IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

Intukuthelo kaJehova ngeJerusalema

41Yeka ukufiphala kwegolide

nokuguquka kwegolide elihle!

Amatshe endlu engcwele ahlakazekile

ezingosini zazo zonke izitaladi.

2

4:2
Jer. 19:11
Amadodana anqabileyo aseSiyoni,

elingene negolide elihle,

yeka ukuthiwa kwawo ayizitsha zebumba,

imisebenzi yezandla zombumbi!

3

4:3
Jobe 39:13
Namakhanka ehlisa,

ancelise amazinyane awo.

Indodakazi yabantu bami isinonya, njengezintshe zasehlane.

4

4:4
AmaH. 137:6
IsiLilo 2:11
Ulimi loncelayo lunamathela

olwangeni lwakhe ngokoma.

Izingane zicela isinkwa,

kepha akakho ozihlephulelayo.

5Abakade bedla okumnandi

sebechithakele ezitaladini.

Ababekhuliswa ngokububende sebesingatha izala.

6

4:6
Gen. 18:20
19:24
Hez. 16:46
Ukona kwendodakazi yabantu bami

kukhulu kunesono saseSodoma

elachithwa ngokuphazima kweso,

kungasondelanga zandla kulo.

7Abakhulu balo babehlambulukile kunongqoqwane,

babe mhlophe kunobisi;

imizimba yabo yayibomvana kunekorali,*

isimo sabo sasinjengesafire.*

8Ubuso babo sebumnyama kunelahle,

abaziwa ezitaladini.

Isikhumba sabo sinamathela emathanjeni abo,

sishwabene, saba njengomuthi.

9

4:9
Jer. 8:3
Babe ngcono ababebulawa

ngenkemba kunababebulawa ngendlala,

ababuna behlatshiwe ngokuswela ukudla kwensimu.

10

4:10
Lev. 26:29
Dut. 28:53
2 AmaKh. 6:29
Jer. 19:9
IsiLilo 2:10
Izandla zabesifazane abahawukelayo

zapheka izingane zabo;

zazingukudla kwabo ngokuchithwa kwendodakazi yabantu bami.

11

4:11
Jer. 17:27
Hez. 7:8
UJehova ufezile ukufutheka kwakhe,

uthululile ukufutheka kwentukuthelo yakhe;

uphembile umlilo eSiyoni oqedile izisekelo zalo.

12Amakhosi omhlaba

ayengakholwa kanye nabo bonke abakhileyo ezweni

ukuthi abamelene nabo nezitha zabo

babeyakungena emasangweni aseJerusalema.

13

4:13
Jer. 5:31
23:21
26:8
Math. 23:35
Kungenxa yezono zabaprofethi balo nobubi babapristi balo

ababechitha igazi labalungileyo phakathi kwalo.

14Bazulazula njengezimpumputhe ezitaladini,

bengcolile ngegazi

ngangokuba zazingenakuthintwa izingubo zabo.

15

4:15
Lev. 13:45
“Chezukani, ningcolile!”

bamemeza kubo:

“Chezukani, chezukani, ningathinti!”

Lapho bebaleka bezulazula,

bathi phakathi kwabezizwe:

“Abasayikugogobala lapha.”

16Ubuso bukaJehova buyabahlakaza,

akasayikubanakekela.

Abahloniphi ubuso babapristi,

kababanga namusa kumalunga.

17Amehlo ethu ayaphela ukubheka usizo lwethu oluyize;

ekulindeni kwethu silindela isizwe esingenakusindisa.

18Bazingela izinyathelo zethu

ukuba singahambi ezigcawini zethu.

Ukugcina kwethu kuseduze,

izinsuku zethu zigcwele,

yebo, ukugcina kwethu kufikile.

19Abasixoshayo babenejubane kunezinkozi zezulu;

basizingela ezintabeni,

basiqamekela ehlane.

20

4:20
2 AmaKh. 25:5
Jer. 52:8
Umoya wamakhala ethu,

ogcotshiweyo kaJehova,

wabanjwa emigodini yabo,

esathi ngaye:

“Phansi kwethunzi lakhe

siyakuphila phakathi kwezizwe.”

21

4:21
AmaH. 137:7
Jer. 25:15,21
49:12
Jabula, uthokoze,

ndodakazi yakwa-Edomi,

ohlala ezweni lase-Uzi.

Indebe iyakudlulela nakuwena;

uyakudakwa, uzenze nqunu.

22

4:22
Isaya 40:2
Ububi bakho sebuphelile,

ndodakazi yaseSiyoni,

kasayikukuthumba.

Ububi bakho,

ndodakazi yakwa-Edomi,

uyakubuhambela,

azambule izono zakho.