IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
5

Umkhuleko wokuzwelwa

51Khumbula, Jehova, esehlelwe yikho;

bheka, ubone ihlazo lethu.

2

5:2
Dut. 28:30
Ifa lethu seliphendulelwe abafokazi,

nezindlu zethu kwabezizwe.

3Siyizintandane, asinababa;

omame banjengabafelokazi.

4Amanzi ethu siyawaphuza ngemali,

izinkuni zethu ziza ngentengo.

5Abasixoshayo basezintayeni zethu;

sikhathele, asinakuphumula.

6Sinike isandla sethu kulo iGibithe

nakulo i-Asiriya ukuba sisuthe isinkwa.

7

5:7
Eks. 20:5
Jer. 31:29
Hez. 18:2
Obaba bona abasekho;

thina sithwala ububi babo.

8Izigqila ziyasibusa;

akakho osikhulula esandleni sabo.

9Sithola ukudla kwethu ngokuzidela amathambo

ngenxa yenkemba yasehlane.

10Isikhumba sethu siyasha njengeziko

ngokushisa kwendlala.

11Balala nabesifazane eSiyoni,

izintombi zasemizini yakwaJuda.

12

5:12
Dut. 28:50
Izikhulu zaphanyekwa ngezandla zabo;

ubuso babadala ababuhloniphanga.

13Izinsizwa zathwala amatshe okugaya,

abantwana bakhubeka phansi kwezinkuni.

14Abadala baphelile esangweni,

nezinsizwa ekuhlabeleleni kwazo.

15

5:15
Jobe 30:31
Intokozo yenhliziyo yethu iphelile;

ukusina kwethu kuphenduke ukulila.

16

5:16
Jobe 19:9
Jer. 13:18
Hez. 21:26
Umqhele uwile ekhanda lethu.

Maye kithina, ngokuba sonile!

17Ngalokho inhliziyo yethu idangele;

ngalezi zinto amehlo ethu afiphele,

18ngenxa yentaba yaseSiyoni echithekile,

zize zihambe kuyo izimpungushe.

19

5:19
AmaH. 9:7
29:10
102:13
145:13
Wena Jehova umi phakade;

isihlalo sakho sobukhosi

sikhona ezizukulwaneni ngezizukulwane.

20Usikhohlelwani kuze kube phakade,

usishiye izinsuku eziningi, na?

21

5:21
Jer. 31:18
Sibuyisele kuwe Jehova, siyakubuya;

yenza izinsuku zethu zibe zintsha njengasendulo,

22ngokuba usilahlile nokusilahla,

wasithukuthelela kakhulu.