IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
17

Ukukhazimuliswa kukaJesu entabeni

(Mark. 9:2; Luk. 9:28)

171Emva kwezinsuku eziyisithupha uJesu wathatha oPetru, noJakobe, noJohane umfowabo, wakhuphukela nabo entabeni ende bebodwa. 2

17:2
Eks. 34:29
Waphenduka esinye isimo phambi kwabo; ubuso bakhe bakhanya njengelanga, izingubo zakhe zaba mhlophe njengokukhanya. 3Bheka, kwabonakala kubo oMose no-Eliya bekhuluma naye.

4Wathatha uPetru wathi kuJesu: “Nkosi, kuhle ukuba silapha. Uma uthanda, ngizakwakha lapha amadokodo amathathu, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMose, elinye libe ngelika-Eliya.”

5

17:5
Math. 3:17
Esakhuluma, bheka ifu elikhanyayo labasithibeza; bheka, kwavela izwi efwini, lathi: “Lo uyiNdodana yami ethandekayo engithokozile ngayo; yizweni.”

6Kuthe sebezwa lokho abafundi, bawa ngobuso babo, besaba kakhulu. 7Kepha uJesu wasondela, wabathinta, wathi: “Sukumani, ningesabi.” 8Kepha bephakamisa amehlo abo ababonanga muntu, kuphela uJesu yedwa.

9Besehla entabeni, uJesu wabayala wathi: “Ningatsheli muntu lowo mbono, ize ivuke iNdodana yomuntu kwabafileyo.”

10Bambuza abafundi, bathi: “Pho, basholoni ababhali ukuthi u-Eliya umelwe ukufika kuqala na?”

11

17:11
Mal. 4:5
Waphendula wathi: “Nempela u-Eliya uyeza, uyakubuyisela konke. 12Kepha ngithi kini: U-Eliya sewafika; abamazanga nokho, kodwa benza kuye abakuthandayo. Kanjalo neNdodana yomuntu iyakuhlushwa yibo.” 13Khona abafundi baqonda ukuba ubekhuluma kubo ngoJohane uMbhapathizi.

Ukuphulukiswa komfana onesithuthwane

(Mark. 9:14; Luk. 9:37)

14Sebefikile esixukwini, kweza kuye umuntu, waguqa ngamadolo phambi kwakhe, 15wathi: “Nkosi, hawukela indodana yami, ngokuba inesithuthwane, ihlupheka kabi, lokhu iwela kaningi emlilweni, kaningi emanzini. 16Ngiyilethe kubafundi bakho, kepha bahluleka ukuyiphulukisa.”

17UJesu waphendula wathi: “O! sizukulwane esingakholwayo nesiphambeneyo, koze kube nini nginani na? Koze kube nini nginibekezelela na? Yiletheni lapha kimi.” 18UJesu wayeseyikhuza, idemoni laphuma kuyo; umfana waphulukiswa kusukela kuleso sikhathi.

19Khona kwafika abafundi kuJesu bebodwa, bathi: “Thina besingemkhiphe ngani na?”

20

17:20
Math. 13:32
21:21
Mark. 11:23
Luk. 17:6
Wayesethi kubo: “Kungenxa yokukholwa kwenu okuncane. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini: Uma ninokukholwa njengembewu yesinaphi, niyakuthi kule ntaba: ‘Suka lapha, uye laphaya,’ iyakusuka; akukho okuyakunahlula. 21Kepha lolo hlobo aluphumi ngaphandle kokuba kube ngokukhuleka nokuzila ukudla.”

UJesu ukhuluma futhi ngokuhlupheka kwakhe.Imali yethempeli

(Mark. 9:30; Luk. 9:43)

22

17:22
Math. 16:21
20:18
Besahambahamba eGalile, uJesu wathi kubo: “INdodana yomuntu izakukhashelwa ezandleni zabantu; 23bazakuyibulala, kepha ngosuku lwesithathu izakuvuswa.” Badabuka kakhulu.

24

17:24
Eks. 30:13
Kwathi ukuba bafike eKapernawume, abaqoqi bemali yethempeli beza kuPetru, bathi: “Umfundisi wenu akayitheli imali yethempeli na?”

25Wathi: “Uyayithela.”

Esengene endlini uJesu wamandulela, wathi: “Usho ukuthini, Simoni? Amakhosi omhlaba athatha kubaphi intela nenkokhiso, kumadodana awo noma kubafo, na?”

26Wathi: “Kubafo.”

UJesu wayesethi: “Ngakho-ke amadodana akhululekile. 27Kodwa-ke ukuba singabakhubekisi, yana elwandle, uphonse udobo, ubambe inhlanzi ephuma kuqala; wothi ukuba uyivule umlomo, uzakufumana imali; yithathe, ubanike, usithelele mina nawe.”