IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
23

UJesu ukhala ngababhali nabaFarisi nangokungaphenduki kweJerusalema

(Mark. 12:37; Luk. 11:37; 20:45)

231Khona uJesu wakhuluma ezixukwini nakubafundi bakhe, 2wathi: “Ababhali nabaFarisi bahlezi esihlalweni sikaMose. 3

23:3
Mal. 2:7
Ngakho-ke konke abanitshela khona, kwenzeni, nikugcine, kodwa ningenzi njengemisebenzi yabo; ngokuba bayakhuluma, bangenzi; 4
23:4
Luk. 11:46
IzE. 15:10
Gal. 6:13
babopha imithwalo enzima, bayibeke emahlombe abantu; kepha bona abavumi ukuyifukula ngomunwe wabo.

5

23:5
Num. 15:38
Dut. 6:8
22:12
Math. 6:1
“Kepha imisebenzi yonke yabo bayenza ukuba babonwe ngabantu; amafilakteriyu* abo bawenza abe banzi, bawenze abe makhulu amachopho. 6
23:6
Mark. 12:38
Luk. 14:7
20:46
Bathanda izindawo ezingenhla ekudleni nezihlalo eziphambili emasinagogeni,* 7nokubingelelwa ezigcawini, nokubizwa ngabantu ngokuthi ‘Rabi’.

8

23:8
Jak. 3:1
“Kepha nina maningabizwa ngokuthi ‘Rabi’; ngokuba munye umfundisi wenu, nina nonke ningabazalelwane. 9Ningabizi muntu emhlabeni ngokuthi uyihlo; ngokuba munye uyihlo, osezulwini. 10Futhi ningabizwa ngokuthi abaholi; ngokuba munye umholi wenu, uKristu. 11
23:11
Math. 20:26
Kodwa omkhulu kini akabe yisikhonzi senu. 12
23:12
Jobe 22:29
IzA. 29:23
Luk. 14:11
18:14
Jak. 4:10
1 Pet. 5:5
Kepha yilowo nalowo oziphakamisayo uzakuthothiswa, nalowo ozithobayo uzakuphakanyiswa.

13

23:13
Luk. 11:52
“Maye kinina babhali nabaFarisi, bazenzisi, ngokuba nivalela abantu umbuso wezulu! Ngokuba aningeni nina, nabangenayo anibavumeli ukungena. 14Maye kinina babhali nabaFarisi, bazenzisi, ngokuba nidla izindlu zabafelokazi, nangokuzenzisa nenza imikhuleko emide! Ngalokho-ke niyakwamukeliswa ukulahlwa okukhulu.

15“Maye kinina babhali nabaFarisi, bazenzisi, ngokuba nihamba ulwandle nomhlaba ukuba nithole nokuba iproselite* lilinye, lithi selaba njalo nilenze indodana yesihogo ngokuphindiwe kunani!

16

23:16
Math. 5:33
15:14
“Maye kinina baholi abayizimpumputhe enithi: ‘Ofunga ithempeli akulutho, kodwa ofunga igolide lethempeli uzibophile!’ 17Ziwula, zimpumputhe, ngokuba yikuphi okukhulu kunegolide nethempeli elingcwelisa igolide na? 18Futhi: ‘Yilowo ofunga i-altare akulutho, kodwa ofunga umnikelo ophezu kwalo uzibophile.’ 19
23:19
Eks. 29:37
Zimpumputhe, yikuphi okukhulu kunomnikelo ne-altare elingcwelisa umnikelo na? 20Ngakho-ke ofunga i-altare ufunga lona nakho konke okuphezu kwalo. 21
23:21
1 AmaKh. 8:13
2 IziKr. 6:2
Nofunga ithempeli ufunga lona nohlezi kulo. 22
23:22
Math. 5:34
Nofunga izulu ufunga isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu nohlezi phezu kwaso.

23

23:23
Lev. 27:30
Num. 18:21
Mika 6:8
Luk. 11:42
“Maye kinina babhali nabaFarisi, bazenzisi, ngokuba nithela okweshumi kwesinkuntshane, nokwentshungu, nokodonqa, niyeke okunzima komthetho: ukwahlulela nesihawu nokukholwa! Benimelwe ukwenza lokhu, ningakuyeki nalokho. 24
23:24
Lev. 11:41
Baholi abayizimpumputhe, nihluza insensane, niginge ikamela.

25

23:25
Math. 15:20
Mark. 7:4
Luk. 11:39
Thith. 1:15
“Maye kinina babhali nabaFarisi, bazensizi, ngokuba nihlambulula ingaphandle lenkezo nesitsha, kepha ngaphakathi kugcwele impango nokuhuheka! 26Mfarisi oyimpumputhe, hlanza kuqala ingaphakathi lenkezo, ukuze kuhlanzeke nengaphandle layo.

27

23:27
Luk. 11:44
IzE. 23:3
“Maye kinina babhali nabaFarisi, bazenzisi, ngokuba nifana namaliba acakiweyo abonakala emahle ngaphandle, kanti ngaphakathi agcwele amathambo abafileyo nokungcola konke! 28Kanjalo nani ngaphandle nibonakala kubantu nilungile, kanti ngaphakathi nigcwele ukuzenzisa nobubi.

29

23:29
Luk. 11:47
“Maye kinina babhali nabaFarisi, bazenzisi, ngokuba nakha amaliba abaprofethi, nihlobisa amathuna abalungileyo! 30Nithi: ‘Uma sasikhona emihleni yawobaba, sasingayikuhlanganyela nabo egazini labaprofethi.’ 31Kanjalo niyazifakazela nina ukuthi ningamadodana ababulala abaprofethi. 32Nani gcwalisani isilinganiso sawoyihlo.

33

23:33
Math. 3:7
12:34
“Zinyoka, nzalo yamabululu, niyakukubalekela kanjani ukulahlwa kwasesihogweni na? 34
23:34
IzE. 5:40
7:52
22:19
2 Kor. 11:24
1 Thes. 2:15
Heb. 11:36
Ngakho-ke, bhekani, mina ngithuma kini abaprofethi, nabahlakaniphileyo, nababhali; abanye kubo niyakubabulala, nibabethele; abanye niyakubashaya emasinagogeni* enu, nibaxoshe imizi ngemizi 35
23:35
Gen. 4:8
2 IziKr. 24:20
ukuba kufike phezu kwenu igazi lonke elilungileyo elachithwa emhlabeni, kusukela egazini lika-Abela olungileyo kuze kube segazini likaZakariya indodana kaBarakiya enambulala phakathi kwethempeli ne-altare. 36Ngiqinisile ngithi kini: Konke lokhu kuyakufika phezu kwalesi sizukulwane.

37

23:37
Isaya 31:5
65:2
Jer. 7:13
Luk. 13:34
“Jerusalema, Jerusalema, wena obulala abaprofethi nokhanda ngamatshe abathunyelwe kuwe, kukangaki ngithanda ukubuthela ndawonye abantwana bakho njengesikhukukazi sibuthela amazinyane aso phansi kwamaphiko aso, kepha anivumanga. 38
23:38
1 AmaKh. 9:7
22:5
Mika 3:12
Bhekani, indlu yenu isisala nani. 39
23:39
AmaH. 118:26
Math. 21:9
Ngokuba ngithi kini: Anisayikungibona nize nithi: ‘Ubusisiwe ozayo egameni leNkosi.’ ”

24

Ukuchithwa kweJerusalema nokufika kweNdodana yomuntu

(Mark. 13:1; Luk. 21:5; 12:37)

241

24:1
Mark. 13:1
Luk. 21:5
Kuthe uJesu ephuma ethempelini, emuka, kwasondela abafundi bakhe ukumtshengisa izakhiwo zethempeli. 2
24:2
Mika 3:12
Luk. 19:44
Waphendula, wathi kubo: “Anikuboni konke lokhu na? Ngiqinisile ngithi kini: Akuyikushiywa lapha itshe phezu kwetshe elingayikudilizelwa phansi.”

3

24:3
Mark. 13:3
Luk. 21:7
Esahlezi eNtabeni Yeminqumo, abafundi beza kuye bebodwa, bathi: “Sitshele ukuthi lokhu kuyakuba nini, nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siyakuba yini na?”

4

24:4
Mark. 13:5
Luk. 21:8
Ef. 5:6
Kol. 2:8
2 Thes. 2:3
UJesu waphendula, wathi kubo: “Qaphelani ningadukiswa muntu. 5
24:5
IzE. 5:36
1 Joh. 2:18
4:1
Ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami, bathi: ‘Mina nginguKristu,’ badukise abaningi. 6Niyakuzwa izimpi namahemuhemu ezimpi. Bhekani ningethuki, ngokuba kumelwe ukuba kwenzeke, kepha ukuphela koba kungakafiki. 7Ngokuba isizwe siyakuvukela isizwe, nombuso uvukele umbuso, kube khona indlala nokuzamazama komhlaba izindawo ngezindawo. 8Kepha konke lokho kungukuqala kwemihelo.

9

24:9
Math. 10:17
Joh. 15:18
16:2
“Lapho-ke bayakunikhaphela osizini, banibulale; niyakuzondwa yizizwe zonke ngenxa yegama lami. 10Khona-ke abaningi bayakukhubeka, bakhaphelane, bazondane. 11Kuyakuvela abaprofethi bamanga abaningi, badukise abaningi. 12Ngenxa yokwanda kokubi kuzakuphola uthando lwabaningi. 13
24:13
Math. 10:22
Luk. 21:19
Kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni nguyena oyakusindiswa. 14
24:14
Math. 28:19
Leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke, kube ngubufakazi ezizweni zonke, andukuba kufike ukuphela.

15

24:15
Dan. 9:27
12:11
Mark. 13:14
Luk. 21:20
“Ngakho-ke nxa nibona amanyala encithakalo ashiwo nguDaniyeli umprofethi emi endaweni engcwele – ofundayo makaqaphele – 16khona abaseJudiya mababalekele ezintabeni, 17
24:17
Luk. 17:31
ophezu kwendlu angehli ukuyothatha okusendlini yakhe, 18osensimini angabuyeli emuva ukuyothatha ingubo yakhe. 19Kepha maye kwabakhulelweyo nabancelisayo ngalezo zinsuku! 20Khulekani ukuba ukubaleka kwenu kungabi sebusika nangesabatha. 21
24:21
Dan. 12:1
Ngokuba lapho kuyakuba khona usizi olukhulu olungazange lube khona kwasekuqaleni kwezwe kuze kube manje nolungasayikuba khona. 22Uma lezo zinsuku zingafinyezwanga, bekungesindiswe muntu; kepha ngenxa yabakhethiweyo lezo zinsuku ziyakufinyezwa. 23
24:23
Mark. 13:21
Luk. 17:23
Khona uma umuntu ethi kini: ‘Bhekani, nangu uKristu,’ noma: ‘Nanguya,’ ningakholwa. 24
24:24
Dut. 13:1
1 Thes. 2:8
Ngokuba kuyakuvela okristu bamanga nabaprofethi bamanga, baveze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso, ukuze kudukiswe nabakhethiweyo, uma kungenzeka. 25Bhekani, senginitshelile ngaphambili.

26

24:26
Luk. 17:23
“Ngakho-ke uma bethi kini: ‘Bhekani, usehlane,’ ningaphumi; noma bethi: ‘Bhekani, usendlini,’ ningakholwa; 27ngokuba njengonyazi luphuma empumalanga, lubonakale kuze kube sentshonalanga, kuyakuba njalo ukufika kweNdodana yomuntu. 28
24:28
Jobe 39:30
Luk. 17:37
Nomaphi lapho kukhona isidumbu, kulapho amanqe eyakubuthana khona.

29

24:29
Isaya 13:10
34:4
Hez. 32:7
Joweli 2:10,31
3:15
Mark. 13:24
Luk. 21:25
IzE. 2:20
IsAmb. 6:12
“Kepha masinyane emva kosizi lwalezo zinsuku

“ ‘ilanga liyakufiphazwa,

nenyanga ayiyikukhanya,

nezinkanyezi ziyakuwa ezulwini,

namandla ezulu ayakuzanyazanyiswa.’

30

24:30
Dan. 7:13
Math. 25:31
IzE. 1:11
1 Thes. 4:16
IsAmb. 1:7
“Khona kuyakubonakala ezulwini isibonakaliso seNdodana yomuntu, bese zikhala izizwe zonke zomhlaba, zibone iNdodana yomuntu iza emafwini ezulu, inamandla nenkazimulo enkulu. 31
24:31
Math. 13:41
1 Kor. 15:52
Iyakuthuma izingelosi zayo ngokukhala okukhulu kwecilongo, ziqoqe abakhethiweyo bayo emimoyeni yomine, kusukela emkhawulweni omunye wezulu kuze kube komunye.

32

24:32
Luk. 21:29
“Fundani umfanekiso emkhiwaneni; nxa igatsha lawo selithamba, lihlume amaqabunga, niyazi ukuthi ihlobo seliseduze. 33Kanjalo nani, nxa nibona konke lokhu, yazini ukuthi iseduze ngasemnyango. 34Ngiqinisile ngithi kini: Lesi sizukulwane asiyikudlula kungakenzeki konke lokhu. 35
24:35
AmaH. 102:27
Isaya 40:8
Heb. 1:11
Kuyakudlula izulu nomhlaba, kepha amazwi ami awasoze adlula.

36

24:36
IzE. 1:7
“Kepha lolo suku nalelo hora akakho owazi lutho ngalo nazingelosi zasezulwini, naNdodana, nguBaba kuphela. 37
24:37
Luk. 17:26
1 Pet. 3:20
Ngokuba njengasemihleni kaNowa, kuyakuba njalo ukufika kweNdodana yomuntu. 38
24:38
Gen. 6:1
7:1
Ngokuba njengasezinsukwini lezo ezandulela uzamcolo babedla, bephuza, beganwa, bendiswa, kwaze kwafika usuku uNowa angena ngalo emkhunjini, 39abazanga kwaze kwafika uzamcolo wabakhukhula bonke, kuyakuba njalo ukufika kweNdodana yomuntu. 40Khona-ke kuyakuba khona ababili ensimini, omunye athathwe, omunye ashiywe; 41ababili boba besila etsheni, omunye athathwe, omunye ashiywe.

42

24:42
Math. 25:13
Mark. 13:35
“Ngakho-ke lindani, ngokuba anazi ukuthi iNkosi yenu iyakufika ngaluphi usuku. 43
24:43
Luk. 12:39
1 Thes. 5:2
2 Pet. 3:10
IsAmb. 3:3
16:15
Kepha anokwazi lokhu ukuthi, uma umninindlu ebewazi umlindo isela eliyakufika ngawo, ubeyakulinda, angavumi ukuba indlu yakhe ifohlwe. 44Ngalokho nani hlalani nilungele, ngokuba iNdodana yomuntu iyakufika ngesikhathi eningasicabangiyo.

45

24:45
Luk. 12:42
1 Kor. 4:2
“Pho, ngubani oyinceku ethembekileyo neqondayo, inkosi yayo eyimisile phezu kwabendlu yayo ukuba ibanike ukudla ngesikhathi sakho na? 46Ibusisiwe leyo nceku, okuyakuthi kufika inkosi yayo, iyifumane yenze njalo. 47
24:47
Math. 25:21,23
Luk. 22:29
Ngiqinisile ngithi kini: Iyakuyimisa phezu kwakho konke enakho. 48
24:48
Shum. 8:11
Kodwa uma leyo nceku embi ithi enhliziyweni yayo: ‘Inkosi yami ilibele,’ 49iqale ukushaya izinceku ezikanye nayo, idle, iphuze nezidakwa, 50inkosi yaleyo nceku iyakufika ngosuku engayibhekile ngalo nangehora engalaziyo, 51
24:51
Math. 8:12
13:42
25:30
iyinqamule kabili, iyimisele isabelo sayo kanye nabazenzisi; kuyakuba khona lapho ukukhala nokugedla amazinyo.

25

Umfanekiso wezintombi eziyishumi

251

25:1
Luk. 12:35
“Khona umbuso wezulu uzakufaniswa nezintombi eziyishumi ezathatha izibani zazo, zaphuma ukuyohlangabeza umyeni. 2Kepha eziyisihlanu kuzo zaziyiziwula, neziyisihlanu zazihlakaniphile. 3Ngokuba eziyiziwula zithatha izibani kaziwaphathanga amafutha. 4Kodwa ezihlakaniphileyo zaphatha amafutha ezitsheni kanye nezibani zazo. 5Umyeni esalibele, zozela zonke, zalala.

6

25:6
IsAmb. 19:7
“Kepha phakathi kobusuku kwamenyezwa ukuthi: ‘Nangu umyeni; phumani niye kumhlangabeza!’

7“Khona zavuka lezo zintombi zonke, zalungisa izibani zazo. 8Eziyiziwula zase zithi kwezihlakaniphileyo: ‘Sipheni amafutha kwawenu, ngokuba izibani zethu ziyacima.’

9“Kepha ezihlakaniphileyo zaphendula zathi: ‘Qha, funa angasaneli thina nani. Okungcono hambani niye kwabathengisayo, nizithengele.’

10“Zisaya kuthenga, wafika umyeni. Ezazilungele zangena naye emshadweni; kwavalwa emnyango.

11

25:11
Luk. 13:25
“Ngasemuva zafika nezinye izintombi, zathi: ‘Nkosi, nkosi, sivulele.’

12

25:12
Math. 7:23
“Kepha waphendula wathi: ‘Ngiqinisile ngithi kini: Anginazi.’

13

25:13
Math. 24:42,44
Mark. 13:33
Luk. 21:34
1 Kor. 16:13
1 Pet. 5:8
IsAmb. 16:15
“Ngakho lindani, ngokuba anilwazi usuku nehora.

Umninimuzi namatalenta*

14

25:14
Luk. 19:12
“Ngokuba kunjengomuntu owathi eyakuhambela kwelinye izwe wabiza izinceku zakhe, wazinika impahla yakhe; 15
25:15
Rom. 12:6
enye wayinika amatalenta* ayisihlanu, enye aba mabili, enye laba linye, kwaba yileyo naleyo njengamandla ayo; wamuka-ke. 16Lowo obamukele amatalenta ayisihlanu wahamba masinyane, wasebenza ngawo, wazuza amanye ayisihlanu. 17Kanjalo obamukele amabili wazuza amanye amabili. 18Kepha obamukele lalinye waya wemba emhlabathini, wayifihla imali yenkosi yakhe.

19“Kepha emva kwesikhathi eside yafika inkosi yalezo zinceku, yalandisana nazo. 20Weza obamukele amatalenta ayisihlanu, waletha amanye amatalenta ayisihlanu, wathi: ‘Nkosi, wanginika amatalenta ayisihlanu; bheka, ngizuze amanye amatalenta ayisihlanu.’

21

25:21
Math. 24:45
Luk. 16:10
22:29
“Inkosi yakhe yathi kuye: ‘Kuhle, nceku enhle nethembekileyo, uthembekile ezintweni eziyingcosana; ngizakukubeka phezu kokuningi; ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho.’

22“Weza nobamukele amatalenta amabili, wathi: ‘Nkosi, wanginika amatalenta amabili; bheka, ngizuze amanye amatalenta amabili.’

23“Inkosi yakhe yathi kuye: ‘Kuhle, nceku enhle nethembekileyo, uthembekile ezintweni eziyingcosana; ngizakukubeka phezu kokuningi; ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho.’

24“Kepha weza nobamukele italenta lalinye, wathi: ‘Nkosi, bengikwazi ukuthi ungumuntu olukhuni; uvuna lapho ungahlwanyelanga khona, ubutha lapho ungafazanga khona; 25ngesaba, ngaya ngalithukusa emhlabathini italenta lakho; bheka, nakhu okwakho.’

26“Kepha inkosi yakhe yaphendula, yathi kuye: ‘Nceku embi nevilaphayo, ubukwazi ukuthi ngivuna lapha ngingahlwanyelanga khona, ngibutha lapha ngingafazanga khona, na? 27Ngakho wawumelwe ukubeka imali yami kwabebhange,* mina-ke ekufikeni kwami ngabe ngitholile okwami kanye nenzalo.

28“ ‘Ngakho mamukeni italenta, nilinike onamatalenta ayishumi. 29

25:29
Math. 13:12
Mark. 4:25
Luk. 8:18
19:26
Ngokuba yilowo nalowo onakho uyakuphiwa, avame; kepha ongenakho uyakwamukwa nalokho anakho. 30
25:30
Math. 8:12
22:13
24:51
Leyo nceku engasiziyo yiphonseni ebumnyameni obungaphandle; lapho kuyakuba khona ukukhala ngokugedla amazinyo.’

Ukwahlulela kweNdodana yomuntu

31

25:31
Zak. 14:5
Math. 16:27
1 Thes. 4:16
2 Thes. 1:7
Juda 14
IsAmb. 20:11
“Kepha nxa iNdodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo nezingelosi zonke ezingcwele kanye nayo, khona izakuhlala esihlalweni sayo senkazimulo; 32
25:32
Rom. 14:10
2 Kor. 5:10
kuzakubuthelwa phambi kwayo izizwe zonke, ibahlukanise abanye kwabanye, njengomalusi ahlukanisa izimvu nezimbuzi, 33imise izimvu ngakwesokunene sayo kepha izimbuzi ngakwesokhohlo.

34“Khona iNkosi izakuthi kwabangakwesokunene sayo: ‘Zanini nina enibusisiwe nguBaba, nidle ifa lombuso eniwulungiselweyo selokhu kwasekelwa umhlaba. 35

25:35
Isaya 58:7
Hez. 18:7
Jak. 2:13
Ngokuba ngangilambile, nangipha ukudla; ngangomile, nangiphuzisa; ngangingumfokazi, nangingenisa; 36ngihamba ze nangembathisa; ngangigula, nangihamba; ngangisetilongweni, neza kimi.’

37“Khona bayakuyiphendula abalungileyo ngokuthi: ‘Nkosi, sakubona nini ulambile sakupha ukudla, noma womile sakuphuzisa, na? 38Sakubona nini ungumfokazi sakungenisa, noma uhamba ze sakwembathisa, na? 39Sakubona nini ugula, noma usetilongweni, seza kuwe, na?’

40

25:40
IzA. 19:17
Math. 10:40
Heb. 2:11
6:10
“Isiyakuphendula iNkosi, ithi kubo: ‘Ngiqinisile ngithi kini, njengokuba nikwenzile komunye walaba bafowethu abancane, nikwenzile kimi.’

41

25:41
Math. 7:23
Luk. 13:27
IsAmb. 20:10,15
“Khona iyakuthi kwabangakwesokhohlo: ‘Dedani kimi nina baqalekisiweyo, niye emlilweni ophakade olungiselwe uSathane nezingelosi zakhe. 42Ngokuba ngangilambile, aningiphanga ukudla; ngangomile, aningiphuzisanga; 43ngangingumfokazi, aningingenisanga; ngihamba ze aningembathisanga; ngigula, ngisetilongweni, aningihambanga.’

44“Khona bayakuphendula nabo, bathi: ‘Nkosi, sakubona nini ulambile, noma womile, noma ungumfokazi, noma uhamba ze, noma ugula, noma usetilongweni, singakukhonzanga, na?’

45“Khona iyakubaphendula ithi: ‘Ngiqinisile ngithi kini: Lokho eningakwenzanga komunye walaba abancinyane anikwenzanga nakimi.’

46

25:46
Dan. 12:2
Joh. 5:29
“Laba bayakumuka, baye ekujezisweni okuphakade, kodwa abalungileyo baye ekuphileni okuphakade.”