IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
10

UJesu uthuma abaphostoli bakhe abayishumi nambili

(Mark. 3:13; 6:7; Luk. 6:12; 9:1)

101

10:1
IzE. 1:13
Wayesebabiza abafundi bakhe abayishumi nambili, wabanika amandla phezu kwawomoya abangcolileyo ukuba babakhiphe, nawokuphulukisa izifo zonke nokugula konke.

2Amagama abaphostoli abayishumi nambili yilawa: owokuqala nguSimoni othiwa uPetru, no-Andreya umfowabo, noJakobe kaZebedewu, noJohane umfowabo, 3noFiliphu, noBartolomewu, noTomase, noMathewu umthelisi, noJakobe ka-Alfewu, noThadewu, 4noSimoni umKhanani, noJuda Iskariyothe owamkhaphelayo.

5Laba abayishumi nambili uJesu wabathuma, wabayala wathi:

“Ningayi ngendlela yabezizwe, ningangeni emzini wamaSamariya; 6

10:6
Math. 15:24
IzE. 13:46
kodwa yanini kakhulu ezimvini ezilahlekileyo zendlu ka-Israyeli. 7
10:7
Math. 3:2
4:17
Ekuhambeni kwenu shumayelani nithi: ‘Umbuso wezulu ususondele.’ 8Phulukisani abagulayo, nivuse abafileyo, nihlambulule abanochoko, nikhiphe amademoni. Namukelisiwe ngesihle, yiphani ngesihle. 9
10:9
Luk. 22:35
Ningaphathi golide, nasiliva, nathusi emixhakeni yenu, 10
10:10
1 Kor. 9:4
1 Thim. 5:18
nasikhwama sendlela, namabhantshi amabili, nazicathulo, naludondolo, ngokuba isisebenzi sifanele ukudla kwaso.

11“Nakumuphi umuzi noma umuzana eniyakungena kuwo, cingani ofaneleyo kuwo, nihlale khona, nize nimuke. 12Ekungeneni kwenu endlini niyibingelele. 13Uma indlu ifanele, ukuthula kwenu makuze phezu kwayo; kodwa uma ingafanele, ukuthula kwenu makubuyele kini. 14

10:14
IzE. 13:51
Yilowo nalowo ongayikunamukela engawezwa amazwi enu, anothi niphuma kuleyo ndlu noma kulowo muzi, nivuthulule uthuli ezinyaweni zenu. 15
10:15
Gen. 18:20
Math. 11:24
Ngiqinisile ngithi kini: Kuyakuba ngcono ezweni laseSodoma nakwelaseGomora ngosuku lokwahlulelwa kunakulowo muzi. 16
10:16
Rom. 16:19
Bhekani, ngiyanithuma ninjengezimvu phakathi kwezimpisi; ngakho-ke hlakaniphani njengezinyoka, nibe mnene njengamajuba.

17

10:17
Math. 24:9
Luk. 21:12
Joh. 16:2
“Kepha xwayani abantu, ngokuba bayakunikhaphela emiphakathini, banishaye emasinagogeni* abo. 18
10:18
IzE. 12:1
25:23
Niyakuyiswa nangaphambi kwababusi namakhosi ngenxa yami, kube ngubufakazi kubo nakwabezizwe.

19

10:19
Mark. 13:11
Luk. 12:11
2 Thim. 4:17
“Kepha kuyakuthi, nxa benikhaphela, ningakhathazeki ngokuthi niyakukhuluma kanjani nokuthi niyakuthini, ngokuba niyakuphiwa ngaso leso sikhathi eniyakukukhuluma. 20Ngokuba akuyinina enikhulumayo kodwa uMoya kaYihlo okhuluma kini.

21

10:21
Mika 7:6
“Kepha umuntu uyakukhaphela umfowabo ekufeni, noyise umntanakhe; abantwana bayakuvukela abazali babo, bababulale. 22Niyakuzondwa ngabantu bonke ngenxa yegama lami; kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni lowo uyakusindiswa. 23Nxa benizingela komunye umuzi, anobalekela komunye; ngokuba ngiqinisile ngithi kini: Aniyikuqeda imizi yakwa-Israyeli, ingakafiki iNdodana yomuntu.

24“Umfundi kaphezu komfundisi, nenceku kayiphezu kwenkosi yayo. 25Kumanele umfundi abe njengomfundisi wakhe, nenceku ibe njengenkosi yayo. Uma bebizile umninindlu ngokuthi uBelzebule, kakhulu abendlu yakhe.

26“Ngakho-ke ningabesabi; ngokuba akukho okusitshekelweyo okungayikwambulwa nokufihliweyo okungayikwaziwa. 27Lokhu enginitshela khona ebumnyameni, kukhulumeni ekukhanyeni; nalokhu enikuzwayo endlebeni, kushumayeleni phezu kwezindlu. 28Ningabesabi ababulala umzimba bengenamandla okubulala umphefumulo, kepha kakhulu mesabeni onamandla okubhubhisa nomphefumulo nomzimba esihogweni. 29Akuthengwa yini imizwilili emibili ngendibilishi na? Kepha akuyikuwa phansi namunye kuyo ngaphandle kukaYihlo. 30Kodwa kini zibaliwe nezinwele zonke zekhanda lenu. 31Ngakho maningesabi; nina niyayidlula imizwilili eminingi.

32

10:32
Luk. 12:8
IsAmb. 3:5
“Ngalokho-ke yilowo nalowo oyakungivuma phambi kwabantu, nami ngiyakumvuma phambi kukaBaba osezulwini; 33
10:33
Mark. 8:38
kepha lowo oyakungiphika phambi kwabantu, nami ngiyakumphika phambi kukaBaba osezulwini.

34

10:34
Luk. 12:51
“Ningasho ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni; angizanga ukuletha ukuthula kepha inkemba. 35
10:35
Mika 7:6
Yebo, ngize ukuphambanisa umuntu noyise, nendodakazi nonina, nomalokazana noninazala. 36
10:36
AmaH. 41:10
Nezitha zomuntu kuyakuba ngabendlu yakhe.

37“Othanda uyise nonina kunami kangifanele; nothanda indodana noma indodakazi kunami kangifanele; 38

10:38
Math. 16:24
Mark. 8:34
Luk. 9:23
nongathabathi isiphambano sakhe, angilandele, kangifanele. 39
10:39
Luk. 17:33
Joh. 12:25
Ofumana ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho; olahlekelwa ngukuphila kwakhe ngenxa yami uyakukufumana.

40

10:40
Luk. 9:48
10:16
“Onamukela nina uyangamukela mina; ongamukela mina uyamamukela ongithumileyo. 41
10:41
1 AmaKh. 17:10
Heb. 6:10
Owamukela umprofethi ngegama lomprofethi uyakuzuza umvuzo womprofethi; nowamukela olungileyo ngegama lolungileyo uyakuzuza umvuzo wolungileyo. 42
10:42
Mark. 9:41
Yilowo nalowo oyakuphuzisa abe munye kulaba abancinyane, ngisho inkezo eyodwa yamanzi aqandayo ngegama lomfundi, ngiqinisile ngithi kini: Kasoze alahlekelwa ngumvuzo wakhe.”