IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
19

Ukuhlalisana kwabaganeneyo

(Mark. 10:1; Luk. 16:18)

191Kwathi uJesu eseqedile lawo mazwi, wamuka eGalile, weza emikhawulweni yaseJudiya phesheya kweJordani. 2Izixuku ezinkulu zamlandela, waziphulukisa khona.

3Kwase kusondela kuye abaFarisi, bamlinga bathi: “Kuvunyelwe yini ukuba indoda ilahle umkayo noma ngaliphi icala na?”

4

19:4
Gen. 1:27
5:2
Waphendula, wathi kubo: “Anifundanga yini ukuthi owadala ekuqaleni wabenza owesilisa nowesifazane, 5
19:5
Gen. 2:24
Ef. 5:31
wathi: ‘Ngenxa yalokho umuntu uyakushiya uyise nonina, anamathele kumkakhe; labo ababili bayakuba nyamanye,’ na? 6Ngakho abasebabili, kodwa banyamanye. Ngakho-ke lokho akuhlanganisileyo uNkulunkulu, umuntu makangakwahlukanisi.”

7

19:7
Dut. 24:1
Math. 5:31
Bathi kuye: “Pho, uMose wayalelani ukuthi makanikwe incwadi yesahlukaniso, alahlwe, na?”

8Wathi kubo: “Ngenxa yobulukhuni benhliziyo yenu uMose wanivumela ukwahlukana nabo omkenu, kepha kusukela kwasekuqaleni kwakungenjalo. 9

19:9
Luk. 16:18
Namanje ngithi kini: Yilowo nalowo olahla umkakhe kungengokuphinga, aganwe ngomunye, uyaphinga; noganwa ngolahliweyo uyaphinga.”

10Abafundi bathi kuye: “Uma injalo indaba yomuntu nomkakhe, akukuhle ukuganwa.”

11Kepha wathi kubo: “Akusibo bonke abangalamukela leli zwi, kuphela abakunikiweyo. 12Ngokuba kukhona abathenwa abazalwa benjalo kwasesiswini sikanina; kukhona nabathenwa abathenwe ngabantu; kukhona futhi abathenwa abazithenileyo ngenxa yombuso wezulu. Ongakwamukela lokho akwamukele.”

Ukubusiswa kwabantwana

(Mark. 10:13; Luk. 18:15)

13Khona kwalethwa kuye abantwanyana ukuba abeke izandla phezu kwabo, akhuleke; kepha abafundi babakhuza. 14UJesu wayesethi: “Vumelani abantwana, ningabenqabeli ukuza kimi, ngokuba umbuso wezulu ungowabanjalo.” 15Wayesebeka izandla phezu kwabo; wamuka lapho.

Insizwa enothileyo

(Mark. 10:17; Luk. 18:18)

16Bheka-ke, kwasondela kuye othile, wathi: “Mfundisi, ngiyakwenzantoni enhle ukuba ngibe nokuphila okuphakade na?”

17Wathi kuye: “Ungibuzelani ngokuhle na? Munye ongomuhle. Kepha uma uthanda ukungena ekuphileni, gcina imiyalelo.”

18

19:18
Eks. 20:12
Dut. 5:16
Wathi kuye: “Miphi na?”

UJesu wathi: “Yile: Ungabulali, ungaphingi, ungebi, ungafakazi amanga; 19

19:19
Lev. 19:18
Math. 22:39
Rom. 13:9
Gal. 5:14
Jak. 2:8
yazisa uyihlo nonyoko; wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena.”

20Insizwa yathi kuye: “Konke lokho ngikugcinile; ngisasilalelweni na?”

21

19:21
Math. 6:19
Luk. 12:33
UJesu wathi kuye: “Uma uthanda ukuphelela, hamba uthengise ngempahla yakho, uphe abampofu, khona uzakuba negugu ezulwini; uze ungilandele.”

22Yathi insizwa ukuba izwe leli zwi, yamuka idabukile, ngokuba yayinengcebo enkulu.

23

19:23
1 Thim. 6:9,17
Kepha uJesu wathi kubafundi bakhe: “Ngiqinisile ngithi kini: Onothileyo uyakungena kalukhuni embusweni wezulu. 24Futhi ngithi kini: Kulula ukuba ikamela lingene ngentunja yosungulo kunokuba onothileyo angene embusweni kaNkulunkulu.”

25Sebezwile lokho abafundi bethuka kakhulu, bathi: “Pho, kungasindiswa bani na?”

26

19:26
Gen. 18:14
Jer. 32:17
Zak. 8:6
Luk. 1:37
Kepha uJesu ebabheka wathi kubo: “Kubantu akunakwenzeka; kepha kuNkulunkulu kungenzeka konke.”

Umvuzo wokuzidela

(Mark. 10:28; Luk. 18:28)

27

19:27
Mark. 10:28
Luk. 18:28
Khona uPetru wathatha wathi kuye: “Bheka, thina sishiye konke, sakulandela. Pho, siyakutholani na?”

28

19:28
Isaya 65:17
Dan. 7:9
Math. 25:31
Luk. 22:29
IsAmb. 21:1
Wathi kubo uJesu: “Ngiqinisile ngithi kini: Nina eningilandeleyo, ngokuphindukuzalwa lapho iNdodana yomuntu isihlezi esihlalweni senkazimulo yayo, nani niyakuhlala ezihlalweni zobukhosi eziyishumi nambili, nahlulele izizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli. 29
19:29
Dut. 33:9
Jobe 42:12
Heb. 10:34
Nalowo oshiye izindlu, noma abafowabo, noma odadewabo, noma uyise, noma unina, noma abantwana, noma amazwe ngenxa yegama lami, uyakwamukeliswa okuphindwe kaningi, adle ifa lokuphila okuphakade. 30
19:30
Math. 20:16
Mark. 10:31
Luk. 13:30
Kepha abaningi abokuqala bayakuba ngabokugcina, nabokugcina babe ngabokuqala.

20

Izisebenzi zesivini

201“Ngokuba umbuso wezulu ufana nomuntu ongumninindlu owaphuma ekuseni ukuqasha izisebenzi ziye esivinini sakhe. 2Esevumelene nezisebenzi ngodenariyu* ngosuku, wazithumela esivinini sakhe.

3“Waphuma futhi ngehora lesithathu, wabona abanye bemi esigcawini, bengenzi lutho; 4nakubo wathi: ‘Yanini nani esivinini; ngiyakuninika okufaneleyo.’ 5Baya-ke.

“Waphuma futhi ngehora lesithupha nangelesishiyagalolunye, wenze njalo. 6Esephuma ngehora leshumi nanye wafumana abanye bemi, wathi kubo: ‘Nimeleni lapha usuku lonke ningenzi lutho na?’

7“Bathi kuye: ‘Ngokuba akakho osiqashileyo.’

“Wathi kubo: ‘Hambani nani, niye esivinini.’

8“Kepha selishonile, umninisivini wathi enduneni yakhe: ‘Biza izisebenzi, uzikhokhele imali yazo, uqale ngezokugcina, ugcine ngezokuqala.’

9“Kuthe befika abehora leshumi nanye, kwaba yilowo nalowo wamukela udenariyu.* 10Sekuza abokuqala, bathi bazakwamukela okukhulu; kepha nabo bamukela udenariyu* ngabanye. 11Kepha sebamukela bakhonona ngomninindlu, 12bathi: ‘Laba abokugcina basebenze ihora linye nje, ubalinganise nathi esithwalile ubunzima nesifudumezi semini.’

13“Waphendula, wathi komunye wabo: ‘Mngane, angikoni; kanti asivumelananga ngodenariyu* na? 14Thatha okwakho, uhambe; kepha ngiyathanda ukunika lo wokugcina njengawe. 15

20:15
Rom. 9:16,21
Angivunyelwe ukwenza engikuthandayo ngokungokwami na? Kumbe iso lakho libi, ngokuba mina ngimuhle na?’

16

20:16
Math. 19:30
Mark. 10:31
Luk. 13:30
“Kanjalo abokugcina bayakuba ngabokuqala, nabokuqala babe ngabokugcina.”

UJesu ukhuluma ngokuhlupheka kwakhe

(Mark. 10:32; Luk. 18:31)

17

20:17
Math. 16:21
17:22
Mark. 10:32
Luk. 18:31
Kwathi uJesu esezakwenyukela eJerusalema, wathatha abafundi abayishumi nambili, wagudluka nabo; besesendleleni, wathi kubo: 18“Bhekani, sikhuphukela eJerusalema; iNdodana yomuntu izakukhashelwa kubapristi abakhulu nababhali; bazakuyinqumela ukuba ife, 19
20:19
Math. 27:2
Joh. 18:28
bayikhaphele kwabezizwe ukuba iklolodelwe, ishaywe, ibethelwe esiphambanweni; kepha ngosuku lwesithathu izakuvuswa.”

UJesu ukhuza amadodana kaZebedewu

(Mark. 10:35)

20

20:20
Math. 4:21
Mark. 10:35
Khona kwafika kuye unina wamadodana kaZebedewu kanye namadodana akhe; wakhuleka, wacela into kuye.

21

20:21
Math. 19:28
Yena wathi kuye: “Ufunani na?”

Wathi kuye: “Yisho ukuba lawa madodana ami amabili ahlale, enye ngakwesokunene sakho, enye ngakwesokhohlo sakho embusweni wakho.”

22

20:22
Math. 26:39,42
Luk. 12:50
Joh. 18:11
UJesu waphendula wathi: “Anikwazi enikucelayo. Ningasiphuza yini isitsha engizakusiphuza na?”

Bathi kuye: “Singakwenza.”

23Wathi kubo: “Yebo, nizakusiphuza isitsha sami, kepha ukuhlala ngakwesokunene sami nangakwesokhohlo akusikho okwami ukuphana ngakho, kodwa kungokwalabo abakulungiselwe nguBaba.”

24

20:24
Mark. 10:41
Luk. 22:24
Bathi ukuzwa lokho abayishumi, bazithukuthelela izelamani ezimbili. 25Kepha uJesu wababiza, wathi: “Niyazi ukuthi ababusi bezizwe bazenza amakhosi phezu kwazo, nezikhulu zazo ziphethe amandla phezu kwazo. 26
20:26
Math. 23:11
Mark. 9:35
1 Kor. 9:19
Akunjalo phakathi kwenu, kodwa yilowo nalowo ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu makabe yisikhonzi senu; 27nalowo ofuna ukuba ngowokuqala phakathi kwenu makabe yinceku yenu, 28
20:28
Joh. 13:14
Ef. 1:7
Fil. 2:7
1 Thim. 2:6
Thith. 2:14
1 Pet. 1:18
njengalokho iNdodana yomuntu ingezelanga ukukhonzwa kepha ukukhonza nokunikela ukuphila kwayo, kube yisihlengo sabaningi.”

UJesu usiza izimpumputhe ezimbili ukuba zibone

(Mark. 10:46)

29

20:29
Mark. 10:46
Luk. 18:35
Sebephuma eJeriko, isixuku esikhulu samlandela. 30Bheka, kwakuhlezi izimpumputhe ezimbili ngasendleleni; kuthe zizwa ukuthi uJesu uyadlula, zamemeza zathi: “Nkosi, Ndodana kaDavide, sihawukele!”

31Kepha isixuku sazikhuza ukuba zithule, kodwa kwayikhona zimemeza kakhulu, zithi: “Nkosi, Ndodana kaDavide, sihawukele!”

32UJesu wema, wazibiza wathi: “Nifuna ukuba nginenzeleni na?”

33Zathi kuye: “Nkosi, ukuba amehlo ethu avuleke.”

34UJesu waba nesihe, waphatha amehlo azo; zase zibona masinyane, zamlandela.

21

UJesu ungena eJerusalema

211

21:1
Mark. 11:1
Luk. 19:29
Kwathi ukuba basondele eJerusalema, sebefikile eBetfage ngaseNtabeni Yeminqumo, uJesu wathuma abafundi ababili, 2wathi kubo: “Hambani niye emzaneni obhekene nani, nizakufumana masinyane imbongolo ikhulekiwe nethole linayo; zithukululeni, nizilethe kimi. 3Uma umuntu esho utho kini, anothi: ‘INkosi iyazidinga;’ uyakuzithumela masinyane.”

4Kepha lokho kwenzeka ukuba kugcwaliseke okwashiwo ngumprofethi othi:

5

21:5
Isaya 62:11
Zak. 9:9
“Yishoni kuyo indodakazi yaseSiyoni

ukuthi:

Bheka, iNkosi yakho iza kuwe,

imnene, ikhwele embongolweni,

yebo, etholeni,

inkonyane yesilwane esiboshelwayo.”

6

21:6
Mark. 11:4
Luk. 19:32
Abafundi bahamba, benza njengokuba uJesu ebatshelile, 7
21:7
Joh. 12:12
baletha imbongolo nethole, babeka izingubo zabo phezu kwazo, wahlala phezu kwazo. 8
21:8
2 AmaKh. 9:13
Iningi lesixuku lendlala izingubo zalo endleleni, kepha abanye bagawula amahlamvu emithini, bawendlala endleleni. 9
21:9
AmaH. 118:25
148:1
Math. 23:39
Izixuku ezazihamba phambili nezazimlandela zamemeza zathi:

“Hosiyana kuyo iNdodana kaDavide!

Ubusisiwe ozayo egameni leNkosi.

Hosiyana kweliphezulu!”

10Kwathi esangena eJerusalema, umuzi wonke wanyakaza, wathi: “Ngubani lo?”

11

21:11
Math. 2:23
Izixuku zathi: “Lo ungumprofethi, uJesu waseNazaretha laseGalile.”

Ukuhlanzwa kwethempeli

(Mark. 11:15; Luk. 19:45)

12

21:12
Dut. 14:24
Mark. 11:15
Luk. 19:45
Joh. 2:14
UJesu wayesengena ethempelini, waxosha bonke abathengisayo nabathengayo ethempelini, wagumbuqela amatafula abashintshelana imali nezihlalo zabathengisa ngamajuba. 13
21:13
Isaya 56:7
Jer. 7:11
Wathi kubo: “Kulotshiwe ukuthi: ‘Indlu yami iyakubizwa ngokuthi indlu yokukhuleka,’ kepha nina niyenza ‘umhume wabaphangi.’ ”

14Kwase kufika kuye izimpumputhe nezinyonga ethempelini, waziphulukisa. 15Kepha abapristi abakhulu nababhali, bebona izimangaliso azenzayo nabantwana bememeza ethempelini, bethi: “Hosiyana kuyo iNdodana kaDavide,” bacasuka, 16

21:16
AmaH. 8:2
bathi kuye: “Uyakuzwa lokhu abakushoyo laba na?”

UJesu wathi kubo: “Yebo, anizange nifunde yini ukuthi: ‘Emlonyeni wezingane nowabancelayo uzilungisele indumiso,’ na?”

17Wayesebashiya, waphuma emzini, waya eBethaniya, walala khona.

Ukuqalekiswa komkhiwane

(Mark. 11:12,20)

18

21:18
Mark. 11:12,20
Kepha ekuseni esebuyela emzini walamba. 19Wabona umkhiwane owodwa ngasendleleni, weza kuwo; akafumananga lutho kuwo, amaqabunga odwa. Wayesethi kuwo: “Akungabe kusavela sithelo kuwe naphakade.” Umkhiwane wabuna khona lapho.

20Bekubona lokho abafundi bamangala bathi: “Umkhiwane ubune kanjani masinyane na?” 21

21:21
Math. 17:20
Luk. 17:6
UJesu wayesephendula, ethi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini: Uma ninokukholwa, ningangabazi, aniyikwenza okomkhiwane kuphela, kodwa noma nithi kule ntaba: ‘Nqukuleka, uphonseke elwandle,’ kuyakwenzeka; 22
21:22
Math. 7:7
18:19
Luk. 11:9
Joh. 15:7
Jak. 1:5
1 Joh. 3:22
nakho konke eningakucela ngokukhuleka nikholwa niyakukwamukeliswa.”

Igunya likaJesu

(Mark. 11:27; Luk. 20:1)

23

21:23
Mark. 11:27
Luk. 20:1
IzE. 4:7
Kuthe engena ethempelini, kweza kuye abapristi abakhulu namalunga esizwe, esafundisa, bathi: “Ukwenza lokhu ngagunya lini na? Futhi ngubani okunike leli gunya na?”

24UJesu waphendula, wathi kubo: “Nami ngizakunibuza izwi libe linye; uma ningitshela lona, nami ngizakunitshela ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini. 25Ukubhapathiza kukaJohane kwavelaphi, ezulwini nokuba kubantu, na?”

Bakhulumisana bodwa, bathi: “Uma sithi: ‘Ezulwini,’ uzakuthi kuthi: ‘Pho, anikholwanga nguye ngani na?’ 26

21:26
Math. 14:5
Mark. 6:20
Kepha uma sithi: ‘Kubantu,’ siyasesaba isixuku; ngokuba bonke bathi uJohane ungumprofethi.”

27Base bemphendula uJesu, bethi: “Asazi.”

Wayesethi kubo naye: “Nami anginitsheli ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini.”

Ukukhuzwa kwabapristi abakhulu nabaFarisi

28“Kepha nithini na? Umuntu wayenamadodana amabili; waya kweyokuqala, wathi: ‘Mntanami, hamba, uyosebenza namuhla esivinini.’

29“Yaphendula yathi: ‘Angithandi;’ kodwa ngasemuva yaguquka, yaya.

30

21:30
Math. 7:21
“Wayeseya kwenye, washo kanjalo. Yona yaphendula yathi: ‘Ngiyaya, nkosi;’ kepha kayiyanga.

31

21:31
Luk. 7:29
18:14
“Yiyiphi kulawa amabili eyenza intando kayise na?”

Bathi kuye: “Eyokuqala.”

UJesu wathi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini: Abathelisi nezifebe bangena phambi kwenu embusweni kaNkulunkulu. 32

21:32
Luk. 3:10
Ngokuba uJohane weza kini ngendlela yokulunga, anikholwanga nguye; kepha abathelisi nezifebe bakholwa nguye; kodwa nina, khona nikubona, aniguqukanga nakamuva, nize nikholwe nguye.”

Umfanekiso wabalimi besivini

(Mark. 12:1; Luk. 20:9)

33

21:33
AmaH. 80:8
Isaya 5:1
Jer. 2:21
Mark. 12:1
Luk. 20:9
“Yizwani omunye umfanekiso. Kwakukhona umuntu, umninindlu, owatshala isivini, wasibiyela ngothango, wemba khona isikhamo, wakha isiqongo sokulinda, wasiqashisa kubalimi, waya kwelinye izwe. 34Kwathi sekusondele isikhathi sezithelo, wathuma izinceku zakhe kubalimi ukuba zithathe izithelo zakhe.

35“Abalimi bazibamba izinceku zakhe, enye bayishaya, enye bayibulala, enye bayikhanda ngamatshe. 36Waphinda wathuma ezinye izinceku eziningi kunezokuqala; benze njalo nakulezo. 37Ekugcineni wathuma kubo indodana yakhe, ethi: ‘Bayakuyazisa indodana yami.’

38

21:38
Math. 26:3
27:1
Joh. 11:53
“Kepha kwathi abalimi bebona indodana, bakhuluma bodwa, bathi: ‘Lo uyindlalifa; wozani siyibulale, sidle ifa layo.’ 39Base beyibamba, bayiphonsa ngaphandle kwesivini, bayibulala.

40“Pho-ke, mhla kufika umninisivini, uzakubenze njani labo balimi na?”

41Bathi kuye: “Uzakubabhubhisa kabi labo ababi, isivini sakhe sinikwe abanye abalimi abayakumnika izithelo ngezikhathi zazo.”

42

21:42
AmaH. 118:22
Isaya 28:16
IzE. 4:11
Rom. 9:33
1 Pet. 2:4
UJesu wathi kubo: “Anizange nifunde yini emibhalweni ukuthi:

“ ‘Itshe abalinqabayo abakhi

lona laba yinhloko yegumbi;

lona lavela eNkosini;

liyisimangaliso emehlweni ethu,’ na?

43“Ngalokho ngithi kini: Niyakwamukwa umbuso kaNkulunkulu, uphiwe isizwe esiyakuveza izithelo zawo. 44Owayo phezu kwaleli tshe uyakuphohlozwa; kepha yilowo nalowo eliyakuwela phezu kwakhe liyakumcolisa.”

45Abapristi abakhulu nabaFarisi beyizwa imifanekiso yakhe bazi ukuthi ukhuluma ngabo. 46Base befuna ukumbamba; kepha bazesaba izixuku, ngokuba zazithi ungumprofethi.