IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
20

Izisebenzi zesivini

201“Ngokuba umbuso wezulu ufana nomuntu ongumninindlu owaphuma ekuseni ukuqasha izisebenzi ziye esivinini sakhe. 2Esevumelene nezisebenzi ngodenariyu* ngosuku, wazithumela esivinini sakhe.

3“Waphuma futhi ngehora lesithathu, wabona abanye bemi esigcawini, bengenzi lutho; 4nakubo wathi: ‘Yanini nani esivinini; ngiyakuninika okufaneleyo.’ 5Baya-ke.

“Waphuma futhi ngehora lesithupha nangelesishiyagalolunye, wenze njalo. 6Esephuma ngehora leshumi nanye wafumana abanye bemi, wathi kubo: ‘Nimeleni lapha usuku lonke ningenzi lutho na?’

7“Bathi kuye: ‘Ngokuba akakho osiqashileyo.’

“Wathi kubo: ‘Hambani nani, niye esivinini.’

8“Kepha selishonile, umninisivini wathi enduneni yakhe: ‘Biza izisebenzi, uzikhokhele imali yazo, uqale ngezokugcina, ugcine ngezokuqala.’

9“Kuthe befika abehora leshumi nanye, kwaba yilowo nalowo wamukela udenariyu.* 10Sekuza abokuqala, bathi bazakwamukela okukhulu; kepha nabo bamukela udenariyu* ngabanye. 11Kepha sebamukela bakhonona ngomninindlu, 12bathi: ‘Laba abokugcina basebenze ihora linye nje, ubalinganise nathi esithwalile ubunzima nesifudumezi semini.’

13“Waphendula, wathi komunye wabo: ‘Mngane, angikoni; kanti asivumelananga ngodenariyu* na? 14Thatha okwakho, uhambe; kepha ngiyathanda ukunika lo wokugcina njengawe. 15

20:15
Rom. 9:16,21
Angivunyelwe ukwenza engikuthandayo ngokungokwami na? Kumbe iso lakho libi, ngokuba mina ngimuhle na?’

16

20:16
Math. 19:30
Mark. 10:31
Luk. 13:30
“Kanjalo abokugcina bayakuba ngabokuqala, nabokuqala babe ngabokugcina.”

UJesu ukhuluma ngokuhlupheka kwakhe

(Mark. 10:32; Luk. 18:31)

17

20:17
Math. 16:21
17:22
Mark. 10:32
Luk. 18:31
Kwathi uJesu esezakwenyukela eJerusalema, wathatha abafundi abayishumi nambili, wagudluka nabo; besesendleleni, wathi kubo: 18“Bhekani, sikhuphukela eJerusalema; iNdodana yomuntu izakukhashelwa kubapristi abakhulu nababhali; bazakuyinqumela ukuba ife, 19
20:19
Math. 27:2
Joh. 18:28
bayikhaphele kwabezizwe ukuba iklolodelwe, ishaywe, ibethelwe esiphambanweni; kepha ngosuku lwesithathu izakuvuswa.”

UJesu ukhuza amadodana kaZebedewu

(Mark. 10:35)

20

20:20
Math. 4:21
Mark. 10:35
Khona kwafika kuye unina wamadodana kaZebedewu kanye namadodana akhe; wakhuleka, wacela into kuye.

21

20:21
Math. 19:28
Yena wathi kuye: “Ufunani na?”

Wathi kuye: “Yisho ukuba lawa madodana ami amabili ahlale, enye ngakwesokunene sakho, enye ngakwesokhohlo sakho embusweni wakho.”

22

20:22
Math. 26:39,42
Luk. 12:50
Joh. 18:11
UJesu waphendula wathi: “Anikwazi enikucelayo. Ningasiphuza yini isitsha engizakusiphuza na?”

Bathi kuye: “Singakwenza.”

23Wathi kubo: “Yebo, nizakusiphuza isitsha sami, kepha ukuhlala ngakwesokunene sami nangakwesokhohlo akusikho okwami ukuphana ngakho, kodwa kungokwalabo abakulungiselwe nguBaba.”

24

20:24
Mark. 10:41
Luk. 22:24
Bathi ukuzwa lokho abayishumi, bazithukuthelela izelamani ezimbili. 25Kepha uJesu wababiza, wathi: “Niyazi ukuthi ababusi bezizwe bazenza amakhosi phezu kwazo, nezikhulu zazo ziphethe amandla phezu kwazo. 26
20:26
Math. 23:11
Mark. 9:35
1 Kor. 9:19
Akunjalo phakathi kwenu, kodwa yilowo nalowo ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu makabe yisikhonzi senu; 27nalowo ofuna ukuba ngowokuqala phakathi kwenu makabe yinceku yenu, 28
20:28
Joh. 13:14
Ef. 1:7
Fil. 2:7
1 Thim. 2:6
Thith. 2:14
1 Pet. 1:18
njengalokho iNdodana yomuntu ingezelanga ukukhonzwa kepha ukukhonza nokunikela ukuphila kwayo, kube yisihlengo sabaningi.”

UJesu usiza izimpumputhe ezimbili ukuba zibone

(Mark. 10:46)

29

20:29
Mark. 10:46
Luk. 18:35
Sebephuma eJeriko, isixuku esikhulu samlandela. 30Bheka, kwakuhlezi izimpumputhe ezimbili ngasendleleni; kuthe zizwa ukuthi uJesu uyadlula, zamemeza zathi: “Nkosi, Ndodana kaDavide, sihawukele!”

31Kepha isixuku sazikhuza ukuba zithule, kodwa kwayikhona zimemeza kakhulu, zithi: “Nkosi, Ndodana kaDavide, sihawukele!”

32UJesu wema, wazibiza wathi: “Nifuna ukuba nginenzeleni na?”

33Zathi kuye: “Nkosi, ukuba amehlo ethu avuleke.”

34UJesu waba nesihe, waphatha amehlo azo; zase zibona masinyane, zamlandela.