IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

Usuku lukaJehova

41

4:1
Am. 2:9
Ob. 18
“Ngokuba bheka, luyeza usuku, luvutha njengeziko; bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi bayakuba ngamabibi; luyakubashisa lolo suku oluzayo,” usho uJehova Sebawoti, “lungabashiyeli mpande nagatsha. 2
4:2
Jer. 33:6
Luk. 1:78
Kepha kinina enilesabayo igama lami kuyakuphuma ilanga lokulunga, linokuphilisa emaphikweni alo; niyakuphuma, nitshekule njengamathole esibaya. 3Niyakunyathela phansi ababi, ngokuba bayakuba luthuli phansi kwamathe ezinyawo zenu ngosuku engilwenzayo,” usho uJehova Sebawoti.

4

4:4
Eks. 20:1
Dut. 6:1
Heb. 3:5
“Khumbulani umthetho kaMose inceku yami engamyala ngawo eHorebe ngaye wonke u-Israyeli, waba yizimiso nezahlulelo.

Ukubuya komprofethi u-Eliya

5

4:5
Math. 11:14
17:11
Mark. 9:11
Luk. 1:17
“Bhekani, ngiyakuthuma kini u-Eliya umprofethi, lungakafiki usuku lukaJehova olukhulu nolwesabekayo. 6
4:6
Mika 7:6
Uyakuphendulela izinhliziyo zawoyise kubantwana nezinhliziyo zabantwana koyise, funa ngifike, ngishaye izwe ngesiqalekiso.”