IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Ukuzalwa kukaJesu nokusokwa kwakhe

(Math. 1:18)

21Kwathi ngalezo zinsuku kwaphuma isimemezelo kuKesari Awugustu sokuba kubalwe izwe lonke. 2Lokhu kubalwa kokuqala kwenziwa uKhureniyu engumbusi waseSiriya. 3Bonke baya kubalwa, yilowo nalowo emzini wakubo.

4

2:4
1 Sam. 16:1
Mika 5:2
Naye uJosefa wakhuphuka ephuma eGalile emzini waseNazaretha, waya eJudiya emzini kaDavide othiwa iBetlehema, ngokuba wayengowendlu nozalo lukaDavide, 5ukuyobalwa kanye noMariya owayemmiselwe ukuba abe ngumkakhe, ekhulelwe. 6Kwathi-ke beselapho, zaphelela izinsuku zokuba abelethe. 7Wazibula ngendodana, wayembesa, wayilalisa emkhombeni, ngokuba bantula indawo endlini yezihambi.

8Kwakukhona abelusi kulelo zwe ababehlezi endle, belinda umhlambi wabo ebusuku. 9Ingelosi yeNkosi yema phambi kwabo, inkazimulo yeNkosi yabakhanyisa nxazonke; besaba ngokwesaba okukhulu. 10Ingelosi yathi kubo: “Ningesabi; ngokuba bhekani, nginibikela izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuzakuba kubantu bonke, 11ukuthi nizalelwe namuhla uMsindisi onguKristu iNkosi emzini kaDavide. 12Nalokhu kuyisiboniso kini: niyakufumana umntwana embesiwe, elele emkhombeni.”

13Masinyane kwaba khona kanye nengelosi uquqaba lwebandla lasezulwini, lumdumisa uNkulunkulu, luthi:

14“Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu,

nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye.”

15Kwathi ukuba zimuke kubo izingelosi ziya ezulwini, abelusi bakhuluma bodwa, bathi: “Asihambe manje, size sifike eBetlehema, sibone leyo nto eyenzekileyo iNkosi esazisile yona.”

16Bephuthuma bafika, bafumanisa oMariya noJosefa, nomntwana olele emkhombeni. 17Sebebonile balanda ngalelo zwi ababetshelwe lona ngalowo mntwana. 18Bonke abezwayo bamangala ngokukhulunywe kubo ngabelusi. 19Kepha uMariya wagcina onke lawo mazwi ezindla ngawo enhliziyweni yakhe. 20Babuya-ke abelusi bemdumisa, bembonga uNkulunkulu ngakho konke abakuzwileyo nabakubonileyo, njengalokho kwakukhulunyiwe kubo.

21

2:21
Gen. 17:12
Kwathi seziphelile izinsuku eziyisishiyagalombili zokuba umntwana asokwe, igama lakhe lathiwa uJesu, elaliqanjiwe yingelosi, engakathatshathwa esiswini.

OSimeyoni no-Ana

22

2:22
Lev. 12:2
Kwathi ukuba kuphelele izinsuku zokuhlanjululwa kwabo ngokomthetho kaMose, benyukela naye eJerusalema ukuba bammise phambi kweNkosi 23
2:23
Eks. 13:2,12
njengokulotshiwe emthethweni weNkosi ukuthi: “Konke okwesilisa okuyizibulo kuyakuthiwa okwahlukaniselwe iNkosi”, 24
2:24
Lev. 12:6
banikele ngomhlatshelo njengokushiwo emthethweni weNkosi: “Amahobhe amabili noma amaphuphu amabili amajuba.”

25Bheka, kwakukhona umuntu eJerusalema ogama lakhe linguSimeyoni; lo muntu wayelungile, emesaba uNkulunkulu, ebhekile induduzo ka-Israyeli; noMoya oNgcwele wayephezu kwakhe. 26Kwakubonakalisiwe kuye ngoMoya oNgcwele ukuthi akayikubona ukufa engakamboni uKristu weNkosi. 27Wafika ngoMoya ethempelini. Kwathi ukuba abazali balethe umntwana uJesu ethempelini ukuba benze kuye njengesiko lomthetho, 28wamamukela ngokumgona, wambonga uNkulunkulu, wathi:

29“Sale usumukisa ngokuthula inceku yakho,

Somandla, njengezwi lakho,

30ngokuba amehlo ami abonile insindiso yakho

31oyilungisele ebusweni babantu bonke,

32

2:32
Isaya 46:13
49:6
ukukhanya kokwambulela abezizwe

nenkazimulo yesizwe sakho u-Israyeli.”

33Uyise nonina bamangala ngalokho okukhulunywa ngaye. 34

2:34
Isaya 8:14
USimeyoni wababusisa, wathi kuMariya unina: “Bheka, lo umiselwe ukuwa nokuvuka kwabaningi ku-Israyeli, nesibonakaliso esiphikwayo – 35
2:35
Joh. 19:25
yebo, inkemba iyakudabula nowakho umphefumulo – ukuba kwambulwe izizindlo zezinhliziyo eziningi.”

36Kwakukhona nomprofethikazi, u-Ana, indodakazi kaFanuweli, owesizwe sika-Aseri; wayesekhulile kakhulu, ebehlalile nendoda iminyaka eyisikhombisa emva kobuntombi bakhe, 37engumfelokazi waze waba neminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nane, engasuki ethempelini, ekhonza ngokuzila nangokukhuleka ubusuku nemini. 38Naye-ke efika ngasona leso sikhathi wamtusa uNkulunkulu, wakhuluma ngaye kubo bonke ababebheke ukukhululwa kweJerusalema.

39Kwathi sebefeze konke okungokomthetho weNkosi babuyela eGalile emzini wakubo iNazaretha. 40Wakhula umntwana, waba namandla, wagcwala ukuhlakanipha; nomusa kaNkulunkulu wawuphezu kwakhe.

Umntwana uJesu ethempelini eneminyaka eyishumi nambili

41

2:41
Eks. 34:23
Abazali bakhe baya eJerusalema iminyaka yonke ngomkhosi wePhasika. 42Eseneminyaka eyishumi nambili, bakhuphuka njengokomthetho womkhosi. 43Sebeziqedile izinsuku, ekubuyeni kwabo, umntwana uJesu wasala eJerusalema, abazali bakhe bengazi. 44Bethi-ke bona uphakathi kwabahambisana nabo bahamba ibanga losuku, bamfuna phakathi kwezihlobo nabazana nabo. 45Bengamtholi babuyela eJerusalema, bemfuna. 46Kwathi emva kwezinsuku ezintathu bamfumana ethempelini ehlezi phakathi kwabafundisi, ebezwa, ebabuza. 47Bonke ababemuzwa bamangala ngokuqonda nangokuphendula kwakhe. 48Bathi bembona, bamangala; unina wathi kuye: “Mntanami, usenzeleni okunje na? Bheka, uyihlo nami besikufuna silusizi.”

49Wathi kubo: “Kukanjani, beningifunelani na? Beningazi yini ukuthi kumelwe ukuba ngibe kokukaBaba na?” 50Abaliqondanga lelo zwi abelikhuluma kubo.

51Wehla nabo, wafika eNazaretha, wabathobela. Kepha unina wawagcina onke lawa mazwi enhliziyweni yakhe. 52

2:52
1 Sam. 2:26
IzA. 3:4
UJesu waqhubeka ekuhlakanipheni, nasekukhuleni, nasemseni kuNkulunkulu nakubantu.

3

Umsebenzi kaJohane uMbhapathizi. Ukubhapathizwa kukaJesu

(Math. 3:1; Mark. 1:1; Joh. 1:6,19; Math. 3:13; Mark. 1:9)

31Kwathi ngomnyaka weshumi nanhlanu wokubusa kukaTiberiyu Kesari, uPontiyu Pilatu engumbusi waseJudiya, uHerode engumtetrarki* waseGalile, uFiliphu umfowabo engumtetrarki wezwe lase-Itureya nelaseTrakhoniti, uLisaniya engumtetrarki wase-Abilene, 2

3:2
Joh. 11:49
18:13
IzE. 4:6
u-Anase engumpristi omkhulu noKayafase, kwafika izwi likaNkulunkulu kuJohane indodana kaZakariya ehlane. 3Weza ezweni lonke laseJordani eshumayela umbhapathizo wokuphenduka, kube ngukuthethelelwa kwezono, 4
3:4
Isaya 40:3
njengokuba kulotshiwe encwadini yamazwi ka-Isaya umprofethi ukuthi:

“Izwi lomemezayo ehlane, lithi:

‘Lungisani indlela yeNkosi,

nenze imikhondo yayo iqonde.

5Izigodi zonke ziyakugqitshwa,

zonke izintaba namagquma kuyakwehliswa;

kuqonde izinsongansonga,

nemigoxigoxi ibe yizindlela ezilelezekile;

6inyama yonke izakubona insindiso kaNkulunkulu.’ ”

7

3:7
Math. 23:33
Ngakho-ke wathi ezixukwini ezaziphumela ukubhapathizwa nguye: “Nzalo yezinyoka, ubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo na? 8
3:8
Joh. 8:39
IzE. 2:38
Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka, ningaqali ukuthi phakathi kini: ‘Sinobaba u-Abrahama;’ ngokuba ngithi kini: UNkulunkulu unamandla okumvusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe. 9
3:9
Math. 7:19
Namanje izembe selibekiwe empandeni yemithi; ngakho yonke imithi engatheli isithelo esihle iyanqunywa, iphonswe emlilweni.”

10Izixuku zambuza zathi: “Pho, sizakwenzani na?”

11

3:11
Jak. 2:15
1 Joh. 3:17
Waphendula, wathi kubo: “Onezingubo ezimbili akamuphe ongenayo; naye onokudla enze njalo.”

12Kwafika nabathelisi ukuba babhapathizwe, bathi kuye: “Mfundisi, sizakwenzani na?”

13Wathi kubo: “Ningabizi lutho ngaphezu kwenikumiselweyo.”

14Namabutho ambuza athi: “Thina-ke, sizakwenzani na?”

Wathi kuwo: “Ningamuki muntu lutho ngendluzula, ningamxabheleli; yaneliswani yizinkokhelo zenu.”

15Abantu besabhekile, bezindla bonke ezinhliziyweni zabo ngoJohane ukuthi ingabe unguKristu yini, 16

3:16
IzE. 1:5
2:1
11:15
13:25
19:4
uJohane waphendula, wathi kubo bonke: “Mina kambe nginibhapathiza ngamanzi, kepha uyeza onamandla kunami engingafanele ukuthukulula umchilo wezicathulo zakhe; yena uzakunibhapathiza ngoMoya oNgcwele nangomlilo; 17oqoma lakhe lokwela lisesandleni sakhe ukushanelisisa isibuya sakhe nokubuthela ukolweni enqolobaneni yakhe; kepha amakhoba uzakuwashisa ngomlilo ongacimekiyo.” 18Nangokunye okuningi washumayela ivangeli kubantu, ebayala.

19

3:19
Math. 14:3
Mark. 6:17
Kepha uHerode umtetrarki,* esolwa nguye ngenxa kaHerodiya umkamfowabo nangenxa yakho konke okubi abekwenzile uHerode, 20wenezela nalokhu kokunye konke, wamvalela uJohane etilongweni.

21Kwathi bebhapathiziwe abantu bonke, naye uJesu esebhapathiziwe, ekhuleka, izulu lavuleka, 22uMoya oNgcwele enesimo somzimba njengejuba wehlela phezu kwakhe; kwavela izwi ezulwini, lithi: “Wena uyiNdodana yami ethandekayo; ngithokozile ngawe.”

Izizukulwane zikaJesu

(Math. 1:1)

23Yena uJesu, ukuqala kwakhe, wayeneminyaka engaba ngamashumi amathathu, eyindodana, njengokushiwoyo, kaJosefa ka-Eli 24kaMathati kaLevi kaMeliki kaJanayi kaJosefa 25kaMatathiya ka-Amose kaNahume ka-Eseli kaNagayi 26kaMati, kaMatathiya kaSemeyini kaJosefa kaJuda 27kaJohanani kaResa kaZorobabeli kaSalatiyeli kaNeri 28kaMeliki ka-Adi kaKosamu ka-Elimadamu ka-Eri 29kaJose ka-Eliyezeri kaJorimi kaMathati kaLevi 30kaSimeyoni kaJuda kaJosefa kaJonamu ka-Eliyakimi 31kaMeleya kaMena kaMathata kaNathamu kaDavide 32

3:32
Ruthe 4:20
kaJesayi ka-Obede kaBowasi kaSala kaNasoni 33
3:33
Ruthe 4:18
ka-Aminadaba ka-Adameyini ka-Arani ka-Esiromu kaFaresi kaJuda 34
3:34
1 IziKr. 2:1
kaJakobe ka-Isaka ka-Abrahama kaThara kaNahori 35kaSeruki kaRagawu kaFaleki ka-Ebere kaSala 36
3:36
Gen. 11:10
kaKayinamu ka-Arfakisadi kaSemi kaNowa kaLameka 37kaMathusala ka-Enoke kaJarethi kaMaleleyeli kaKayinani 38
3:38
Gen. 5:1
1 IziKr. 1:1
ka-Enose kaSeti ka-Adamu kaNkulunkulu.

4

Ukulingwa kukaJesu

(Math. 4:1; Mark. 1:12)

41UJesu egcwele uMoya oNgcwele wabuya eJordani, waholekela ngoMoya ehlane, 2

4:2
Eks. 34:28
1 AmaKh. 19:8
elingwa nguSathane izinsuku ezingamashumi amane. Akadlanga lutho kulezo zinsuku; seziphelile, walamba.

3Wayesethi kuye uSathane: “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, yisho kuleli tshe ukuba libe yisinkwa.”

4

4:4
Dut. 8:3
UJesu wamphendula wathi: “Kulotshiwe ukuthi: ‘Akusinkwa sodwa umuntu azakuphila ngaso.’ ”

5Esemenyusela entabeni ende wambonisa imibuso yonke yezwe ngomzuzwanyana. 6USathane wathi kuye: “Amandla onke lana ngokunika wena kanye nenkazimulo yawo, ngokuba inikwe mina, futhi ngiyinika noma ubani ngokuthanda kwami. 7Ngakho-ke wena, uma ukhuleka phambi kwami, konke kuzakuba ngokwakho.”

8

4:8
Dut. 6:13
10:20
UJesu waphendula, wathi kuye: “Kulotshiwe ukuthi: ‘Wokhuleka eNkosini uNkulunkulu wakho, umkhonze yena yedwa.’ ”

9Wayesemholela eJerusalema, wammisa esiqongweni sethempeli, wathi kuye: “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, ziphonse phansi lapha, 10

4:10
AmaH. 91:11
ngokuba kulotshiwe ukuthi:

11“ ‘Uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe, zikulinde,’

“nokuthi:

“ ‘Ziyakukuthwala ngezandla,

ungaze waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho.’ ”

12

4:12
Dut. 6:16
UJesu waphendula, wathi kuye: “Kwathiwa: ‘Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho.’ ”

13USathane eseqede ukulinga konke wamuka kuye isikhathi.

UJesu udelelwa ngabaseNazaretha

(Math. 13:53; Mark. 6:1)

14UJesu wabuyela eGalile ngamandla kaMoya; udumo lwakhe lwanda kulo lonke izwe langakhona. 15Wafundisa emasinagogeni* abo edunyiswa yibo bonke.

16Wafika eNazaretha, lapho wayondliwa khona, wangena esinagogeni* ngosuku lwesabatha njengokwenza kwakhe, wasukumela ukufunda. 17Wanikwa incwadi ka-Isaya umprofethi, wayivula incwadi, wafumana indawo okulotshwe kuyo ukuthi:

18

4:18
Isaya 61:1
Math. 11:5
“UMoya weNkosi uphezu kwami,

ngokuba ingigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu,

ingithumele ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo,

nokubona kwabayizimpumputhe,

nokuhlenga abacindezelweyo,

19

4:19
Lev. 25:10
nokumemezela umnyaka omuhle weNkosi.”

20Wayigoqonga incwadi, wayinika isikhonzi, wahlala; amehlo abo bonke ababesesinagogeni* amgqolozela. 21Waqala ukukhuluma kubo, ethi: “Namhlanje ugcwalisekile lo mbhalo ezindlebeni zenu.”

22Bonke bamfakazela bemangala ngamazwi omusa aphuma emlonyeni wakhe, bathi: “Lo akasiyo indodana kaJosefa na?”

23Wathi kubo: “Nempela niyakusho kimi lesi saga sokuthi: ‘Nyanga, zelaphe wena.’ Lokho esikuzwile kwenziwa eKapernawume, kwenze nalapha ezweni lakini.”

24Wathi-ke: “Ngiqinisile ngithi kini: Akukho mprofethi owamukelwa ezweni lakubo. 25

4:25
1 AmaKh. 17:7
Kepha ngempela ngithi kini: Kwakukhona kwa-Israyeli abafelokazi abaningi emihleni ka-Eliya, lapho izulu lalivalekile iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha, kwaba khona indlala enkulu ezweni lonke; 26kepha u-Eliya kathunyelwanga nakoyedwa kubona, kuphela eSarepita laseSidoni kowesifazane ongumfelokazi. 27
4:27
2 AmaKh. 5:1
Kwakukhona futhi kwa-Israyeli abanochoko abaningi ngesikhathi sika-Elisha umprofethi; kepha akuhlanjululwanga namunye kubo, kuphela uNayimani umSiriya.”

28Bonke ababesesinagogeni* bagcwala ulaka bekuzwa lokho. 29Basukuma, bamxosha emzini, bamqhubela ekwengameni kwentaba umuzi wabo owakhiwe phezu kwayo, ukuze bamkhalakathelisele phansi. 30Kepha yena edabula phakathi kwabo wamuka.

Ukuphiliswa kweziguli eKapernawume

(Mark. 1:23; Math. 8:14)

31Wehlela eKapernawume umuzi waseGalile. Wayebafundisa ngosuku lwesabatha. 32Bamangala ngokufundisa kwakhe, ngokuba izwi lakhe lalinamandla.

33Kwakukhona esinagogeni* umuntu onomoya wedemoni elingcolileyo, wamemeza ngezwi elikhulu, wathi: 34“Hhiya! Sinamsebenzi muni nawe Jesu waseNazaretha? Uze ukusibhubhisa na? Ngiyakwazi ukuba ungubani: ungoNgcwele kaNkulunkulu.”

35UJesu wamkhuza wathi: “Thula, uphume kuye!” Idemoni lamphonsa phansi phakathi kwabo, laphuma kuye lingamlimazanga.

36Behlelwa ngukwesaba bonke, bakhuluma bodwa, bathi: “Yizwi lini leli lokuba ayale omoya abangcolileyo ngegunya nangamandla, baphume?” 37Kwanda udumo ngaye kuzo zonke izindawo zangakhona.

38Wasuka esinagogeni,* wangena endlini kaSimoni. Kepha umkhwekazi kaSimoni wayebanjwe ngumkhuhlane omkhulu; bamnxusa ngaye. 39Wamengama, wakhuza umkhuhlane; wona wamyeka; wasuka masinyane, wabakhonza.

40Ukushona kwelanga bonke ababe nabagulayo izifo ngezifo babaletha kuye; ebeka izandla phezu kwabo ngabanye wabaphulukisa. 41Kwaphuma namademoni kwabaningi ememeza ethi: “Wena uyiNdodana kaNkulunkulu.” Kepha wawakhuza, kawavumelanga ukuba akhulume, ngokuba ayemazi ukuthi unguKristu.

42Sekusile, waphuma waya endaweni eyihlane; izixuku zamfuna, zaze zafika kuye impela, zambamba ukuba angamuki kuzo. 43Kepha wathi kuzo: “Nakweminye imizi ngimelwe ukushumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu, ngokuba ngithunyelwe lokho.” 44Washumayela emasinagogeni* aseGalile.