IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Izizukulwane zikaJesu

(Luk. 3:23)

11Incwadi yokuzalwa kukaJesu Kristu, indodana kaDavide, indodana ka-Abrahama.

2

1:2
Gen. 21:2
25:24
29:35
U-Abrahama wazala u-Isaka, u-Isaka wazala uJakobe, uJakobe wazala uJuda nabafowabo; 3
1:3
Gen. 38:27
1 IziKr. 2:4
Ruthe 4:18
uJuda wazala oFaresi noZara kuTamari, uFaresi wazala u-Esiromu, u-Esiromu wazala u-Aramu; 4u-Aramu wazala u-Aminadaba, u-Aminadaba wazala uNasoni, uNasoni wazala uSalimoni; 5uSalimoni wazala uBowasi kuRahabi, uBowasi wazala u-Obede kuRuthe, u-Obede wazala uJesayi; 6
1:6
1 Sam. 17:12
2 Sam. 12:24
uJesayi wazala uDavide, inkosi. UDavide wazala uSolomoni kumka-Uriya; 7
1:7
1 AmaKh. 11:43
14:31
15:8
1 IziKr. 3:10
2 IziKr. 9:31
12:16
14:1
uSolomoni wazala uRobowamu, uRobowamu wazala u-Abiya, u-Abiya wazala u-Asafa; 8
1:8
1 IziKr. 25:25
26:1
u-Asafa wazala uJosafati, uJosafati wazala uJoramu, uJoramu wazala u-Oziya; 9
1:9
2 AmaKh. 15:7,38
16:20
2 IziKr. 26:3
27:9
28:27
u-Oziya wazala uJothamu, uJothamu wazala u-Akazi, u-Akazi wazala uHezekiya; 10
1:10
2 AmaKh. 20:21
21:18,25
2 IziKr. 32:33
33:20,25
uHezekiya wazala uManase, uManase wazala u-Amoni, u-Amoni wazala uJosiya; 11
1:11
2 AmaKh. 23:30,34
24:6,17
2 IziKr. 36:1
uJosiya wazala uJekoniya nabafowabo ngesikhathi sokuthunjelwa eBabiloni.

12

1:12
1 IziKr. 3:17,19
Ezra 3:2
Kwathi emva kokuthunjelwa eBabiloni uJekoniya wazala uSalatiyeli, uSalatiyeli wazala uZorobabeli; 13uZorobabeli wazala u-Abiyudi, u-Abiyudi wazala u-Eliyakimi, u-Eliyakimi wazala u-Azori; 14u-Azori wazala uSadoki, uSadoki wazala u-Akimi, u-Akimi wazala u-Eliyudi; 15u-Eliyudi wazala u-Eleyazare, u-Eleyazare wazala uMathani, uMathani wazala uJakobe; 16uJakobe wazala uJosefa, indoda kaMariya, azalwa nguye uJesu othiwa uKristu.

17Zinjalo-ke izizukulwane zonke ezisukela ku-Abrahama ziye kuDavide, ziyizizukulwane eziyishumi nane; nezisukela kuDavide ziye ekuthunjelweni eBabiloni ziyizizukulwane eziyishumi nane; nezisukela ekuthunjelweni eBabiloni ziye kuKristu ziyizizukulwane eziyishumi nane.

Ukuzalwa kukaJesu

(Luk. 1:26; 2:1)

18Ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba nje: unina uMariya esemiselwe uJosefa, bengakahlangani wafunyanwa ekhulelwe ngoMoya oNgcwele. 19Kepha uJosefa indoda yakhe engumuntu olungileyo, engathandi ukumthela ihlazo, wayefuna ukumlahla ngasese.

20Esazindla ngalokho, bheka, ingelosi yeNkosi yabonakala kuye ngephupho, ithi: “Josefa, ndodana kaDavide, ungesabi ukumthatha uMariya umkakho, ngokuba lokho akukhulelweyo kungoMoya oNgcwele. 21

1:21
AmaH. 130:8
Luk. 1:31
IzE. 4:12
10:43
Uzakuzala indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu, ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo.” 22Lokhu konke kwenzeka ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa yiNkosi ngomprofethi ukuthi: 23
1:23
Isaya 7:14
“Bheka, intombi iyakukhulelwa, izale indodana; bayakuyiqamba igama lokuthi u-Emanuweli,” okungukuthi ngokuhunyushwa “uNkulunkulu unathi”.

24UJosefa esevukile ebuthongweni wenza njengalokho imyalile ingelosi yeNkosi, wamthatha umkakhe; 25

1:25
Luk. 2:21
akaze aya kuye, waze wazibula ngendodana; wayiqamba igama lokuthi uJesu.