafika inkosi yalezo zinceku, yalandisana nazo. 20Weza obamukele amatalenta ayisihlanu, waletha amanye amatalenta ayisihlanu, wathi: ‘Nkosi, wanginika amatalenta ayisihlanu; bheka, ngizuze amanye amatalenta ayisihlanu.’

21

25:21
Math. 24:45
Luk. 16:10
22:29
“Inkosi yakhe yathi kuye: ‘Kuhle, nceku enhle nethembekileyo, uthembekile ezintweni eziyingcosana; ngizakukubeka phezu kokuningi; ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho.’

22“Weza nobamukele amatalenta amabili, wathi: ‘Nkosi, wanginika amatalenta amabili; bheka, ngizuze amanye amatalenta amabili.’

23“Inkosi yakhe yathi kuye: ‘Kuhle, nceku enhle nethembekileyo, uthembekile ezintweni eziyingcosana; ngizakukubeka phezu kokuningi; ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho.’

24“Kepha weza nobamukele italenta lalinye, wathi: ‘Nkosi, bengikwazi ukuthi ungumuntu olukhuni; uvuna lapho ungahlwanyelanga khona, ubutha lapho ungafazanga khona; 25ngesaba, ngaya ngalithukusa emhlabathini italenta lakho; bheka, nakhu okwakho.’

26“Kepha inkosi yakhe yaphendula, yathi kuye: ‘Nceku embi nevilaphayo, ubukwazi ukuthi ngivuna lapha ngingahlwanyelanga khona, ngibutha lapha ngingafazanga khona, na? 27Ngakho wawumelwe ukubeka imali yami kwabebhange,* mina-ke ekufikeni kwami ngabe ngitholile okwami kanye nenzalo.

28“ ‘Ngakho mamukeni italenta, nilinike onamatalenta ayishumi. 29

25:29
Math. 13:12
Mark. 4:25
Luk. 8:18
19:26
Ngokuba yilowo nalowo onakho uyakuphiwa, avame; kepha ongenakho uyakwamukwa nalokho anakho. 30
25:30
Math. 8:12
22:13
24:51
Leyo nceku engasiziyo yiphonseni ebumnyameni obungaphandle; lapho kuyakuba khona ukukhala ngokugedla amazinyo.’

Ukwahlulela kweNdodana yomuntu

31

25:31
Zak. 14:5
Math. 16:27
1 Thes. 4:16
2 Thes. 1:7
Juda 14
IsAmb. 20:11
“Kepha nxa iNdodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo nezingelosi zonke ezingcwele kanye nayo, khona izakuhlala esihlalweni sayo senkazimulo; 32
25:32
Rom. 14:10
2 Kor. 5:10
kuzakubuthelwa phambi kwayo izizwe zonke, ibahlukanise abanye kwabanye, njengomalusi ahlukanisa izimvu nezimbuzi, 33imise izimvu ngakwesokunene sayo kepha izimbuzi ngakwesokhohlo.

34“Khona iNkosi izakuthi kwabangakwesokunene sayo: ‘Zanini nina enibusisiwe nguBaba, nidle ifa lombuso eniwulungiselweyo selokhu kwasekelwa umhlaba. 35

25:35
Isaya 58:7
Hez. 18:7
Jak. 2:13
Ngokuba ngangilambile, nangipha ukudla; ngangomile, nangiphuzisa; ngangingumfokazi, nangingenisa; 36ngihamba ze nangembathisa; ngangigula, nangihamba; ngangisetilongweni, neza kimi.’

37“Khona bayakuyiphendula abalungileyo ngokuthi: ‘Nkosi, sakubona nini ulambile sakupha ukudla, noma womile sakuphuzisa, na? 38Sakubona nini ungumfokazi sakungenisa, noma uhamba ze sakwembathisa, na? 39Sakubona nini ugula, noma usetilongweni, seza kuwe, na?’

40

25:40
IzA. 19:17
Math. 10:40
Heb. 2:11
6:10
“Isiyakuphendula iNkosi, ithi kubo: ‘Ngiqinisile ngithi kini, njengokuba nikwenzile komunye walaba bafowethu abancane, nikwenzile kimi.’

41

25:41
Math. 7:23
Luk. 13:27
IsAmb. 20:10,15
“Khona iyakuthi kwabangakwesokhohlo: ‘Dedani kimi nina baqalekisiweyo, niye emlilweni ophakade olungiselwe uSathane nezingelosi zakhe. 42Ngokuba ngangilambile, aningiphanga ukudla; ngangomile, aningiphuzisanga; 43ngangingumfokazi, aningingenisanga; ngihamba ze aningembathisanga; ngigula, ngisetilongweni, aningihambanga.’

44“Khona bayakuphendula nabo, bathi: ‘Nkosi, sakubona nini ulambile, noma womile, noma ungumfokazi, noma uhamba ze, noma ugula, noma usetilongweni, singakukhonzanga, na?’

45“Khona iyakubaphendula ithi: ‘Ngiqinisile ngithi kini: Lokho eningakwenzanga komunye walaba abancinyane anikwenzanga nakimi.’

46

25:46
Dan. 12:2
Joh. 5:29
“Laba bayakumuka, baye ekujezisweni okuphakade, kodwa abalungileyo baye ekuphileni okuphakade.”

26

Abakhulu balulekana ngoJesu

(Mark. 14:1; Luk. 22:1)

261Kwathi uJesu eseqedile onke lawo mazwi, wathi kubafundi bakhe: 2

26:2
Math. 20:18
Mark. 14:1
Luk. 22:1
“Niyazi ukuthi emva kwezinsuku ezimbili kuyiPhasika; iNdodana yomuntu izakukhashelwa ukuba ibethelwe esiphambanweni.”

3Khona kwabuthana abapristi abakhulu namalunga esizwe egcekeni lompristi omkhulu othiwa uKayafase. 4Bacebisana ukuba bambambe uJesu ngobuqili, bambulale. 5Kepha bathi: “Makungabi ngomkhosi, funa kube khona isiyaluyalu esizweni.”

UJesu ugcotshwa eBethaniya

(Mark. 14:3; Joh. 12:1)

6

26:6
Mark. 14:3
Joh. 12:1
Kuthe uJesu eseBethaniya endlini kaSimoni owayenochoko, 7kwafika kuye owesifazane ephethe umfuma we-alabaste* wamafutha anenani elikhulu, wawathela ekhanda lakhe ehlezi ekudleni.

8Kepha abafundi bakhe bebona lokho bathukuthela, bathi: “Kwenzelwani lokho kuchitha na? 9Ngokuba lokho nga kuthengisiwe ngokukhulu, kwaphiwa abampofu.”

10Kepha uJesu ekwazi lokho wathi kubo: “Nimhluphelani owesifazane na? Ngokuba usebenzile umsebenzi omuhle kimi; 11

26:11
Dut. 15:11
ngokuba abampofu ninabo njalo, kepha mina aninami njalo. 12Ngokuba lapho ethela lawo mafutha emzimbeni wami, ukwenzele ukungilungisela ukumbelwa. 13Ngiqinisile ngithi kini: Nomaphi lapho liyakushunyayelwa khona leli vangeli ezweni lonke, kuyakukhulunywa nangalokho akwenzileyo, kube yisikhumbuzo ngaye.”

Umvuzo wokumkhaphela uJesu

(Mark. 14:10; Luk. 22:3)

14

26:14
Math. 10:4
Mark. 14:10
Luk. 22:3
Joh. 11:57
Khona kwasuka omunye wabayishumi nambili othiwa uJuda Iskariyothe, waya kubapristi abakhulu, 15
26:15
Zak. 11:12
1 Thim. 6:9
wathi: “Niyakunginikani, ngimkhaphele kini, na?” Base bemnika izinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu. 16Kusukela lapho wafuna ithuba lokumkhaphela.

Ukumiswa kwesidlo esingcwele

(Mark. 14:12; Luk. 22:7; Joh. 13:21)

17

26:17
Eks. 12:3,15
Mark. 14:12
Luk. 22:7
Kepha ngosuku lokuqala lwesinkwa esingenamvubelo abafundi beza kuJesu, bathi: “Uthanda ukuba sikulungiselephi ukuba udle iphasika na?”

18Wathi: “Hambani niye emzini kumuntu othile, nithi kuye: ‘Uthi uMfundisi: Isikhathi sami siseduze; ngizakwenza iphasika kwakho kanye nabafundi bami.’ ” 19Abafundi benza-ke njengokuba uJesu ebayalile; balungisa iphasika.

20

26:20
Mark. 14:17
Luk. 22:14,21
Kwathi sekuhlwile, wayehlezi ekudleni nabafundi abayishumi nambili. 21
26:21
Joh. 13:21
Besadla, wathi: “Ngiqinisile ngithi kini: Omunye kini uzakungikhaphela.”

22Badabuka kakhulu, baqala ukusho kuye, kwaba yilowo, nalowo, ukuthi: “Kungaba yimi, Nkosi, na?”

23

26:23
AmaH. 41:9
Kepha waphendula wathi: “Ofake isandla kanye nami esitsheni nguyena ozakungikhaphela. 24INdodana yomuntu iyamuka kambe njengokulotshiwe ngayo, kepha maye kulowo muntu iNdodana yomuntu ekhashelwa ngaye! Nga kukuhle kulowo muntu ukuba kazalwanga.”

25Wayesephendula uJuda omkhaphelayo, wathi: “Kungaba yimi, Rabi, na?”

Wathi kuye: “Usho khona.”

26

26:26
Mark. 14:22
Luk. 22:19
1 Kor. 11:23
Besadla, uJesu wathabatha isinkwa, wasibusisa, wasihlephula, wanika abafundi bakhe, wathi: “Thabathani nidle; lokhu kungumzimba wami.” 27Wayesethabatha isitsha, wabonga, wabanika, wathi: “Phuzani nonke kuso; 28
26:28
Eks. 24:8
Jer. 31:3
Zak. 9:11
Math. 20:28
Rom. 5:15
1 Pet. 1:18
ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano elithululwa ngenxa yabaningi kukho ukuthethelelwa kwezono. 29
26:29
Luk. 22:18
Kepha ngithi kini: Kusukela manje angisayikuphuza kulesi sithelo somvini, kuze kufike lolo suku engiyakusiphuza ngalo nani sisisha embusweni kaBaba.”

30

26:30
AmaH. 115 – 118;
Kwathi sebehlabelele igama lokubonga, baphuma, baya eNtabeni Yeminqumo.

31

26:31
Zak. 13:7
Luk. 2:34
Joh. 16:32
Khona uJesu wathi kubo: “Nina nonke nizakukhubeka ngami ngalobu busuku, ngokuba kulotshiwe ukuthi: ‘Ngiyakushaya umalusi, izimvu zomhlambi zihlakazeke’; 32
26:32
Math. 28:7,16
Mark. 14:28
kodwa emva kokuvuswa kwami ngiyakunandulela ukuya eGalile.”

33

26:33
Luk. 22:33
Joh. 13:37
UPetru waphendula, wathi kuye: “Noma bonke beyakukhubeka ngawe, mina angisoze ngakhubeka.”

34UJesu wathi kuye: “Ngiqinisile ngithi kuwe: Ngalobu busuku, lingakakhali iqhude, uzakungiphika kathathu.”

35UPetru wayesethi kuye: “Noma ngingaze ngife nawe, angisoze ngakuphika.” Basho njalo nabafundi bonke.

EGetsemane

(Mark. 14:32; Luk. 22:39)

36

26:36
Mark. 14:32
Luk. 22:39
Joh. 18:1
Khona uJesu wafika nabo endaweni ethiwa iGetsemane, wathi kubafundi: “Hlalani lapha, ngisaya kukhuleka laphaya.” 37
26:37
Math. 4:21
Wathatha uPetru namadodana amabili kaZebedewu, waqala ukuba nomunyu nosizi. 38
26:38
Joh. 12:27
Khona wathi kubo: “Umphefumulo wami ulusizi kakhulu kuze kube sekufeni; hlalani lapha, nilinde kanye nami.”

39

26:39
Joh. 6:38
Heb. 5:7
Waqhubeka ingcosana, wawa ngobuso bakhe, wakhuleka wathi: “Baba, uma kungenzeka, akudlule kimi lesi sitsha; nokho kungabi njengokuba ngithanda mina, kodwa njengokuba uthanda wena.”

40Wayeseza kubafundi, wabafumana belele; wathi kuPetru: “Kanti beningelinde nami ihora libe linye na? 41

26:41
Gal. 5:17
1 Pet. 5:8
Lindani, nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni; umoya uyavuma, kepha inyama ibuthakathaka.”

42Wabuye waya ngokwesibili, wakhuleka wathi: “Baba, uma lesi sitsha singedlule kimi ngingasiphuzanga, mayenziwe intando yakho.”

43Esebuya futhi wabafumana belele, ngokuba amehlo abo ayenzima. 44Wabuye wabashiya, waya wakhuleka ngokwesithathu esho futhi lona lelo zwi.

45Khona wafika kubafundi, wathi kubo: “Nisalele namanje niphumula; bhekani, ihora selisondele, iNdodana yomuntu isiyakhashelwa ezandleni zezoni. 46Sukumani sihambe; bhekani, ongikhaphelayo usesondele.”

Ukuboshwa kukaJesu nokuthethwa kwecala lakhe

(Mark. 14:43; Luk. 22:47,63; Joh. 18:2)

47

26:47
Mark. 14:43
Luk. 22:47
Joh. 18:2
Esakhuluma, bheka, kwafika uJuda, omunye wabayishumi nambili, enesixuku esikhulu sinezinkemba nezinduku, sivela kubapristi abakhulu namalunga esizwe. 48Kepha omkhaphelayo wayebanike isiboniso sokuthi: “Lowo engiyakumanga nguye; mbambeni yena.” 49Wafika masinyane kuJesu, wathi: “E Rabi!” Wamanga.

50

26:50
Joh. 13:27
UJesu wayesethi kuye: “Mngane, ubabeleni na?”

Khona basondela, babeka izandla kuJesu, bambamba. 51

26:51
Mark. 14:47
Luk. 22:49
Joh. 18:10
Bheka, omunye kwababe noJesu welula isandla, wahosha inkemba yakhe, wayigenca inceku yompristi omkhulu, wayinquma indlebe.

52UJesu wayesethi kuye: “Buyisela inkemba yakho endaweni yayo, ngokuba bonke abaphatha inkemba bayakubhubha ngenkemba. 53Ingabe uthi ngingecele kuBaba angithumele manje amalegiyona* ezingelosi adlula ishumi nambili na? 54Pho-ke ingagcwaliseka kanjani imibhalo yokuthi kumelwe ukuba kube njalo na?”

55

26:55
Mark. 14:48
Luk. 22:52
Ngaleso sikhathi uJesu wathi ezixukwini: “Niphumile kungathi nize kumphangi, niphethe izinkemba nezinduku ukungibamba, na? Bengihlezi ethempelini imihla ngemihla ngifundisa, anangibamba. 56
26:56
Mark. 14:50
Kepha konke lokho kwenzekile ukuba kugcwaliseke imibhalo yabaprofethi.” Khona bonke abafundi bamshiya, babaleka.

57

26:57
Mark. 14:53
Luk. 22:54
Joh. 18:12
Ababembambile uJesu bamusa kuKayafase umpristi omkhulu, lapho kwakubuthene khona ababhali namalunga. 58Kepha uPetru wamlandela ekude kwaze kwaba segcekeni lompristi omkhulu; wangena phakathi, wahlala phansi nezikhonzi ukuba abone isigcino.

59Abapristi abakhulu nomphakathi wonke bafuna ubufakazi bamanga ngoJesu, ukuze bambulale; 60kepha ababufumananga, nakuba kwafika ofakazi abaningi bamanga. Kodwa kamuva kwavela ababili, 61

26:61
Math. 27:40
Joh. 2:19
bathi: “Lo wathi: ‘Nginamandla okudiliza ithempeli likaNkulunkulu, ngibuye ngilakhe ngezinsuku ezintathu.’ ”

62Kwase kusukuma umpristi omkhulu, wathi kuye: “Awuphenduli lutho na? Kuyini abakufakaza ngawe laba na?” 63

26:63
Luk. 22:66
Kepha uJesu wathula.

Wayesethi kuye umpristi omkhulu: “Ngikufungisa uNkulunkulu ophilayo ukuba usitshele uma unguKristu, iNdodana kaNkulunkulu.”

64

26:64
AmaH. 110:1
Dan. 7:13
Math. 16:27
24:30
25:31
1 Thes. 4:16
IsAmb. 1:7
UJesu wayesethi kuye: “Usho khona. Nokho ngithi kini: Kusukela manje niyakubona iNdodana yomuntu ihlezi ngakwesokunene saMandla, iza emafwini ezulu.”

65

26:65
Joh. 10:33
Khona umpristi omkhulu waklebhula izingubo zakhe, wathi: “Usehlambalazile; sisaswelelani ofakazi na? Bheka, kalokhu nikuzwile ukuhlambalaza kwakhe. 66
26:66
Lev. 24:16
Joh. 19:7
Nithini na?”

Kepha baphendula bathi: “Ufanele ukufa.”

67

26:67
Isaya 50:6
Math. 27:30
Luk. 22:63
Base bemkhafulela ngamathe ebusweni, bamdushuza, kepha abanye bammukula, 68bathi: “Siprofethele, Kristu; ngubani okushayileyo na?”

Ukuphika kukaPetru

(Mark. 14:66; Luk. 22:54; Joh. 18:17,25)

69

26:69
Mark. 14:66
Luk. 22:55
Joh. 18:17
Kepha uPetru wayehlezi ngaphandle egcekeni; kweza kuye intombazana, yathi: “Nawe ubunoJesu waseGalile.”

70Kodwa waphika phambi kwabo bonke, wathi: “Angikwazi lokhu okushoyo.”

71Kwathi esephumele esangweni, enye intombazana yambona, yathi kwababe lapho: “Lona ubenoJesu waseNazaretha.”

72Waphika futhi ngokufunga, wathi: “Angimazi lowo muntu.”

73Emva kwesikhashana ababemi khona basondela, bathi kuPetru: “Nempela nawe ungomunye wabo, ngokuba nokukhuluma kwakho kuyakudalula.”

74Khona waqala ukuthuka nokufunga, wathi: “Angimazi lowo muntu.”

Masinyane lase likhala iqhude. 75UPetru wayesekhumbula izwi likaJesu abelishilo lokuthi: “Iqhude lingakakhali, uzakungiphika kathathu.” Waphumela phandle, wakhala kamunyu.