IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Isithunywa sikaJehova

31

3:1
Isaya 40:3
Math. 11:10
Mark. 1:2
Luk. 1:76
7:27
“Bhekani, ngiyathuma isithunywa sami; siyakulungisa indlela phambi kwami. INkosi eniyifunayo iyakufika ngokuzumayo ethempelini layo; nesithunywa sesivumelwano enithokoza ngaso, bheka, siyeza,” usho uJehova Sebawoti.

2Ngubani ongathwala usuku lokufika kwaso? Ngubani oyakuma ekubonakaleni kwaso na? Ngokuba sinjengomlilo wocwengisisayo nensipho yomhlanzi. 3

3:3
AmaH. 51:19
Zak. 13:9
Siyakuhlala sicwengisisa sihlanza isiliva, sihlambulule amadodana kaLevi, siwahluze njengegolide nesiliva, aze anikele ngeminikelo kuJehova ngokulunga. 4Isiyakuba mihle kuJehova iminikelo yakwaJuda neyeJerusalema njengasezinsukwini zasendulo naseminyakeni yakuqala.

5

3:5
Eks. 22:21
Lev. 19:12
20:10
Dut. 24:17
Am. 2:6
5:12
“Ngiyakusondela kini ukwahlulela, ngibe ngufakazi osheshayo ngabalumbi, nangeziphingi, nangabafunga amanga, nangabacindezela abaqashwa ngenkokhelo yabo, nabafelokazi, nezintandane, nabachezukisa abafokazi, bengangesabi mina,” usho uJehova Sebawoti.

6

3:6
1 Sam. 15:29
AmaH. 33:11
IzA. 19:21
Isaya 14:24
25:1
46:10
“Ngokuba mina Jehova angiguquki; ngalokho nina madodana kaJakobe aniqedwa. 7
3:7
Zak. 1:3
Kusukela emihleni yawoyihlo nichezukile ezimisweni zami, anizigcinanga. Buyelani kimi, ngiyakubuyela kini,” usho uJehova Sebawoti.

“Nokho nithi: ‘Siyakubuyela kanjani?’

8

3:8
Num. 18:24
Neh. 10:37
12:44
Hez. 45:13
“Umuntu angaphanga uNkulunkulu na? Nokho niyangiphanga.

“Bese nithi: ‘Sikuphange kanjani na?’

“Ngokweshumi nangeminikelo. 9Niqalekisiwe ngesiqalekiso, nokho niyangiphanga, sizwe sonke. 10Ngenisani konke okweshumi endlini yengcebo ukuba kube ngukudla endlini yami, ningivivinye ngalokhu,” usho uJehova Sebawoti, “uma ngingayikunivulela amafasitele asezulwini, nginithululele isibusiso kunokwaneleyo. 11Ngenxa yenu ngiyakukhuza okudlayo, kungachithi izithelo zomhlabathi wenu, nemivini yenu ayiyikuphutha endle,” usho uJehova Sebawoti. 12“Zonke izizwe ziyakuthi nibusiswe, ngokuba niyakuba yizwe elithokozisayo,” usho uJehova Sebawoti.

Ukunqoba kolungileyo

13“Amazwi enu ayelukhuni kimi,” usho uJehova.

“Nokho nithi: ‘Sikhulumeni ngawe na?’

14

3:14
Jobe 21:15
“Nithi: ‘Kuyize ukukhonza uNkulunkulu; kuyinzuzoni ukuthi sigcinile imfanelo yakhe nokuthi sihambe ngokukhedamisa phambi kukaJehova Sebawoti na? 15Kepha manje siyakuthi babusisiwe abaziqhenyayo; yebo, abenza okubi bayakhiwa; noma bemlinga uNkulunkulu, bayakhululwa.’ ”

16

3:16
AmaH. 139:16
Khona abamesabayo uJehova bakhuluma bodwa omunye nomunye; uJehova waqaphela, wezwa, kwalotshwa phambi kwakhe incwadi yokukhumbula ababemesaba uJehova, bezindla ngegama lakhe.

17

3:17
Eks. 19:5
Thith. 2:14
1 Pet. 2:9
“Bayakuba ngabami,” usho uJehova Sebawoti, “babe yimfuyo yami ngosuku engiyakulwenza, ngibahawukele, njengalokhu umuntu ehawukela indodana yakhe emkhonzayo. 18Bese nibuya, nahlukanise abalungileyo nababi, abamkhonza uNkulunkulu nabangamkhonziyo.