IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
18

Imithetho yomshado

181UJehova wakhuluma kuMose, wathi: 2“Yisho kubantwana bakwa-Israyeli, uthi kubo: ‘NginguJehova uNkulunkulu wenu. 3Ningenzi njengokwemisebenzi yezwe laseGibithe enahlala kulo, ningenzi futhi njengokwemisebenzi yezwe laseKhanani enginiyisa kulo, ningahambi ngemithetho yabo. 4

18:4
Lev. 25:18
Neh. 9:29
Hez. 20:11
Rom. 10:5
Gal. 3:12
Nenze izahlulelo zami, nigcine imithetho yami ukuba nihambe ngayo; nginguJehova uNkulunkulu wenu. 5Ngalokho anogcina izimiso zami nezahlulelo zami; uma umuntu ezenza, uyakuphila ngazo; nginguJehova.

6“ ‘Makungasondeli muntu kowakubo ukwambula ubunqunu bakhe; nginguJehova.

7“ ‘Ubunqunu bukayihlo, ubunqunu bukanyoko, ungabambuli, ungunyoko; ungambuli ubunqunu bakhe.

8

18:8
Gen. 49:4
Lev. 20:11
Dut. 22:30
27:20
“ ‘Ubunqunu bomkayihlo ungabambuli; kungubunqunu bukayihlo.

9

18:9
Lev. 20:17
“ ‘Ungambuli ubunqunu bukadadewenu, indodakazi kayihlo noma indodakazi kanyoko, noma ezelwe kini, noma ezelwe kwelinye; ungambuli ubunqunu babo.

10“ ‘Ungambuli ubunqunu bendodakazi yendodana yakho noma obendodakazi yendodakazi yakho; awuyikwambula ubunqunu babo, ngokuba obabo bungubunqunu bakho.

11“ ‘Ungambuli ubunqunu bendodakazi yomkayihlo, ezelwe nguyihlo; ungudadewenu; awuyikwambula ubunqunu bakhe.

12

18:12
Lev. 20:19
“ ‘Ungambuli ubunqunu bukadadewabo kayihlo; uyisihlobo sikayihlo.

13“ ‘Ungambuli ubunqunu bukadadewabo kanyoko, ngokuba uyisihlobo sikanyoko.

14

18:14
Lev. 20:20
“ ‘Ungambuli ubunqunu bomfowabo kayihlo, ungasondeli kumkakhe; unguyihlokazi.

15

18:15
Lev. 20:12
“ ‘Ungambuli ubunqunu bukamalokazana wakho; ungumkandodana yakho; awuyikwambula ubunqunu bakhe.

16

18:16
Lev. 20:21
Mark. 6:18
“ ‘Ungambuli ubunqunu bomkamfowenu; kungubunqunu bomfowenu.

17

18:17
Lev. 20:14
“ ‘Ungambuli ubunqunu bowesifazane kanye nobendodakazi yakhe; ungathathi indodakazi yendodana yakhe, noma indodakazi yendodakazi yakhe ukwambula ubunqunu bayo, ngokuba bayizihlobo; kungukonakala.

18“ ‘Ungathathi owesifazane kanye nodadewabo ukuba wambule ubunqunu bakhe kanye nomunye esekhona, aze ambange.

19

18:19
Lev. 20:18
“ ‘Ungasondeli kowesifazane, wambule ubunqunu bakhe esangcolile ngokungcola kwakhe.

20

18:20
Lev. 20:10
“ ‘Ungalali nomkamakhelwane ukuzingcolisa ngaye.

21

18:21
Lev. 20:2
Dut. 18:10
2 AmaKh. 23:10
“ ‘Unganikeli ngenzalo yakho ukuyahlukanisela kuMoloki, ungahlambalazi igama likaNkulunkulu wakho; nginguJehova.

22

18:22
Gen. 19:7
Lev. 20:13
“ ‘Ungalali nowesilisa njenganowesifazane; kuyisinengiso.

23

18:23
Eks. 22:19
Lev. 20:15
Dut. 27:21
“ ‘Ungalali nesilwane ukuzingcolisa ngaso; nowesifazane makangemi phambi kwesilwane ukuba alale naso; kuyichilo.

24“ ‘Ningazingcolisi nangeyodwa yalezo zinto, ngokuba ngazo zonke lezo zingcolile lezi zizwe engizixosha phambi kwakho. 25Izwe lingcolile; ngalokho ngahambela ububi balo kulo, izwe lahlanza abantu balo. 26Gcinani izimiso zami nezahlulelo zami, ningenzi nesisodwa salezo zinengiso, noma owokuzalwa ekhaya noma umfokazi ogogobeleyo phakathi kwenu 27ngokuba zonke lezo zinengiso bazenza abantu balelo zwe ababekhona ngaphambi kwenu, izwe selangcola 28ukuze izwe linganihlanzi nani, nxa nilingcolisa, njengalokho lahlanza isizwe esasikhona phambi kwenu.

29“ ‘Ngokuba bonke abenza lezo zinengiso, yebo, abazenzayo bayakunqunywa kubantu bakubo. 30Ngalokho gcinani isiyalezo sami ukuba ningenzi nalinye lalawo masiko anengekayo, ayenziwa ngaphambi kwenu, ningazingcolisi ngawo; nginguJehova uNkulunkulu wenu.’ ”