IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
13

Imifanekiso eyisikhombisa kaJesu

(Mark. 4:1; Luk. 8:4; 13:18)

131Ngalolo suku uJesu waphuma endlini, wahlala phansi ngaselwandle. 2Kwase kubuthana kuye izixuku eziningi, waze wangena emkhunjini, wahlala phansi, uquqaba lonke lumi ogwini. 3Wakhuluma kubo okuningi ngemifanekiso, wathi: “Bhekani, kwaphuma umhlwanyeli ukuyohlwanyela. 4Ekuhlwanyeleni kwakhe enye imbewu yawela ngasendleleni; kwafika izinyoni, zayidla zayiqeda. 5Kepha enye yawela edwaleni, lapho yayingenamhlabathi omningi khona; yamila masinyane, ngokuba ingenamhlabathi ojulileyo. 6Kodwa seliphumile ilanga, yahwamuka; nangokuba ingenampande, yabuna. 7Kepha enye yawela emeveni; ameva akhula, ayiminyanisa. 8Kepha enye yawela emhlabathini omuhle; yathela isithelo, enye ngekhulu, enye ngamashumi ayisithupha, enye ngamashumi amathathu. 9

13:9
Math. 11:15
Onezindlebe makezwe.”

10Kwase kufika abafundi bakhe, bathi kuye: “Ukhulumelani kubo ngemifanekiso na?”

11Waphendula-ke, wathi kubo: “Nina niphiwe ukwazi izimfihlakalo zombuso wezulu; kodwa bona kabakuphiwanga. 12

13:12
Math. 25:29
Mark. 4:25
Luk. 8:18
19:26
Ngokuba yilowo nalowo onakho uyakuphiwa, kuvame; kodwa lowo ongenakho uyakwamukwa nalokho anakho. 13Kungalokhu ngikhuluma kubo ngemifanekiso, ngokuba noma bebona, kababoni, noma bezwa, kabezwa, kabaqondi. 14
13:14
Dut. 29:2
Isaya 6:9
29:10
Joh. 12:39
IzE. 28:25
Kugcwaliseka kubo isiprofetho sika-Isaya sokuthi:

“ ‘Ngokuzwa niyakuzwa,

ningaze naqonda;

ngokubona niyakubona,

ningaze nabonisisa;

15ngokuba inhliziyo yalesi sizwe isiyaba lukhuni,

bezwa kanzima ngezindlebe,

amehlo abo bawacimezile,

funa mhlawumbe babone ngamehlo,

bezwe ngezindlebe,

baqonde ngenhliziyo, baphenduke,

ngibaphulukise.’

16
13:16
Math. 16:17
Luk. 10:23
“Kodwa abusisiwe amehlo enu, lokhu ebona, nezindlebe zenu, lokhu zizwa. 17
13:17
1 Pet. 1:10
Ngokuba ngiqinisile ngithi kini: Baningi abaprofethi nabalungileyo ababefisa ukubona enikubonayo, abakubonanga, nokuzwa enikuzwayo, abakuzwanga.

18“Yizwani-ke nina umfanekiso womhlwanyeli. 19Yilowo nalowo olizwa izwi lombuso engaliqondi ufikelwa ngomubi ohlwitha okuhlwanyelwe enhliziyweni yakhe. Yilowo ohlwanyelwe ngasendleleni. 20Ohlwanyelwe edwaleni nguye olizwa izwi, alamukele masinyane ngokuthokoza; 21kepha kanampande phakathi kwakhe, kodwa uhlala isikhashana nje, kuthi sekuvele ukuhlupheka nokuzingelwa ngenxa yezwi, akhubeke masinyane. 22

13:22
1 Thim. 6:9
Futhi-ke ohlwanyelwe emeveni nguye olizwa izwi, kepha iminako yalesi sikhathi nokukhohlisa kwengcebo kuminyanisa izwi, abe ngongatheliyo. 23Kepha ohlwanyelwe emhlabathini omuhle nguye olizwa izwi, aliqonde, athele impela isithelo, omunye aveze ngekhulu, omunye ngamashumi ayisithupha, omunye ngamashumi amathathu.”

24Omunye umfanekiso wawubeka kubo, wathi: “Umbuso wezulu ufaniswa nomuntu owahlwanyela imbewu enhle ensimini yakhe; 25kepha abantu besalele, kwafika isitha sakhe, sahlwanyela ukhula phakathi kwamabele, samuka. 26Kwathi ukuba likhule ikhaba, kuthele isithelo, khona kwabonakala nokhula.

27“Kwase kufika izisebenzi zomnumzane, zathi kuye: ‘Nkosi, awuhlwanyelanga imbewu enhle ensimini yakho na? Pho, ilutholephi ukhula na?’

28“Wathi kuzo: ‘Lokhu kwenziwe ngumuntu oyisitha.’

“Izisebenzi zathi kuye: ‘Uthanda ukuba siye ukulubutha na?’

29“Kodwa wathi: ‘Qha, funa nithi, nxa nibutha ukhula, nisiphule amabele kanye nalo. 30

13:30
Math. 3:12
Yekani kukhule kokubili ndawonye, kuze kuvunwe; ngesikhathi sokuvuna ngiyakuthi kwabavunayo: Buthani kuqala ukhula, nilubophe izinyanda ukuba lushiswe, nibuthele amabele engotsheni yami.’ ”

31

13:31
Mark. 4:31
Luk. 13:18
Omunye umfanekiso wawubeka kubo, wathi: “Umbuso wezulu ufana nenhlamvu yesinaphi ayithatha umuntu, wayihlwanyela ensimini yakhe; 32yona kambe incinyane kunazo zonke izimbewu, kepha uma isikhulile, inkulu kunezilimo, iba ngumuthi, kuze kufike izinyoni zezulu, zakhele emagatsheni awo.”

33

13:33
Luk. 13:20
Wabatshela omunye umfanekiso wathi: “Umbuso wezulu ufana nemvubelo ayithatha owesifazane, wayifaka ezilinganisweni ezintathu zempuphu, kwaze kwabila konke.”

34Konke lokho uJesu wakukhuluma ezixukwini ngemifanekiso; ngaphandle komfanekiso kakhulumanga lutho kubo, 35

13:35
AmaH. 78:2
ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngomprofethi ukuthi:

“Ngizakuvula umlomo wami ngemifanekiso,

ngiphimisele okufihlakeleyo,

selokhu kwasekelwa umhlaba.”

36Khona wazishiya izixuku, weza endlini. Basondela kuye abafundi bakhe, bathi: “Sichasisele umfanekiso wokhula ensimini.” 37Wayesephendula, ethi kubo: “Ohlwanyela imbewu enhle yiNdodana yomuntu; 38

13:38
Joh. 8:44
IzE. 13:10
1 Joh. 3:8
insimu yizwe; imbewu enhle yibo abangabantwana bombuso; kodwa ukhula ngabantwana bomubi; 39
13:39
Joweli 3:13
IsAmb. 14:15
kepha isitha esaluhlwanyelayo nguSathane; ukuvuna kungukuphela kwezwe; nabavuni yizingelosi. 40Ngakho-ke njengokuba ukhula luyabuthwa, lushiswe emlilweni, kuyakuba njalo ekupheleni kwezwe. 41INdodana yomuntu iyakuthuma izingelosi zayo, zibuthe, zikhiphe embusweni wayo konke okukhubekisayo nabenza okubi, 42
13:42
Math. 8:12
zibaphonse eziko lomlilo; lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. 43
13:43
Dan. 12:3
1 Kor. 15:40
Khona abalungileyo bayakukhanya njengelanga embusweni kaYise wabo. Onezindlebe makezwe.

44

13:44
Fil. 3:7
“Umbuso wezulu ufana nengcebo efihlwe ensimini, yafunyanwa ngumuntu, wayithukusa; ngokuthokoza kwakhe uyahamba, athengise ngakho konke anakho, athenge leyo nsimu.

45“Futhi umbuso wezulu ufana nomthengi ofuna amaparele* amahle; 46eselifumene iparele linye elinenani elikhulu, waya wathengisa ngakho konke anakho, walithenga.

47

13:47
Math. 22:19
“Futhi umbuso wezulu ufana nenetha elaphonswa elwandle, lihlanganisa zonke izinhlobo; 48lithe seligcwele, balidonsela ogwini, bahlala phansi, babuthela ezinhle ezitsheni, kepha ezimbi bazilahla. 49
13:49
Math. 25:32
Kuyakuba njalo ekupheleni kwezwe; kuyakuphuma izingelosi, zahlukanise ababi nabalungileyo, 50zibaphonse eziko lomlilo; lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla amazinyo.

51“Nikuqondile konke lokho na?”

Bathi kuye: “Yebo.”

52Wayesethi kubo: “Ngakho-ke yilowo nalowo mbhali ofundiselwe umbuso wezulu ufana nomuntu, umnumzane, okhipha engcebeni yakhe okusha nokudala.”

UJesu udelelwa emzini wakubo

(Mark. 6:1; Luk. 4:16)

53Kwathi uJesu eseqedile leyo mifanekiso, wamuka lapho. 54

13:54
Joh. 7:15
Esefikile emzini wakubo wabafundisa esinagogeni* labo, baze bamangala, bathi: “Lo ukuthathaphi lokhu kuhlakanipha nalawa mandla na? 55
13:55
Joh. 6:42
Lo akasiyo indodana yombazi na? Unina kathiwa uMariya, nabafowabo asithi oJakobe, noJosefa, noSimoni, noJuda na? 56Nawodadewabo abakho yini bonke lapha kithi na? Pho, lo ukuthathaphi konke lokhu na?” 57
13:57
Luk. 2:34
Joh. 4:44
Bakhubeka ngaye.

Kepha uJesu wathi kubo: “Umprofethi kadelelwa ngaphandle kwasezweni lakubo nasendlini yakwabo.”

58Akenzanga lapho imisebenzi eminingi yamandla ngenxa yokungakholwa kwabo.

14

Ukubulawa kukaJohane uMbhapathizi

(Mark. 6:14; Luk. 9:7)

141Ngaleso sikhathi uHerode umtetrarki* waluzwa udumo lukaJesu, 2waze wathi ezincekwini zakhe: “Lo nguJohane uMbhapathizi; yena uvukile kwabafileyo; kungalokho lawa mandla asebenza kuye.”

3

14:3
Math. 4:12
Luk. 3:19
Ngokuba uHerode wayembambile uJohane, wambopha, wamfaka etilongweni ngenxa kaHerodiya umkaFiliphu umfowabo, 4
14:4
Lev. 18:16
lokhu uJohane wayethe kuye: “Awuvunyelwe ube naye.” 5
14:5
Math. 21:26
Luk. 20:6
Kuthe efuna ukumbulala, wesaba abantu, ngokuba bathi ungumprofethi.

6Kepha ngosuku lokuzalwa kukaHerode indodakazi kaHerodiya yasina phambi kwabo, yamjabulisa uHerode, 7kwenzeka ukuba ayithembise ngesifungo ukuyipha lokho engakucela. 8Yona isifundisiwe ngunina yathi: “Ngiphe lapha ngoqwembe ikhanda likaJohane uMbhapathizi.” 9Inkosi yadabuka, kepha ngenxa yezifungo zayo nangenxa yababehlezi nayo ekudleni yayaleza ukuba inikwe, 10yathuma yamnquma uJohane ikhanda etilongweni. 11Ikhanda lakhe lalethwa ngoqwembe, lanikwa intombazana; yaliyisa kunina. 12Kwafika abafundi bakhe, bathabatha isidumbu, basimbela; baya bambikela uJesu.

UJesu usuthisa amadoda ayizinkulungwane eziyisihlanu

(Mark. 6:30; Luk. 9:12; Joh. 6:1)

13Wathi uJesu esekuzwile lokho, wamuka lapho ngomkhumbi, waya endaweni eyihlane eyedwa. Kepha izixuku zathi sezikuzwile, zamlandela ngezinyawo ziphuma emizini. 14Waphuma, wabona isixuku esikhulu; waba nesihe ngaso, waphulukisa abagulayo babo.

15

14:15
2 AmaKh. 4:42
Math. 15:32
Mark. 8:1
Selishonile, abafundi bakhe beza kuye, bathi: “Le ndawo iyihlane, isikhathi sesihambile; mukisa izixuku ukuba ziye emizaneni, zizithengele ukudla.”

16Kepha uJesu wathi kubo: “Akuswelekile ukuba bamuke; bapheni nina ukudla.”

17Bathi kuye: “Asinalutho lapha, kuphela izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili.”

18Wayesethi: “Ziletheni lapha kimi.” 19Wayeseyala izixuku ukuba zihlale phansi etshanini, wazithabatha izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili, wabheka ngasezulwini, wazibusisa, wazihlephula, wabanika abafundi izinkwa, abafundi baphakela izixuku. 20Badla bonke, basutha, babutha imvuthuluka eseleyo, iziqabetho eziyishumi nambili ezigcwele. 21Kepha abadlayo kwakungathi amadoda ayizinkulungwane eziyisihlanu ngaphandle kwabesifazane nabantwana.

UJesu uhamba phezu kolwandle

(Mark. 6:45; Joh. 6:16)

22Wayesecindezela masinyane abafundi ukuba bangene emkhunjini, bamandulele ukuya phesheya, aze amukise izixuku. 23

14:23
Luk. 6:12
Esezimukisile izixuku wenyukela entabeni eyedwa ukuyokhuleka; sekuhlwile, wayeyedwa lapho. 24Kepha umkhumbi wawususukile amastadiyu* amaningi emhlabathini, ushukunyiswa ngamaza, ngokuba umoya wawuphambene nabo.

25Ngomlindo wesine wobusuku weza kubo ehamba phezu kolwandle. 26Kepha abafundi sebembonile ehamba phezu kolwandle bashaywa luvalo, bethi yisithunzi; bakhala ngokwesaba.

27Kodwa uJesu wakhuluma kubo masinyane, wathi: “Yimani isibindi; yimina, ningesabi.”

28UPetru wayesephendula, wathi kuye: “Nkosi, uma kunguwe, yisho ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi.”

29Wayesethi: “Woza.”

Wehla-ke uPetru emkhunjini, wahamba phezu kwamanzi, weza kuJesu. 30Kepha ebona umoya wesaba; eseqala ukushona wakhala wathi: “Nkosi, ngisindise!”

31

14:31
Math. 8:26
Masinyane uJesu welula isandla, wambamba, wathi kuye: “Awu, wena onokukholwa okuncinyane, ungabazeleni na?”

32Sebekhwele emkhunjini, umoya wanqamuka. 33Abasemkhunjini bakhuleka kuye, bathi: “Ngempela uyiNdodana kaNkulunkulu.”

34Sebewelile bafika ezweni laseGenesaretha. 35Athi ukumazi amadoda aleyo ndawo, athuma izigijimi kulo lonke izwe langakhona; baletha kuye bonke abagulayo. 36

14:36
Num. 15:38
Luk. 6:19
Bamncenga ukuba bathinte nje umphetho wengubo yakhe; bonke abawuthinta basindiswa.

15

AbaFarisi nababhali basolwa ngenxa yezimiso zabo

(Mark. 7:1)

151Khona abaFarisi nababhali bafika kuJesu bevela eJerusalema, bathi: 2

15:2
Luk. 11:38
“Yini ukuba abafundi bakho beqe isiko labadala na? Ngokuba abahlambi izandla nxa bedla isinkwa.”

3Kepha waphendula, wathi kubo: “Nani, yini ukuba neqe umyalo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu na? 4

15:4
Eks. 20:12
21:17
Lev. 20:9
Dut. 5:16
IzA. 20:20
Ef. 6:2
Ngokuba uNkulunkulu wathi: ‘Yazisa uyihlo nonyoko,’ nokuthi: ‘Othuka uyise noma unina makafe nokufa.’ 5Kepha nina nithi: ‘Oshoyo kuyise noma kunina ukuthi: Kungumnikelo lokho ongabe usizwe yimi ngakho,’ 6akayikwazisa uyise noma unina; kanjalo nilenze laba yize izwi likaNkulunkulu ngesiko lenu. 7Bazenzisi, waprofetha kahle ngani u-Isaya, ethi: 8
15:8
Isaya 29:13
‘Lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yaso ikude nami; 9kodwa bangikhonza ngeze befundisa izifundiso eziyimiyalo yabantu.’ ”

10Wayesebabiza abantu, wathi kubo: “Yizwani, niqonde. 11Akusikho okungena emlonyeni okungcolisa umuntu; kepha okuphuma emlonyeni lokhu kungcolisa umuntu.”

12Khona kwasondela abafundi bakhe, bathi kuye: “Uyazi ukuthi abaFarisi bathe bezwa lelo zwi, bakhubeka na?”

13Kepha waphendula wathi: “Yileso naleso sithombo esingatshalwanga nguBaba wasezulwini siyakusishulwa. 14

15:14
Math. 23:16
Luk. 6:39
Bayekeni; bangabaholi abayizimpumputhe; kepha nxa impumputhe ihola impumputhe, ziyakuyela emgodini zombili.”

15UPetru waphendula, wathi kuye: “Sichasisele lo mfanekiso.”

16Wayesethi: “Kanti nani nisengabangaqondiyo na? 17Anikaqondi yini ukuthi konke okungena emlonyeni kuya esiswini, kuze kulahlelwe ngaphandle na? 18Kepha okuphuma emlonyeni kuvela enhliziyweni; lokho-ke kuyamngcolisa umuntu. 19

15:19
Gen. 6:5
8:21
Jer. 17:9
Ngokuba enhliziyweni kuvela izizindlo ezimbi, ukubulala, ukuphinga, ubufebe, ukweba, ukufakaza amanga, ukuhlambalaza. 20Yilezo zinto ezimngcolisayo umuntu; kodwa ukudla ngezandla ezingahlanjiwe akumngcolisi umuntu.”

Owesifazane waseKhanani

(Mark. 7:24)

21UJesu ephuma lapho wamuka, waya emaphandleni aseTire naseSidoni. 22Bheka, kwavela emikhawulweni yakhona owesifazane waseKhanani, wakhala wathi: “Ngihawukele, Nkosi, Ndodana kaDavide! Indodakazi yami ikhwelwe kabi yidemoni.”

23Kepha akamphendulanga ngazwi. Base besondela kuye abafundi bakhe, bamncenga, bathi: “Mmukise ngokuba uyakhala emva kwethu.” 24

15:24
Math. 10:5
IzE. 13:46
Kodwa waphendula wathi: “Angithunyelwanga kwabanye, kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu yakwa-Israyeli.” 25Kepha wayeseza, wakhuleka kuye wathi: “Nkosi ngisize.”

26Waphendula wathi: “Akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana, usiphonse ezinjaneni.”

27Yena wathi: “Yebo, Nkosi; kepha nezinjana zidla imvuthuluka ewa etafuleni labaninizo.” 28

15:28
Math. 8:10,13
Khona uJesu waphendula, wathi kuye: “O mame, kukhulu ukukholwa kwakho; makube kuwe njengokuthanda kwakho.” Indodakazi yakhe yasinda kusukela kuleso sikhathi.

UJesu uphulukisa iziguli; usuthisa amadoda ayizinkulungwane ezine

(Mark. 7:31; 8:1)

29Wasuka lapho uJesu, wafika ngaselwandle lwaseGalile, wenyukela entabeni, wahlala phansi khona. 30

15:30
Isaya 35:5
Kwase kusondela kuye izixuku eziningi zinezinyonga, nezimpumputhe, nezimungulu, nezilima, nabanye abaningi, zababeka ngasezinyaweni zakhe; wabaphulukisa, 31baze bamangala abantu bebona izimungulu zikhuluma, izilima zisindile, izinyonga zihamba, izimpumputhe zibona; bamdumisa uNkulunkulu ka-Israyeli.

32UJesu wayesebabiza abafundi bakhe, wathi: “Ngiyasihawukela isixuku, ngokuba sekuyizinsuku ezintathu sihlezi kimi, singenanto yokudla; angithandi ukubamukisa belambile, funa mhlawumbe baphele amandla endleleni.”

33Bathi kuye abafundi: “Singazitholaphi ehlane izinkwa ezingaka zokuba kusuthe isixuku esingaka na?”

34Wathi kubo uJesu: “Ninezinkwa ezingaki na?”

Bathi: “Eziyisikhombisa, nezinhlanzana eziyingcosana.”

35Wayala isixuku ukuba sihlale phansi; 36wazithabatha izinkwa eziyisikhombisa nezinhlanzi, wabonga, wazihlephula, wanika abafundi, abafundi baphakela izixuku. 37Badla bonke, basutha, babutha imvuthuluka eseleyo, amaqoma ayisikhombisa agcwele. 38Kepha abadlayo babe yizinkulungwane ezine zamadoda ngaphandle kwabesifazane nabantwana. 39Esezimukisile izixuku wangena emkhunjini, wafika emikhawulweni yaseMagadana.