IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Isingeniso

(IzE. 1:1)

11Njengokuba abaningi sebezamile ukulanda ngokuhlelekile ngalezo zindaba ezigcwaliseke phakathi kwethu, 2njengalokho basinika zona labo ababekhona kwasekuqaleni, bezibonela ngamehlo, beyizikhonzi zezwi, 3kwasengathi kuhle nakimina, lokhu ngizihlolisisile zonke izinto, kusukela ekuqaleni, ngikulobele ngokulandelana, Theyofilu odumileyo, 4ukuze wazi ukuqiniseka kwalezo zindaba ozifundisiweyo.

Ukuzalwa kukaJohane nokukaJesu kuyabikezelwa

5

1:5
1 IziKr. 24:10,19
Emihleni kaHerode inkosi yaseJudiya kwakukhona umpristi othile ogama lakhe nguZakariya, esigabeni sika-Abiya, nomkakhe engowamadodakazi ka-Aroni, igama lakhe ngu-Elisabethe. 6Babelungile bobabili phambi kukaNkulunkulu behamba ngayo yonke imiyalo nezimiso zeNkosi, bengasoleki. 7Kepha babengenamntwana, ngokuba u-Elisabethe wayeyinyumba; bobabili base bekhulile.

8Kwathi-ke esayenza inkonzo yobupristi phambi kukaNkulunkulu njengokuhlelwa kwesikhathi sesigaba sakubo, 9

1:9
Eks. 30:7
ngokomthetho wobupristi kwaba nguye owabelwa ukungena ethempelini leNkosi, azoshisa impepho. 10Isixuku sonke sabantu sasikhuleka ngaphandle ngesikhathi sempepho.

11Kwabonakala kuye ingelosi yeNkosi imi ngakwesokunene se-altare lempepho. 12UZakariya eyibona wethuka, wehlelwa luvalo. 13Kepha ingelosi yathi kuye: “Ungesabi, Zakariya, ngokuba isicelo sakho sizwakele; umkakho u-Elisabethe uzakukuzalela indodana, uyiqambe igama lokuthi uJohane. 14Uzakuba nokujabula nokuthokoza wena; nabaningi bazakujabula ngokuzalwa kwakhe. 15

1:15
Num. 6:2
AbAhl. 13:4
Jer. 1:5
Ngokuba uzakuba mkhulu emehlweni eNkosi; kasoze waphuza iwayini nophuzo oludakisayo; uzakugcwaliswa nguMoya oNgcwele esesesiswini sikanina. 16Abaningi kubantwana bakwa-Israyeli uyakubaphendulela eNkosini uNkulunkulu wabo. 17
1:17
Mal. 3:1
4:5
Uyakuhamba ngaphambi kwayo emoyeni nasemandleni ka-Eliya ukuphendulela izinhliziyo zawoyise kubantwana nabangalaleliyo ekuqondeni kwabalungileyo, ukulungisela iNkosi isizwe esilungiselweyo.”

18UZakariya wathi engelosini: “Ngiyakukwazi ngani lokhu na? Ingani sengiyindoda endala mina, nomkami uqhubekile ezinsukwini zakhe.”

19

1:19
Dan. 8:16
9:21
Ingelosi yaphendula, yathi kuye: “NginguGabriyeli mina, omiyo phambi kukaNkulunkulu; ngithunyiwe ukuba ngikhulume kuwe, ngikubikele lezi zindaba ezinhle. 20Bheka-ke, uzakuba yisimungulu, ungakwazi ukukhuluma kuze kube lusuku okwenzeka ngalo lokhu, ngokuba ungakholwanga ngamazwi ami azakugcwaliseka ngesikhathi sawo.”

21Abantu bemlindele uZakariya bamangala ngokulibala kwakhe ethempelini. 22Kuthe esephuma, wahluleka ukukhuluma kubo; bazi ukuthi ubone umbono ethempelini; wayelokhu ebaqhweba, wahlala eyisimungulu.

23Kwathi seziphelile izinsuku zokukhonza kwakhe, wamuka waya ekhaya. 24Kepha emva kwalezo zinsuku u-Elisabethe umkakhe wakhulelwa, wazifihla izinyanga eziyisihlanu, wathi: 25

1:25
Gen. 30:23
“Yenze njalo iNkosi kimi emihleni eyangibheka ngayo ukususa ihlazo lami phakathi kwabantu.”

26Ngenyanga yesithupha ingelosi uGabriyeli yathunywa nguNkulunkulu emzini waseGalile ogama lawo yiNazaretha, 27

1:27
Math. 1:16,18
entombini eyayimiselwe indoda ebizo layo nguJosefa wendlu kaDavide; ibizo lentombi nguMariya. 28Yangena ingelosi kuye, yathi: “E wena ophiwe umusa! INkosi inawe; ubusisiwe esifazaneni.”

29Kepha yena wethuka ngezwi layo ezindla ngokuthi kungaba ngukubingelela kuni lokhu. 30Ingelosi yathi kuye: “Ungesabi, Mariya, ngokuba ufumene umusa kuNkulunkulu. 31

1:31
Isaya 7:14
Luk. 2:21
Bheka, uzakukhulelwa, uzale indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu. 32
1:32
2 Sam. 7:12
Isaya 9:6
Yena uyakuba mkhulu, athiwe iNdodana yoPhezukonke; iNkosi uNkulunkulu iyakumnika isihlalo sobukhosi sikayise uDavide; 33
1:33
1 IziKr. 17:14
Jer. 23:5
Dan. 2:44
7:14,27
Mika 4:7
uyakuba yinkosi yendlu kaJakobe kuze kube phakade, nombuso wakhe awuyikuba nakuphela.”

34UMariya wathi engelosini: “Lokhu kuyakwenzeka kanjani, njengokuba ngingayazi indoda na?”

35Ingelosi yaphendula, yathi kuye: “UMoya oNgcwele uzakuza phezu kwakho, amandla oPhezukonke akusibekele; ngakho-ke okungcwele okuzozalwa kuzakuthiwa iNdodana kaNkulunkulu. 36Bheka, u-Elisabethe isihlobo sakho naye ukhulelwe indodana esemdala; lena ngeyesithupha yakhe obethiwa inyumba. 37

1:37
Gen. 18:14
Jer. 32:17
Math. 19:26
Ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu.”

38UMariya wathi: “Bheka, ngiyincekukazi yeNkosi; akube kimi njengezwi lakho.” Ingelosi yamuka kuye.

Indumiso ka-Elisabethe nekaMariya

39Ngalezo zinsuku uMariya wasuka waya ngokushesha kwelezintaba emzini wakwaJuda. 40Wangena endlini kaZakariya, wambingelela u-Elisabethe. 41Kwathi ukuba u-Elisabethe ezwe ukubingelela kukaMariya, umntwana waxhuma esiswini sakhe; u-Elisabethe wagcwala uMoya oNgcwele, 42wamemeza ngezwi elikhulu, wathi: “Ubusisiwe wena esifazaneni! Sibusisiwe nesithelo sesisu sakho! 43Ngehlelwe kanjani yilokhu ukuba unina weNkosi yami ahambele kimi na? 44Ngokuba bheka, kuthe izwi lokubingelela kwakho lifika ezindlebeni zami, umntwana waxhuma esiswini sami ngokujabula. 45Ubusisiwe owakholwayo, ngokuba kuzakuba khona ukufezeka kwalokho akutshelwa, kuvela eNkosini.”

46

1:46
1 Sam. 2:1
Wayesethi uMariya:

“Umphefumulo wami uyayitusa Nkosi,

47nomoya wami uyathokoza kuNkulunkulu, uMsindisi wami,

48ngokuba ubhekile ubuphansi bencekukazi yakhe.

Bheka, kusukela manje izizukulwane zonke ziyakuthi ngibusisiwe.

49Ngokuba uSomandla ungenzele

izinto ezinkulu:

igama lakhe lingcwele.

50

1:50
AmaH. 103:17
Isihawu sakhe sikuzo izizukulwane

ngezizukulwane kubo abamesabayo.

51

1:51
2 Sam. 22:28
1 Pet. 5:5
Wenzile amandla ngengalo yakhe;

uchithile abazidlayo ekuzidleni kwenhliziyo yabo.

52

1:52
AmaH. 147:6
Uwisile amakhosi ezihlalweni,

uphakamisile abantukazana.

53Abalambileyo ubasuthisile ngezinto ezinhle,

abacebileyo ubamukise ze.

54Uyisizile inceku yakhe u-Israyeli,

ukuze akhumbule isihawu,

55

1:55
Gen. 17:7,19
Mika 7:20
njengalokho akusho kokhokho bethu ku-Abrahama nenzalo yakhe kuze kube phakade.”

56UMariya wahlala naye kungathi izinyanga ezintathu, wabuyela ekhaya.

Ukuzalwa kukaJohane. Indumiso kaZakariya

57Saphelela-ke isikhathi sika-Elisabethe sokuba abelethe; wazala indodana. 58Abakhelene naye nezihlobo zakhe bezwa ukuthi iNkosi yenze isihawu sayo saba sikhulu kuye, bathokoza naye.

59

1:59
Gen. 17:12
Kwathi ngosuku lwesishiyagalombili beza ukusoka umntwana, bamqamba ngegama likayise uZakariya. 60Unina wayesephendula ethi: “Qhabo, uzakuthiwa uJohane.”

61Bathi kuye: “Akakho noyedwa emndenini wakini obizwa ngalelo gama.”

62Bamqhweba uyise ukuthi ufuna ukumqamba ngaliphi. 63Wabiza isileti,* waloba ukuthi. “NguJohane igama lakhe.” Bamangala bonke. 64Kwase kuvuleka umlomo wakhe khona lapho nolimi lwakhe, wakhuluma embonga uNkulunkulu. 65Bonke abakhelene nabo behlelwa ngukwesaba, bakhuluma ngazo zonke lezo zindaba kulo lonke lezintaba laseJudiya, 66nabo bonke abazizwayo bazigcina ezinhliziyweni zabo, bethi: “Kodwa lo mntwana uyakuba yini na?” Isandla seNkosi sasinaye.

67UZakariya uyise wagcwala uMoya oNgcwele, waprofetha wathi:

68“Mayibongwe iNkosi,

uNkulunkulu ka-Israyeli,

ngokuba ibahambele abantu bayo,

yabenzela inkululeko.

69

1:69
AmaH. 132:17
Jer. 23:5
Yasivusela uphondo lwensindiso endlini kaDavide inceku yayo,

70njengalokho yakhuluma ngomlomo wabaprofethi bayo abangcwele basendulo,

71insindiso ezitheni zethu nasesandleni sabo bonke abasizondayo,

72

1:72
Lev. 26:42
ukwenzela okhokho bethu isihawu

nokukhumbula isivumelwano sayo esingcwele,

73

1:73
Gen. 22:16
isifungo eyasifunga kubaba u-Abrahama,

74ukusinika ukuba sithi sikhululiwe esandleni sezitha zethu,

siyikhonze singenakwesaba

75ngobungcwele nangokulunga phambi kwayo zonke izinsuku zethu.

76

1:76
Mal. 3:1
Nawe-ke mntwana,

uyakuthiwa umprofethi woPhezukonke,

ngokuba uyakuhamba phambi kweNkosi ukulungisa izindlela zayo

77ukunika abantu bayo ukuyazi insindiso

ngokuthethelelwa kwezono zabo,

78

1:78
Isaya 9:2
60:1
Mal. 4:2
ngemisesane yesihawu sikaNkulunkulu wethu

esizakuhanjelwa ngayo ngukusa kwaphezulu,

79ukubakhanyisela abahlezi ebumnyameni nasethunzini lokufa

nokuqondisa izinyawo zethu endleleni yokuthula.”

80Wakhula-ke umntwana, waba namandla emoyeni; wahlala ehlane kwaze kwaba lusuku lokubonakaliswa kwakhe ku-Israyeli.

2

Ukuzalwa kukaJesu nokusokwa kwakhe

(Math. 1:18)

21Kwathi ngalezo zinsuku kwaphuma isimemezelo kuKesari Awugustu sokuba kubalwe izwe lonke. 2Lokhu kubalwa kokuqala kwenziwa uKhureniyu engumbusi waseSiriya. 3Bonke baya kubalwa, yilowo nalowo emzini wakubo.

4

2:4
1 Sam. 16:1
Mika 5:2
Naye uJosefa wakhuphuka ephuma eGalile emzini waseNazaretha, waya eJudiya emzini kaDavide othiwa iBetlehema, ngokuba wayengowendlu nozalo lukaDavide, 5ukuyobalwa kanye noMariya owayemmiselwe ukuba abe ngumkakhe, ekhulelwe. 6Kwathi-ke beselapho, zaphelela izinsuku zokuba abelethe. 7Wazibula ngendodana, wayembesa, wayilalisa emkhombeni, ngokuba bantula indawo endlini yezihambi.

8Kwakukhona abelusi kulelo zwe ababehlezi endle, belinda umhlambi wabo ebusuku. 9Ingelosi yeNkosi yema phambi kwabo, inkazimulo yeNkosi yabakhanyisa nxazonke; besaba ngokwesaba okukhulu. 10Ingelosi yathi kubo: “Ningesabi; ngokuba bhekani, nginibikela izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuzakuba kubantu bonke, 11ukuthi nizalelwe namuhla uMsindisi onguKristu iNkosi emzini kaDavide. 12Nalokhu kuyisiboniso kini: niyakufumana umntwana embesiwe, elele emkhombeni.”

13Masinyane kwaba khona kanye nengelosi uquqaba lwebandla lasezulwini, lumdumisa uNkulunkulu, luthi:

14“Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu,

nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye.”

15Kwathi ukuba zimuke kubo izingelosi ziya ezulwini, abelusi bakhuluma bodwa, bathi: “Asihambe manje, size sifike eBetlehema, sibone leyo nto eyenzekileyo iNkosi esazisile yona.”

16Bephuthuma bafika, bafumanisa oMariya noJosefa, nomntwana olele emkhombeni. 17Sebebonile balanda ngalelo zwi ababetshelwe lona ngalowo mntwana. 18Bonke abezwayo bamangala ngokukhulunywe kubo ngabelusi. 19Kepha uMariya wagcina onke lawo mazwi ezindla ngawo enhliziyweni yakhe. 20Babuya-ke abelusi bemdumisa, bembonga uNkulunkulu ngakho konke abakuzwileyo nabakubonileyo, njengalokho kwakukhulunyiwe kubo.

21

2:21
Gen. 17:12
Kwathi seziphelile izinsuku eziyisishiyagalombili zokuba umntwana asokwe, igama lakhe lathiwa uJesu, elaliqanjiwe yingelosi, engakathatshathwa esiswini.

OSimeyoni no-Ana

22

2:22
Lev. 12:2
Kwathi ukuba kuphelele izinsuku zokuhlanjululwa kwabo ngokomthetho kaMose, benyukela naye eJerusalema ukuba bammise phambi kweNkosi 23
2:23
Eks. 13:2,12
njengokulotshiwe emthethweni weNkosi ukuthi: “Konke okwesilisa okuyizibulo kuyakuthiwa okwahlukaniselwe iNkosi”, 24
2:24
Lev. 12:6
banikele ngomhlatshelo njengokushiwo emthethweni weNkosi: “Amahobhe amabili noma amaphuphu amabili amajuba.”

25Bheka, kwakukhona umuntu eJerusalema ogama lakhe linguSimeyoni; lo muntu wayelungile, emesaba uNkulunkulu, ebhekile induduzo ka-Israyeli; noMoya oNgcwele wayephezu kwakhe. 26Kwakubonakalisiwe kuye ngoMoya oNgcwele ukuthi akayikubona ukufa engakamboni uKristu weNkosi. 27Wafika ngoMoya ethempelini. Kwathi ukuba abazali balethe umntwana uJesu ethempelini ukuba benze kuye njengesiko lomthetho, 28wamamukela ngokumgona, wambonga uNkulunkulu, wathi:

29“Sale usumukisa ngokuthula inceku yakho,

Somandla, njengezwi lakho,

30ngokuba amehlo ami abonile insindiso yakho

31oyilungisele ebusweni babantu bonke,

32

2:32
Isaya 46:13
49:6
ukukhanya kokwambulela abezizwe

nenkazimulo yesizwe sakho u-Israyeli.”

33Uyise nonina bamangala ngalokho okukhulunywa ngaye. 34

2:34
Isaya 8:14
USimeyoni wababusisa, wathi kuMariya unina: “Bheka, lo umiselwe ukuwa nokuvuka kwabaningi ku-Israyeli, nesibonakaliso esiphikwayo – 35
2:35
Joh. 19:25
yebo, inkemba iyakudabula nowakho umphefumulo – ukuba kwambulwe izizindlo zezinhliziyo eziningi.”

36Kwakukhona nomprofethikazi, u-Ana, indodakazi kaFanuweli, owesizwe sika-Aseri; wayesekhulile kakhulu, ebehlalile nendoda iminyaka eyisikhombisa emva kobuntombi bakhe, 37engumfelokazi waze waba neminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nane, engasuki ethempelini, ekhonza ngokuzila nangokukhuleka ubusuku nemini. 38Naye-ke efika ngasona leso sikhathi wamtusa uNkulunkulu, wakhuluma ngaye kubo bonke ababebheke ukukhululwa kweJerusalema.

39Kwathi sebefeze konke okungokomthetho weNkosi babuyela eGalile emzini wakubo iNazaretha. 40Wakhula umntwana, waba namandla, wagcwala ukuhlakanipha; nomusa kaNkulunkulu wawuphezu kwakhe.

Umntwana uJesu ethempelini eneminyaka eyishumi nambili

41

2:41
Eks. 34:23
Abazali bakhe baya eJerusalema iminyaka yonke ngomkhosi wePhasika. 42Eseneminyaka eyishumi nambili, bakhuphuka njengokomthetho womkhosi. 43Sebeziqedile izinsuku, ekubuyeni kwabo, umntwana uJesu wasala eJerusalema, abazali bakhe bengazi. 44Bethi-ke bona uphakathi kwabahambisana nabo bahamba ibanga losuku, bamfuna phakathi kwezihlobo nabazana nabo. 45Bengamtholi babuyela eJerusalema, bemfuna. 46Kwathi emva kwezinsuku ezintathu bamfumana ethempelini ehlezi phakathi kwabafundisi, ebezwa, ebabuza. 47Bonke ababemuzwa bamangala ngokuqonda nangokuphendula kwakhe. 48Bathi bembona, bamangala; unina wathi kuye: “Mntanami, usenzeleni okunje na? Bheka, uyihlo nami besikufuna silusizi.”

49Wathi kubo: “Kukanjani, beningifunelani na? Beningazi yini ukuthi kumelwe ukuba ngibe kokukaBaba na?” 50Abaliqondanga lelo zwi abelikhuluma kubo.

51Wehla nabo, wafika eNazaretha, wabathobela. Kepha unina wawagcina onke lawa mazwi enhliziyweni yakhe. 52

2:52
1 Sam. 2:26
IzA. 3:4
UJesu waqhubeka ekuhlakanipheni, nasekukhuleni, nasemseni kuNkulunkulu nakubantu.

3

Umsebenzi kaJohane uMbhapathizi. Ukubhapathizwa kukaJesu

(Math. 3:1; Mark. 1:1; Joh. 1:6,19; Math. 3:13; Mark. 1:9)

31Kwathi ngomnyaka weshumi nanhlanu wokubusa kukaTiberiyu Kesari, uPontiyu Pilatu engumbusi waseJudiya, uHerode engumtetrarki* waseGalile, uFiliphu umfowabo engumtetrarki wezwe lase-Itureya nelaseTrakhoniti, uLisaniya engumtetrarki wase-Abilene, 2

3:2
Joh. 11:49
18:13
IzE. 4:6
u-Anase engumpristi omkhulu noKayafase, kwafika izwi likaNkulunkulu kuJohane indodana kaZakariya ehlane. 3Weza ezweni lonke laseJordani eshumayela umbhapathizo wokuphenduka, kube ngukuthethelelwa kwezono, 4
3:4
Isaya 40:3
njengokuba kulotshiwe encwadini yamazwi ka-Isaya umprofethi ukuthi:

“Izwi lomemezayo ehlane, lithi:

‘Lungisani indlela yeNkosi,

nenze imikhondo yayo iqonde.

5Izigodi zonke ziyakugqitshwa,

zonke izintaba namagquma kuyakwehliswa;

kuqonde izinsongansonga,

nemigoxigoxi ibe yizindlela ezilelezekile;

6inyama yonke izakubona insindiso kaNkulunkulu.’ ”

7

3:7
Math. 23:33
Ngakho-ke wathi ezixukwini ezaziphumela ukubhapathizwa nguye: “Nzalo yezinyoka, ubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo na? 8
3:8
Joh. 8:39
IzE. 2:38
Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka, ningaqali ukuthi phakathi kini: ‘Sinobaba u-Abrahama;’ ngokuba ngithi kini: UNkulunkulu unamandla okumvusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe. 9
3:9
Math. 7:19
Namanje izembe selibekiwe empandeni yemithi; ngakho yonke imithi engatheli isithelo esihle iyanqunywa, iphonswe emlilweni.”

10Izixuku zambuza zathi: “Pho, sizakwenzani na?”

11

3:11
Jak. 2:15
1 Joh. 3:17
Waphendula, wathi kubo: “Onezingubo ezimbili akamuphe ongenayo; naye onokudla enze njalo.”

12Kwafika nabathelisi ukuba babhapathizwe, bathi kuye: “Mfundisi, sizakwenzani na?”

13Wathi kubo: “Ningabizi lutho ngaphezu kwenikumiselweyo.”

14Namabutho ambuza athi: “Thina-ke, sizakwenzani na?”

Wathi kuwo: “Ningamuki muntu lutho ngendluzula, ningamxabheleli; yaneliswani yizinkokhelo zenu.”

15Abantu besabhekile, bezindla bonke ezinhliziyweni zabo ngoJohane ukuthi ingabe unguKristu yini, 16

3:16
IzE. 1:5
2:1
11:15
13:25
19:4
uJohane waphendula, wathi kubo bonke: “Mina kambe nginibhapathiza ngamanzi, kepha uyeza onamandla kunami engingafanele ukuthukulula umchilo wezicathulo zakhe; yena uzakunibhapathiza ngoMoya oNgcwele nangomlilo; 17oqoma lakhe lokwela lisesandleni sakhe ukushanelisisa isibuya sakhe nokubuthela ukolweni enqolobaneni yakhe; kepha amakhoba uzakuwashisa ngomlilo ongacimekiyo.” 18Nangokunye okuningi washumayela ivangeli kubantu, ebayala.

19

3:19
Math. 14:3
Mark. 6:17
Kepha uHerode umtetrarki,* esolwa nguye ngenxa kaHerodiya umkamfowabo nangenxa yakho konke okubi abekwenzile uHerode, 20wenezela nalokhu kokunye konke, wamvalela uJohane etilongweni.

21Kwathi bebhapathiziwe abantu bonke, naye uJesu esebhapathiziwe, ekhuleka, izulu lavuleka, 22uMoya oNgcwele enesimo somzimba njengejuba wehlela phezu kwakhe; kwavela izwi ezulwini, lithi: “Wena uyiNdodana yami ethandekayo; ngithokozile ngawe.”

Izizukulwane zikaJesu

(Math. 1:1)

23Yena uJesu, ukuqala kwakhe, wayeneminyaka engaba ngamashumi amathathu, eyindodana, njengokushiwoyo, kaJosefa ka-Eli 24kaMathati kaLevi kaMeliki kaJanayi kaJosefa 25kaMatathiya ka-Amose kaNahume ka-Eseli kaNagayi 26kaMati, kaMatathiya kaSemeyini kaJosefa kaJuda 27kaJohanani kaResa kaZorobabeli kaSalatiyeli kaNeri 28kaMeliki ka-Adi kaKosamu ka-Elimadamu ka-Eri 29kaJose ka-Eliyezeri kaJorimi kaMathati kaLevi 30kaSimeyoni kaJuda kaJosefa kaJonamu ka-Eliyakimi 31kaMeleya kaMena kaMathata kaNathamu kaDavide 32

3:32
Ruthe 4:20
kaJesayi ka-Obede kaBowasi kaSala kaNasoni 33
3:33
Ruthe 4:18
ka-Aminadaba ka-Adameyini ka-Arani ka-Esiromu kaFaresi kaJuda 34
3:34
1 IziKr. 2:1
kaJakobe ka-Isaka ka-Abrahama kaThara kaNahori 35kaSeruki kaRagawu kaFaleki ka-Ebere kaSala 36
3:36
Gen. 11:10
kaKayinamu ka-Arfakisadi kaSemi kaNowa kaLameka 37kaMathusala ka-Enoke kaJarethi kaMaleleyeli kaKayinani 38
3:38
Gen. 5:1
1 IziKr. 1:1
ka-Enose kaSeti ka-Adamu kaNkulunkulu.