IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
18

Umahluleli ongalungile

181Wabalandisa umfanekiso wokuthi bamelwe ukukhuleka njalo, bangadangali. 2Wathi: “Kwakukhona emzini othile umahluleli othile owayengamesabi uNkulunkulu, enganaki muntu. 3Kulowo muzi kwakukhona futhi umfelokazi owayelokhu efika kuye, ethi: ‘Ngizwele esitheni sami.’

4“Kwaba yisikhathi engavumi; kepha ngasemuva wathi phakathi kwakhe: ‘Nakuba ngingamesabi uNkulunkulu, nginganaki muntu, 5nokho-ke ngokuba lo mfelokazi engikhathaza njalo, ngiyakumzwela, funa angizuke ngokufika njalonjalo.’ ”

6Yayisithi iNkosi: “Yizwani okushiwo ngumahluleli ongalungile. 7UNkulunkulu kayikubezwela yini abakhethiweyo bakhe abakhala kuye imini nobusuku, ababekezelele, na? 8Ngithi kini: Uzakubezwela masinyane. Nokho nxa ifika iNdodana yomuntu, imbala iyakufumana ukukholwa emhlabeni na?”

UmFarisi nomthelisi ethempelini

9Wayesekhuluma kwabathile ababezethemba ukuthi balungile, bedelela abanye, ebalandisa lo mfanekiso ngokuthi: 10“Abantu ababili benyukela ethempelini beya kukhuleka, omunye engumFarisi, omunye engumthelisi. 11UmFarisi wema wazikhulekela ngokuthi: ‘Nkulunkulu, ngiyakubonga ngokuba ngingenjengabanye abantu: izigcwelegcwele, abangalungile, iziphingi, nanjengalo mthelisi. 12Ngizila ukudla kabili ngeviki, nginikela okweshumi kukho konke enginakho.’

13

18:13
Ezra 9:6
“Kepha umthelisi emi kude wayengafuni nakuphakamisela amehlo akhe ngasezulwini, kodwa washaya isifuba sakhe, ethi: ‘Nkulunkulu, ngihawukele mina soni.’

14

18:14
IzA. 29:23
Math. 23:12
Luk. 14:11
1 Pet. 5:5
“Ngithi kini: Lo wehlela endlini yakhe elungisisiwe kunomunye. Ngokuba yilowo nalowo oziphakamisayo uzakuthotshiswa, kodwa ozithobayo uzakuphakanyiswa.”

Ukubusiswa kwabantwana

(Math. 19:13; Mark. 10:13)

15Baletha kuye nabantwanyana ukuba abaphathe; kepha abafundi bekubona babakhuza. 16Kodwa uJesu wababizela kuye, wathi: “Vumelani abantwana beze kimi, ningabenqabeli, ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo. 17Ngiqinisile ngithi kini: Yilowo nalowo ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angena kuwo.”

Insizwa enothileyo

(Math. 19:16; Mark. 10:17)

18Umbusi othile wayesembuza ethi: “Mfundisi omuhle, ngiyakwenzani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na?”

19Kepha uJesu wathi kuye: “Ungibizelani ngokuthi ngimuhle na? Kakho omuhle, munye kuphela, uNkulunkulu. 20

18:20
Eks. 20:12
Dut. 5:16
Uyayazi imiyalelo ukuthi: ‘Ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafakazi amanga, yazisa uyihlo nonyoko.’ ”

21Kepha wathi: “Konke lokho ngikugcinile kwasebusheni bami.”

22UJesu ekuzwa lokho wathi kuye: “Usasilalelwe into inye: thengisa ngakho konke onakho, wabele abampofu, khona uzakuba negugu ezulwini; uze ungilandele.”

23Kuthe ekuzwa lokho, wadabuka impela, ngokuba wayenothile kakhulu. 24UJesu embona wathi: “Kulukhuni kangakanani kwaba nomnotho ukungena embusweni kaNkulunkulu. 25Kulula ukuba ikamela lingene ngentunja yosungulo kunokuba onothileyo angene embusweni kaNkulunkulu.”

26Abezwayo base bethi: “Pho, kungasindiswa bani na?”

27

18:27
Jer. 32:17
Zak. 8:6
Luk. 1:37
Kepha wathi: “Okungenzeki kubantu kungenzeka kuNkulunkulu.”

Umvuzo wokuzidela

(Math. 19:27; Mark. 10:28)

28Wayesethi uPetru: “Bheka, thina sishiye okwethu, sakulandela.”

29Wathi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini: Akukho muntu oshiye indlu, noma umkakhe, noma abafowabo, noma abazali, noma abantwana ngenxa yombuso kaNkulunkulu, 30ongayikwamukeliswa okuphindwe kaningi kulesi sikhathi nasenkathini ezayo ukuphila okuphakade.”

UJesu ukhuluma ngokuhlupheka kwakhe

(Math. 20:17; Mark. 10:32)

31Wayesebasondeza kuye abayishumi nambili, wathi kubo: “Bhekani, sikhuphukela eJerusalema; konke okulotshwe ngabaprofethi ngeNdodana yomuntu kuyakugcwaliseka. 32Ngokuba izakukhashelwa kwabezizwe, iklolodelwe, idunyazwe, ikhafulelwe ngamathe, 33bayishaye, bayibulale; kepha ngosuku lwesithathu izakuvuka.”

34Kepha bona kabaqondanga lutho lwalokho; lelo zwi lalifihlakele kubo, abakuqondanga obekushiwo.

35Kwathi esesondela eJeriko, impumputhe ethile yayihlezi ngasendleleni inxiba. 36Isizwa isixuku sidlula, yabuza ukuthi: “Kuyini lokhu?”

37Base beyitshela ukuthi: “Kudlula uJesu waseNazaretha.”

38Yayisimemeza ithi: “Jesu, Ndodana kaDavide, ngihawukele!”

39Ababehamba phambili bayikhuza ukuba ithule kepha kwayikhona imemeza kakhulu yona, ithi: “Ndodana kaDavide, ngihawukele!”

40Wema-ke uJesu, wayala ukuba ilethwe kuye. Isisondele, wayibuza wathi: 41“Ufuna ukuba ngikwenzeleni na?”

Yathi: “Nkosi, ukuba ngibone.”

42UJesu wathi kuyo: “Bona! Ukukholwa kwakho kukusindisile.” 43Yayisibona khona lapho, yamlandela imdumisa uNkulunkulu, nabantu bonke bekubona bamnika uNkulunkulu indumiso.