IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Uthando lukaJehova ku-Israyeli

11Isiprofetho.

Izwi likaJehova ku-Israyeli ngesandla sikaMalaki.

2

1:2
Gen. 25:25
Isaya 43:4
“Nginithandile,” usho uJehova.

“Nokho nithi: ‘Usithande kanjani na?’

“U-Esawu akasiye umfowabo kaJakobe na?” usho uJehova. “Ngamthanda uJakobe, 3

1:3
Jer. 49:17
Ob. 18
Rom. 9:13
kepha u-Esawu ngamzonda, ngenza izintaba zakhe incithakalo, nefa lakhe ngalinika amakhanka asehlane.”

4Uma u-Edomi ethi: “Sichithiwe, kepha siyakubuye sakhe izincithakalo,” usho kanje uJehova Sebawoti, uthi: “Bayakwakha bona, kepha mina ngiyakudiliza, babizwe ngokuthi uMkhawulo Wobubi, nabantu uJehova abathukuthelelayo kuze kube phakade. 5Amehlo enu ayakukubona, bese nithi: ‘UJehova uyakuba mkhulu, kudlule nasemkhawulweni ka-Israyeli.’

UJehova uyadelelwa

6

1:6
Eks. 20:12
“Indodana idumisa uyise, nenceku inkosi yayo; uma nginguyise, kuphi ukudunyiswa kwami? Uma ngiyinkosi, kuphi ukwesatshwa kwami?” usho uJehova Sebawoti, “kinina bapristi enilidelela igama lami.”

Nokho nithi: “Silidelele kanjani igama lakho na?”

7“Ngokunikela ngesinkwa esingcolileyo e-altare lami.”

Bese nithi: “Sikungcolise ngani na?”

“Ngokusho kwenu ukuthi: ‘Itafula likaJehova lidelelekile.’ 8

1:8
Lev. 22:10
Dut. 15:21
Lapho ninikela ngesilwane esiyimpumputhe sibe ngumhlatshelo, akukubi na? Lapho ninikela ngesilwane esiqhugayo nesigulayo, akukubi na? Mawusisondeze kumbusi wakho; uyakuba nomusa kuwe na? Uyakukwamukela na?” usho uJehova Sebawoti.

9“Manje ake ninxuse kuNkulunkulu ukuba abe nomusa kithi; njengokuba ninokunjalo ezandleni zenu, uyakunamukela na?” usho uJehova Sebawoti.

10

1:10
Isaya 1:11
Jer. 6:20
Am. 5:21
“Sengathi kungaba khona phakathi kwenu ongavala izicabha, ukuze ningabaseli ize e-altare lami! Angithokozi ngani,” usho uJehova Sebawoti, “angiyikwamukela iminikelo ezandleni zenu. 11
1:11
AmaH. 113:3
Zak. 14:9
Ngokuba kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekushoneni kwalo igama lami likhulu phakathi kwezizwe; ezindaweni zonke igama lami lishiselwa impepho kanye neminikelo ehlambulukileyo, ngokuba igama lami likhulu phakathi kwezizwe,” usho uJehova Sebawoti.

12“Kepha niyalihlambalaza ngokusho kwenu ukuthi: ‘Itafula leNkosi lingcolile lona, nesithelo salo, ukudla kwalo, sidelelekile.’ 13Nisho futhi ukuthi: ‘Bheka ukuhlupheka!’ bese nilincimfela,” usho uJehova Sebawoti, “niletha okuthathwe ngobudlova, nokuqhugayo, nokugulayo, niletha kanjalo umnikelo; bengiyakwamukela lokhu esandleni senu na?” usho uJehova. 14“Makaqalekiswe okhohlisayo, okukhona emhlambini wakhe iduna, kanti athembise, ahlabele iNkosi okonakeleyo; ngokuba ngiyinkosi enkulu,” usho uJehova Sebawoti, “negama lami liyesabeka phakathi kwezizwe.”