IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
22

Iwundlu lePhasika

(Math. 26:1; Mark. 14:1)

221

22:1
Eks. 12:2,15
Kwasondela umkhosi wesinkwa esingenamvubelo othiwa iPhasika. 2Abapristi abakhulu nababhali bafuna ukuba bangambulala kanjani; ngokuba babesaba abantu.

Umvuzo wokumkhaphela uJesu

(Math. 26:14; Mark. 14:10)

3

22:3
Joh. 13:2,27
Kepha uSathane wangena kuJuda othiwa u-Iskariyothe engowabayishumi nambili. 4Wasuka wakhuluma nabapristi abakhulu nezinduna ngokuthi angamkhaphela kanjani kubo. 5Bathokoza, bavumelana naye ukumnika imali. 6Wavuma-ke, waze wafuna ithuba lokumkhaphela kubo, singekho isixuku.

Ukumiswa kwesidlo esingcwele

(Math. 26:17; Mark. 14:12; Joh. 13:21)

7Lwase lufika usuku lwesinkwa esingenamvubelo okumelwe ukuba kuhlatshwe ngalo iphasika. 8Wathuma oPetru noJohane, wathi: “Hambani niye ukusilungisela iphasika ukuba sidle.”

9Bathi kuye: “Uthanda ukuba sikulungiselephi na?”

10Wathi kubo: “Bhekani, seningene emzini niyakuhlangana nomuntu othwele imbiza yamanzi; mlandeleni, niye endlini angena kuyo, 11nize nithi kumninindlu: ‘Uthi uMfundisi kuwe: Liphi ikamelo lokungenisa, lapho ngingadlela khona iphasika nabafundi bami, na?’ 12Lowo-ke uzakunikhombisa ikamelo elikhulu eliphezulu, elendlelweyo; lungiselani lapho.”

13Basuka, bafumana kunjengokusho kwakhe kubo; base belungisa iphasika.

14Kwathi ukuba kufike isikhathi, wahlala phansi, nabaphostoli kanye naye. 15Wayesethi kubo: “Nginxanele nokunxanela ukudla nani leli phasika ngingakahlupheki. 16Ngokuba ngithi kini: Angisayikulidla ngempela lize ligcwaliseke embusweni kaNkulunkulu.”

17Wamukela isitsha, wabonga wathi: “Thabathani lokhu, nabelane; 18ngokuba ngithi kini kusukela manje angisayikuphuza okwesithelo somvini, uze ufike umbuso kaNkulunkulu.”

19

22:19
1 Kor. 11:23
Wayesethabatha isinkwa, wabonga, wasihlephula, wabanika, wathi: “Lokhu kungumzimba wami onikelwa nina; yenzani lokhu ukuba ningikhumbule.”

20

22:20
Eks. 24:8
Jer. 31:31
Kanjalo-ke nesitsha emva kokudla, ethi: “Lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami elithululelwa nina. 21
22:21
AmaH. 41:9
Joh. 13:21
Kepha bhekani, isandla songikhaphelayo sinami etafuleni. 22Ngokuba iNdodana yomuntu isihamba njengokumisiweyo, kepha maye kulowo muntu ekhashelwa ngaye!” 23Base beqala ukubuzana bodwa ukuthi kungase kube ngubani kubo ozakukwenza lokho.

24

22:24
Mark. 9:34
Luk. 9:46
Kwavela nokuphikisana phakathi kwabo kokuthi ngumuphi kubo ongathiwa omkhulu. 25
22:25
Math. 20:25
Wayesethi kubo: “Ababusi bezizwe bazenza amakhosi phezu kwazo, neziphathimandla zazo zithiwa abazenzela okuhle. 26Kepha nina aninjalo; kodwa omkhulu kini makabe njengomncinyane, nobusayo makabe njengokhonzayo. 27
22:27
Joh. 13:14
Fil. 2:7
Ngokuba ngumuphi omkhulu, ohlezi ekudleni noma okhonzayo, na? Akusiye ohlezi ekudleni na? Kepha mina ngiphakathi kwenu njengokhonzayo. 28Nina-ke ningababekhuthazela nami ekulingweni kwami; 29nanjengokuba uBaba engimisele umbuso, nami nginimisela wona 30
22:30
Math. 19:28
IsAmb. 3:21
ukuba nidle, niphuze etafuleni lami embusweni wami; niyakuhlala ezihlalweni zobukhosi, nahlulele izizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli.

USimoni Petru uyaxwayiswa

(Math. 26:31; Mark. 14:27; Joh. 13:36)

31

22:31
1 Pet. 5:8
“Simoni, Simoni, bheka, uSathane unifunile ukuba anihlunge njengokolweni; 32kepha mina ngikunxusele ukuba ukukholwa kwakho kungapheli; wena-ke, nxa usuphendukile, uqinise abafowenu.”

33Wathi kuye: “Nkosi, ngilungele ukuya nawe nasetilongweni nasekufeni.”

34Wayesethi: “Ngiyakutshela, Petru, ukuthi iqhude aliyikukhala namhlanje, ungakangiphiki kathathu ukuthi awungazi.”

35Wathi kubo: “Mhla nginithuma ningenasikhwama, nayika, nazicathulo, naswela utho na?”

Bathi: “Lutho.”

36Wayesethi kubo: “Kepha manje onesikhwama kasithathe, neyika futhi; oswelayo kathengise ngengubo yakhe, athenge inkemba. 37

22:37
Isaya 53:12
Ngokuba ngithi kini: Kumelwe ukugcwaliseka kimi lokho okulotshiweyo kokuthi: ‘Wabalwa kanye nezelelesi;’ ngokuba okuqondene nami sekuyaphelela.”

38Base bethi: “Nkosi, bheka, nazi izinkemba ezimbili.”

Wathi kubo: “Kwanele.”

EGetsemane

(Math. 26:36; Mark. 14:32)

39Wayesephuma, waya eNtabeni Yeminqumo njengomkhuba wakhe, nabafundi bakhe bamlandela. 40Esefikile endaweni wathi kubo: “Khulekani ukuba ningangeni ekulingweni.” 41Wamonyuka kubo kungathi ibanga lokuphonsa itshe, waguqa phansi, wakhuleka, 42wathi: “Baba, uma uthanda, susa lesi sitsha kimi; nokho makungenziwa intando yami kodwa eyakho.” 43Kwabonakala kuye ingelosi ivela ezulwini, imqinisa. 44

22:44
Joh. 12:27
Heb. 5:7
Esosizini olunzima wakhuleka eqinisela, izithukuthuku zakhe zaba njengamathonsi egazi, aconsela emhlabathini.

45Esesukume ekukhulekeni weza kubafundi bakhe, wabafumana belele ngokudabuka. 46Wathi kubo: “Nilaleleni na? Vukani nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni.”

Ukuboshwa kukaJesu

(Math. 26:47; Mark. 14:43; Joh. 18:2)

47Esakhuluma, bheka, kwafika isixuku; naye othiwa uJuda, omunye wabayishumi nambili, wayehamba phambi kwabo, wasondela kuJesu ukumanga. 48Kepha uJesu wathi kuye: “Juda, uyayikhaphela iNdodana yomuntu ngokuyanga na?”

49Kuthe ababengakuye sebebona okuzakwenzeka, bathi: “Nkosi, sigadle ngenkemba na?” 50Omunye othile kubo wayigadla inceku yompristi omkhulu, wayinquma indlebe yokunene.

51Kepha uJesu wathatha wathi: “Musani; sekwanele.” Wayiphatha indlebe, wayipholisa.

52Wathi uJesu kubapristi abakhulu, nezinduna zethempeli, namalunga ababeze kuye: “Niphumile kungathi nize kumphangi niphethe izinkemba nezinduku. 53

22:53
Joh. 7:30
Benginani imihla ngemihla ethempelini, anelulanga zandla kimi; kepha lokhu kuyihora lenu namandla obumnyama.”

Ukuphika kukaPetru

(Math. 26:69; Mark. 14:66; Joh. 18:1,25)

54Base bembamba, bamuka naye, bamusa endlini yompristi omkhulu. UPetru walandela ekude. 55Sebebasile umlilo phakathi egcekeni bahlala phansi ndawonye; uPetru wahlala phakathi kwabo. 56Intombazana ethile, imbona ehlezi ngasemlilweni, yamgqolozela yathi: “Nalona ube naye.”

57Kepha waphika, wathi: “Sifazane, angimazi.”

58Emva kwesikhashana omunye wambona, wathi: “Nawe ungomunye wabo.”

Kepha uPetru wathi: “Muntundini, angisiye.”

59Sekudlulile okungathi ihora linye, omunye umuntu waqinisa wathi: “Impela nalona ube naye, ngokuba futhi ungowaseGalile.”

60Kepha uPetru wathi: “Muntundini, angikwazi ukuthi uthini.” Masinyane esakhuluma, lakhala iqhude. 61INkosi yayisiphenduka, yambheka uPetru. UPetru walikhumbula izwi leNkosi, njengokuba ithe kuye: “Iqhude lingakakhali namhlanje, uzakungiphika kathathu.” 62Waphumela phandle, wakhala kamunyu.

UJesu uphathwa kabi egcekeni lompristi omkhulu, alahlwe

(Math. 26:57; Mark. 14:53; Joh. 18:12)

63Amadoda abembambile uJesu ambhinqa emshaya. 64Ammboza ubuso, ambuza ethi: “Profetha ukuthi ngubani okushayileyo na?” 65Nokunye okuningi akukhuluma kuye emthuka.

66Kwathi sekusile, kwabuthana amalunga abantu nabapristi abakhulu nababhali, bamyisa emphakathini wabo, 67bathi: “Uma unguKristu, sitshele.”

Wathi kubo: “Uma nginitshela, anisoze nakholwa; 68noma ngibuza, anisoze naphendula. 69Kepha kusukela manje iNdodana yomuntu izakuhlala ngakwesokunene samandla kaNkulunkulu.”

70Base bethi bonke: “Kanti uyiNdodana kaNkulunkulu na?”

Wathi kubo: “Nisho khona, ngokuba ngiyiyo.”

71Bathi: “Pho, sisaswele bufakazi na? Ngokuba sesizwile uqobo lwethu ngomlomo wakhe.”