IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Ukwahlulelwa kweJerusalema

21

2:1
1 IziKr. 28:2
AmaH. 132:7
Yeka ukwembesa kweNkosi indodakazi yaseSiyoni

amafu ngentukuthelo yayo.

Uphonsile ubuhle buka-Israyeli emhlabeni busuke ezulwini,

angasikhumbulanga isenabelo sezinyawo zayo

ngosuku lwentukuthelo yayo.

2INkosi igwinyile onke amakhaya

kaJakobe ingahawukelanga.

Ngentukuthelo yayo, ibhidlizile izinqaba zendodakazi yakwaJuda,

yazidilizela emhlabathini,

yangcolisa umbuso nezikhulu zawo.

3Yanquma ngokufutheka kolaka lwayo

zonke izimpondo zakwa-Israyeli,

yabuyisela emuva isandla sayo sokunene ebusweni bezitha,

yashisa uJakobe ngomlilo wamalangabi odla nxazonke.

4

2:4
AmaH. 7:12
Yansala umnsalo wayo njengesitha,

yema njengomelene nathi ngesokunene sayo,

yabulala konke okwakumnandi emehlweni ethu.

Etendeni lendodakazi yaseSiyoni yathulula ukufutheka kwayo njengomlilo.

5INkosi isinjengesitha,

imgwinyile u-Israyeli;

yagwinya zonke izindlu zakhe zobukhosi,

yachitha izinqaba zakhe;

yandisile endodakazini yakwaJuda ukukhala nokulila.

6Yachitha idokodo layo njengelensimu,

yaqeda indawo yayo yokuhlangana.

UJehova wenza ukuba kukhohlakale

imikhosi emisiweyo namasabatha eSiyoni,

wadelela ngokufutheka kolaka lwakhe inkosi nompristi.

7INkosi yalilahla i-altare layo,

yanengwa yindlu yayo engcwele,

yanikela izingange zezindlu zayo zamakhosi esandleni sesitha.

Ziphakamise izwi endlini kaJehova njengasosukwini lomkhosi omisiweyo.

8

2:8
2 AmaKh. 21:13
Isaya 34:11
Zak. 1:16
UJehova wayecebile ukuchitha ugange

lwendodakazi yaseSiyoni;

wawelula umucu wokulinganisa,

akabuyisanga isandla sakhe ekuchitheni;

wenza ukuba kukhale ugange nodonga,

kudangale kanyekanye.

9

2:9
AmaH. 74:9
Amasango alo ashona emhlabathini;

wachitha, wayaphula imigoqo yalo.

Inkosi nezikhulu zalo baphakathi kwezizwe,

lapho kungekho khona umthetho.

Nabaprofethi balo abatholi mbono kuJehova.

10Amalunga endodakazi yaseSiyoni

ahlezi emhlabathini, athule;

athele uthuli emakhanda awo,

abhince indwangu yamasaka.

Izintombi zaseJerusalema zithobisela phansi amakhanda azo.

11

2:11
IsiLilo 1:20
Amehlo ami ayaphela izinyembezi,

izibilini zami ziyaxhaphazela;

isibindi sami sithululelwe emhlabathini

ngenxa yokuchitheka kwendodakazi yabantu bami,

ngokuba izingane nabancelayo bayadangala ezigcawini zomuzi.

12Bathi konina: “Aphi amabele newayini?”

lapho bedangala njengababulawayo ezigcawini zomuzi,

imiphefumulo yabo ithululelwe ezifubeni zawonina.

13Ngingafakaza ngokuthini ngawe,

ngikufanise nani,

ndodakazi yaseSiyoni, na?

Ngingakulinganisa nani ukuba ngikududuze,

ntombi eyindodakazi yaseSiyoni na?

Ngokuba ukuchitheka kwakho kukhulu njengolwandle.

Ngubani ongakuphulukisa na?

14

2:14
Jer. 2:8
5:31
14:14
23:16
27:14
29:9
Hez. 13:2
Abaprofethi bakho bakubonele imibono eyize nobuwula;

abambulanga ukona kwakho ukuba babuyise ukuthunjwa kwakho.

Kepha bakubonele iziprofetho eziyize nezikhohlisayo.

15

2:15
Jobe 27:13
AmaH. 48:2
50:2
Bonke abadlula ngendlela bakushayela ihlombe,

bancimfe, banikine amakhanda abo ngenxa yendodakazi yaseJerusalema ngokuthi:

“Yiwo lo muzi owawubizwa ngokuthi

ubuhle obupheleleyo nentokozo yomhlaba wonke na?”

16

2:16
AmaH. 22:13
IsiLilo 3:46
Zonke izitha zikukhamisela umlomo wazo,

zincimfa, zigedla amazinyo, zithi:

“Siwugwinyile.

Impela yilo usuku esilulindele;

sesilufumene, silubonile.”

17

2:17
Lev. 26:14
Dut. 28:15
UJehova wenzile lokhu abekucebile;

uligcwalisile izwi lakhe,

ayeyale ngalo ezinsukwini zasendulo;

ubhidlizile engenasihawu,

wenza ukuba isitha sithokoze phezu kwakho,

waphakamisa uphondo lwabamelene nawe.

18Izinhliziyo zabo zikhala eNkosini;

wena lugange lwendodakazi yaseSiyoni,

izinyembezi mazehle njengemifula imini nobusuku.

Mawungazivumeli ukuphumula,

inhlamvu yeso lakho ingayeki.

19

2:19
AmaH. 62:8
Vuka ukhale ebusuku ekuqaleni kwemilindo,

uthulule inhliziyo yakho njengamanzi phambi kobuso beNkosi;

phakamisa izandla zakho kuyo ngenxa yokuphila kwezingane

ezidangala ngendlala ezingosini zezitaladi zonke.

20

2:20
Lev. 26:29
Dut. 28:53
Jer. 19:9
IsiLilo 4:10
“Bheka, Jehova,

ubone ukuthi wenzile kanjalo kubani.

Abesifazane bayakudla yini izithelo zabo,

izingane eziphathiweyo kahle, na?

Abaprofethi nabapristi bayakubulawa endlini engcwele yeNkosi, na?

21“Balele phansi ezitaladini,

abasha nabadala.

Izintombi zami nezinsizwa zami ziwile ngenkemba.

Wababulala ngosuku lwentukuthelo yakho,

wabulala ungahawukelanga.

22

2:22
IsiLilo 1:15
“Wabiza njengasosukwini lomhlangano

izesabiso zami nxazonke;

akubangakho ngosuku lwentukuthelo

kaJehova owasindayo nowasalayo.

Labo engangibaphathile, ngabondla,

izitha zami zibaqedile.”

3

Ukuhlupheka nosizi

31Ngingumuntu obone ukuhlupheka

ngentonga yentukuthelo yakhe.

2Ungiholile, wangihambisa ebumnyameni,

kungesikho ekukhanyeni.

3Impela uyangiphendulela isandla sakhe

ephinda njalo zonke izinsuku.

4

3:4
AmaH. 51:8
Ugugisile inyama yami nesikhumba sami,

waphula amathambo ami.

5Ungakhele, wangihaqa

ngenyongo nangokushikashikeka.

6

3:6
AmaH. 143:3
Ungihlalisile ebumnyameni

njengabakade bafa.

7Ungibiyele ukuze ngingaphumi,

wenza amaketanga ami ukuba asinde.

8

3:8
Jobe 19:7
AmaH. 22:2
Nalapho ngikhala ngicela ukusindiswa,

uyavalela umkhuleko wami.

9

3:9
Jobe 19:18
Ubiyele izindlela zami ngamatshe abaziweyo,

wagwegwisa imikhondo yami.

10

3:10
Hos. 5:14
13:7
Ukimi njengebhere* eliqamekelayo

nengonyama ezindaweni ezisithekileyo.

11Wachezukisa izindlela zami, wangidwengula,

wangenza incithakalo.

12

3:12
Jobe 16:12
AmaH. 7:12
IsiLilo 2:4
Wansala umnsalo wakhe,

wangimisa ngibe yisigcibisholo somcibisholo.

13Wahlaba izinso zami

ngemicibisholo yesambo sakhe.

14

3:14
Jobe 30:9
AmaH. 69:11
Jer. 20:7
Sengingohlekwayo kubantu bonke,

ngihaywa usuku lonke.

15Wangisuthisa ngokubabayo,

wangigcwalisa ngomhlonyane.

16Waphula amazinyo ami ngohlalwane,

wangembesa umlotha.

17Walahla kude nokuthula umphefumulo wami,

ngakhohlwa inhlanhla.

18Ngathi:

“Amandla ami nethemba lami kuJehova kuphelile.”

19Khumbula ukuhlupheka kwami nosizi lwami,

umhlonyane nenyongo.

20Umphefumulo wami uyakukhumbula nokukukhumbula,

uthobile phakathi kwami.

21Kepha yilokhu engiyakukubuyisela enhliziyweni yami,

ngalokho nginethemba:

22ngumusa kaJehova ukuthi asiqediwe,

ngokuba ububele bakhe abupheli.

23Busha ekuseni njalo;

ukuthembeka kwakho kukhulu.

24

3:24
AmaH. 16:5
73:26
119:57
UJehova uyisabelo sami,

usho umphefumulo wami;

ngakho ngiyakwethemba kuye.

25UJehova muhle kwabamethembayo,

kumphefumulo omfunayo.

26Kuhle ukumethemba nokulindela ngokuthula

ukusindisa kukaJehova.

27

3:27
AmaH. 119:71
Math. 11:29
Kuhle kumuntu ukuba athwale ijoka

ebusheni bakhe.

28Makahlale yedwa, athule,

lapho emthwesa lona.

29Makabeke umlomo wakhe othulini;

mhlawumbe kungaba khona ithemba.

30

3:30
Math. 5:39
Makanike isihlathi sakhe komshayayo,

asuthe ngenhlamba.

31

3:31
AmaH. 103:9
Ngokuba uJehova akayikulahla

kuze kube phakade.

32Ngokuba noma edabukisile,

uyakuhawukela nokho ngokobukhulu bomusa wakhe.

33Ngokuba akahluphi,

angadabukisi abantwana babantu ngenxa yokuba ekuthanda.

34Ukuphahlaza phansi kwezinyawo

zonke iziboshwa zasemhlabeni,

35nokuchezukisa imfanelo yomuntu

phambi kobuso boPhezukonke,

36nokona umuntu ecaleni lakhe,

iNkosi ayikuboni lokhu na?

37

3:37
AmaH. 33:9
Kwasho ubani, kwenzakala,

iNkosi ingakuyalelanga, na?

38

3:38
Isaya 45:7
Am. 3:6
Akuphumi okuhle nokubi

emlonyeni woPhezukonke na?

39

3:39
Luk. 23:41
Ukhononelani umuntu ophilayo,

umuntu ojeziswa ngezono zakhe, na?

40Masiphenye, sicinge izindlela zethu,

sibuyele kuJehova.

41Masiphakamise izinhliziyo zethu kanye nezandla zethu

kuNkulunkulu ezulwini.

42

3:42
AmaH. 106:6
Siphambukile, sahlubuka;

wena awukuyekelanga.

43Wazembesa ulaka, wasixosha,

wabulala, ungahawukelanga.

44Wazembesa ifu,

ukuze imikhuleko yethu ingafinyeleli.

45Usenze umphucuzo nemfucumfucu

phakathi kwabantu.

46

3:46
IsiLilo 2:16
Zonke izitha zethu

zisikhamisele imilomo yazo.

47

3:47
Isaya 24:17
Jer. 48:43
Uvalo nomgodi kusehlele,

ukubhujiswa nokuchithwa.

48

3:48
Jer. 9:1
14:17
IsiLilo 1:16
Iso lami liyamululeka imifula yamanzi

ngenxa yokuchithwa kwendodakazi yabantu bami.

49Iso lami liyamululeka, alinqamuki;

akukho ukukhawuka,

50aze abheke uJehova,

abone esezulwini.

51Iso lami lenza umphefumulo wami ube buhlungu

ngenxa yawo onke amadodakazi omuzi wakithi.

52Abayizitha zami ngeze

bangizingele nokungizingela njengenyoni.

53

3:53
Jer. 38:6
Banqume ukuphila kwami emgodini,

bangiphonsa ngetshe.

54Amanzi aminzisa ikhanda lami.

Ngathi: “Nginqunyiwe.”

55

3:55
AmaH. 88:6
Ngalibiza igama lakho, Jehova,

ngisemgodini phansi.

56Wezwa izwi lami;

ungasithezi indlebe yakho

lapho ngikhalela ukusizwa.

57

3:57
AmaH. 145:18
Wasondela ngosuku

lokubiza kwami, wathi: “Ungesabi.”

58Nkosi, umela indaba yomphefumulo wami,

uyahlenga ukuphila kwami.

59Jehova, uyabona ukoniwa kwami;

thetha indaba yami.

60Uyabona konke ukuphindisa kwabo

nawo onke amacebo abo ngami.

61Uyezwa inhlamba yabo, Jehova,

nawo onke amacebo abo ngami,

62izindebe zabangivukeleyo

nemicabango yabo ngami izinsuku zonke.

63Bheka ukuhlala kwabo nokuvuka kwabo;

ngihaywa yibo.

64

3:64
AmaH. 28:4
Uyakubaphindisela, Jehova,

ngokwemisebenzi yezandla zabo.

65

3:65
AmaH. 69:23
2 Kor. 3:14
Uyakubanika isimbozo senhliziyo,

isiqalekiso sakho sibe phezu kwabo.

66Uyakubaxosha ngentukuthelo,

ubabhubhise,

bangabe besaba khona phansi kwezulu likaJehova.

4

Intukuthelo kaJehova ngeJerusalema

41Yeka ukufiphala kwegolide

nokuguquka kwegolide elihle!

Amatshe endlu engcwele ahlakazekile

ezingosini zazo zonke izitaladi.

2

4:2
Jer. 19:11
Amadodana anqabileyo aseSiyoni,

elingene negolide elihle,

yeka ukuthiwa kwawo ayizitsha zebumba,

imisebenzi yezandla zombumbi!

3

4:3
Jobe 39:13
Namakhanka ehlisa,

ancelise amazinyane awo.

Indodakazi yabantu bami isinonya, njengezintshe zasehlane.

4

4:4
AmaH. 137:6
IsiLilo 2:11
Ulimi loncelayo lunamathela

olwangeni lwakhe ngokoma.

Izingane zicela isinkwa,

kepha akakho ozihlephulelayo.

5Abakade bedla okumnandi

sebechithakele ezitaladini.

Ababekhuliswa ngokububende sebesingatha izala.

6

4:6
Gen. 18:20
19:24
Hez. 16:46
Ukona kwendodakazi yabantu bami

kukhulu kunesono saseSodoma

elachithwa ngokuphazima kweso,

kungasondelanga zandla kulo.

7Abakhulu balo babehlambulukile kunongqoqwane,

babe mhlophe kunobisi;

imizimba yabo yayibomvana kunekorali,*

isimo sabo sasinjengesafire.*

8Ubuso babo sebumnyama kunelahle,

abaziwa ezitaladini.

Isikhumba sabo sinamathela emathanjeni abo,

sishwabene, saba njengomuthi.

9

4:9
Jer. 8:3
Babe ngcono ababebulawa

ngenkemba kunababebulawa ngendlala,

ababuna behlatshiwe ngokuswela ukudla kwensimu.

10

4:10
Lev. 26:29
Dut. 28:53
2 AmaKh. 6:29
Jer. 19:9
IsiLilo 2:10
Izandla zabesifazane abahawukelayo

zapheka izingane zabo;

zazingukudla kwabo ngokuchithwa kwendodakazi yabantu bami.

11

4:11
Jer. 17:27
Hez. 7:8
UJehova ufezile ukufutheka kwakhe,

uthululile ukufutheka kwentukuthelo yakhe;

uphembile umlilo eSiyoni oqedile izisekelo zalo.

12Amakhosi omhlaba

ayengakholwa kanye nabo bonke abakhileyo ezweni

ukuthi abamelene nabo nezitha zabo

babeyakungena emasangweni aseJerusalema.

13

4:13
Jer. 5:31
23:21
26:8
Math. 23:35
Kungenxa yezono zabaprofethi balo nobubi babapristi balo

ababechitha igazi labalungileyo phakathi kwalo.

14Bazulazula njengezimpumputhe ezitaladini,

bengcolile ngegazi

ngangokuba zazingenakuthintwa izingubo zabo.

15

4:15
Lev. 13:45
“Chezukani, ningcolile!”

bamemeza kubo:

“Chezukani, chezukani, ningathinti!”

Lapho bebaleka bezulazula,

bathi phakathi kwabezizwe:

“Abasayikugogobala lapha.”

16Ubuso bukaJehova buyabahlakaza,

akasayikubanakekela.

Abahloniphi ubuso babapristi,

kababanga namusa kumalunga.

17Amehlo ethu ayaphela ukubheka usizo lwethu oluyize;

ekulindeni kwethu silindela isizwe esingenakusindisa.

18Bazingela izinyathelo zethu

ukuba singahambi ezigcawini zethu.

Ukugcina kwethu kuseduze,

izinsuku zethu zigcwele,

yebo, ukugcina kwethu kufikile.

19Abasixoshayo babenejubane kunezinkozi zezulu;

basizingela ezintabeni,

basiqamekela ehlane.

20

4:20
2 AmaKh. 25:5
Jer. 52:8
Umoya wamakhala ethu,

ogcotshiweyo kaJehova,

wabanjwa emigodini yabo,

esathi ngaye:

“Phansi kwethunzi lakhe

siyakuphila phakathi kwezizwe.”

21

4:21
AmaH. 137:7
Jer. 25:15,21
49:12
Jabula, uthokoze,

ndodakazi yakwa-Edomi,

ohlala ezweni lase-Uzi.

Indebe iyakudlulela nakuwena;

uyakudakwa, uzenze nqunu.

22

4:22
Isaya 40:2
Ububi bakho sebuphelile,

ndodakazi yaseSiyoni,

kasayikukuthumba.

Ububi bakho,

ndodakazi yakwa-Edomi,

uyakubuhambela,

azambule izono zakho.