IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

Ukulingwa kukaJesu

(Math. 4:1; Mark. 1:12)

41UJesu egcwele uMoya oNgcwele wabuya eJordani, waholekela ngoMoya ehlane, 2

4:2
Eks. 34:28
1 AmaKh. 19:8
elingwa nguSathane izinsuku ezingamashumi amane. Akadlanga lutho kulezo zinsuku; seziphelile, walamba.

3Wayesethi kuye uSathane: “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, yisho kuleli tshe ukuba libe yisinkwa.”

4

4:4
Dut. 8:3
UJesu wamphendula wathi: “Kulotshiwe ukuthi: ‘Akusinkwa sodwa umuntu azakuphila ngaso.’ ”

5Esemenyusela entabeni ende wambonisa imibuso yonke yezwe ngomzuzwanyana. 6USathane wathi kuye: “Amandla onke lana ngokunika wena kanye nenkazimulo yawo, ngokuba inikwe mina, futhi ngiyinika noma ubani ngokuthanda kwami. 7Ngakho-ke wena, uma ukhuleka phambi kwami, konke kuzakuba ngokwakho.”

8

4:8
Dut. 6:13
10:20
UJesu waphendula, wathi kuye: “Kulotshiwe ukuthi: ‘Wokhuleka eNkosini uNkulunkulu wakho, umkhonze yena yedwa.’ ”

9Wayesemholela eJerusalema, wammisa esiqongweni sethempeli, wathi kuye: “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, ziphonse phansi lapha, 10

4:10
AmaH. 91:11
ngokuba kulotshiwe ukuthi:

11“ ‘Uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe, zikulinde,’

“nokuthi:

“ ‘Ziyakukuthwala ngezandla,

ungaze waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho.’ ”

12

4:12
Dut. 6:16
UJesu waphendula, wathi kuye: “Kwathiwa: ‘Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho.’ ”

13USathane eseqede ukulinga konke wamuka kuye isikhathi.

UJesu udelelwa ngabaseNazaretha

(Math. 13:53; Mark. 6:1)

14UJesu wabuyela eGalile ngamandla kaMoya; udumo lwakhe lwanda kulo lonke izwe langakhona. 15Wafundisa emasinagogeni* abo edunyiswa yibo bonke.

16Wafika eNazaretha, lapho wayondliwa khona, wangena esinagogeni* ngosuku lwesabatha njengokwenza kwakhe, wasukumela ukufunda. 17Wanikwa incwadi ka-Isaya umprofethi, wayivula incwadi, wafumana indawo okulotshwe kuyo ukuthi:

18

4:18
Isaya 61:1
Math. 11:5
“UMoya weNkosi uphezu kwami,

ngokuba ingigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu,

ingithumele ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo,

nokubona kwabayizimpumputhe,

nokuhlenga abacindezelweyo,

19

4:19
Lev. 25:10
nokumemezela umnyaka omuhle weNkosi.”

20Wayigoqonga incwadi, wayinika isikhonzi, wahlala; amehlo abo bonke ababesesinagogeni* amgqolozela. 21Waqala ukukhuluma kubo, ethi: “Namhlanje ugcwalisekile lo mbhalo ezindlebeni zenu.”

22Bonke bamfakazela bemangala ngamazwi omusa aphuma emlonyeni wakhe, bathi: “Lo akasiyo indodana kaJosefa na?”

23Wathi kubo: “Nempela niyakusho kimi lesi saga sokuthi: ‘Nyanga, zelaphe wena.’ Lokho esikuzwile kwenziwa eKapernawume, kwenze nalapha ezweni lakini.”

24Wathi-ke: “Ngiqinisile ngithi kini: Akukho mprofethi owamukelwa ezweni lakubo. 25

4:25
1 AmaKh. 17:7
Kepha ngempela ngithi kini: Kwakukhona kwa-Israyeli abafelokazi abaningi emihleni ka-Eliya, lapho izulu lalivalekile iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha, kwaba khona indlala enkulu ezweni lonke; 26kepha u-Eliya kathunyelwanga nakoyedwa kubona, kuphela eSarepita laseSidoni kowesifazane ongumfelokazi. 27
4:27
2 AmaKh. 5:1
Kwakukhona futhi kwa-Israyeli abanochoko abaningi ngesikhathi sika-Elisha umprofethi; kepha akuhlanjululwanga namunye kubo, kuphela uNayimani umSiriya.”

28Bonke ababesesinagogeni* bagcwala ulaka bekuzwa lokho. 29Basukuma, bamxosha emzini, bamqhubela ekwengameni kwentaba umuzi wabo owakhiwe phezu kwayo, ukuze bamkhalakathelisele phansi. 30Kepha yena edabula phakathi kwabo wamuka.

Ukuphiliswa kweziguli eKapernawume

(Mark. 1:23; Math. 8:14)

31Wehlela eKapernawume umuzi waseGalile. Wayebafundisa ngosuku lwesabatha. 32Bamangala ngokufundisa kwakhe, ngokuba izwi lakhe lalinamandla.

33Kwakukhona esinagogeni* umuntu onomoya wedemoni elingcolileyo, wamemeza ngezwi elikhulu, wathi: 34“Hhiya! Sinamsebenzi muni nawe Jesu waseNazaretha? Uze ukusibhubhisa na? Ngiyakwazi ukuba ungubani: ungoNgcwele kaNkulunkulu.”

35UJesu wamkhuza wathi: “Thula, uphume kuye!” Idemoni lamphonsa phansi phakathi kwabo, laphuma kuye lingamlimazanga.

36Behlelwa ngukwesaba bonke, bakhuluma bodwa, bathi: “Yizwi lini leli lokuba ayale omoya abangcolileyo ngegunya nangamandla, baphume?” 37Kwanda udumo ngaye kuzo zonke izindawo zangakhona.

38Wasuka esinagogeni,* wangena endlini kaSimoni. Kepha umkhwekazi kaSimoni wayebanjwe ngumkhuhlane omkhulu; bamnxusa ngaye. 39Wamengama, wakhuza umkhuhlane; wona wamyeka; wasuka masinyane, wabakhonza.

40Ukushona kwelanga bonke ababe nabagulayo izifo ngezifo babaletha kuye; ebeka izandla phezu kwabo ngabanye wabaphulukisa. 41Kwaphuma namademoni kwabaningi ememeza ethi: “Wena uyiNdodana kaNkulunkulu.” Kepha wawakhuza, kawavumelanga ukuba akhulume, ngokuba ayemazi ukuthi unguKristu.

42Sekusile, waphuma waya endaweni eyihlane; izixuku zamfuna, zaze zafika kuye impela, zambamba ukuba angamuki kuzo. 43Kepha wathi kuzo: “Nakweminye imizi ngimelwe ukushumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu, ngokuba ngithunyelwe lokho.” 44Washumayela emasinagogeni* aseGalile.