IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Ukuhlupheka nosizi

31Ngingumuntu obone ukuhlupheka

ngentonga yentukuthelo yakhe.

2Ungiholile, wangihambisa ebumnyameni,

kungesikho ekukhanyeni.

3Impela uyangiphendulela isandla sakhe

ephinda njalo zonke izinsuku.

4

3:4
AmaH. 51:8
Ugugisile inyama yami nesikhumba sami,

waphula amathambo ami.

5Ungakhele, wangihaqa

ngenyongo nangokushikashikeka.

6

3:6
AmaH. 143:3
Ungihlalisile ebumnyameni

njengabakade bafa.

7Ungibiyele ukuze ngingaphumi,

wenza amaketanga ami ukuba asinde.

8

3:8
Jobe 19:7
AmaH. 22:2
Nalapho ngikhala ngicela ukusindiswa,

uyavalela umkhuleko wami.

9

3:9
Jobe 19:18
Ubiyele izindlela zami ngamatshe abaziweyo,

wagwegwisa imikhondo yami.

10

3:10
Hos. 5:14
13:7
Ukimi njengebhere* eliqamekelayo

nengonyama ezindaweni ezisithekileyo.

11Wachezukisa izindlela zami, wangidwengula,

wangenza incithakalo.

12

3:12
Jobe 16:12
AmaH. 7:12
IsiLilo 2:4
Wansala umnsalo wakhe,

wangimisa ngibe yisigcibisholo somcibisholo.

13Wahlaba izinso zami

ngemicibisholo yesambo sakhe.

14

3:14
Jobe 30:9
AmaH. 69:11
Jer. 20:7
Sengingohlekwayo kubantu bonke,

ngihaywa usuku lonke.

15Wangisuthisa ngokubabayo,

wangigcwalisa ngomhlonyane.

16Waphula amazinyo ami ngohlalwane,

wangembesa umlotha.

17Walahla kude nokuthula umphefumulo wami,

ngakhohlwa inhlanhla.

18Ngathi:

“Amandla ami nethemba lami kuJehova kuphelile.”

19Khumbula ukuhlupheka kwami nosizi lwami,

umhlonyane nenyongo.

20Umphefumulo wami uyakukhumbula nokukukhumbula,

uthobile phakathi kwami.

21Kepha yilokhu engiyakukubuyisela enhliziyweni yami,

ngalokho nginethemba:

22ngumusa kaJehova ukuthi asiqediwe,

ngokuba ububele bakhe abupheli.

23Busha ekuseni njalo;

ukuthembeka kwakho kukhulu.

24

3:24
AmaH. 16:5
73:26
119:57
UJehova uyisabelo sami,

usho umphefumulo wami;

ngakho ngiyakwethemba kuye.

25UJehova muhle kwabamethembayo,

kumphefumulo omfunayo.

26Kuhle ukumethemba nokulindela ngokuthula

ukusindisa kukaJehova.

27

3:27
AmaH. 119:71
Math. 11:29
Kuhle kumuntu ukuba athwale ijoka

ebusheni bakhe.

28Makahlale yedwa, athule,

lapho emthwesa lona.

29Makabeke umlomo wakhe othulini;

mhlawumbe kungaba khona ithemba.

30

3:30
Math. 5:39
Makanike isihlathi sakhe komshayayo,

asuthe ngenhlamba.

31

3:31
AmaH. 103:9
Ngokuba uJehova akayikulahla

kuze kube phakade.

32Ngokuba noma edabukisile,

uyakuhawukela nokho ngokobukhulu bomusa wakhe.

33Ngokuba akahluphi,

angadabukisi abantwana babantu ngenxa yokuba ekuthanda.

34Ukuphahlaza phansi kwezinyawo

zonke iziboshwa zasemhlabeni,

35nokuchezukisa imfanelo yomuntu

phambi kobuso boPhezukonke,

36nokona umuntu ecaleni lakhe,

iNkosi ayikuboni lokhu na?

37

3:37
AmaH. 33:9
Kwasho ubani, kwenzakala,

iNkosi ingakuyalelanga, na?

38

3:38
Isaya 45:7
Am. 3:6
Akuphumi okuhle nokubi

emlonyeni woPhezukonke na?

39

3:39
Luk. 23:41
Ukhononelani umuntu ophilayo,

umuntu ojeziswa ngezono zakhe, na?

40Masiphenye, sicinge izindlela zethu,

sibuyele kuJehova.

41Masiphakamise izinhliziyo zethu kanye nezandla zethu

kuNkulunkulu ezulwini.

42

3:42
AmaH. 106:6
Siphambukile, sahlubuka;

wena awukuyekelanga.

43Wazembesa ulaka, wasixosha,

wabulala, ungahawukelanga.

44Wazembesa ifu,

ukuze imikhuleko yethu ingafinyeleli.

45Usenze umphucuzo nemfucumfucu

phakathi kwabantu.

46

3:46
IsiLilo 2:16
Zonke izitha zethu

zisikhamisele imilomo yazo.

47

3:47
Isaya 24:17
Jer. 48:43
Uvalo nomgodi kusehlele,

ukubhujiswa nokuchithwa.

48

3:48
Jer. 9:1
14:17
IsiLilo 1:16
Iso lami liyamululeka imifula yamanzi

ngenxa yokuchithwa kwendodakazi yabantu bami.

49Iso lami liyamululeka, alinqamuki;

akukho ukukhawuka,

50aze abheke uJehova,

abone esezulwini.

51Iso lami lenza umphefumulo wami ube buhlungu

ngenxa yawo onke amadodakazi omuzi wakithi.

52Abayizitha zami ngeze

bangizingele nokungizingela njengenyoni.

53

3:53
Jer. 38:6
Banqume ukuphila kwami emgodini,

bangiphonsa ngetshe.

54Amanzi aminzisa ikhanda lami.

Ngathi: “Nginqunyiwe.”

55

3:55
AmaH. 88:6
Ngalibiza igama lakho, Jehova,

ngisemgodini phansi.

56Wezwa izwi lami;

ungasithezi indlebe yakho

lapho ngikhalela ukusizwa.

57

3:57
AmaH. 145:18
Wasondela ngosuku

lokubiza kwami, wathi: “Ungesabi.”

58Nkosi, umela indaba yomphefumulo wami,

uyahlenga ukuphila kwami.

59Jehova, uyabona ukoniwa kwami;

thetha indaba yami.

60Uyabona konke ukuphindisa kwabo

nawo onke amacebo abo ngami.

61Uyezwa inhlamba yabo, Jehova,

nawo onke amacebo abo ngami,

62izindebe zabangivukeleyo

nemicabango yabo ngami izinsuku zonke.

63Bheka ukuhlala kwabo nokuvuka kwabo;

ngihaywa yibo.

64

3:64
AmaH. 28:4
Uyakubaphindisela, Jehova,

ngokwemisebenzi yezandla zabo.

65

3:65
AmaH. 69:23
2 Kor. 3:14
Uyakubanika isimbozo senhliziyo,

isiqalekiso sakho sibe phezu kwabo.

66Uyakubaxosha ngentukuthelo,

ubabhubhise,

bangabe besaba khona phansi kwezulu likaJehova.

4

Intukuthelo kaJehova ngeJerusalema

41Yeka ukufiphala kwegolide

nokuguquka kwegolide elihle!

Amatshe endlu engcwele ahlakazekile

ezingosini zazo zonke izitaladi.

2

4:2
Jer. 19:11
Amadodana anqabileyo aseSiyoni,

elingene negolide elihle,

yeka ukuthiwa kwawo ayizitsha zebumba,

imisebenzi yezandla zombumbi!

3

4:3
Jobe 39:13
Namakhanka ehlisa,

ancelise amazinyane awo.

Indodakazi yabantu bami isinonya, njengezintshe zasehlane.

4

4:4
AmaH. 137:6
IsiLilo 2:11
Ulimi loncelayo lunamathela

olwangeni lwakhe ngokoma.

Izingane zicela isinkwa,

kepha akakho ozihlephulelayo.

5Abakade bedla okumnandi

sebechithakele ezitaladini.

Ababekhuliswa ngokububende sebesingatha izala.

6

4:6
Gen. 18:20
19:24
Hez. 16:46
Ukona kwendodakazi yabantu bami

kukhulu kunesono saseSodoma

elachithwa ngokuphazima kweso,

kungasondelanga zandla kulo.

7Abakhulu balo babehlambulukile kunongqoqwane,

babe mhlophe kunobisi;

imizimba yabo yayibomvana kunekorali,*

isimo sabo sasinjengesafire.*

8Ubuso babo sebumnyama kunelahle,

abaziwa ezitaladini.

Isikhumba sabo sinamathela emathanjeni abo,

sishwabene, saba njengomuthi.

9

4:9
Jer. 8:3
Babe ngcono ababebulawa

ngenkemba kunababebulawa ngendlala,

ababuna behlatshiwe ngokuswela ukudla kwensimu.

10

4:10
Lev. 26:29
Dut. 28:53
2 AmaKh. 6:29
Jer. 19:9
IsiLilo 2:10
Izandla zabesifazane abahawukelayo

zapheka izingane zabo;

zazingukudla kwabo ngokuchithwa kwendodakazi yabantu bami.

11

4:11
Jer. 17:27
Hez. 7:8
UJehova ufezile ukufutheka kwakhe,

uthululile ukufutheka kwentukuthelo yakhe;

uphembile umlilo eSiyoni oqedile izisekelo zalo.

12Amakhosi omhlaba

ayengakholwa kanye nabo bonke abakhileyo ezweni

ukuthi abamelene nabo nezitha zabo

babeyakungena emasangweni aseJerusalema.

13

4:13
Jer. 5:31
23:21
26:8
Math. 23:35
Kungenxa yezono zabaprofethi balo nobubi babapristi balo

ababechitha igazi labalungileyo phakathi kwalo.

14Bazulazula njengezimpumputhe ezitaladini,

bengcolile ngegazi

ngangokuba zazingenakuthintwa izingubo zabo.

15

4:15
Lev. 13:45
“Chezukani, ningcolile!”

bamemeza kubo:

“Chezukani, chezukani, ningathinti!”

Lapho bebaleka bezulazula,

bathi phakathi kwabezizwe:

“Abasayikugogobala lapha.”

16Ubuso bukaJehova buyabahlakaza,

akasayikubanakekela.

Abahloniphi ubuso babapristi,

kababanga namusa kumalunga.

17Amehlo ethu ayaphela ukubheka usizo lwethu oluyize;

ekulindeni kwethu silindela isizwe esingenakusindisa.

18Bazingela izinyathelo zethu

ukuba singahambi ezigcawini zethu.

Ukugcina kwethu kuseduze,

izinsuku zethu zigcwele,

yebo, ukugcina kwethu kufikile.

19Abasixoshayo babenejubane kunezinkozi zezulu;

basizingela ezintabeni,

basiqamekela ehlane.

20

4:20
2 AmaKh. 25:5
Jer. 52:8
Umoya wamakhala ethu,

ogcotshiweyo kaJehova,

wabanjwa emigodini yabo,

esathi ngaye:

“Phansi kwethunzi lakhe

siyakuphila phakathi kwezizwe.”

21

4:21
AmaH. 137:7
Jer. 25:15,21
49:12
Jabula, uthokoze,

ndodakazi yakwa-Edomi,

ohlala ezweni lase-Uzi.

Indebe iyakudlulela nakuwena;

uyakudakwa, uzenze nqunu.

22

4:22
Isaya 40:2
Ububi bakho sebuphelile,

ndodakazi yaseSiyoni,

kasayikukuthumba.

Ububi bakho,

ndodakazi yakwa-Edomi,

uyakubuhambela,

azambule izono zakho.

5

Umkhuleko wokuzwelwa

51Khumbula, Jehova, esehlelwe yikho;

bheka, ubone ihlazo lethu.

2

5:2
Dut. 28:30
Ifa lethu seliphendulelwe abafokazi,

nezindlu zethu kwabezizwe.

3Siyizintandane, asinababa;

omame banjengabafelokazi.

4Amanzi ethu siyawaphuza ngemali,

izinkuni zethu ziza ngentengo.

5Abasixoshayo basezintayeni zethu;

sikhathele, asinakuphumula.

6Sinike isandla sethu kulo iGibithe

nakulo i-Asiriya ukuba sisuthe isinkwa.

7

5:7
Eks. 20:5
Jer. 31:29
Hez. 18:2
Obaba bona abasekho;

thina sithwala ububi babo.

8Izigqila ziyasibusa;

akakho osikhulula esandleni sabo.

9Sithola ukudla kwethu ngokuzidela amathambo

ngenxa yenkemba yasehlane.

10Isikhumba sethu siyasha njengeziko

ngokushisa kwendlala.

11Balala nabesifazane eSiyoni,

izintombi zasemizini yakwaJuda.

12

5:12
Dut. 28:50
Izikhulu zaphanyekwa ngezandla zabo;

ubuso babadala ababuhloniphanga.

13Izinsizwa zathwala amatshe okugaya,

abantwana bakhubeka phansi kwezinkuni.

14Abadala baphelile esangweni,

nezinsizwa ekuhlabeleleni kwazo.

15

5:15
Jobe 30:31
Intokozo yenhliziyo yethu iphelile;

ukusina kwethu kuphenduke ukulila.

16

5:16
Jobe 19:9
Jer. 13:18
Hez. 21:26
Umqhele uwile ekhanda lethu.

Maye kithina, ngokuba sonile!

17Ngalokho inhliziyo yethu idangele;

ngalezi zinto amehlo ethu afiphele,

18ngenxa yentaba yaseSiyoni echithekile,

zize zihambe kuyo izimpungushe.

19

5:19
AmaH. 9:7
29:10
102:13
145:13
Wena Jehova umi phakade;

isihlalo sakho sobukhosi

sikhona ezizukulwaneni ngezizukulwane.

20Usikhohlelwani kuze kube phakade,

usishiye izinsuku eziningi, na?

21

5:21
Jer. 31:18
Sibuyisele kuwe Jehova, siyakubuya;

yenza izinsuku zethu zibe zintsha njengasendulo,

22ngokuba usilahlile nokusilahla,

wasithukuthelela kakhulu.