IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Ukwahlulelwa kweJerusalema

21

2:1
1 IziKr. 28:2
AmaH. 132:7
Yeka ukwembesa kweNkosi indodakazi yaseSiyoni

amafu ngentukuthelo yayo.

Uphonsile ubuhle buka-Israyeli emhlabeni busuke ezulwini,

angasikhumbulanga isenabelo sezinyawo zayo

ngosuku lwentukuthelo yayo.

2INkosi igwinyile onke amakhaya

kaJakobe ingahawukelanga.

Ngentukuthelo yayo, ibhidlizile izinqaba zendodakazi yakwaJuda,

yazidilizela emhlabathini,

yangcolisa umbuso nezikhulu zawo.

3Yanquma ngokufutheka kolaka lwayo

zonke izimpondo zakwa-Israyeli,

yabuyisela emuva isandla sayo sokunene ebusweni bezitha,

yashisa uJakobe ngomlilo wamalangabi odla nxazonke.

4

2:4
AmaH. 7:12
Yansala umnsalo wayo njengesitha,

yema njengomelene nathi ngesokunene sayo,

yabulala konke okwakumnandi emehlweni ethu.

Etendeni lendodakazi yaseSiyoni yathulula ukufutheka kwayo njengomlilo.

5INkosi isinjengesitha,

imgwinyile u-Israyeli;

yagwinya zonke izindlu zakhe zobukhosi,

yachitha izinqaba zakhe;

yandisile endodakazini yakwaJuda ukukhala nokulila.

6Yachitha idokodo layo njengelensimu,

yaqeda indawo yayo yokuhlangana.

UJehova wenza ukuba kukhohlakale

imikhosi emisiweyo namasabatha eSiyoni,

wadelela ngokufutheka kolaka lwakhe inkosi nompristi.

7INkosi yalilahla i-altare layo,

yanengwa yindlu yayo engcwele,

yanikela izingange zezindlu zayo zamakhosi esandleni sesitha.

Ziphakamise izwi endlini kaJehova njengasosukwini lomkhosi omisiweyo.

8

2:8
2 AmaKh. 21:13
Isaya 34:11
Zak. 1:16
UJehova wayecebile ukuchitha ugange

lwendodakazi yaseSiyoni;

wawelula umucu wokulinganisa,

akabuyisanga isandla sakhe ekuchitheni;

wenza ukuba kukhale ugange nodonga,

kudangale kanyekanye.

9

2:9
AmaH. 74:9
Amasango alo ashona emhlabathini;

wachitha, wayaphula imigoqo yalo.

Inkosi nezikhulu zalo baphakathi kwezizwe,

lapho kungekho khona umthetho.

Nabaprofethi balo abatholi mbono kuJehova.

10Amalunga endodakazi yaseSiyoni

ahlezi emhlabathini, athule;

athele uthuli emakhanda awo,

abhince indwangu yamasaka.

Izintombi zaseJerusalema zithobisela phansi amakhanda azo.

11

2:11
IsiLilo 1:20
Amehlo ami ayaphela izinyembezi,

izibilini zami ziyaxhaphazela;

isibindi sami sithululelwe emhlabathini

ngenxa yokuchitheka kwendodakazi yabantu bami,

ngokuba izingane nabancelayo bayadangala ezigcawini zomuzi.

12Bathi konina: “Aphi amabele newayini?”

lapho bedangala njengababulawayo ezigcawini zomuzi,

imiphefumulo yabo ithululelwe ezifubeni zawonina.

13Ngingafakaza ngokuthini ngawe,

ngikufanise nani,

ndodakazi yaseSiyoni, na?

Ngingakulinganisa nani ukuba ngikududuze,

ntombi eyindodakazi yaseSiyoni na?

Ngokuba ukuchitheka kwakho kukhulu njengolwandle.

Ngubani ongakuphulukisa na?

14

2:14
Jer. 2:8
5:31
14:14
23:16
27:14
29:9
Hez. 13:2
Abaprofethi bakho bakubonele imibono eyize nobuwula;

abambulanga ukona kwakho ukuba babuyise ukuthunjwa kwakho.

Kepha bakubonele iziprofetho eziyize nezikhohlisayo.

15

2:15
Jobe 27:13
AmaH. 48:2
50:2
Bonke abadlula ngendlela bakushayela ihlombe,

bancimfe, banikine amakhanda abo ngenxa yendodakazi yaseJerusalema ngokuthi:

“Yiwo lo muzi owawubizwa ngokuthi

ubuhle obupheleleyo nentokozo yomhlaba wonke na?”

16

2:16
AmaH. 22:13
IsiLilo 3:46
Zonke izitha zikukhamisela umlomo wazo,

zincimfa, zigedla amazinyo, zithi:

“Siwugwinyile.

Impela yilo usuku esilulindele;

sesilufumene, silubonile.”

17

2:17
Lev. 26:14
Dut. 28:15
UJehova wenzile lokhu abekucebile;

uligcwalisile izwi lakhe,

ayeyale ngalo ezinsukwini zasendulo;

ubhidlizile engenasihawu,

wenza ukuba isitha sithokoze phezu kwakho,

waphakamisa uphondo lwabamelene nawe.

18Izinhliziyo zabo zikhala eNkosini;

wena lugange lwendodakazi yaseSiyoni,

izinyembezi mazehle njengemifula imini nobusuku.

Mawungazivumeli ukuphumula,

inhlamvu yeso lakho ingayeki.

19

2:19
AmaH. 62:8
Vuka ukhale ebusuku ekuqaleni kwemilindo,

uthulule inhliziyo yakho njengamanzi phambi kobuso beNkosi;

phakamisa izandla zakho kuyo ngenxa yokuphila kwezingane

ezidangala ngendlala ezingosini zezitaladi zonke.

20

2:20
Lev. 26:29
Dut. 28:53
Jer. 19:9
IsiLilo 4:10
“Bheka, Jehova,

ubone ukuthi wenzile kanjalo kubani.

Abesifazane bayakudla yini izithelo zabo,

izingane eziphathiweyo kahle, na?

Abaprofethi nabapristi bayakubulawa endlini engcwele yeNkosi, na?

21“Balele phansi ezitaladini,

abasha nabadala.

Izintombi zami nezinsizwa zami ziwile ngenkemba.

Wababulala ngosuku lwentukuthelo yakho,

wabulala ungahawukelanga.

22

2:22
IsiLilo 1:15
“Wabiza njengasosukwini lomhlangano

izesabiso zami nxazonke;

akubangakho ngosuku lwentukuthelo

kaJehova owasindayo nowasalayo.

Labo engangibaphathile, ngabondla,

izitha zami zibaqedile.”