IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
19

Ukuhlalisana kwabaganeneyo

(Mark. 10:1; Luk. 16:18)

191Kwathi uJesu eseqedile lawo mazwi, wamuka eGalile, weza emikhawulweni yaseJudiya phesheya kweJordani. 2Izixuku ezinkulu zamlandela, waziphulukisa khona.

3Kwase kusondela kuye abaFarisi, bamlinga bathi: “Kuvunyelwe yini ukuba indoda ilahle umkayo noma ngaliphi icala na?”

4

19:4
Gen. 1:27
5:2
Waphendula, wathi kubo: “Anifundanga yini ukuthi owadala ekuqaleni wabenza owesilisa nowesifazane, 5
19:5
Gen. 2:24
Ef. 5:31
wathi: ‘Ngenxa yalokho umuntu uyakushiya uyise nonina, anamathele kumkakhe; labo ababili bayakuba nyamanye,’ na? 6Ngakho abasebabili, kodwa banyamanye. Ngakho-ke lokho akuhlanganisileyo uNkulunkulu, umuntu makangakwahlukanisi.”

7

19:7
Dut. 24:1
Math. 5:31
Bathi kuye: “Pho, uMose wayalelani ukuthi makanikwe incwadi yesahlukaniso, alahlwe, na?”

8Wathi kubo: “Ngenxa yobulukhuni benhliziyo yenu uMose wanivumela ukwahlukana nabo omkenu, kepha kusukela kwasekuqaleni kwakungenjalo. 9

19:9
Luk. 16:18
Namanje ngithi kini: Yilowo nalowo olahla umkakhe kungengokuphinga, aganwe ngomunye, uyaphinga; noganwa ngolahliweyo uyaphinga.”

10Abafundi bathi kuye: “Uma injalo indaba yomuntu nomkakhe, akukuhle ukuganwa.”

11Kepha wathi kubo: “Akusibo bonke abangalamukela leli zwi, kuphela abakunikiweyo. 12Ngokuba kukhona abathenwa abazalwa benjalo kwasesiswini sikanina; kukhona nabathenwa abathenwe ngabantu; kukhona futhi abathenwa abazithenileyo ngenxa yombuso wezulu. Ongakwamukela lokho akwamukele.”

Ukubusiswa kwabantwana

(Mark. 10:13; Luk. 18:15)

13Khona kwalethwa kuye abantwanyana ukuba abeke izandla phezu kwabo, akhuleke; kepha abafundi babakhuza. 14UJesu wayesethi: “Vumelani abantwana, ningabenqabeli ukuza kimi, ngokuba umbuso wezulu ungowabanjalo.” 15Wayesebeka izandla phezu kwabo; wamuka lapho.

Insizwa enothileyo

(Mark. 10:17; Luk. 18:18)

16Bheka-ke, kwasondela kuye othile, wathi: “Mfundisi, ngiyakwenzantoni enhle ukuba ngibe nokuphila okuphakade na?”

17Wathi kuye: “Ungibuzelani ngokuhle na? Munye ongomuhle. Kepha uma uthanda ukungena ekuphileni, gcina imiyalelo.”

18

19:18
Eks. 20:12
Dut. 5:16
Wathi kuye: “Miphi na?”

UJesu wathi: “Yile: Ungabulali, ungaphingi, ungebi, ungafakazi amanga; 19

19:19
Lev. 19:18
Math. 22:39
Rom. 13:9
Gal. 5:14
Jak. 2:8
yazisa uyihlo nonyoko; wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena.”

20Insizwa yathi kuye: “Konke lokho ngikugcinile; ngisasilalelweni na?”

21

19:21
Math. 6:19
Luk. 12:33
UJesu wathi kuye: “Uma uthanda ukuphelela, hamba uthengise ngempahla yakho, uphe abampofu, khona uzakuba negugu ezulwini; uze ungilandele.”

22Yathi insizwa ukuba izwe leli zwi, yamuka idabukile, ngokuba yayinengcebo enkulu.

23

19:23
1 Thim. 6:9,17
Kepha uJesu wathi kubafundi bakhe: “Ngiqinisile ngithi kini: Onothileyo uyakungena kalukhuni embusweni wezulu. 24Futhi ngithi kini: Kulula ukuba ikamela lingene ngentunja yosungulo kunokuba onothileyo angene embusweni kaNkulunkulu.”

25Sebezwile lokho abafundi bethuka kakhulu, bathi: “Pho, kungasindiswa bani na?”

26

19:26
Gen. 18:14
Jer. 32:17
Zak. 8:6
Luk. 1:37
Kepha uJesu ebabheka wathi kubo: “Kubantu akunakwenzeka; kepha kuNkulunkulu kungenzeka konke.”

Umvuzo wokuzidela

(Mark. 10:28; Luk. 18:28)

27

19:27
Mark. 10:28
Luk. 18:28
Khona uPetru wathatha wathi kuye: “Bheka, thina sishiye konke, sakulandela. Pho, siyakutholani na?”

28

19:28
Isaya 65:17
Dan. 7:9
Math. 25:31
Luk. 22:29
IsAmb. 21:1
Wathi kubo uJesu: “Ngiqinisile ngithi kini: Nina eningilandeleyo, ngokuphindukuzalwa lapho iNdodana yomuntu isihlezi esihlalweni senkazimulo yayo, nani niyakuhlala ezihlalweni zobukhosi eziyishumi nambili, nahlulele izizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli. 29
19:29
Dut. 33:9
Jobe 42:12
Heb. 10:34
Nalowo oshiye izindlu, noma abafowabo, noma odadewabo, noma uyise, noma unina, noma abantwana, noma amazwe ngenxa yegama lami, uyakwamukeliswa okuphindwe kaningi, adle ifa lokuphila okuphakade. 30
19:30
Math. 20:16
Mark. 10:31
Luk. 13:30
Kepha abaningi abokuqala bayakuba ngabokugcina, nabokugcina babe ngabokuqala.