IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
22

Umshado wendodana yenkosi

221UJesu wathatha wakhuluma futhi kubo ngemifanekiso, wathi: 2

22:2
Luk. 14:16
Joh. 3:29
IsAmb. 19:7
“Umbuso wezulu ufaniswa nomuntu oyinkosi, owenzela indodana yakhe umshado. 3Wathuma izinceku zakhe ukubiza abamenyiweyo emshadweni; kepha abavumanga ukuza.

4

22:4
IzA. 9:1
“Waphinda wathuma ezinye izinceku, wathi: ‘Shonini kwabamenyiweyo ukuthi: Bhekani, sengilungisile ukudla kwami; izinkabi zami nokunonileyo sekuhlatshiwe; konke sekulungile, wozani emshadweni.’

5“Kepha badelela, bahamba; omunye waya ensimini yakhe, omunye waya entengweni yakhe. 6

22:6
Math. 21:35
Abaseleyo babamba izinceku zakhe, baziphatha kabi, bazibulala. 7
22:7
Math. 24:2
Kepha inkosi yathukuthela, yathuma amabutho ayo, yabulala labo babulali, yashisa umuzi wabo.

8“Khona yathi ezincekwini zayo: ‘Umshado usulungiselwe, kepha abamenyiweyo bebengafanele; 9

22:9
Math. 13:47
21:43
ngakho-ke hambani niye ezinhlanganweni zezindlela, nibizele emshadweni bonke eningabafumana.’ 10Lezo zinceku zaphuma, zaya ezindleleni, zabutha bonke ezabafumanayo, ababi nabahle; indlu yomshado yagcwala abahleziyo ekudleni.

11

22:11
Isaya 61:10
Ef. 4:24
Kol. 3:10,12
IsAmb. 3:4
16:15
19:8
“Kuthe inkosi ingena ukubona abahleziyo ekudleni, yabona khona umuntu obengayembethe ingubo yomshado; 12yathi kuye: ‘Mngane, ungene kanjani lapha ungayembethe ingubo yomshado na?’ Kepha wathula.

13

22:13
Math. 8:12
13:41
25:30
“Khona inkosi yathi ezincekwini: ‘Mbopheni izinyawo nezandla, nimphonse ebumnyameni obungaphandle; lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla amazinyo.’

14“Ngokuba baningi ababiziweyo, kepha bayingcosana abakhethiweyo.”

Intela kaKesari

(Mark. 12:13; Luk. 20:19)

15

22:15
Mark. 12:13
Luk. 20:20
Khona abaFarisi basuka, bacebisana ukuba bamhile ngezwi. 16Bathuma kuye abafundi babo kanye nabakaHerode, bathi: “Mfundisi, siyazi ukuthi uqinisile, ufundisa indlela kaNkulunkulu ngeqiniso; awukhathali ngamuntu, ngokuba awubheki ubuso babantu. 17Ngakho sitshele, uthini wena? Kuvunyelwe ukuthela kuKesari noma qha?”

18Kepha uJesu ebazi ububi babo wathi: “Bazenzisi, ningilingelani na? 19Ngitshengiseni imali yokuthela,” bamtshengisa udenariyu.* 20Wayesethi kubo: “Ngokabani lo mfanekiso nalo mbhalo na?”

21

22:21
Rom. 13:7
Bathi: “NgokaKesari.”

Khona wathi kubo: “Ngakho-ke nikani uKesari okukaKesari noNkulunkulu okukaNkulunkulu.”

22Sebezwile lokho bamangala, bamshiya, bamuka.

Ukuvuka kwabafileyo

(Mark. 12:18; Luk. 20:27)

23

22:23
Mark. 12:18
Luk. 20:27
Ngalolo suku kwafika kuye abaSadusi abathi akukho ukuvuka kwabafileyo, bambuza 24
22:24
Gen. 38:8
Dut. 25:5
bathi: “Mfundisi, uMose wathi: ‘Uma umuntu efa engenabantwana, umfowabo kamngene umkakhe, amvusele umfowabo inzalo.’ 25Kwakukhona-ke kithi izelamani eziyisikhombisa: owokuqala waganwa, wafa; engenanzalo washiya umkakhe kumfowabo. 26Kanjalo nowesibili nowesithathu, kwaze kwaba kowesikhombisa. 27Emva kwabo bonke wafa umfazi. 28Pho, ekuvukeni kwabafileyo uyakuba ngumkabani kwabayisikhombisa, lokhu bonke babe naye, na?”

29Kepha uJesu waphendula, wathi kubo: “Nidukile ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. 30Ngokuba ekuvukeni kwabafileyo abaganwa, abendiswa, kodwa banjengezingelosi ezulwini. 31Kepha maqondana nokuvuka kwabafileyo anifundanga yini okwakhulunywa kini nguNkulunkulu, ethi: 32

22:32
Eks. 3:6,15
IzE. 7:32
Heb. 11:16
‘Mina nginguNkulunkulu ka-Abrahama, noNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe,’ na? Akasiye uNkulunkulu wabafileyo kodwa owabaphilayo.”

33Kwathi izixuku zikuzwa lokho, zamangala ngokufundisa kwakhe.

Umyalo wokuqala

(Mark. 12:28)

34AbaFarisi sebezwile ukuthi uJesu ubathulisile abaSadusi, babuthana ndawonye. 35

22:35
Mark. 12:28
Luk. 10:25
Omunye wabo, isazimthetho, wamlinga, wathi: 36“Mfundisi, ngumuphi umyalo omkhulu emthethweni na?” 37
22:37
Dut. 6:5
UJesu wathi kuye: “ ‘Woyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho.’ 38Yilowo umyalo omkhulu nowokuqala. 39
22:39
Lev. 19:18
Rom. 13:9
Gal. 5:14
1 Thim. 1:5
Jak. 2:8
Owesibili ofana nawo uthi: ‘Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena.’ 40
22:40
Math. 7:12
Kuleyo miyalo emibili kubambelela umthetho wonke nabaprofethi.”

UMesiya nemvelo yakhe

(Mark. 12:35; Luk. 20:41)

41

22:41
Mark. 12:35
Luk. 20:41
Besabuthene abaFarisi, uJesu wababuza, 42wathi: “Nithini ngoKristu na? Uyindodana kabani na?”

Bathi kuye: “EkaDavide.”

43Wathi kubo: “Pho, uDavide ngoMoya wambiza kanjani ngokuthi iNkosi, ethi:

44

22:44
AmaH. 110:1
IzE. 2:34
1 Kor. 15:25
Heb. 1:13
10:12
“ ‘INkosi yathi eNkosini yami:

“Hlala ngakwesokunene sami,

ngize ngibeke izitha zakho

phansi kwezinyawo zakho.” ’

45“Ngakho-ke uma uDavide embiza ngokuthi iNkosi, uyindodana yakhe kanjani na?” 46Kwakungekho obengamphendula ngazwi; emva kwalolo suku akwabe kusabakho muntu onesibindi sokumbuza lutho.
23

UJesu ukhala ngababhali nabaFarisi nangokungaphenduki kweJerusalema

(Mark. 12:37; Luk. 11:37; 20:45)

231Khona uJesu wakhuluma ezixukwini nakubafundi bakhe, 2wathi: “Ababhali nabaFarisi bahlezi esihlalweni sikaMose. 3

23:3
Mal. 2:7
Ngakho-ke konke abanitshela khona, kwenzeni, nikugcine, kodwa ningenzi njengemisebenzi yabo; ngokuba bayakhuluma, bangenzi; 4
23:4
Luk. 11:46
IzE. 15:10
Gal. 6:13
babopha imithwalo enzima, bayibeke emahlombe abantu; kepha bona abavumi ukuyifukula ngomunwe wabo.

5

23:5
Num. 15:38
Dut. 6:8
22:12
Math. 6:1
“Kepha imisebenzi yonke yabo bayenza ukuba babonwe ngabantu; amafilakteriyu* abo bawenza abe banzi, bawenze abe makhulu amachopho. 6
23:6
Mark. 12:38
Luk. 14:7
20:46
Bathanda izindawo ezingenhla ekudleni nezihlalo eziphambili emasinagogeni,* 7nokubingelelwa ezigcawini, nokubizwa ngabantu ngokuthi ‘Rabi’.

8

23:8
Jak. 3:1
“Kepha nina maningabizwa ngokuthi ‘Rabi’; ngokuba munye umfundisi wenu, nina nonke ningabazalelwane. 9Ningabizi muntu emhlabeni ngokuthi uyihlo; ngokuba munye uyihlo, osezulwini. 10Futhi ningabizwa ngokuthi abaholi; ngokuba munye umholi wenu, uKristu. 11
23:11
Math. 20:26
Kodwa omkhulu kini akabe yisikhonzi senu. 12
23:12
Jobe 22:29
IzA. 29:23
Luk. 14:11
18:14
Jak. 4:10
1 Pet. 5:5
Kepha yilowo nalowo oziphakamisayo uzakuthothiswa, nalowo ozithobayo uzakuphakanyiswa.

13

23:13
Luk. 11:52
“Maye kinina babhali nabaFarisi, bazenzisi, ngokuba nivalela abantu umbuso wezulu! Ngokuba aningeni nina, nabangenayo anibavumeli ukungena. 14Maye kinina babhali nabaFarisi, bazenzisi, ngokuba nidla izindlu zabafelokazi, nangokuzenzisa nenza imikhuleko emide! Ngalokho-ke niyakwamukeliswa ukulahlwa okukhulu.

15“Maye kinina babhali nabaFarisi, bazenzisi, ngokuba nihamba ulwandle nomhlaba ukuba nithole nokuba iproselite* lilinye, lithi selaba njalo nilenze indodana yesihogo ngokuphindiwe kunani!

16

23:16
Math. 5:33
15:14
“Maye kinina baholi abayizimpumputhe enithi: ‘Ofunga ithempeli akulutho, kodwa ofunga igolide lethempeli uzibophile!’ 17Ziwula, zimpumputhe, ngokuba yikuphi okukhulu kunegolide nethempeli elingcwelisa igolide na? 18Futhi: ‘Yilowo ofunga i-altare akulutho, kodwa ofunga umnikelo ophezu kwalo uzibophile.’ 19
23:19
Eks. 29:37
Zimpumputhe, yikuphi okukhulu kunomnikelo ne-altare elingcwelisa umnikelo na? 20Ngakho-ke ofunga i-altare ufunga lona nakho konke okuphezu kwalo. 21
23:21
1 AmaKh. 8:13
2 IziKr. 6:2
Nofunga ithempeli ufunga lona nohlezi kulo. 22
23:22
Math. 5:34
Nofunga izulu ufunga isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu nohlezi phezu kwaso.

23

23:23
Lev. 27:30
Num. 18:21
Mika 6:8
Luk. 11:42
“Maye kinina babhali nabaFarisi, bazenzisi, ngokuba nithela okweshumi kwesinkuntshane, nokwentshungu, nokodonqa, niyeke okunzima komthetho: ukwahlulela nesihawu nokukholwa! Benimelwe ukwenza lokhu, ningakuyeki nalokho. 24
23:24
Lev. 11:41
Baholi abayizimpumputhe, nihluza insensane, niginge ikamela.

25

23:25
Math. 15:20
Mark. 7:4
Luk. 11:39
Thith. 1:15
“Maye kinina babhali nabaFarisi, bazensizi, ngokuba nihlambulula ingaphandle lenkezo nesitsha, kepha ngaphakathi kugcwele impango nokuhuheka! 26Mfarisi oyimpumputhe, hlanza kuqala ingaphakathi lenkezo, ukuze kuhlanzeke nengaphandle layo.

27

23:27
Luk. 11:44
IzE. 23:3
“Maye kinina babhali nabaFarisi, bazenzisi, ngokuba nifana namaliba acakiweyo abonakala emahle ngaphandle, kanti ngaphakathi agcwele amathambo abafileyo nokungcola konke! 28Kanjalo nani ngaphandle nibonakala kubantu nilungile, kanti ngaphakathi nigcwele ukuzenzisa nobubi.

29

23:29
Luk. 11:47
“Maye kinina babhali nabaFarisi, bazenzisi, ngokuba nakha amaliba abaprofethi, nihlobisa amathuna abalungileyo! 30Nithi: ‘Uma sasikhona emihleni yawobaba, sasingayikuhlanganyela nabo egazini labaprofethi.’ 31Kanjalo niyazifakazela nina ukuthi ningamadodana ababulala abaprofethi. 32Nani gcwalisani isilinganiso sawoyihlo.

33

23:33
Math. 3:7
12:34
“Zinyoka, nzalo yamabululu, niyakukubalekela kanjani ukulahlwa kwasesihogweni na? 34
23:34
IzE. 5:40
7:52
22:19
2 Kor. 11:24
1 Thes. 2:15
Heb. 11:36
Ngakho-ke, bhekani, mina ngithuma kini abaprofethi, nabahlakaniphileyo, nababhali; abanye kubo niyakubabulala, nibabethele; abanye niyakubashaya emasinagogeni* enu, nibaxoshe imizi ngemizi 35
23:35
Gen. 4:8
2 IziKr. 24:20
ukuba kufike phezu kwenu igazi lonke elilungileyo elachithwa emhlabeni, kusukela egazini lika-Abela olungileyo kuze kube segazini likaZakariya indodana kaBarakiya enambulala phakathi kwethempeli ne-altare. 36Ngiqinisile ngithi kini: Konke lokhu kuyakufika phezu kwalesi sizukulwane.

37

23:37
Isaya 31:5
65:2
Jer. 7:13
Luk. 13:34
“Jerusalema, Jerusalema, wena obulala abaprofethi nokhanda ngamatshe abathunyelwe kuwe, kukangaki ngithanda ukubuthela ndawonye abantwana bakho njengesikhukukazi sibuthela amazinyane aso phansi kwamaphiko aso, kepha anivumanga. 38
23:38
1 AmaKh. 9:7
22:5
Mika 3:12
Bhekani, indlu yenu isisala nani. 39
23:39
AmaH. 118:26
Math. 21:9
Ngokuba ngithi kini: Anisayikungibona nize nithi: ‘Ubusisiwe ozayo egameni leNkosi.’ ”

24

Ukuchithwa kweJerusalema nokufika kweNdodana yomuntu

(Mark. 13:1; Luk. 21:5; 12:37)

241

24:1
Mark. 13:1
Luk. 21:5
Kuthe uJesu ephuma ethempelini, emuka, kwasondela abafundi bakhe ukumtshengisa izakhiwo zethempeli. 2
24:2
Mika 3:12
Luk. 19:44
Waphendula, wathi kubo: “Anikuboni konke lokhu na? Ngiqinisile ngithi kini: Akuyikushiywa lapha itshe phezu kwetshe elingayikudilizelwa phansi.”

3

24:3
Mark. 13:3
Luk. 21:7
Esahlezi eNtabeni Yeminqumo, abafundi beza kuye bebodwa, bathi: “Sitshele ukuthi lokhu kuyakuba nini, nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siyakuba yini na?”

4

24:4
Mark. 13:5
Luk. 21:8
Ef. 5:6
Kol. 2:8
2 Thes. 2:3
UJesu waphendula, wathi kubo: “Qaphelani ningadukiswa muntu. 5
24:5
IzE. 5:36
1 Joh. 2:18
4:1
Ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami, bathi: ‘Mina nginguKristu,’ badukise abaningi. 6Niyakuzwa izimpi namahemuhemu ezimpi. Bhekani ningethuki, ngokuba kumelwe ukuba kwenzeke, kepha ukuphela koba kungakafiki. 7Ngokuba isizwe siyakuvukela isizwe, nombuso uvukele umbuso, kube khona indlala nokuzamazama komhlaba izindawo ngezindawo. 8Kepha konke lokho kungukuqala kwemihelo.

9

24:9
Math. 10:17
Joh. 15:18
16:2
“Lapho-ke bayakunikhaphela osizini, banibulale; niyakuzondwa yizizwe zonke ngenxa yegama lami. 10Khona-ke abaningi bayakukhubeka, bakhaphelane, bazondane. 11Kuyakuvela abaprofethi bamanga abaningi, badukise abaningi. 12Ngenxa yokwanda kokubi kuzakuphola uthando lwabaningi. 13
24:13
Math. 10:22
Luk. 21:19
Kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni nguyena oyakusindiswa. 14
24:14
Math. 28:19
Leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke, kube ngubufakazi ezizweni zonke, andukuba kufike ukuphela.

15

24:15
Dan. 9:27
12:11
Mark. 13:14
Luk. 21:20
“Ngakho-ke nxa nibona amanyala encithakalo ashiwo nguDaniyeli umprofethi emi endaweni engcwele – ofundayo makaqaphele – 16khona abaseJudiya mababalekele ezintabeni, 17
24:17
Luk. 17:31
ophezu kwendlu angehli ukuyothatha okusendlini yakhe, 18osensimini angabuyeli emuva ukuyothatha ingubo yakhe. 19Kepha maye kwabakhulelweyo nabancelisayo ngalezo zinsuku! 20Khulekani ukuba ukubaleka kwenu kungabi sebusika nangesabatha. 21
24:21
Dan. 12:1
Ngokuba lapho kuyakuba khona usizi olukhulu olungazange lube khona kwasekuqaleni kwezwe kuze kube manje nolungasayikuba khona. 22Uma lezo zinsuku zingafinyezwanga, bekungesindiswe muntu; kepha ngenxa yabakhethiweyo lezo zinsuku ziyakufinyezwa. 23
24:23
Mark. 13:21
Luk. 17:23
Khona uma umuntu ethi kini: ‘Bhekani, nangu uKristu,’ noma: ‘Nanguya,’ ningakholwa. 24
24:24
Dut. 13:1
1 Thes. 2:8
Ngokuba kuyakuvela okristu bamanga nabaprofethi bamanga, baveze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso, ukuze kudukiswe nabakhethiweyo, uma kungenzeka. 25Bhekani, senginitshelile ngaphambili.

26

24:26
Luk. 17:23
“Ngakho-ke uma bethi kini: ‘Bhekani, usehlane,’ ningaphumi; noma bethi: ‘Bhekani, usendlini,’ ningakholwa; 27ngokuba njengonyazi luphuma empumalanga, lubonakale kuze kube sentshonalanga, kuyakuba njalo ukufika kweNdodana yomuntu. 28
24:28
Jobe 39:30
Luk. 17:37
Nomaphi lapho kukhona isidumbu, kulapho amanqe eyakubuthana khona.

29

24:29
Isaya 13:10
34:4
Hez. 32:7
Joweli 2:10,31
3:15
Mark. 13:24
Luk. 21:25
IzE. 2:20
IsAmb. 6:12
“Kepha masinyane emva kosizi lwalezo zinsuku

“ ‘ilanga liyakufiphazwa,

nenyanga ayiyikukhanya,

nezinkanyezi ziyakuwa ezulwini,

namandla ezulu ayakuzanyazanyiswa.’

30

24:30
Dan. 7:13
Math. 25:31
IzE. 1:11
1 Thes. 4:16
IsAmb. 1:7
“Khona kuyakubonakala ezulwini isibonakaliso seNdodana yomuntu, bese zikhala izizwe zonke zomhlaba, zibone iNdodana yomuntu iza emafwini ezulu, inamandla nenkazimulo enkulu. 31
24:31
Math. 13:41
1 Kor. 15:52
Iyakuthuma izingelosi zayo ngokukhala okukhulu kwecilongo, ziqoqe abakhethiweyo bayo emimoyeni yomine, kusukela emkhawulweni omunye wezulu kuze kube komunye.

32

24:32
Luk. 21:29
“Fundani umfanekiso emkhiwaneni; nxa igatsha lawo selithamba, lihlume amaqabunga, niyazi ukuthi ihlobo seliseduze. 33Kanjalo nani, nxa nibona konke lokhu, yazini ukuthi iseduze ngasemnyango. 34Ngiqinisile ngithi kini: Lesi sizukulwane asiyikudlula kungakenzeki konke lokhu. 35
24:35
AmaH. 102:27
Isaya 40:8
Heb. 1:11
Kuyakudlula izulu nomhlaba, kepha amazwi ami awasoze adlula.

36

24:36
IzE. 1:7
“Kepha lolo suku nalelo hora akakho owazi lutho ngalo nazingelosi zasezulwini, naNdodana, nguBaba kuphela. 37
24:37
Luk. 17:26
1 Pet. 3:20
Ngokuba njengasemihleni kaNowa, kuyakuba njalo ukufika kweNdodana yomuntu. 38
24:38
Gen. 6:1
7:1
Ngokuba njengasezinsukwini lezo ezandulela uzamcolo babedla, bephuza, beganwa, bendiswa, kwaze kwafika usuku uNowa angena ngalo emkhunjini, 39abazanga kwaze kwafika uzamcolo wabakhukhula bonke, kuyakuba njalo ukufika kweNdodana yomuntu. 40Khona-ke kuyakuba khona ababili ensimini, omunye athathwe, omunye ashiywe; 41ababili boba besila etsheni, omunye athathwe, omunye ashiywe.

42

24:42
Math. 25:13
Mark. 13:35
“Ngakho-ke lindani, ngokuba anazi ukuthi iNkosi yenu iyakufika ngaluphi usuku. 43
24:43
Luk. 12:39
1 Thes. 5:2
2 Pet. 3:10
IsAmb. 3:3
16:15
Kepha anokwazi lokhu ukuthi, uma umninindlu ebewazi umlindo isela eliyakufika ngawo, ubeyakulinda, angavumi ukuba indlu yakhe ifohlwe. 44Ngalokho nani hlalani nilungele, ngokuba iNdodana yomuntu iyakufika ngesikhathi eningasicabangiyo.

45

24:45
Luk. 12:42
1 Kor. 4:2
“Pho, ngubani oyinceku ethembekileyo neqondayo, inkosi yayo eyimisile phezu kwabendlu yayo ukuba ibanike ukudla ngesikhathi sakho na? 46Ibusisiwe leyo nceku, okuyakuthi kufika inkosi yayo, iyifumane yenze njalo. 47
24:47
Math. 25:21,23
Luk. 22:29
Ngiqinisile ngithi kini: Iyakuyimisa phezu kwakho konke enakho. 48
24:48
Shum. 8:11
Kodwa uma leyo nceku embi ithi enhliziyweni yayo: ‘Inkosi yami ilibele,’ 49iqale ukushaya izinceku ezikanye nayo, idle, iphuze nezidakwa, 50inkosi yaleyo nceku iyakufika ngosuku engayibhekile ngalo nangehora engalaziyo, 51
24:51
Math. 8:12
13:42
25:30
iyinqamule kabili, iyimisele isabelo sayo kanye nabazenzisi; kuyakuba khona lapho ukukhala nokugedla amazinyo.