IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
23

UJesu ephambi kukaPilatu noHerode

(Math. 27:1; Mark. 15:1; Joh. 18:28)

231Kwase kusuka uquqaba lonke, lwamyisa kuPilatu. 2Baqala ukumthwesa icala, bathi: “Simfumene lo edukisa isizwe sakithi, enqaba ukuba kuthelwe imali kuKesari, ethi nguye onguKristu inkosi.”

3UPilatu wambuza wathi: “Wena uyinkosi yabaJuda na?”

Wamphendula wathi: “Usho khona.”

4Wayesethi uPilatu kubapristi abakhulu nakuzo izixuku: “Angifumani cala kulo muntu.”

5Kwayikhona beqinisa kakhulu, bethi: “Uvusa abantu efundisa kulo lonke laseJudiya, eqalile kwelaseGalile, waze wafika lapha.”

6UPilatu esezwa lokho wabuza ukuba lowo muntu ungowaseGalile yini. 7Esethole ukwazi ukuthi ungowesifunda sikaHerode, wamthumela kuHerode owayekhona naye eJerusalema ngalezo zinsuku.

8

23:8
Math. 14:1
Luk. 9:7
Kwathi uHerode embona uJesu, wathokoza kakhulu, ngokuba kwase kukade efuna ukumbona, lokhu ebezwile ngaye; wayethemba ukuthi uzakubona isibonakaliso esithile senziwa nguye. 9Wambuza ngamazwi amaningi, kepha yena kamphendulanga ngalutho. 10Abapristi abakhulu nababhali babemi bemmangalela kakhulu. 11Kepha uHerode namabutho akhe bameyisa, bambhinqa, baze bamembathisa ingubo ecwebezelayo, bambuyisela kuPilatu. 12Ngalolo suku oPilatu noHerode baba ngabahlobo; ngokuba ngaphambili kwakukhona ubutha phakathi kwabo.

13UPilatu wabizela ndawonye abapristi abakhulu nababusi nabantu, 14wathi kubo: “Nilethe kimi lo muntu ngokuthi ungodukisa abantu. Bhekani, mina ngimhlolile phambi kwenu, kepha angifumananga cala lalezo zinto enimmangalela ngazo; 15kunjalo noHerode futhi ngokuba umbuyisele kithi; bheka-ke, akenzanga lutho afanele ukufa ngalo. 16Ngakho-ke ngiyakumshaya, ngimkhulule.” 17Ubemelwe phela ukubakhululela abe munye ngomkhosi.

18Kepha bamemeza kanyekanye, bathi: “Susa lo, usikhululele uBaraba,” 19yena owayefakwe etilongweni ngenxa yesiyaluyalu esithile esasenzeka emzini, nangenxa yokubulala.

20UPilatu wabuye wakhuluma kubo efuna ukumkhulula uJesu; 21kodwa bamemeza bathi: “Mbethele, mbethele esiphambanweni!”

22Wayesethi kubo ngokwesithathu: “Kanti lo wenze bubi buni na? Angifumananga kuye icala lokufa; ngakho ngiyakumshaya, ngimkhulule.”

23Kepha bamcindezela ngokumemeza okukhulu befuna ukuba abethelwe. Ukumemeza kwabo kwanqoba. 24Wayesenquma uPilatu ngokuthi akwenziwe abakufunayo. 25Wayesemkhulula owayefakwe etilongweni ngenxa yesiyaluyalu nokubulala, ababemcela, kepha wamnikela uJesu kubo njengokuthanda kwabo.

UJesu esesiphambanweni

(Math. 27:33; Mark. 15:22; Joh. 19:17)

26Kwathi bemuka naye, babamba uSimoni waseKhurene evela endle, bamthwesa isiphambano ukuba asithwale emva kukaJesu. 27Kwamlandela isixuku esikhulu sabantu, kukhona nabesifazane ababemkhalela, bemlilela. 28Kepha uJesu ephendukela kubo wathi: “Madodakazi aseJerusalema, ningangikhaleli mina, kodwa zikhaleleni nina nabantwana benu. 29Ngokuba bhekani, kuyeza izinsuku abayakusho ngazo ukuthi: ‘Zibusisiwe izinyumba nezizalo ezingazalanga namabele angancelisanga.’ 30

23:30
Hos. 10:8
IsAmb. 6:16
9:6
Khona

“ ‘bayakuqala ukuthi ezintabeni:

“Welani phezu kwethu,”

nasemagangeni: “Sisibekeleni.” ’

31“Ngokuba uma benza lokho emthini oluhlaza, kuyakwenziwani kowomileyo.”

32Kwakukhona nabanye, izelelesi ezimbili, abayiswa ukuba babulawe kanye naye. 33Sebefikile endaweni ethiwa iKhanda bambethela khona nazo izelelesi, esinye ngakwesokunene nesinye ngakwesokhohlo. 34

23:34
AmaH. 22:18
Math. 5:44
IzE. 3:17
7:60
Kepha uJesu wathi: “Baba, bathethelele, ngokuba abakwazi abakwenzayo.” Babelana izingubo zakhe, benzelana inkatho.

35Abantu bema, bebukela; nababusi bamklolodela bathi: “Wasindisa abanye; kazisindise yena, uma enguKristu okhethiweyo kaNkulunkulu.”

36Namabutho ambhinqa, eza kuye, amnika uviniga, 37ethi: “Uma uyinkosi yabaJuda, zisindise.”

38Kwakukhona nombhalo phezu kwakhe othi: LO YINKOSI YABAJUDA.

39Njalo esinye sezelelesi ebeziphanyekiwe samhlambalaza sathi: “Wena awusiye uKristu na? Zisindise kanye nathi.”

40Sase siphendula esinye, sasithethisa sathi: “Nawe awumesabi uNkulunkulu, ingani ukulokhu kulahlwa nawe na? 41thina kambe ngokufaneleyo, ngokuba samukela okulingene nesikwenzile; kepha lo akenzanga lutho olubi.”

42Sase sithi: “Jesu, ngikhumbule, nxa usufike embusweni wakho.”

43Wathi kuso: “Ngiqinisile ngithi kuwe: Namuhla uzakuba nami eParadisi.*”

44Kungaba yihora lesithupha kwase kuba mnyama emhlabeni wonke, kwaze kwaba yihora lesishiyagalolunye; 45

23:45
Eks. 26:31
kwafiphala ilanga, isihenqo sethempeli sadabuka phakathi. 46
23:46
AmaH. 31:5
UJesu wamemeza ngezwi elikhulu, wathi: “Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami.” Eseshilo lokho wafa.

47Induna yekhulu ibone okwenzekileyo yamdumisa uNkulunkulu, yathi: “Nempela lowo muntu ube ngolungileyo.” 48Zonke izixuku ezazibuthanele ukubukela lokho sezibonile okwenzekileyo, zabuyela emuva, zishaya izifuba zazo. 49

23:49
Luk. 8:2
Bonke abazana naye nabesifazane ababemlandela bevela eGalile bema kude, bebuka lezo zinto.

Ukumbelwa kukaJesu

(Math. 27:57; Mark. 15:42; Joh. 19:38)

50Bheka-ke, kwakukhona indoda, igama layo nguJosefa, eyilungu lomphakathi, indoda enhle nelungileyo – 51yona yayingavumanga icebo nesenzo sabo – eyase-Arimatheya umuzi wabaJuda, eyayibheke umbuso kaNkulunkulu; 52yona yaya kuPilatu, yacela isidumbu sikaJesu. 53Yasehlisa, yasisonga ngendwangu enhle, yasibeka ethuneni elaliqoshwe edwaleni, lapho kungakabekwa muntu khona. 54Kwakulusuku lokulungisela; isabatha lase lizakuqala.

55Abesifazane abeza naye bevela eGalile balandela, balibona ithuna nokubekwa kwesidumbu sakhe. 56Base bebuyela emuva, balungisa amakha namafutha; kepha ngesabatha baphumula njengokomthetho.

24

Ukuvuka kukaJesu

(Math. 28:1; Mark. 16:1; Joh. 20:1)

241Kepha ngosuku lokuqala lweviki, kuntwela ngenzansi, bafika ethuneni bephethe amakha ababewalungisile. 2Bafumana itshe ligingqiwe ethuneni. 3Kuthe bengena, abasifumananga isidumbu seNkosi uJesu. 4Kwathi besasambathekile yilokho, bheka, nanko amadoda amabili emi ngakubo, enezingubo ezicwebezelayo. 5Besesaba bekhothamela phansi ngobuso, athi kubo: “Nifunelani ophilayo kwabafileyo na? 6

24:6
Luk. 9:22
18:33
Kakho lapha, kepha uvukile; khumbulani ukukhuluma kwakhe kini eseseGalile, 7ethi: ‘INdodana yomuntu imelwe ukukhashelwa ezandleni zabantu abayizoni, ibethelwe, ivuke ngosuku lwesithathu.’ ” 8Bawakhumbula-ke amazwi akhe.

9Base bebuya ethuneni, babika konke lokho kwabayishumi nanye nakubo bonke abanye. 10KwakungoMariya Magdalena, noJowana, noMariya unina kaJakobe; nabanye ababe kanye nabo babatshela abaphostoli lokho. 11Kepha lawo mazwi aba njengokukhuluma okuyize kubo, kabaze bakholwa yibo. 12Khona uPetru wasuka, wagijimela ethuneni, wakhothama, wabona izindwangu zizodwa; wamuka, waya ekhaya emangele ngokwenzekileyo.

Abafundi abaya e-Emawuse

13Bheka-ke, ababili babo babehamba ngalona lolo suku, beya emzaneni othiwa i-Emawuse, ukude neJerusalema amastadiyu* angamashumi ayisithupha. 14Babekhulumisana omunye nomunye ngazo zonke lezo zinto ezehlakeleyo. 15Kwathi besakhuluma bebuzana, uJesu uqobo wasondela, wahambisana nabo. 16Kepha amehlo abo abebambekile ukuba bangamazi.

17Wathi kubo: “Zindaba zini lezi enikhuluma ngazo omunye nomunye nihamba na?” Base bema benyukumele. 18Omunye, nguKleyophase igama lakhe, waphendula, wathi kuye: “Wena uyisihambi eJerusalema, ungoyedwa ongazazi izinto ezenzekileyo khona ngalezi zinsuku na?”

19Wayesethi kubo: “Zinto zini na?”

Bathi kuye: “NgoJesu waseNazaretha obengumprofethi onamandla ngesenzo nangezwi phambi kukaNkulunkulu nabantu bonke, 20ukuthi abapristi abakhulu nababusi bethu bamkhaphela ukunqunyelwa ukufa, baze bambethela esiphambanweni. 21Thina-ke besethemba ukuthi nguye ozakuhlenga u-Israyeli; kodwa phezu kwalokho konke sekulusuku lwesithathu lezo zinto zenzekile. 22Futhi nabesifazane abathile bakithi basethusile, ababeyile ethuneni ekuseni; 23kuthe bengasifumani isidumbu sakhe, bafika bathi babone nombono wezingelosi ezithi uyaphila. 24Nabathile babakithi baya ethuneni, bakufumana kunjalo njengokuba beshilo abesifazane, kodwa yena uqobo abambonanga.”

25Wayesethi kubo: “O nina eningaqondiyo nenilibele enhliziyweni ukukholwa yikho konke abakushilo abaprofethi! 26

24:26
Isaya 53:1
Jer. 33:14
UKristu ubengamelwe yini ukuhlupheka ngalokho, aze angene enkazimulweni yakhe na?” 27
24:27
Gen. 3:15
22:18
Num. 21:9
Dut. 18:15
Hez. 34:11
Wayesethathela kuMose nakubaprofethi bonke, wabachasisela emibhalweni okuqondene naye.

28Base besondela emzaneni ababeya kuwo yena washaya sengathi udlulela phambili. 29Bamncengisisa bathi: “Hlala nathi, ngokuba sekuzakuhlwa, nemini isiyadlula.” Wangena wahlala nabo.

30Kwathi esehlezi nabo ekudleni, wathabatha isinkwa, wabonga, wasihlephula, wabanika. 31Amehlo abo ayesevuleka, bamazi; wayesenyamalala kubo. 32Bathi omunye komunye: “Inhliziyo yethu ibingavuthi yini phakathi kwethu, lapho ekhuluma kithi endleleni, nalapho esivulela imibhalo, na?”

33Base besuka ngasona leso sikhathi, baphindela eJerusalema, bafumana abayishumi nanye nababe nabo behlangene ndawonye, 34bethi: “Impela iNkosi ivukile, ibonakele kuSimoni.” 35Base belanda nabo okwenzekileyo endleleni, nokuthi yaziwa kanjani yibo ekuhlephuleni isinkwa.

Ukuzibonakalisa kukaJesu kubafundi bonke

(Mark. 16:14; Joh. 20:19)

36Besakhuluma lokho, yena uqobo wema phakathi kwabo, wathi kubo: “Ukuthula makube kinina.”

37Kepha bashaywa luvalo, besaba bethi babona ithongo. 38Wayesethi kubo: “Nikhathazekeleni na? Kuvelelani imizindlo ezinhliziyweni zenu na? 39Bhekani izandla zami nezinyawo zami ukuthi yimina uqobo; ngiphatheni, nibone, ngokuba ithongo alinanyama namathambo, njengokuba ningibona nginakho.”

40Esekushilo lokho wababonisa izandla nezinyawo. 41Kepha bengakakholwa ngenxa yentokozo bemangala, wathi kubo: “Ninakho ukudla lapha na?” 42Bamnika iqatha lenhlanzi eyosiweyo neqa lezinyosi. 43Wakuthatha, wadla phambi kwabo.

44Wayesethi kubo: “Yiwo lawo mazwi ami engawakhuluma kini ngisenani okuthi: ‘Kumelwe ukugcwaliseka konke okulotshwe ngami emthethweni kaMose, nakubaprofethi nasemaHutsheni.’ ”

45Khona wayesevula ingqondo yabo, ukuze baqonde imibhalo. 46Wathi kubo: “Kulotshiwe kanje ukuthi uzakuhlupheka uKristu, avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu, 47

24:47
IzE. 13:38
kushunyayelwe egameni lakhe ukuphenduka, kube ngukuthethelelwa kwezono ezizweni zonke, kuqalwe eJerusalema. 48Nina-ke ningofakazi balezi zinto. 49
24:49
Joh. 14:26
16:7
IzE. 1:4,12
2:1
Bhekani, ngiyathumela kini isithembiso sikaBaba; kepha hlalani emzini, nize nembathiswe amandla avela phezulu.”

Ukuvalelisa kukaJesu nokwenyuselwa kwakhe

(Mark. 16:19; IzE. 1:9)

50Wabahola, baze bafika ngaseBethaniya, waphakamisa izandla zakhe, wababusisa. 51Kwathi esababusisa, wahlukana nabo, wenyuselwa ezulwini. 52Bakhuleka kuye, baphindela eJerusalema benokuthokoza okukhulu. 53Babekhona ethempelini njalo bemdumisa uNkulunkulu.