IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
17

Imithetho yokuhlaba

171UJehova wakhuluma kuMose, wathi: 2“Yisho ku-Aroni, nakumadodana akhe, nakubo bonke abantwana bakwa-Israyeli, uthi kubo: ‘Lokhu kuyikho ayale ngakho uJehova, ethi: 3Yilowo nalowo muntu wendlu yakwa-Israyeli ohlaba inkunzi noma imvana noma imbuzi ekamu,* noma eyibulala ngaphandle kwekamu, 4engayilethanga emnyango wetende lokuhlangana ukunikela ngayo ibe ngumnikelo kaJehova ngaphambi kwetabernakele* likaJehova, lowo muntu wobalelwa icala legazi; uchithile igazi; lowo muntu uyakunqunywa kubantu bakubo. 5Ngalokho abantwana bakwa-Israyeli bayakuletha imihlatshelo yabo abayihlaba endle, bayilethe kuJehova ngasemnyango wetende lokuhlangana, kumpristi, banikele ngayo ibe yiminikelo yokuthula kuJehova. 6Umpristi wofafaza ngegazi i-altare likaJehova ngasemnyango wetende lokuhlangana, ashise amanoni, abe yiphunga elimnandi kuJehova. 7

17:7
Dut. 32:17
1 Kor. 10:20
Abasayikuhlabela amademoni imihlatshelo yabo abaye kuwo ukuphinga. Lokho kuyakuba yisimiso esiphakade kubo ezizukulwaneni zabo.’

8“Wothi kubo: ‘Yilowo nalowo muntu wendlu yakwa-Israyeli noma owabafokazi abagogobeleyo phakathi kwabo onikela ngomnikelo wokushiswa noma ngomhlatshelo, 9

17:9
Dut. 12:5
engayilethi emnyango wetende lokuhlangana ukunikela ngawo kuJehova, lowo muntu uyakunqunywa kubantu bakubo.

Igazi alinakudliwa

10

17:10
Lev. 3:17
7:26
Dut. 12:16,23
15:23
IzE. 15:20
“ ‘Yilowo nalowo muntu wendlu yakwa-Israyeli noma owabafokazi abagogobeleyo phakathi kwabo odla igazi noma yiliphi, ngiyakumisa ubuso bami bumelane nalowo muntu odla igazi, ngimnqume kubantu bakubo. 11
17:11
Heb. 9:22
Ngokuba umphefumulo womzimba usegazini; ngimnike lona e-altare ukwenzela imiphefumulo yenu ukubuyisana, lokhu kuyigazi elenza ukubuyisana ngomphefumulo. 12Ngalokho ngathi kubantwana bakwa-Israyeli: “Makungabikho muntu kini odla igazi; nomfokazi ogogobeleyo phakathi kwenu makangadli igazi.”

13“ ‘Yilowo nalowo muntu wabantwana bakwa-Israyeli noma owabafokazi abagogobeleyo phakathi kwabo ozingela, abambe isilwane noma inyoni edliwayo, makachithe igazi layo, alisibekele ngothuli. 14

17:14
Gen. 9:4
Ngokuba umphefumulo wenyama yonke, igazi layo lihlangene nomphefumulo wayo; ngalokho ngathi kubantwana bakwa-Israyeli: “Maningadli igazi lenyama noma iyiphi, ngokuba umphefumulo wenyama yonke uyigazi layo; yilowo nalowo oyidlayo uyakunqunywa.”

15

17:15
Eks. 22:31
Lev. 11:40
“ ‘Yilowo nalowo odla ingcuba noma lokho okudweshulwe yizilo, noma engowokuzalwa ekhaya noma engumfokazi, makahlanze izingubo zakhe, ageze ngamanzi, abe ngongcolile kuze kuhlwe; khona uyakuhlambuluka. 16Kepha uma engazihlanzi, angagezi umzimba wakhe, uyakuthwala ububi bakhe.’ ”

18

Imithetho yomshado

181UJehova wakhuluma kuMose, wathi: 2“Yisho kubantwana bakwa-Israyeli, uthi kubo: ‘NginguJehova uNkulunkulu wenu. 3Ningenzi njengokwemisebenzi yezwe laseGibithe enahlala kulo, ningenzi futhi njengokwemisebenzi yezwe laseKhanani enginiyisa kulo, ningahambi ngemithetho yabo. 4

18:4
Lev. 25:18
Neh. 9:29
Hez. 20:11
Rom. 10:5
Gal. 3:12
Nenze izahlulelo zami, nigcine imithetho yami ukuba nihambe ngayo; nginguJehova uNkulunkulu wenu. 5Ngalokho anogcina izimiso zami nezahlulelo zami; uma umuntu ezenza, uyakuphila ngazo; nginguJehova.

6“ ‘Makungasondeli muntu kowakubo ukwambula ubunqunu bakhe; nginguJehova.

7“ ‘Ubunqunu bukayihlo, ubunqunu bukanyoko, ungabambuli, ungunyoko; ungambuli ubunqunu bakhe.

8

18:8
Gen. 49:4
Lev. 20:11
Dut. 22:30
27:20
“ ‘Ubunqunu bomkayihlo ungabambuli; kungubunqunu bukayihlo.

9

18:9
Lev. 20:17
“ ‘Ungambuli ubunqunu bukadadewenu, indodakazi kayihlo noma indodakazi kanyoko, noma ezelwe kini, noma ezelwe kwelinye; ungambuli ubunqunu babo.

10“ ‘Ungambuli ubunqunu bendodakazi yendodana yakho noma obendodakazi yendodakazi yakho; awuyikwambula ubunqunu babo, ngokuba obabo bungubunqunu bakho.

11“ ‘Ungambuli ubunqunu bendodakazi yomkayihlo, ezelwe nguyihlo; ungudadewenu; awuyikwambula ubunqunu bakhe.

12

18:12
Lev. 20:19
“ ‘Ungambuli ubunqunu bukadadewabo kayihlo; uyisihlobo sikayihlo.

13“ ‘Ungambuli ubunqunu bukadadewabo kanyoko, ngokuba uyisihlobo sikanyoko.

14

18:14
Lev. 20:20
“ ‘Ungambuli ubunqunu bomfowabo kayihlo, ungasondeli kumkakhe; unguyihlokazi.

15

18:15
Lev. 20:12
“ ‘Ungambuli ubunqunu bukamalokazana wakho; ungumkandodana yakho; awuyikwambula ubunqunu bakhe.

16

18:16
Lev. 20:21
Mark. 6:18
“ ‘Ungambuli ubunqunu bomkamfowenu; kungubunqunu bomfowenu.

17

18:17
Lev. 20:14
“ ‘Ungambuli ubunqunu bowesifazane kanye nobendodakazi yakhe; ungathathi indodakazi yendodana yakhe, noma indodakazi yendodakazi yakhe ukwambula ubunqunu bayo, ngokuba bayizihlobo; kungukonakala.

18“ ‘Ungathathi owesifazane kanye nodadewabo ukuba wambule ubunqunu bakhe kanye nomunye esekhona, aze ambange.

19

18:19
Lev. 20:18
“ ‘Ungasondeli kowesifazane, wambule ubunqunu bakhe esangcolile ngokungcola kwakhe.

20

18:20
Lev. 20:10
“ ‘Ungalali nomkamakhelwane ukuzingcolisa ngaye.

21

18:21
Lev. 20:2
Dut. 18:10
2 AmaKh. 23:10
“ ‘Unganikeli ngenzalo yakho ukuyahlukanisela kuMoloki, ungahlambalazi igama likaNkulunkulu wakho; nginguJehova.

22

18:22
Gen. 19:7
Lev. 20:13
“ ‘Ungalali nowesilisa njenganowesifazane; kuyisinengiso.

23

18:23
Eks. 22:19
Lev. 20:15
Dut. 27:21
“ ‘Ungalali nesilwane ukuzingcolisa ngaso; nowesifazane makangemi phambi kwesilwane ukuba alale naso; kuyichilo.

24“ ‘Ningazingcolisi nangeyodwa yalezo zinto, ngokuba ngazo zonke lezo zingcolile lezi zizwe engizixosha phambi kwakho. 25Izwe lingcolile; ngalokho ngahambela ububi balo kulo, izwe lahlanza abantu balo. 26Gcinani izimiso zami nezahlulelo zami, ningenzi nesisodwa salezo zinengiso, noma owokuzalwa ekhaya noma umfokazi ogogobeleyo phakathi kwenu 27ngokuba zonke lezo zinengiso bazenza abantu balelo zwe ababekhona ngaphambi kwenu, izwe selangcola 28ukuze izwe linganihlanzi nani, nxa nilingcolisa, njengalokho lahlanza isizwe esasikhona phambi kwenu.

29“ ‘Ngokuba bonke abenza lezo zinengiso, yebo, abazenzayo bayakunqunywa kubantu bakubo. 30Ngalokho gcinani isiyalezo sami ukuba ningenzi nalinye lalawo masiko anengekayo, ayenziwa ngaphambi kwenu, ningazingcolisi ngawo; nginguJehova uNkulunkulu wenu.’ ”

19

Imithetho yobungcwele

191UJehova wakhuluma kuMose, wathi: 2

19:2
Lev. 11:44
“Yisho kuyo yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli, uthi kuyo: ‘Niyakuba ngcwele, ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele.

3

19:3
Eks. 20:8
31:13
“ ‘Yilowo nalowo makahloniphe unina noyise, nigcine amasabatha ami; nginguJehova uNkulunkulu wenu.

4

19:4
Eks. 20:3,23
34:17
“ ‘Ningaphendukeli kuzo izithombe, ningazenzeli onkulunkulu ababunjiweyo; nginguJehova uNkulunkulu wenu.

5

19:5
Lev. 7:11
“ ‘Nxa ninikela kuJehova ngomhlatshelo weminikelo yokuthula, anonikela ngawo ukuba namukeleke. 6Uyakudliwa ngosuku lokunikela kwenu nangakusasa; uma kusele okuthile kuze kube lusuku lwesithathu, kuyakushiswa ngomlilo. 7Uma kudliwa nokuncane ngosuku lwesithathu, kuyisinengiso; awuyikwamukeleka; 8yilowo nalowo owudlayo uyakuthwala ububi bakhe, ngokuba udumazile okungcwele kukaNkulunkulu; lowo muntu uyakunqunywa kubantu bakubo.

9

19:9
Lev. 23:22
Dut. 24:19
“ ‘Nxa nivuna isivuno sezwe lakini, awuyikuvuna ngokupheleleyo emagumbini ensimu yakho, ungakhothozi umkhothozo wesivuno sakho. 10Awuyikukhothoza isivini sakho, ungabuthi izithelo zesivini ezivuthulukileyo; wozishiyela abampofu nabafokazi; nginguJehova uNkulunkulu wenu.

11

19:11
Eks. 20:16
Ef. 4:25,28
1 Thes. 4:6
“ ‘Ningebi, ningakhohlisani, ningaqambelani amanga.

12

19:12
Eks. 20:7
Dut. 5:11
Math. 5:33
Jak. 5:12
“ ‘Ningafungeli igama lami amanga, uze uhlambalaze igama likaNkulunkulu; nginguJehova.

13

19:13
Dut. 24:14
Jak. 5:4
“ ‘Ungamcindezeli umakhelwane wakho, ungamphangi; inkokhelo yomqashwa ayiyikuhlala kuwe ubusuku bonke kuze kuse.

14

19:14
Dut. 27:18
“ ‘Ungaqalekisi isithulu, ungabeki isikhubekiso phambi kwempumputhe, kepha wesabe uNkulunkulu wakho; nginguJehova.

15

19:15
Eks. 23:3
Dut. 1:17
16:19
Jak. 2:9
“ ‘Ningenzi ukungalungi ekwahluleleni; ungakhethi ubuso bompofu, ungavuni ubuso bomkhulu, kepha wahlulele umakhelwane wakho ngokulunga.

16

19:16
AmaH. 15:3
“ ‘Ungahambahambi ucetheza phakathi kwabantu bakho, ungamelani nokuphila komakhelwane wakho; nginguJehova.

17

19:17
Math. 5:22
18:15
Luk. 17:3
1 Joh. 2:9
3:15
“ ‘Ungazondi umfowenu enhliziyweni yakho; ungamkhuza nokumkhuza umakhelwane wakho, kepha ungabi nasono ngaye.

18

19:18
Math. 5:43
22:39
Rom. 12:19
13:9
Gal. 5:14
1 Thes. 5:15
Jak. 2:8
1 Pet. 3:9
“ ‘Ungaphindisi, ungabi namagqubu nabantwana babantu bakho, kepha wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena; nginguJehova.

19

19:19
Dut. 22:9
“ ‘Niyakugcina izimiso zami; ungavumeli izilwane zakho zizekwe ngolunye uhlobo; ungahlwanyeli ensimini yakho izinhlobo ezimbili zembewu; kungezi phezu kwakho ingubo eyizinhlobonhlobo zezintanjana.

20“ ‘Olala nowesifazane oyisigqilakazi eyingoduso, engahlengiwe, engakhululiwe ngesihle, makabe nesijeziso, angabulawa nokho, ngokuba wayengakhululekile. 21Uyakuletha umnikelo wakhe wecala kuJehova ngasemnyango wetende lokuhlangana, inqama ibe ngumnikelo wecala. 22Umpristi uyakumenzela ukubuyisana ngenqama yomnikelo wecala phambi kukaJehova ngesono sakhe one ngaso, athethelelwe isono sakhe one ngaso.

23“ ‘Nanxa senifikile ezweni, nitshale imithi eyizinhlobonhlobo edliwayo, anothi izithelo zayo zingukungasoki kwayo; iminyaka emithathu iyakuba njengengasokiwe kini: mazingadliwa. 24Kepha ngomnyaka wesine zonke izithelo zayo ziyakuba ngcwele, ezokumdumisa uJehova. 25Ngomnyaka wesihlanu niyakudla kuzo izithelo zayo, ukuze inithelele kakhulu; nginguJehova uNkulunkulu wenu.

26

19:26
Lev. 3:17
17:10
Dut. 12:16,23
15:23
“ ‘Aniyikudla lutho olunegazi, ningenzi imilingo, ningahloli imihlola.

27

19:27
Lev. 21:5
“ ‘Aniyikudilinga amakhanda enu emaceleni; ungoni isilevu sakho emaceleni.

28

19:28
Dut. 14:1
“ ‘Aniyikuzigcaba emizimbeni yenu ngenxa yabafileyo, ningazilobi amabala; nginguJehova.

29“ ‘Awuyikuhlambalaza indodakazi yakho ukuyenza isifebe, funa izwe lehlelwe ngubufebe, izwe ligcwale ukonakala.

30“ ‘Anogcina amasabatha ami, nihloniphe indlu yami engcwele; nginguJehova.

31

19:31
Lev. 20:6,27
1 Sam. 28:7
Isaya 8:19
“ ‘Ningaphendukeli kwabanamadlozi nakubathakathi, ningabafuni ukuba ningcoliswe yibo; nginguJehova uNkulunkulu wenu.

32“ ‘Wosukuma phambi kwempunga, uhloniphe ubuso bomuntu omdala, umesabe uNkulunkulu wakho; nginguJehova.

33

19:33
Eks. 22:21
23:9
“ ‘Uma umfokazi egogobele kuwe ezweni lakini, aniyikumhlupha. 34Umfokazi ogogobeleyo kini uyakuba kini njengowokuzalwa ekhaya phakathi kwenu, umthande njengalokhu uzithanda wena, ngokuba naningabafokazi ezweni laseGibithe; nginguJehova uNkulunkulu wenu.

35

19:35
Dut. 25:13
Mika 6:10
“ ‘Aniyikwenza ukungalungi ekwahluleleni, ekulinganiseni ubude noma isisindo noma ubuningi. 36Niyakuba nezilinganiso ezilungileyo, nezisindo ezilungileyo, ne-efa* elilungileyo, nehini* elilungileyo; nginguJehova uNkulunkulu wenu owanikhipha ezweni laseGibithe.

37“ ‘Anogcina zonke izimiso zami nazo zonke izahlulelo zami, nizenze; nginguJehova.’ ”