IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
18

Umahluleli ongalungile

181Wabalandisa umfanekiso wokuthi bamelwe ukukhuleka njalo, bangadangali. 2Wathi: “Kwakukhona emzini othile umahluleli othile owayengamesabi uNkulunkulu, enganaki muntu. 3Kulowo muzi kwakukhona futhi umfelokazi owayelokhu efika kuye, ethi: ‘Ngizwele esitheni sami.’

4“Kwaba yisikhathi engavumi; kepha ngasemuva wathi phakathi kwakhe: ‘Nakuba ngingamesabi uNkulunkulu, nginganaki muntu, 5nokho-ke ngokuba lo mfelokazi engikhathaza njalo, ngiyakumzwela, funa angizuke ngokufika njalonjalo.’ ”

6Yayisithi iNkosi: “Yizwani okushiwo ngumahluleli ongalungile. 7UNkulunkulu kayikubezwela yini abakhethiweyo bakhe abakhala kuye imini nobusuku, ababekezelele, na? 8Ngithi kini: Uzakubezwela masinyane. Nokho nxa ifika iNdodana yomuntu, imbala iyakufumana ukukholwa emhlabeni na?”

UmFarisi nomthelisi ethempelini

9Wayesekhuluma kwabathile ababezethemba ukuthi balungile, bedelela abanye, ebalandisa lo mfanekiso ngokuthi: 10“Abantu ababili benyukela ethempelini beya kukhuleka, omunye engumFarisi, omunye engumthelisi. 11UmFarisi wema wazikhulekela ngokuthi: ‘Nkulunkulu, ngiyakubonga ngokuba ngingenjengabanye abantu: izigcwelegcwele, abangalungile, iziphingi, nanjengalo mthelisi. 12Ngizila ukudla kabili ngeviki, nginikela okweshumi kukho konke enginakho.’

13

18:13
Ezra 9:6
“Kepha umthelisi emi kude wayengafuni nakuphakamisela amehlo akhe ngasezulwini, kodwa washaya isifuba sakhe, ethi: ‘Nkulunkulu, ngihawukele mina soni.’

14

18:14
IzA. 29:23
Math. 23:12
Luk. 14:11
1 Pet. 5:5
“Ngithi kini: Lo wehlela endlini yakhe elungisisiwe kunomunye. Ngokuba yilowo nalowo oziphakamisayo uzakuthotshiswa, kodwa ozithobayo uzakuphakanyiswa.”

Ukubusiswa kwabantwana

(Math. 19:13; Mark. 10:13)

15Baletha kuye nabantwanyana ukuba abaphathe; kepha abafundi bekubona babakhuza. 16Kodwa uJesu wababizela kuye, wathi: “Vumelani abantwana beze kimi, ningabenqabeli, ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo. 17Ngiqinisile ngithi kini: Yilowo nalowo ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angena kuwo.”

Insizwa enothileyo

(Math. 19:16; Mark. 10:17)

18Umbusi othile wayesembuza ethi: “Mfundisi omuhle, ngiyakwenzani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na?”

19Kepha uJesu wathi kuye: “Ungibizelani ngokuthi ngimuhle na? Kakho omuhle, munye kuphela, uNkulunkulu. 20

18:20
Eks. 20:12
Dut. 5:16
Uyayazi imiyalelo ukuthi: ‘Ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafakazi amanga, yazisa uyihlo nonyoko.’ ”

21Kepha wathi: “Konke lokho ngikugcinile kwasebusheni bami.”

22UJesu ekuzwa lokho wathi kuye: “Usasilalelwe into inye: thengisa ngakho konke onakho, wabele abampofu, khona uzakuba negugu ezulwini; uze ungilandele.”

23Kuthe ekuzwa lokho, wadabuka impela, ngokuba wayenothile kakhulu. 24UJesu embona wathi: “Kulukhuni kangakanani kwaba nomnotho ukungena embusweni kaNkulunkulu. 25Kulula ukuba ikamela lingene ngentunja yosungulo kunokuba onothileyo angene embusweni kaNkulunkulu.”

26Abezwayo base bethi: “Pho, kungasindiswa bani na?”

27

18:27
Jer. 32:17
Zak. 8:6
Luk. 1:37
Kepha wathi: “Okungenzeki kubantu kungenzeka kuNkulunkulu.”

Umvuzo wokuzidela

(Math. 19:27; Mark. 10:28)

28Wayesethi uPetru: “Bheka, thina sishiye okwethu, sakulandela.”

29Wathi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini: Akukho muntu oshiye indlu, noma umkakhe, noma abafowabo, noma abazali, noma abantwana ngenxa yombuso kaNkulunkulu, 30ongayikwamukeliswa okuphindwe kaningi kulesi sikhathi nasenkathini ezayo ukuphila okuphakade.”

UJesu ukhuluma ngokuhlupheka kwakhe

(Math. 20:17; Mark. 10:32)

31Wayesebasondeza kuye abayishumi nambili, wathi kubo: “Bhekani, sikhuphukela eJerusalema; konke okulotshwe ngabaprofethi ngeNdodana yomuntu kuyakugcwaliseka. 32Ngokuba izakukhashelwa kwabezizwe, iklolodelwe, idunyazwe, ikhafulelwe ngamathe, 33bayishaye, bayibulale; kepha ngosuku lwesithathu izakuvuka.”

34Kepha bona kabaqondanga lutho lwalokho; lelo zwi lalifihlakele kubo, abakuqondanga obekushiwo.

35Kwathi esesondela eJeriko, impumputhe ethile yayihlezi ngasendleleni inxiba. 36Isizwa isixuku sidlula, yabuza ukuthi: “Kuyini lokhu?”

37Base beyitshela ukuthi: “Kudlula uJesu waseNazaretha.”

38Yayisimemeza ithi: “Jesu, Ndodana kaDavide, ngihawukele!”

39Ababehamba phambili bayikhuza ukuba ithule kepha kwayikhona imemeza kakhulu yona, ithi: “Ndodana kaDavide, ngihawukele!”

40Wema-ke uJesu, wayala ukuba ilethwe kuye. Isisondele, wayibuza wathi: 41“Ufuna ukuba ngikwenzeleni na?”

Yathi: “Nkosi, ukuba ngibone.”

42UJesu wathi kuyo: “Bona! Ukukholwa kwakho kukusindisile.” 43Yayisibona khona lapho, yamlandela imdumisa uNkulunkulu, nabantu bonke bekubona bamnika uNkulunkulu indumiso.

19

UJesu ungenisa kwaZakewu

191Wangena eJeriko, wadabula khona. 2Bheka, kwakukhona indoda, igama layo linguZakewu, ingumthelisi omkhulu, icebile. 3Yayifuna ukumbona uJesu ukuthi ungubani; yahluleka ngenxa yesixuku, ngokuba yayimfushane. 4Yagijimela phambili, yakhwela emthombeni ukuba imbone, ngokuba ebezakudlula ngakhona.

5Esefikile uJesu kuleyo ndawo wabheka phezulu, wathi kuyo: “Zakewu, shesha wehle, ngokuba namuhla ngimelwe ukuhlala endlini yakho.” 6Washesha wehla, wamamukela ngokuthokoza.

7Kuthe bekubona, bakhonona bonke, bathi: “Uye kungenisa kwandoda eyisoni.”

8

19:8
Eks. 22:1
Kodwa uZakewu wasukuma, wathi eNkosini: “Bheka, Nkosi, ngipha abampofu inxenye yempahla yami; kuthi uma ngimaphucile umuntu into ngamacebo, ngiyibuyisa iphindwe kane.”

9UJesu wathi kuye: “Namuhla insindiso ifikile kule ndlu, lokhu naye eyindodana ka-Abrahama. 10

19:10
Hez. 34:16
Ngokuba iNdodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo.”

Omina* abayishumi

(Math. 25:14)

11

19:11
Luk. 24:21
IzE. 1:6
Kuthe ukuba bakuzwe lokho, weleka walandisa umfanekiso, ngokuba ebeseduze neJerusalema nangokuba bebethi umbuso kaNkulunkulu uzakubonakala masinyane. 12
19:12
Math. 25:14
Mark. 13:24
Wathi-ke: “Umuntu othile wohlanga olukhulu waya ezweni elikude eyozithathela umbuso, abuye. 13Wayesebiza izinceku zakhe eziyishumi, wazinika omina* abayishumi, wathi kuzo: ‘Hwebani ngabo, ngize ngibuye.’

14

19:14
Joh. 1:11
“Kepha abantu bomuzi wakhe babemzonda, bathuma amanxusa emva kwakhe, bethi: ‘Asithandi ukuba lo abuse phezu kwethu.’

15“Kwathi esebuyile ekuthatheni umbuso, wathi azibizelwe kuye lezo zinceku abezinike imali ukuba azi ukuthi yileyo naleyo izuzeni ngokuhweba.

16“Yavela-ke eyokuqala, yathi: ‘Nkosi, umina wakho uzuze omina abayishumi.’

17“Wathi kuyo: ‘Kuhle-ke, nceku enhle; lokhu ufunyanwe uthembekile kokuncinyane, uzakubusa phezu kwemizi eyishumi.’

18“Yafika neyesibili, yathi: ‘Umina wakho, Nkosi, uzuze omina abayisihlanu.’

19“Wathi nakuleyo: ‘Nawe yiba phezu kwemizi eyisihlanu.’

20“Kwafika nenye, yathi: ‘Nkosi, nangu umina wakho ebengimkhwezile esongwe endwangwini. 21Ngokuba bengikwesaba, lokhu ungumuntu olukhuni; uthabatha ongakubekanga, uvuna ongakuhlwanyelanga.’

22“Wathi kuyo: ‘Ngizakukwahlulela ngomlomo wakho wena nceku embi. Ubuwazi ukuba ngingumumtu olukhuni, ngithabatha engingakubekanga, ngivuna engingakuhlwanyelanga; 23awufakanga ngani imali yami ebhange,* mina-ke ekufikeni kwami ngabe ngiyibizile kanye nenzalo, na?’

24“Wayesethi kwababemi khona: ‘Maphuceni umina, nimnike onawomina abayishumi.’

25“Kepha bathi kuye: ‘Nkosi, unawomina abayishumi.’

26

19:26
Math. 13:12
25:29
Mark. 4:25
Luk. 8:18
“Ngithi kini: Yilowo nalowo onakho uyakuphiwa, kepha ongenakho uyakwaphucwa nalokho anakho. 27Kodwa lezo zitha zami ezazingathandi ukuba ngibuse phezu kwazo, ziletheni lapha, nizibulale phambi kwami.”

28Eseshilo lokho waqhubekela phambili, wakhuphukela eJerusalema.

UJesu ungena eJerusalema

(Math. 21:1; Mark. 11:1; Joh. 12:12)

29Kwathi esondele eBetfage naseBethaniya ngasentabeni ethiwa eYeminqumo, wathuma ababili kubafundi bakhe, 30ethi: “Hambani niye emzaneni obhekene nani, nothi ukuba ningene kuwo, nizakufumana ithole lembongolo likhulekiwe, okungazange kuhlale muntu kulo; lithukululeni, nililethe. 31Uma umuntu enibuza ethi: ‘Nilithukululelani na?’ anothi: ‘INkosi iyalidinga.’ ”

32Ababethunyiwe bahamba-ke, bafumana kunjengokusho kwakhe kubo. 33Kuthe besalithukulula ithole, abaninilo bathi kubo: “Nilithukululelani ithole na?”

34Bathi: “INkosi iyalidinga.”

35Base beliletha kuJesu; babeka izingubo zabo phezu kwethole, bamkhwelisa uJesu. 36Esahamba, babendlala izingubo zabo endleleni.

37Esesondela ekwehleleni kweNtaba Yeminqumo, isixuku sonke sabafundi saqala ukuthokoza nokumdumisa uNkulunkulu ngezwi elikhulu ngemisebenzi yonke yamandla esiyibonileyo, 38

19:38
AmaH. 118:25
sithi:

“Ubusisiwe uMbusi ozayo egameni leNkosi,

ukuthula ezulwini nenkazimulo kweliphezulu!”

39Abanye babaFarisi besesixukwini bathi kuye: “Mfundisi, bakhuze abafundi bakho.”

40

19:40
Hab. 2:11
Waphendula wathi: “Ngithi kini: Uma bethula laba, amatshe azakumemeza.”

41Kwathi esondela, ewubona umuzi, wawukhalela. 42Wathi: “Sengathi nga wazi nawe ngalolu suku okokuthula. Kepha kalokhu kufihlakele emehlweni akho. 43Ngokuba uyakufikelwa yizinsuku, lapho izitha ziyakukukaka ngodonga lwempi, zikuhaqe, zikuvimbezele nxazonke, 44

19:44
1 AmaKh. 9:7
Mika 3:12
Luk. 21:6
zikuwise phansi, wena nabantwana abakuwe, zingashiyi itshe phezu kwetshe phakathi kwakho, ngokuba ungasazanga isikhathi sokuhanjelwa kwakho.”

Ukuhlanzwa kwethempeli

(Math. 21:12; Mark. 11:15)

45Wangena ethempelini, waqala ukuxosha abathengisayo, 46

19:46
Isaya 56:7
Jer. 7:11
wathi kubo: “Kulotshiwe ukuthi: ‘Indlu yami iyakuba yindlu yokukhuleka,’ kepha nina niyenze ‘umhume wabaphangi’.”

47Wayefundisa ethempelini imihla ngemihla. Kepha abapristi abakhulu, nababhali, nezikhulu zabantu bafuna ukumbulala. 48Kodwa babengatholi ukuthi bangenzani, ngokuba abantu bonke babebambelela kuye bemuzwa.

20

Igunya likaJesu

(Math. 21:23; Mark. 11:27)

201Kwathi ngolunye lwezinsuku lezo esafundisa abantu ethempelini, eshumayela ivangeli, abapristi abakhulu nababhali bekanye namalunga bamvukela. 2Bakhuluma, bathi kuye: “Sitshele ukuthi lokhu ukwenza ngagunya lini, nokuba ngubani okunike leli gunya na?”

3Waphendula, wathi kubo: “Nami ngizakunibuza izwi, nize ningitshele. 4Ukubhapathiza kukaJohane kwavela ezulwini noma kubantu na?”

5Bazindlisana bodwa, bathi: “Uma sithi: ‘Ezulwini,’ uzakuthi: ‘Anikholwanga nguye ngani na?’ 6Kepha uma sithi: ‘Kubantu,’ abantu bonke bazakusikhanda ngamatshe, ngokuba bakholiwe ukuthi uJohane ungumprofethi.”

7Base bephendula ukuthi abazi lapho evela khona.

8UJesu wayesethi kubo: “Nami-ke anginitsheli ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini.”

Umfanekiso wabalimi besivini

(Math. 21:33; Mark. 12:1)

9

20:9
Isaya 5:1
Jer. 2:21
Math. 21:33
Mark. 12:1
Wayeseqala ukulandisa lo mfanekiso, ethi kubantu: “Umuntu watshala isivini, wasiqashisa kubalimi, waya kwelinye izwe isikhathi eside. 10
20:10
2 IziKr. 36:15
Ngenkathi efaneleyo wayesethumela inceku kubalimi ukuba bamnike ezithelweni zesivini; kepha abalimi bayishaya, bayimukisa ze. 11Waphinda wathuma enye inceku; naleyo bayishaya, bayidumaza, bayimukisa ze. 12Wayesephinda ethuma neyesithathu; nalena bayilimaza, bayiphonsa ngaphandle.

13“Khona wathi umninisivini: ‘Ngizakwenze njani na? Ngizakuthuma indodana yami ethandekayo; mhlawumbe lena bazakuyazisa.’

14“Kepha abalimi beyibona bakhulumisana bathi: ‘Lo uyindlalifa; masiyibulale ukuba ifa libe ngelethu.’ 15Bayiphonsa ngaphandle kwesivini, bayibulala; ngakho-ke umninisivini uzakwenze njani kubo na? 16Uzakuza, ababhubhise labo balimi, isivini asinike abanye.”

Bekuzwa bathi: “Qha, makungabi njalo.”

17

20:17
AmaH. 118:22
Isaya 28:16
IzE. 4:11
Rom. 9:33
1 Pet. 2:4
Kepha wababheka, wathi: “Yini, pho, lokhu okulotshiweyo ukuthi:

“ ‘Itshe abalinqabayo abakhi

lona laba yinhloko yegumbi’?

18
20:18
Isaya 8:14
Dan. 2:34
Zak. 12:3
“Yilowo nalowo owayo phezu kwalelo tshe uyakuphohlozwa, kepha lowo eliyakuwela phezu kwakhe liyakumcolisa.”

Intela kaKesari

(Math. 22:15; Mark. 12:13)

19Ababhali nabapristi bafuna ukumbamba khona lapho, kepha besaba abantu, ngokuba bazi ukuthi uwukhulumile lo mfanekiso ngabo.

20

20:20
Math. 22:15
Mark. 12:13
Bamqaphela, bathuma izinhloli ezizishaya abalungileyo ukuba bamhile ngezwi lakhe, baze bamkhaphele emandleni nasegunyeni lombusi wezwe. 21Bambuza-ke bathi: “Mfundisi, siyazi ukuthi ukhuluma, ufundisa ngokuqondileyo, awukhethi buso bamuntu, kepha ufundisa indlela kaNkulunkulu ngokuqinisileyo. 22Sivunyelwe ukuthela kuKesari noma qha?”

23Kepha eqonda ubuqili babo wathi kubo: 24“Ngiboniseni udenariyu;* unomfanekiso nombhalo kabani?”

Bathi: “OkaKesari.”

25Wayesethi kubo: “Ngakho-ke nikani uKesari okukaKesari noNkulunkulu okukaNkulunkulu.”

26Abaze baba namandla ukumhila ngezwi lakhe phambi kwabantu; bamangala ngokuphendula kwakhe, bathula.

Ukuvuka kwabafileyo

(Math. 23:23; Mark. 12:13)

27Kwase kufika kuye abathile babaSadusi abathi akukho ukuvuka kwabafileyo; 28

20:28
Dut. 25:5
bambuza bathi: “Mfundisi, uMose wasilobela ukuthi, uma kufa umfowabo womuntu enomfazi kepha engenamntwana, umfowabo makamthathe umkakhe, amvusele umfowabo inzalo. 29Kwakukhona izelamani eziyisikhombisa; owokuqala wathatha umfazi; wafa engenamntwana, 30nowesibili; 31nowesithathu wamthatha; kanjalo-ke abayisikhombisa; bafa bengashiyanga bantwana. 32Ukugcina wafa nomfazi. 33Ngakho-ke ekuvukeni owesifazane uyakuba ngumfazi wamuphi kubo, lokhu abayisikhombisa babe naye engumkabo.”

34UJesu wathi kubo: “Abantwana bale nkathi bayaganwa, bayendiswa. 35Kepha labo abazakuthiwa bafanele ukufinyelela kuleyo nkathi nasekuvukeni kwabafileyo kabaganwa, kabendiswa; 36ngokuba bangebuye bafe, banjengezingelosi; bangabantwana bakaNkulunkulu bengabantwana bokuvuka. 37

20:37
Eks. 3:11
IzE. 7:30
Kepha ukuthi bayavuswa abafileyo, noMose wakubonakalisa esihlahleni, lapho eyibiza iNkosi ngokuthi uNkulunkulu ka-Abrahama, noNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe. 38UNkulunkulu kasiye owabafileyo kodwa owabaphilayo, ngokuba bonke baphila kuye.”

39Abathile bababhali baphendula bathi: “Mfundisi, ukhulume kahle.” 40Ngokuba babengasenasibindi sokumbuza lutho.

UMesiya nemvelo yakhe

(Math. 22:41; Mark. 12:35)

41Wayesethi kubo: “Basho kanjani ukuthi uKristu uyindodana kaDavide na? 42

20:42
AmaH. 110:1
IzE. 2:34
Heb. 1:13
10:12
lokhu uDavide uqobo uthi eNcwadini yamaHubo:

“ ‘INkosi yathi eNkosini yami:

“Hlala ngakwesokunene sami,

43ngize ngibeke izitha zakho

zibe yisenabelo sezinyawo zakho.” ’

44“Ngakho uDavide umbiza ngokuthi iNkosi; pho, uyindodana yakhe kanjani na?”

45Besalalele abantu bonke, wathi kubafundi bakhe: 46“Xwayani ababhali abafuna ukuhamba bembethe izingubo ezinde, bethanda ukubingelelwa ezigcawini nokuhlala phambili emasinagogeni* nasezindaweni ezingenhla ekudleni, 47abadla izindlu zabafelokazi, bekhuleka isikhathi eside ngokuzenzisa; laba bayakwamukeliswa ukulahlwa okukhulu.”