IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
9

Ukuthunywa kwabaphostoli

(Math. 10:1; Mark. 6:7)

91Wayesebabizela ndawonye abayishumi nambili, wabanika amandla negunya phezu kwamademoni onke nokuphulukisa izifo. 2Wabathuma ukushumayela umbuso kaNkulunkulu nokuphulukisa. 3

9:3
Luk. 22:35
Wathi kubo: “Ningaphathi lutho lwendlela, naludondolo, nasikhwama, nasinkwa, namali, ningabi namabhantshi amabili. 4Nakuyiphi indlu eningena kuyo, hlalani lapho, nize nimuke khona. 5
9:5
IzE. 13:51
Bonke abanganamukeliyo, anothi nxa nimuka kulowo muzi, nithintithe uthuli ezinyaweni zenu, kube ngubufakazi ngabo.” 6Bamuka-ke, bahamba imizi ngemizi beshumayela ivangeli, bephulukisa ezindaweni zonke.

Ukubulawa kukaJohane uMbhapathizi

(Math. 14:1; Mark. 6:14)

7Kwathi uHerode umtetrarki* ekuzwa konke okwenzekayo, wasambatheka ngokusho kwabanye ukuthi uJohane uvukile kwabafileyo, 8ngokwabanye ukuthi u-Eliya ubonakele, ngokwabanye ukuthi kuvukile umprofethi othile kwabadala. 9

9:9
Luk. 23:8
Kepha uHerode wathi: “UJohane ngamnquma ikhanda mina; kodwa ngubani lo engizwa ngaye okunje?” Wafuna ukumbona.

10Abaphostoli sebebuyile bamlandisa konke abakwenzileyo; wabathatha, wamuka nabo bebodwa ukuya emzini othiwa iBetsayida. 11Kepha izixuku sezazi zamlandela; wazithakazela, wakhuluma kuzo ngombuso kaNkulunkulu, wabaphulukisa abaswela ukuphulukiswa.

UJesu usuthisa amadoda ayizinkulungwane eziyisihlanu

(Math. 14:13; Mark. 6:30; Joh. 6:1)

12Seliqala ukushona, beza kuye abayishumi nambili, bathi: “Bamukise abantu ukuba baye emizaneni nasezweni elizungezileyo, bangenise, bathole ukudla, ngokuba lapha sisendaweni eyihlane.”

13Kepha wathi kubo: “Bapheni nina ukudla.”

Bathi-ke: “Esinakho yizinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili kuphela ngaphandle kokuba siyobathengela bonke laba bantu ukudla.” 14Ngokuba kwakukhona amadoda okungathi izinkulungwane eziyisihlanu.

Wathi kubafundi bakhe: “Bahlaliseni ngezigaba ngamashumi ayisihlanu.” 15Benze njalo, babahlalisa bonke. 16Wazithabatha izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili, wabheka ngasezulwini, wazibusisa, wazihlephula, wanika abafundi ukuba babele isixuku. 17Badla, basutha bonke, kwabuthwa imvuthuluka eyasala kubo, iziqabetho eziyishumi nambili.

Isivumo sikaPetru. Ukuhlushwa kukaJesu nokwabamlandelayo

(Math. 16:13; Mark. 8:27; Math. 16:21; Mark. 8:31)

18Kwathi ekhuleka ngasesitha, abafundi babe naye; wababuza ethi: “Abantu bathi ngingubani na?”

19Baphendula bathi: “UJohane uMbhapathizi; kepha abanye bathi: Ngu-Eliya; abanye kodwa bathi: Kuvukile umprofethi othile wabadala.”

20Wayesethi kubo: “Nina-ke nithi ngingubani na?”

UPetru waphendula wathi: “UnguKristu kaNkulunkulu.”

21Wabayala, wagcizelela ukuba bangatsheli muntu lokho, 22wathi: “INdodana yomuntu imelwe ukuhlupheka ngokuningi, ilahlwe ngamalunga nabapristi abakhulu nababhali, ibulawe, ivuswe ngosuku lwesithathu.”

23

9:23
Math. 10:38
16:24
Luk. 14:27
Wayesethi kubo bonke: “Uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, makazidele, athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla, angilandele. 24
9:24
Luk. 17:33
Joh. 12:25
Ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho; kepha olahlekelwa ngukuphila kwakhe ngenxa yami uyakukusindisa. 25Ngokuba kuyakumsizani umuntu, uma ezuzile izwe lonke, yena uqobo alahleke nokuba alimale, na? 26Ngokuba yilowo nalowo onezinhloni ngami nangamazwi ami ngaye lo iNdodana yomuntu iyakuba nezinhloni, lapho iza ngenkazimulo yayo nekaYise neyezingelosi ezingcwele. 27Kepha nginitshela ngesiminya ukuthi bakhona abanye kwabemi lapha abangayikuzwa ngempela ukufa, baze babone umbuso kaNkulunkulu.”

Ukukhazimuliswa kukaJesu entabeni

(Math. 17:1; Mark. 9:2)

28Kwathi emva kwalawo mazwi kungathi izinsuku zaba yisishiyagalombili wathatha oPetru, noJohane, noJakobe, wenyukela entabeni ukuyokhuleka. 29Kwathi ekukhulekeni kwakhe isimo sobuso bakhe saba ngesinye, nezingubo zakhe zaba mhlophe, zacwebezela. 30Bheka, kwakhuluma naye amadoda amabili ayengoMose no-Eliya; 31abonakala ngenkazimulo, akhuluma ngokumuka kwakhe abemelwe ukukufeza eJerusalema. 32UPetru nababe naye babekhwelwe ngubuthongo; kepha sebephapheme babona inkazimulo yakhe namadoda amabili emi naye. 33Kwathi ekwahlukaneni kwawo naye uPetru wathi kuJesu: “Nkosi, kuhle ukuba silapha; masakhe amadokodo amathathu, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMose, elinye libe ngelika-Eliya;” wayengazi ukuthi uthini.

34Esakhuluma lokhu, kwafika ifu, labasithibeza; besaba ekungeneni kwabo efwini. 35

9:35
Luk. 3:22
2 Pet. 1:16
Kwavela izwi efwini, lathi: “Lo uyiNdodana yami ekhethiweyo; yizweni.” 36Kwathi livela izwi, uJesu wafunyanwa eyedwa. Bathula bona, ngaleyo mihla kabatshelanga muntu neyodwa yalezo zinto abazibonileyo.

Ukuphulukiswa komfana onesithuthwane

(Math. 17:14; Mark. 9:14)

37Kwathi ngangomuso sebehlile entabeni, isixuku esikhulu samhlangabeza. 38Bheka, indoda yasesixukwini yamemeza yathi: “Mfundisi, ngiyakunxusa ukuba ubheke indodana yami, ngokuba yiyo yodwa kimi. 39Bheka, umoya uyayibamba, idazuluke masinyane; uyihlukumeza, ikhihlize amagwebu, amuke kuyo eseyizukile. 40Ngibanxusile abafundi bakho ukuba bamkhiphe, kepha bahluleka.”

41UJesu waphendula wathi: “O sizukulwane esingakholwayo nesiphambeneyo, koze kube nini nginani, nginibekezelela, na? Yilethe lapha indodana yakho.”

42Kuthe iseza, idemoni layiwisa phansi, layihlukumeza kakhulu; uJesu wamkhuza umoya ongcolileyo, wamphulukisa umfana, wambuyisela kuyise. 43Bethuka bonke ngamandla amakhulu kaNkulunkulu.

UJesu ukhuluma futhi ngokuhlupheka kwakhe

(Math. 17:22; Mark. 9:30)

Besamangele bonke ngakho konke akwenzileyo, wathi kubafundi bakhe: 44“Khwezani lawo mazwi ezindlebeni zenu, ngokuba iNdodana yomuntu izakukhashelwa ezandleni zabantu.” 45Kepha abakuzwisisanga lokho kusho, kwakusithekile kubo, ukuze bangakuqondi; besaba ukumbuza ngalokho kusho.

Ubukhulu obuyibo

(Math. 18:1; Mark. 9:33)

46Kwavela ukuzindlisana phakathi kwabo kokuthi ngubani ongahle abemkhulu kubo. 47Kuthe uJesu ebona ukuzindla kwenhliziyo yabo, wathabatha umntwana, wammisa phambi kwakhe, 48

9:48
Math. 10:40
Luk. 10:16
14:11
18:14
Joh. 13:20
wathi kubo: “Yilowo nalowo oyakwamukela lo mntwana ngegama lami uyangamukela mina, ongamukela mina uyamamukela ongithumileyo; ngokuba omncinyane kini nonke nguye omkhulu.”

49UJohane waphendula wathi: “Nkosi, sabona umuntu ekhipha amademoni ngegama lakho, samnqabela ngokuba engalandelani nathi.”

50

9:50
Luk. 11:23
Fil. 1:18
Kepha uJesu wathi kuye: “Ningamnqabeli, ngokuba ongamelene nani ungakini.”

51Kwathi sezizakuphelela izinsuku zokwenyuswa kwakhe, wabhekisa ubuso bakhe ukuya eJerusalema. 52Wathuma izithunywa phambi kwakhe; zahamba, zangena emzini wamaSamariya ukuba zimlungisele. 53Kepha awamamukelanga, ngokuba ubuso bakhe babubheke eJerusalema. 54

9:54
2 AmaKh. 1:10
Mark. 3:17
Kuthe abafundi bakhe oJakobe noJohane sebekubonile lokho, bathi: “Nkosi, uyathanda ukuba sibize umlilo wehle ezulwini, uwaqede, na?”

55Kepha waguquka, wabakhuza wathi: “Anazi ukuthi ningabomoya muni. 56Ngokuba iNdodana yomuntu ayizanga ukubhubhisa imiphefumulo yabantu kodwa ukuyisindisa,” base beya komunye umuzi.

Ukumlandela uJesu

(Math. 8:18)

57

9:57
Math. 8:19
Kwathi behamba endleleni, umuntu othile wathi kuye: “Ngizakukulandela, noma uya ngaphi.”

58UJesu wayesethi kuye: “Izimpungushe zinemigodi, nezinyoni zezulu zinezidleke, kepha iNdodana yomuntu kayinandawo, lapho ingacamelisa khona ikhanda.”

59Wayesethi komunye: “Ngilandele.”

Wathi yena: “Ngivumele ngiye kuqala ukuyakummbela ubaba.”

60Kepha wathi kuye: “Yeka abafileyo bembele abafileyo babo, kodwa hamba wena, ushumayele umbuso kaNkulunkulu.”

61Nomunye-ke wathi: “Ngizakukulandela, Nkosi; kepha ngivumele ngiye kuqala ukuyovalelisa abasekhaya.”

62

9:62
Gen. 19:26
Kodwa uJesu wathi kuye: “Akakho othi esebeke isandla sakhe egejeni, abuke emuva, ofanele umbuso kaNkulunkulu.”

10

Ukuthunywa kwabafundi abangamashumi ayisikhombisa

(Math. 10:1; Mark. 6:7)

101Emva kwalokho iNkosi yamisa abanye abangamashumi ayisikhombisa, yabathumela ngababili phambi kwayo emizini nasezindaweni zonke ebizakuya kuzo yona. 2Yathi kubo: “Ukuvuna kukhulu, kepha izisebenzi ziyingcosana; ngakho-ke nxusani inkosi yokuvuna ukuba ithumele izisebenzi ekuvuneni kwayo. 3Hambani; bhekani, ngiyanithuma ninjengezimvu phakathi kwezimpisi. 4Ningaphathi sikhwama, nayika, nazicathulo, ningabingeleli muntu endleleni.

5“Nakuyiphi indlu eningena kuyo, qalani nithi: ‘Ukuthula makube kule ndlu.’ 6Kuyakuthi uma kukhona lapho indodana yokuthula, ukuthula kwenu kohlala phezu kwayo; kepha uma kungenjalo, kuzakubuyela kini. 7Hlalani kuleyo ndlu, nidle, niphuze abanipha khona; ngokuba isisebenzi sifanele inkokhelo yaso. Ningangenisi ezindlini ngezindlu.

8“Nakumuphi umuzi eningena kuwo, benamukele, yidlani okubekwa phambi kwenu, 9niphulukise abagulayo abakuwo, nithi kubo: ‘Umbuso kaNkulunkulu usondele kini.’ 10Kepha nakumuphi umuzi eningena kuwo, benganamukeli, phumelani ezitaladini zawo, nithi: 11‘Nothuli lomuzi wenu olunamathele ezinyaweni zethu siyaluhlangulela kini; nokho-ke yazini lokhu ukuthi umbuso kaNkulunkulu usondele.’ 12Ngithi kini: Kuyakuba ngcono kwabaseSodoma ngalolo suku kunakulowo muzi.

Ukusolwa kwemizi engaphendukanga

(Math. 11:20)

13“Maye kuwe Korazini! Maye kuwe Betsayida! Ngokuba uma kwakwenziwe eTire naseSidoni imisebenzi yamandla eyenziwe kini, ngakube kade yaphenduka, ihlala ngesaka nangomlotha. 14Kepha kuyakuba ngcono kulo iTire neSidoni ekwahlulelweni kunakini. 15Nawe Kapernawume uyakuphakanyiselwa ezulwini na? Uyakwehliselwa eHayidese.*

16

10:16
Joh. 13:20
1 Thes. 4:8
“Onizwayo nina uyangizwa mina; onalayo nina uyangala mina; ongalayo mina uyamala ongithumileyo.”

17Babuya-ke abangamashumi ayisikhombisa ngokujabula, bathi: “Nkosi, namademoni ayasithobela ngegama lakho.”

18Wathi kubo: “Ngabona uSathane ewa ezulwini njengonyazi. 19

10:19
AmaH. 91:13
IzE. 28:3
Bhekani, ngininikile igunya lokunyathela izinyoka nawofezela naphezu kwamandla onke esitha; anisoze noniwa lutho. 20
10:20
Dan. 12:1
Fil. 4:3
IsAmb. 3:5
13:8
20:12
Nokho ningathokozi ngalokhu kokuthi omoya bayanithobela, kepha thokozani ngokuthi amagama enu alotshiwe ezulwini.”

UJesu uyamdumisa uYise

(Math. 11:25)

21Ngasona leso sikhathi wathokoza ngoMoya oNgcwele, wathi: “Ngiyakubonga, Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngokuba ukufihlile lokho kwabahlakaniphileyo nabanokuqonda, wakwambulela izingane; yebo, Baba, ngokuba kwaba kuhle phambi kwakho ukuba kube njalo. 22Konke ngikunikelwe nguBaba; akakho owazi ukuthi iNdodana ingubani, kuphela uYise, nokuthi uYise ungubani, kuphela iNdodana nalowo iNdodana ethanda ukumambulela yena.”

23Waphendukela kubafundi bebodwa, wathi: “Abusisiwe amehlo abona enikubonayo. 24Ngokuba ngithi kini: Baningi abaprofethi namakhosi ababethanda ukubona enikubonayo, abakubonanga, nokuzwa enikuzwayo, abakuzwanga.”

Umfanekiso womSamariya onesihawu

(Math. 22:34; Mark. 12:28)

25Bheka, kwase kusukuma isazimthetho esithile, samlinga sathi: “Mfundisi, ngizakwenzani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na?”

26Wathi kuso: “Kulotshweni emthethweni? Ufunda kanjani?”

27Saphendula sathi: “Woyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo onke amandla akho, nangayo yonke ingqondo yakho, nomakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena.”

28Wayesethi kuso: “Uphendule kahle; yenza lokho, uzakuphila.”

29Kepha sona sithanda ukuzithetha sathi kuJesu: “Umakhelwane wami ngubani na?”

30UJesu waphendula wathi: “Umuntu othile wehla eJerusalema eya eJeriko; watheleka phakathi kwezigcwelegcwele, zamhlubula izingubo, zamshaya, zamuka zimshiya umndondo nje. 31Kwaqabuka kwehla umpristi othile ngaleyo ndlela; wathi embona, wamgwemela. 32Kanjalo nomLevi, efika kuleyo ndawo embona, wamgwemela. 33Kepha umSamariya othile owayesendleleni wafika kuye; wathi ukuba ambone, wamhawukela; 34waya kuye, wabopha amanxeba akhe ewathela ngamafutha newayini, wamkhwelisa esilwaneni sakhe, wamusa endlini yezihambi, wamgcina. 35Ngangomuso wakhipha odenariyu* ababili, wabanika umninindlu, wathi kuye: ‘Mgcine, nalokho okwelekelayo ngiyakukubuyisela kuwe ekubuyeni kwami.’

36“Ngumuphi ngokubona kwakho kulaba abathathu owaba ngumakhelwane wakhe owatheleka phakathi kwezigcwelegcwele na?”

37Sathi: “Yilowo owamenzela isihawu.”

Wayesethi uJesu kuso: “Hamba wenze njalo nawe.”

OMarta noMariya

38Kwathi ekuhambeni kwabo wangena emzini othile; owesifazane othile, igama lakhe nguMarta, wamamukela endlini yakhe. 39Wayenodadewabo othiwa nguMariya, owahlala ngasezinyaweni zeNkosi, walizwa izwi layo. 40Kepha uMarta ekhathazekile ukusebenza okuningi waya kuye, wathi: “Nkosi, awukhathaleli ukuthi udadewethu ungishiyile, ngisebenze ngedwa, na? Ngakho yisho kuye ukuba angisize.”

41Kepha iNkosi yamphendula yathi: “Marta, Marta, unakekela, ukhathazeka ngezinto eziningi. 42Kodwa inye into edingekile; uMariya ukhethile isabelo esihle angayikwaphucwa sona.”

11

UJesu ufundisa ngomkhuleko

(Math. 6:9)

111Kwathi ekhuleka endaweni ethile, esegcinile, omunye wabafundi bakhe wathi kuye: “Nkosi, sifundise ukukhuleka, njengokuba uJohane naye wabafundisa abafundi bakhe.”

2Wayesethi kubo: “Nxa nikhuleka, anothi:

“ ‘Baba wethu osezulwini,

malingcweliswe igama lakho;

mawufike umbuso wakho;

mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini;

3usiphe isinkwa sethu sezinsuku

zonke imihla ngemihla;

4usithethelele izono zethu,

ngokuba nathi sibathethelela bonke abanecala kithi;

ungasingenisi ekulingweni,

kodwa usikhulule kokubi.’ ”

5Wathi kubo: “Ngumuphi kini oyakuba nomhlobo, aye kuye phakathi kobusuku, athi kuye: ‘Mhlobo, ngitsheleke izinkwa zibe zintathu, 6ngokuba kufike kimi umhlobo wami evela ekuhambeni, kepha anginanto engingayibeka phambi kwakhe;’ 7yena-ke ophakathi aphendule athi: ‘Ungangihluphi; sekuvaliwe emnyango, nabantwana bami balele kanye nami; anginakuvuka, ngikunike,’ na? 8Ngithi kini: Noma engazukuvuka amnike ngokuba engumhlobo wakhe, nokho ngenxa yokukhongisisa kwakhe uyakuvuka amnike konke akudingayo.

9

11:9
Math. 7:7
Mark. 11:24
Joh. 14:13
15:7
16:23
Jak. 1:5
1 Joh. 3:22
“Ngithi kini: Celani, niyakuphiwa; funani, niyakufumana; ngqongqothani, niyakuvulelwa. 10Ngokuba yilowo nalowo ocelayo uyamukeliswa, nofunayo uyafumana, nongqongqothayo uyakuvulelwa.

11“Ngumuphi kini onguyise, oyakuthi nxa indodana icela inhlanzi, ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi; 12uma icela iqanda, ayinike ufezela, na? 13Ngakho-ke uma nina eningababi nikwazi ukubapha abantwana benu izipho ezinhle, kakhulu kangakanani uYihlo osezulwini uzakubapha abacela kuye uMoya oNgcwele.”

Isono sokuhlambalaza

(Math. 12:22; Mark. 3:20)

14Wakhipha idemoni, laliyisimungulu; kwathi seliphumile idemoni, wakhuluma oyisimungulu; abantu bamangala. 15Kepha abanye kubo bathi: “Ukhipha amademoni ngoBelzebule umbusi wamademoni.” 16Abanye bemlinga bafuna kuye isibonakaliso esivela ezulwini.

17Kepha yena eyazi imicabango yabo wathi kubo: “Yilowo nalowo mbuso owahlukene wodwa uyachitheka, indlu idilike phezu kwendlu. 18NoSathane, uma ehlukene yedwa, umbuso wakhe uyakuma kanjani na? lokhu nithi ngikhipha amademoni ngoBelzebule. 19Uma mina ngikhipha amademoni ngoBelzebule, amadodana enu awakhipha ngobani na? Ngalokho-ke wona ayakuba ngabahluleli benu. 20Kepha uma ngikhipha amademoni ngomunwe kaNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu usufikile phela kini.

21“Uma isiqhwaga sihlomile, silinda umuzi waso, impahla yaso ihlezi ngokuthula. 22

11:22
Kol. 2:15
Kepha nxa onamandla kunaso esisukela, asinqobe, uyasaphuca izikhali zaso zonke ebesizethembile, ayabe impango yaso.

23“Ongenami umelene nami; ongabuthi nami uyahlakaza.

24“Nxa umoya ongcolileyo ephumile kumuntu, uyadabula izindawo ezomileyo efuna ukuphumula; engakufumani uthi: ‘Ngizakubuyela endlini yami engaphuma kuyo.’ 25Uyafika-ke, ayifumane ishaneliwe, ihlotshisiwe. 26

11:26
Joh. 5:14
Heb. 6:4
10:26
2 Pet. 2:20
Khona abesehamba, azithathele abanye omoya abayisikhombisa ababi kunaye, bangene bahlale lapho, ukugcina kwalowo muntu kube kubi kunokwakuqala.”

27

11:27
Luk. 1:28,42,48
Kwathi esakhuluma lokhu, owesifazane othile esixukwini waphakamisa izwi, wathi kuye: “Sibusisiwe isisu esakuthwalayo namabele owawancelayo.”

28

11:28
Math. 7:21
Luk. 8:15,21
Rom. 2:13
Jak. 1:22
Kepha yena wathi: “Yebo, kodwa kakhulu babusisiwe abalizwa izwi likaNkulunkulu, balilondoloze.”

Abafuna izibonakaliso

(Math. 12:38; 16:1; Mark. 8:11)

29Sekubuthana kuye izixuku, waqala ukukhuluma, wathi: “Lesi sizukulwane siyisizukulwane esibi; sifuna isibonakaliso, kepha asiyikunikwa sibonakaliso, kuphela isibonakaliso sikaJona. 30Ngokuba njengalokho uJona waba yisibonakaliso kwabaseNineve, iNdodana yomuntu iyakuba njalo kulesi sizukulwane. 31

11:31
1 AmaKh. 10:1
2 IziKr. 9:1
Hez. 16:51
Inkosikazi yaseningizimu iyakusukuma ekwahlulelweni kanye namadoda alesi sizukulwane, iwalahle; ngokuba yavela emikhawulweni yomhlaba izakuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni; bhekani, lapha kukhona okukhulu kunoSolomoni. 32Amadoda aseNineve ayakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane, asilahle; ngokuba aphenduka ngokushumayela kukaJona; bhekani, lapha kukhona okukhulu kunoJona.

Imifanekiso yesibani

(Math. 5:15; Mark. 4:21; Luk. 8:16)

33“Akakho othi esokhela isibani, asibeke esitha nangaphansi kwesitsha, kepha usifaka othini ukuba abangenayo babone ukukhanya. 34Isibani somzimba siyiso lakho; nxa iso lakho liphilile, umzimba wakho wonke ungukukhanya; kepha nxa lilibi, umzimba wakho ungubumnyama. 35Ngakho qaphela ukuba ukukhanya okukuwe kungabi ngubumnyama. 36Njalo-ke uma umzimba wakho wonke ungukukhanya ungenandawo emnyama, uyakukhanya wonke njengesibani sikukhanyisa ngokukhanya kwaso.”

UJesu usola abaFarisi nezazimthetho

(Math. 23:23)

37Esakhuluma, umFarisi wammema ukuba adle naye; wangena, wahlala ekudleni. 38UmFarisi wamangala ebona ukuthi kaqalanga ngokuhlamba engakadli.

39Yayisithi iNkosi kuye: “Manje-ke nina baFarisi nihlambulula ingaphandle lenkezo nesitsha, kepha ingaphakathi lenu ligcwele ukuphanga nokubi. 40Ziwula, yena owalenza ingaphandle akalenzanga nengaphakathi na? 41Kepha yiphani okungaphakathi kube yisiphiwo sabampofu, bhekani-ke, kobe kuhlambulukile konke kini.

42

11:42
Num. 18:21
Mika 6:8
“Kodwa maye kinina baFarisi, ngokuba nithela okweshumi kwesinkuntshane, nokwentshungu, nokwemifino yonke, ninganaki ukulunga nokumthanda uNkulunkulu! Benimelwe ukwenza lokhu, ningakuyeki nalokho.

43“Maye kinina baFarisi, ngokuba nithanda izihlalo eziphambili emasinagogeni* nokubingelelwa ezigcawini zokuthengelana!

44“Maye kinina, ngokuba nifana namathuna angasabonakaliyo, nabantu abahamba ngaphezu kwawo bengawazi!”

45Wayesephendula omunye wezazimthetho, wathi kuye: “Mfundisi, ngokusho lokho uyasijivaza nathi.”

46Kepha wathi: “Maye nakinina zazimthetho, ngokuba nithwesa abantu imithwalo ethwaleka kalukhuni! Nina-ke uqobo lwenu aniyithinti leyo mithwalo nangowodwa weminwe yenu.

47“Maye kinina, ngokuba niyawakha amathuna abaprofethi, kanti oyihlo bababulala! 48Ngalokho ningofakazi, nivuma imisebenzi yawoyihlo; ngokuba bona bababulala, nina-ke niyawakha amathuna abo. 49

11:49
IzA. 8:1
Jer. 7:25
25:4
IzE. 5:40
22:19
2 Kor. 4:8
Heb. 11:36
Ngenxa yalokho ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kwathi: ‘Ngiyakuthumela kubo abaprofethi nabaphostoli; abanye bayakubabulala, abanye babazingele,’ 50ukuze kubizwe kulesi sizukulwane igazi labaprofethi bonke elachithwa kwasekusekelweni komhlaba, 51
11:51
Gen. 4:8
2 IziKr. 24:20
kusukela egazini lika-Abela kuze kufike egazini likaZakariya owabulawa phakathi kwe-altare nethempeli. Yebo, ngithi kini: Lizakubizwa kulesi sizukulwane.

52“Maye kinina zazimthetho, ngokuba nisisusile isihluthulelo sokwazi! Nina uqobo lwenu aningenanga, nabangenayo nabavimbela.”

53Kuthe ephuma lapho, ababhali nabaFarisi baqala ukumzonda kabi nokumbuzisisa ngokuninginingi, 54bemqamekela ukuba babambe into ephuma emlonyeni wakhe.