IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
20

Igunya likaJesu

(Math. 21:23; Mark. 11:27)

201Kwathi ngolunye lwezinsuku lezo esafundisa abantu ethempelini, eshumayela ivangeli, abapristi abakhulu nababhali bekanye namalunga bamvukela. 2Bakhuluma, bathi kuye: “Sitshele ukuthi lokhu ukwenza ngagunya lini, nokuba ngubani okunike leli gunya na?”

3Waphendula, wathi kubo: “Nami ngizakunibuza izwi, nize ningitshele. 4Ukubhapathiza kukaJohane kwavela ezulwini noma kubantu na?”

5Bazindlisana bodwa, bathi: “Uma sithi: ‘Ezulwini,’ uzakuthi: ‘Anikholwanga nguye ngani na?’ 6Kepha uma sithi: ‘Kubantu,’ abantu bonke bazakusikhanda ngamatshe, ngokuba bakholiwe ukuthi uJohane ungumprofethi.”

7Base bephendula ukuthi abazi lapho evela khona.

8UJesu wayesethi kubo: “Nami-ke anginitsheli ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini.”

Umfanekiso wabalimi besivini

(Math. 21:33; Mark. 12:1)

9

20:9
Isaya 5:1
Jer. 2:21
Math. 21:33
Mark. 12:1
Wayeseqala ukulandisa lo mfanekiso, ethi kubantu: “Umuntu watshala isivini, wasiqashisa kubalimi, waya kwelinye izwe isikhathi eside. 10
20:10
2 IziKr. 36:15
Ngenkathi efaneleyo wayesethumela inceku kubalimi ukuba bamnike ezithelweni zesivini; kepha abalimi bayishaya, bayimukisa ze. 11Waphinda wathuma enye inceku; naleyo bayishaya, bayidumaza, bayimukisa ze. 12Wayesephinda ethuma neyesithathu; nalena bayilimaza, bayiphonsa ngaphandle.

13“Khona wathi umninisivini: ‘Ngizakwenze njani na? Ngizakuthuma indodana yami ethandekayo; mhlawumbe lena bazakuyazisa.’

14“Kepha abalimi beyibona bakhulumisana bathi: ‘Lo uyindlalifa; masiyibulale ukuba ifa libe ngelethu.’ 15Bayiphonsa ngaphandle kwesivini, bayibulala; ngakho-ke umninisivini uzakwenze njani kubo na? 16Uzakuza, ababhubhise labo balimi, isivini asinike abanye.”

Bekuzwa bathi: “Qha, makungabi njalo.”

17

20:17
AmaH. 118:22
Isaya 28:16
IzE. 4:11
Rom. 9:33
1 Pet. 2:4
Kepha wababheka, wathi: “Yini, pho, lokhu okulotshiweyo ukuthi:

“ ‘Itshe abalinqabayo abakhi

lona laba yinhloko yegumbi’?

18
20:18
Isaya 8:14
Dan. 2:34
Zak. 12:3
“Yilowo nalowo owayo phezu kwalelo tshe uyakuphohlozwa, kepha lowo eliyakuwela phezu kwakhe liyakumcolisa.”

Intela kaKesari

(Math. 22:15; Mark. 12:13)

19Ababhali nabapristi bafuna ukumbamba khona lapho, kepha besaba abantu, ngokuba bazi ukuthi uwukhulumile lo mfanekiso ngabo.

20

20:20
Math. 22:15
Mark. 12:13
Bamqaphela, bathuma izinhloli ezizishaya abalungileyo ukuba bamhile ngezwi lakhe, baze bamkhaphele emandleni nasegunyeni lombusi wezwe. 21Bambuza-ke bathi: “Mfundisi, siyazi ukuthi ukhuluma, ufundisa ngokuqondileyo, awukhethi buso bamuntu, kepha ufundisa indlela kaNkulunkulu ngokuqinisileyo. 22Sivunyelwe ukuthela kuKesari noma qha?”

23Kepha eqonda ubuqili babo wathi kubo: 24“Ngiboniseni udenariyu;* unomfanekiso nombhalo kabani?”

Bathi: “OkaKesari.”

25Wayesethi kubo: “Ngakho-ke nikani uKesari okukaKesari noNkulunkulu okukaNkulunkulu.”

26Abaze baba namandla ukumhila ngezwi lakhe phambi kwabantu; bamangala ngokuphendula kwakhe, bathula.

Ukuvuka kwabafileyo

(Math. 23:23; Mark. 12:13)

27Kwase kufika kuye abathile babaSadusi abathi akukho ukuvuka kwabafileyo; 28

20:28
Dut. 25:5
bambuza bathi: “Mfundisi, uMose wasilobela ukuthi, uma kufa umfowabo womuntu enomfazi kepha engenamntwana, umfowabo makamthathe umkakhe, amvusele umfowabo inzalo. 29Kwakukhona izelamani eziyisikhombisa; owokuqala wathatha umfazi; wafa engenamntwana, 30nowesibili; 31nowesithathu wamthatha; kanjalo-ke abayisikhombisa; bafa bengashiyanga bantwana. 32Ukugcina wafa nomfazi. 33Ngakho-ke ekuvukeni owesifazane uyakuba ngumfazi wamuphi kubo, lokhu abayisikhombisa babe naye engumkabo.”

34UJesu wathi kubo: “Abantwana bale nkathi bayaganwa, bayendiswa. 35Kepha labo abazakuthiwa bafanele ukufinyelela kuleyo nkathi nasekuvukeni kwabafileyo kabaganwa, kabendiswa; 36ngokuba bangebuye bafe, banjengezingelosi; bangabantwana bakaNkulunkulu bengabantwana bokuvuka. 37

20:37
Eks. 3:11
IzE. 7:30
Kepha ukuthi bayavuswa abafileyo, noMose wakubonakalisa esihlahleni, lapho eyibiza iNkosi ngokuthi uNkulunkulu ka-Abrahama, noNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe. 38UNkulunkulu kasiye owabafileyo kodwa owabaphilayo, ngokuba bonke baphila kuye.”

39Abathile bababhali baphendula bathi: “Mfundisi, ukhulume kahle.” 40Ngokuba babengasenasibindi sokumbuza lutho.

UMesiya nemvelo yakhe

(Math. 22:41; Mark. 12:35)

41Wayesethi kubo: “Basho kanjani ukuthi uKristu uyindodana kaDavide na? 42

20:42
AmaH. 110:1
IzE. 2:34
Heb. 1:13
10:12
lokhu uDavide uqobo uthi eNcwadini yamaHubo:

“ ‘INkosi yathi eNkosini yami:

“Hlala ngakwesokunene sami,

43ngize ngibeke izitha zakho

zibe yisenabelo sezinyawo zakho.” ’

44“Ngakho uDavide umbiza ngokuthi iNkosi; pho, uyindodana yakhe kanjani na?”

45Besalalele abantu bonke, wathi kubafundi bakhe: 46“Xwayani ababhali abafuna ukuhamba bembethe izingubo ezinde, bethanda ukubingelelwa ezigcawini nokuhlala phambili emasinagogeni* nasezindaweni ezingenhla ekudleni, 47abadla izindlu zabafelokazi, bekhuleka isikhathi eside ngokuzenzisa; laba bayakwamukeliswa ukulahlwa okukhulu.”