IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
24

Ukuvuka kukaJesu

(Math. 28:1; Mark. 16:1; Joh. 20:1)

241Kepha ngosuku lokuqala lweviki, kuntwela ngenzansi, bafika ethuneni bephethe amakha ababewalungisile. 2Bafumana itshe ligingqiwe ethuneni. 3Kuthe bengena, abasifumananga isidumbu seNkosi uJesu. 4Kwathi besasambathekile yilokho, bheka, nanko amadoda amabili emi ngakubo, enezingubo ezicwebezelayo. 5Besesaba bekhothamela phansi ngobuso, athi kubo: “Nifunelani ophilayo kwabafileyo na? 6

24:6
Luk. 9:22
18:33
Kakho lapha, kepha uvukile; khumbulani ukukhuluma kwakhe kini eseseGalile, 7ethi: ‘INdodana yomuntu imelwe ukukhashelwa ezandleni zabantu abayizoni, ibethelwe, ivuke ngosuku lwesithathu.’ ” 8Bawakhumbula-ke amazwi akhe.

9Base bebuya ethuneni, babika konke lokho kwabayishumi nanye nakubo bonke abanye. 10KwakungoMariya Magdalena, noJowana, noMariya unina kaJakobe; nabanye ababe kanye nabo babatshela abaphostoli lokho. 11Kepha lawo mazwi aba njengokukhuluma okuyize kubo, kabaze bakholwa yibo. 12Khona uPetru wasuka, wagijimela ethuneni, wakhothama, wabona izindwangu zizodwa; wamuka, waya ekhaya emangele ngokwenzekileyo.

Abafundi abaya e-Emawuse

13Bheka-ke, ababili babo babehamba ngalona lolo suku, beya emzaneni othiwa i-Emawuse, ukude neJerusalema amastadiyu* angamashumi ayisithupha. 14Babekhulumisana omunye nomunye ngazo zonke lezo zinto ezehlakeleyo. 15Kwathi besakhuluma bebuzana, uJesu uqobo wasondela, wahambisana nabo. 16Kepha amehlo abo abebambekile ukuba bangamazi.

17Wathi kubo: “Zindaba zini lezi enikhuluma ngazo omunye nomunye nihamba na?” Base bema benyukumele. 18Omunye, nguKleyophase igama lakhe, waphendula, wathi kuye: “Wena uyisihambi eJerusalema, ungoyedwa ongazazi izinto ezenzekileyo khona ngalezi zinsuku na?”

19Wayesethi kubo: “Zinto zini na?”

Bathi kuye: “NgoJesu waseNazaretha obengumprofethi onamandla ngesenzo nangezwi phambi kukaNkulunkulu nabantu bonke, 20ukuthi abapristi abakhulu nababusi bethu bamkhaphela ukunqunyelwa ukufa, baze bambethela esiphambanweni. 21Thina-ke besethemba ukuthi nguye ozakuhlenga u-Israyeli; kodwa phezu kwalokho konke sekulusuku lwesithathu lezo zinto zenzekile. 22Futhi nabesifazane abathile bakithi basethusile, ababeyile ethuneni ekuseni; 23kuthe bengasifumani isidumbu sakhe, bafika bathi babone nombono wezingelosi ezithi uyaphila. 24Nabathile babakithi baya ethuneni, bakufumana kunjalo njengokuba beshilo abesifazane, kodwa yena uqobo abambonanga.”

25Wayesethi kubo: “O nina eningaqondiyo nenilibele enhliziyweni ukukholwa yikho konke abakushilo abaprofethi! 26

24:26
Isaya 53:1
Jer. 33:14
UKristu ubengamelwe yini ukuhlupheka ngalokho, aze angene enkazimulweni yakhe na?” 27
24:27
Gen. 3:15
22:18
Num. 21:9
Dut. 18:15
Hez. 34:11
Wayesethathela kuMose nakubaprofethi bonke, wabachasisela emibhalweni okuqondene naye.

28Base besondela emzaneni ababeya kuwo yena washaya sengathi udlulela phambili. 29Bamncengisisa bathi: “Hlala nathi, ngokuba sekuzakuhlwa, nemini isiyadlula.” Wangena wahlala nabo.

30Kwathi esehlezi nabo ekudleni, wathabatha isinkwa, wabonga, wasihlephula, wabanika. 31Amehlo abo ayesevuleka, bamazi; wayesenyamalala kubo. 32Bathi omunye komunye: “Inhliziyo yethu ibingavuthi yini phakathi kwethu, lapho ekhuluma kithi endleleni, nalapho esivulela imibhalo, na?”

33Base besuka ngasona leso sikhathi, baphindela eJerusalema, bafumana abayishumi nanye nababe nabo behlangene ndawonye, 34bethi: “Impela iNkosi ivukile, ibonakele kuSimoni.” 35Base belanda nabo okwenzekileyo endleleni, nokuthi yaziwa kanjani yibo ekuhlephuleni isinkwa.

Ukuzibonakalisa kukaJesu kubafundi bonke

(Mark. 16:14; Joh. 20:19)

36Besakhuluma lokho, yena uqobo wema phakathi kwabo, wathi kubo: “Ukuthula makube kinina.”

37Kepha bashaywa luvalo, besaba bethi babona ithongo. 38Wayesethi kubo: “Nikhathazekeleni na? Kuvelelani imizindlo ezinhliziyweni zenu na? 39Bhekani izandla zami nezinyawo zami ukuthi yimina uqobo; ngiphatheni, nibone, ngokuba ithongo alinanyama namathambo, njengokuba ningibona nginakho.”

40Esekushilo lokho wababonisa izandla nezinyawo. 41Kepha bengakakholwa ngenxa yentokozo bemangala, wathi kubo: “Ninakho ukudla lapha na?” 42Bamnika iqatha lenhlanzi eyosiweyo neqa lezinyosi. 43Wakuthatha, wadla phambi kwabo.

44Wayesethi kubo: “Yiwo lawo mazwi ami engawakhuluma kini ngisenani okuthi: ‘Kumelwe ukugcwaliseka konke okulotshwe ngami emthethweni kaMose, nakubaprofethi nasemaHutsheni.’ ”

45Khona wayesevula ingqondo yabo, ukuze baqonde imibhalo. 46Wathi kubo: “Kulotshiwe kanje ukuthi uzakuhlupheka uKristu, avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu, 47

24:47
IzE. 13:38
kushunyayelwe egameni lakhe ukuphenduka, kube ngukuthethelelwa kwezono ezizweni zonke, kuqalwe eJerusalema. 48Nina-ke ningofakazi balezi zinto. 49
24:49
Joh. 14:26
16:7
IzE. 1:4,12
2:1
Bhekani, ngiyathumela kini isithembiso sikaBaba; kepha hlalani emzini, nize nembathiswe amandla avela phezulu.”

Ukuvalelisa kukaJesu nokwenyuselwa kwakhe

(Mark. 16:19; IzE. 1:9)

50Wabahola, baze bafika ngaseBethaniya, waphakamisa izandla zakhe, wababusisa. 51Kwathi esababusisa, wahlukana nabo, wenyuselwa ezulwini. 52Bakhuleka kuye, baphindela eJerusalema benokuthokoza okukhulu. 53Babekhona ethempelini njalo bemdumisa uNkulunkulu.