IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
12

UJesu uchachisa umyalelo wesabatha

(Mark. 2:23; Luk. 6:1)

121Ngaleso sikhathi uJesu wadabula amasimu ngesabatha; abafundi bakhe babelambile, baqala ukukha izikhwebu, badla. 2

12:2
Eks. 20:10
Dut. 23:25
Kepha abaFarisi bebona lokho bathi kuye: “Bheka, abafundi bakho benza okungavunyelwe ukuba kwenziwe ngesabatha.”

3

12:3
1 Sam. 21:1
Wathi kubo: “Anifundanga yini akwenzayo uDavide msukwana elambile kanye nababe naye 4
12:4
Lev. 24:9
ukuthi wangena endlini kaNkulunkulu, wadla izinkwa zokubukwa okungavunyelwe ukuba zidliwe nguye nababe naye kodwa ngabapristi kuphela, na? 5
12:5
Num. 28:9
Joh. 7:22
Futhi anifundanga yini emthethweni ukuthi ngesabatha abapristi bayalona isabatha ethempelini, bangabi nacala, na? 6Kodwa ngithi kini: ‘Kukhona lapha okukhulu kunethempeli.’ 7
12:7
Hos. 6:6
Math. 9:13
Kepha uma benazi ukuba kuyini lokhu ukuthi: ‘Ngifuna isihawu, hhayi umhlatshelo,’ nga ningabalahlanga laba abangenacala. 8Ngokuba iNdodana yomuntu iyinkosi yesabatha.”

UJesu uphilisa ngesabatha

(Mark. 3:1; Luk. 6:6)

9Wamuka lapho, wangena esinagogeni* labo. 10Bheka, kwakukhona umuntu onesandla esishwabeneyo; bambuza bathi: “Kuvunyelwe yini ukuphulukisa ngesabatha na?” – ukuze bammangalele.

11

12:11
Luk. 14:5
Kepha wathi kubo: “Ngumuphi umuntu kini enemvu eyodwa, uma iyele emgodini ngesabatha, ongayikuyibamba, ayikhiphe, na? 12Pho-ke, umuntu udlula imvu kangakanani. Ngakho-ke kuvunyelwe ukwenza okuhle ngesabatha.”

13Khona wathi kulowo muntu: “Yelula isandla sakho.” Wayeseselula, sasinda saba njengesinye. 14

12:14
Joh. 5:16
Base bephuma abaFarisi, benza isigungu ngaye ukuba bambhubhise.

15Kepha uJesu ekwazi lokho wamuka lapho. Bamlandela abaningi, wabaphulukisa bonke. 16Wabayalisisa ukuba bangamzwakalisi, 17ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngo-Isaya umprofethi ukuthi:

18

12:18
Isaya 42:1
Math. 3:17
17:5
“Bheka, inceku yami engiyikhethileyo,

othandiweyo wami othokoza ngaye umphefumulo wami,

ngiyakuzisa uMoya wami phezu kwakhe,

amemezele ukwahlulela kubo abezizwe.

19Akayikubanga, akayikubangalasa,

akakho oyakulizwa izwi lakhe ezitaladini.

20Umhlanga ofecekileyo akayikuwaphula,

umongo othunqayo akayikuwucima,

aze aphumelelise ukwahlulela,

kunqobe.

21

12:21
Rom. 15:12
Izizwe ziyakwethembela egameni

lakhe.”

Isono sokuhlambalaza

(Mark. 3:20; Luk. 11:14)

22

12:22
Math. 9:32
Kwase kulethwa kuye okhwelwe yidemoni, eyimpumputhe eyisimungulu; wamphulukisa, kwaze kwathi oyisimungulu wakhuluma, wabona. 23Zase zimangala kakhulu izixuku zonke, zathi: “Lo asiyo indodana kaDavide na?”

24Kepha abaFarisi bekuzwa bathi: “Lo uwakhipha amademoni ngoBelzebule kuphela, umbusi wamademoni.” 25Kepha uJesu ezazi izizindlo zabo wathi kubo: “Yilowo nalowo mbuso owahlukene wodwa uyachitheka, nalowo muzi nokuba indlu eyahlukene yodwa ingeme. 26Uma uSathane emkhipha uSathane, wahlukene yedwa. Pho, umbuso wakhe uyakuma kanjani na? 27Uma mina ngikhipha amademoni ngoBelzebule, amadodana enu awakhipha ngobani na? Ngalokho-ke wona ayakuba ngabahluleli benu. 28Kepha uma mina ngikhipha amademoni ngoMoya kaNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu usufikile phela kini.

29“Futhi umuntu angangena kanjani endlini yesiqhwaga, aphange impahla yaso, uma engabophi kuqala isiqhwaga, andukuba aphange indlu yaso, na?

30“Ongenami umelene nami; ongabuthi nami uyahlakaza. 31

12:31
Luk. 12:10
1 Thim. 1:13
Heb. 6:4
10:26
1 Joh. 5:16
Ngalokho ngithi kini: Abantu bayakuthethelelwa zonke izono nokuhlambalaza, kepha ukuhlambalaza uMoya akuyikuthethelelwa. 32Yilowo nalowo okhuluma izwi elimelene neNdodana yomuntu uyakuthethelelwa; kepha lowo okhuluma elimelene noMoya oNgcwele akayikuthethelelwa nakuleli zwe nakwelizayo.

33“Yenzani umuthi ube muhle, nesithelo sawo sibe sihle; noma nenze umuthi ube mubi, nesithelo sawo sibe sibi; ngokuba umuthi waziwa ngesithelo sawo. 34

12:34
Math. 3:7
23:33
Nzalo yezinyoka, ningakhuluma kanjani okuhle nibabi na? Ngokuba umlomo ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo. 35Umuntu omuhle ukhipha okuhle engcebeni yakhe enhle; nomuntu omubi ukhipha okubi engcebeni yakhe embi. 36Kepha ngithi kini: Amazwi onke ayize abawakhulumayo abantu bayakuzilanda ngawo ngosuku lokwahlulelwa. 37Ngokuba ngamazwi akho uyakuthethwa, nangamazwi akho uyakulahlwa.”

Abafuna izibonakaliso

(Mark. 8:11; Luk. 11:29)

38Kwase kuphendula abathile kubabhali nabaFarisi, bathi: “Mfundisi, sithanda ukubona isibonakaliso esenziwa nguwe.” 39

12:39
Jona 2:1
Kepha waphendula, wathi kubo: “Isizukulwane esibi nesiphingayo sifuna isibonakaliso; kepha asiyikunikwa sibonakaliso, kuphela isibonakaliso sikaJona umprofethi. 40Ngokuba njengalokho uJona wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, kanjalo-ke neNdodana yomuntu iyakuba sebuthunjini bomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. 41
12:41
Jona 3:5
Amadoda aseNineve ayakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane, asilahle; ngokuba aphenduka ngokushumayela kukaJona; bhekani, kukhona lapha okukhulu kunoJona. 42
12:42
1 AmaKh. 10:1
2 IziKr. 9:1
Inkosikazi yaseningizimu iyakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane, isilahle; ngokuba yavela emikhawulweni yomhlaba izakuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni; bhekani, lapha kukhona okukhulu kunoSolomoni.

43“Nxa umoya ongcolileyo esephumile kumuntu, uyadabula izindawo ezingenamanzi efuna ukuphumula, angakufumani. 44Khona uthi: ‘Ngizakubuyela endlini yami engaphuma kuyo;’ esefikile, ayifumane ize, ishaneliwe, ihlotshisiwe. 45Abesehamba-ke, abuye nabanye omoya abayisikhombisa ababi kunaye, bangene bahlale khona; kuthi ukugcina kwalowo muntu kuba kubi kunokuqala. Kuyakuba njalo nakulesi sizukulwane esibi.”

Izihlobo eziyizo zikaJesu

(Mark. 3:31; Luk. 8:19)

46Esashumayela ezixukwini, bheka, unina nabafowabo babemi ngaphandle befuna ukukhuluma naye. 47Omunye wathi kuye: “Bheka, unyoko nabafowenu bemi ngaphandle befuna ukukhuluma nawe.”

48Kepha waphendula, wathi komtshelileyo: “Ngubani umame, nabafowethu ngobani na?” 49Welula isandla sakhe ngakubafundi bakhe, wathi: “Bhekani nangu umame nabafowethu. 50

12:50
Joh. 15:14
Rom. 8:29
Ngokuba yilowo nalowo owenza intando kaBaba osezulwini nguye ongumfowethu nodadewethu nomame.”