IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
19

Isabelo sesizwe sakwaSimeyoni

191

19:1
Gen. 49:7
Inkatho yesibili yadla uSimeyoni, isizwe sabantwana bakwaSimeyoni ngemindeni yabo; ifa labo laliphakathi kwefa labantwana bakwaJuda. 2Ifa labo laliyiBeri Sheba, neSheba, neMolada, 3neHasari Shuwali, neBala, ne-Eseme, 4ne-Elitoladi, neBethuli, neHorma, 5neSikilagi, neBeti Marikaboti, neHasari Susa, 6neBeti Lebawoti, neSharuheni, imizi iyishumi nantathu nemizana yayo; 7i-Ayini, neRimoni, ne-Etere, ne-Ashani, imizi mine nemizana yayo, 8nayo yonke imizana eyayinxazonke zaleyo mizi kuze kube seBalati Beri, iRama laseNingizimu. Lokho kwakuyifa lesizwe sabantwana bakwaSimeyoni ngemindeni yabo. 9Ifa labantwana bakwaSimeyoni lavela esabelweni sabantwana bakwaJuda, ngokuba isabelo sabantwana bakwaJuda sasisikhulu kubo; ngalokho abantwana bakwaSimeyoni babenefa phakathi kwefa labo.

Isabelo sakwaZebuloni

10Inkatho yesithathu yadla abantwana bakwaZebuloni ngemindeni yabo; umkhawulo wefa labo wafika eSaridi; 11umkhawulo wabo wenyukela ngasentshonalanga kuze kube seMarala, wafinyelela naseDabesheti, wafinyelela nasemfuleni ongasempumalanga kwaseJokineyamu, 12wajika wasuka eSaridi ngasempumalanga, lapho kuphuma khona ilanga, kuze kube semkhawulweni waseKisiloti Thabori, waphuma waya eDaberati, wenyukela eJafiya; 13kusukela lapho wadlula waya ngasempumalanga eGati Heferi, nase-Eti Kasini, waphuma waya eRimoni elifika naseNeya; 14umkhawulo wawusujika ngasenyakatho kwalo, waya eHanathoni; ukuphuma kwawo kwakungasesigodini saseJifitayeli; 15neKathati, neNahalali, neShimroni, neJidala, neBetlehema, imizi iyishumi nambili nemizana yayo.

16Lokho kwakuyifa labantwana bakwaZebuloni ngemindeni yabo, leyo mizi kanye nemizana yayo.

Isabelo sakwa-Isakare

17Inkatho yesine yadla u-Isakare, abantwana bakwa-Isakare ngemindeni yabo. 18Umkhawulo wabo wawuyiJizreyeli, neKesuloti, neShunemi, 19neHafarayimi, neShiyoni, ne-Anaharati, 20neRabiti, neKishiyoni, ne-Ebesi, 21neRemeti, ne-Eni Ganimi, ne-EniHada, neBeti Phasesi; 22umkhawulo wafinyelela eThabori, naseShahasuma, naseBeti Shemeshi; ukuphuma komkhawulo wabo kwakuseJordani, imizi iyishumi nesithupha nemizana yayo. 23Lokho kwakuyifa lesizwe sabantwana bakwa-Isakare ngemindeni yabo, imizi kanye nemizana yayo.

Isabelo sakwa-Asheri

24Inkatho yesihlanu yadla isizwe sabantwana bakwa-Asheri ngemindeni yabo. 25Umkhawulo wabo wawuyiHelikati, neHali, neBetheni, ne-Akishafu, 26ne-Alameleki, ne-Amadi, neMishali; wafinyelela eKarmeli ngasentshonalanga, naseShihori Libinati; 27wajika ngasempumalanga, waya eBeti Dagoni, wafinyelela kwaZebuloni nasesigodini saseJifitayeli ngasenyakatho ukuya eBeti Emeki naseNeyiyeli, waphumela eKabuli ngakwesokhohlo; 28ne-Ebironi, neRehobi, neHamoni, neKhana, neSidoni Elikhulu; 29umkhawulo wajika waya eRama, nasemzini obiyelweyo waseTire; umkhawulo wajika waya eHosa; ukuphuma kwawo kwakuselwandle ngasezweni lase-Akizibi; 30ne-Uma, ne-Afeki, neRehobi, imizi ingamashumi amabili nemizana yayo.

31Lokho kwakuyifa lesizwe sabantwana bakwa-Asheri ngemindeni yabo, leyo mizi kanye nemizana yayo.

Isabelo sakwaNafetali

32Inkatho yesithupha yadla abantwana bakwaNafetali, abantwana bakwaNafetali ngemindeni yabo.

33Umkhawulo wabo wasuka eHelefi, kulo i-oki* laseSahananimi, nase-Adami Nekebi, naseJabineyeli, waze wafika eLakumi; ukuphuma kwawo kwakungaseJordani; 34umkhawulo wawusujika ngasentshonalanga, waya e-Azinoti Thabori; waphuma lapho, waya eHukoki; wafinyelela kwaZebuloni ngaseningizimu, wafinyelela kwa-Asheri ngasentshonalanga nakwaJuda ngaseJordani ngasempumalanga. 35Imizi ebiyelweyo yayiyiSidimi, neSeri, neHamati, neRakati, neKinereti, 36ne-Adama, neRama, neHasori, 37neKedeshi, ne-Edireyi, ne-EniHasori, 38neJireyoni, neMigidaliyeli, neHoremi, neBeti Anati, neBeti Shemeshi, imizi iyishumi nesishiyagalolunye nemizana yayo. 39Lokho kwakuyifa lesizwe sabantwana bakwaNafetali ngemindeni yabo, imizi kanye nemizana yayo.

Isabelo sakwaDani

40Inkatho yesikhombisa yadla abantwana bakwaDani ngemindeni yabo. 41Umkhawulo wefa labo wawuyiSora, ne-Eshitawoli, ne-Iri Shemeshi, 42neShahalabini, ne-Ajaloni, neJitila, 43ne-Eloni, neThimna, ne-Ekroni, 44ne-Eliteke, neGibethoni, neBalati, 45neJehudi, neBene Beraki, neGati Rimoni, 46neMe Jarikhoni, neRakhoni, kanye nomkhawulo malungana neJafo.

47

19:47
AbAhl. 1:34
18:27
Umkhawulo wabantwana bakwaDani waphuma kuwo; kepha abantwana bakwaDani bakhuphuka balwa neLeshemu, balithatha, balichitha ngosiko lwenkemba, balidla, bakha kulo, baliqamba iLeshemu ngokuthi iDani ngegama likaDani uyise. 48Lokho kwakuyifa lesizwe sabantwana bakwaDani ngemindeni yabo, leyo mizi kanye nemizana yayo.

Isabelo sikaJoshuwa

49Base beqeda ukwabelana izwe libe yifa ngemikhawulo yalo; abantwana bakwa-Israyeli bamnika uJoshuwa indodana kaNuni ifa phakathi kwabo; 50ngesiyalezo sikaJehova bamnika umuzi awucelayo, iThimnati Sera, ezintabeni zakwa-Efrayimi; wakha umuzi, wahlala kuwo.

51

19:51
Josh. 14:1
18:1
Lawo angamafa abawabela ngenkatho u-Eleyazare umpristi, noJoshuwa indodana kaNuni, nezinhloko zawoyise bezizwe zabantwana bakwa-Israyeli eShilo phambi kukaJehova ngasemnyango wetende lokuhlangana. Baqeda-ke ukwabela izwe.

20

Imizi eyisithupha yokuphephela

201

20:1
Eks. 21:13
Num. 35:9
Dut. 19:2
UJehova wakhuluma kuJoshuwa, wathi: 2“Khuluma kubantwana bakwa-Israyeli ngokuthi: ‘Zimiseleni imizi yokuphephela engakhuluma ngayo kini ngesandla sikaMose 3ukuba umbulali obulala umuntu ngesiphosiso kungengamabomu abalekele khona, yona ibe yisiphephelo kumphindiseli wegazi.

4“ ‘Obalekelayo komunye waleyo mizi uyakuma ngasesikhaleni sesango lomuzi, akhulume indaba yakhe ezindlebeni zamalunga alowo muzi, angene naye emzini, amuphe indawo ukuba ahlale phakathi kwabo. 5Uma umphindiseli wegazi emxosha, awayikumnikela umbulali esandleni sakhe, ngokuba wambulala umakhelwane wakhe kungengamabomu ebekade engamzondi. 6Uyakuhlala kulowo muzi aze eme phambi kwenhlangano ukuba kuthethwe icala, kuze kufe umpristi omkhulu okhona ngalezo zinsuku, andukuba umbulali abuye, afike kowakhe umuzi, nakweyakhe indlu, yebo, kulowo muzi abaleka kuwo.’ ”

7Bangcwelisa iKedeshi laseGalile ezintabeni zakwaNafetali, neShekemi ezintabeni zakwa-Efrayimi, neKiriyati Araba eliyiHebroni ezintabeni zakwaJuda. 8

20:8
Dut. 4:41
Phesheya kweJordani ngaseJeriko ngasempumalanga bamisa iBeseri ehlane ethafeni esizweni sakwaRubeni, neRamoti kwaGileyadi esizweni sakwaGadi, neGolanu eBashani esizweni sakwaManase. 9Leyo yayiyimizi emiselwe bonke abantwana bakwa-Israyeli nabafokazi ababegogobele phakathi kwabo, ukuze yilowo nalowo obulele umuntu ngesiphosiso abalekele khona, angafi ngesandla somphindiseli wegazi, aze eme phambi kwenhlangano.

21

Imizi engamashumi amane nesishiyagalombili yamaLevi

211Kwasondela izinhloko zawoyise bamaLevi ku-Eleyazare umpristi, nakuJoshuwa indodana kaNuni, nakuzo izinhloko zawoyise bezizwe zabantwana bakwa-Israyeli, 2

21:2
Josh. 18:1
Num. 35:1
bakhuluma kubo eShilo ezweni laseKhanani, bathi: “UJehova wayala ngesandla sikaMose ukuba siphiwe imizi ukuhlala kuyo kanye namadlelo ayo, abe ngawezinkomo zethu.” 3Abantwana bakwa-Israyeli base bewanika amaLevi efeni labo njengesiyalezo sikaJehova le mizi kanye namadlelo ayo.

4Inkatho yadla imindeni yamaKohati; abantwana bakwa-Aroni umpristi ababe ngamaLevi babelwa esizweni sakwaJuda, nasesizweni sakwaSimeyoni, nasesizweni sakwaBenjamini imizi eyishumi nantathu. 5Abantwana abaseleyo bamaKohati babelwa emindenini yesizwe sakwa-Efrayimi, nasesizweni sakwaDani, nakuyo inxenye yesizwe sakwaManase imizi eyishumi.

6Abantwana bakwaGereshoni babelwa emindenini yesizwe sakwa-Isakare, nasesizweni sakwa-Asheri, nasesizweni sakwaNafetali, nakuyo inxenye yesizwe sakwaManase eBashani imizi eyishumi nantathu.

7Abantwana bakwaMerari ngemindeni yabo babelwa esizweni sakwaRubeni, nasesizweni sakwaGadi, nasesizweni sakwaZebuloni imizi eyishumi nambili.

8Abantwana bakwa-Israyeli bawanika amaLevi ngenkatho leyo mizi kanye namadlelo ayo, njengalokho uJehova ebeyalile ngesandla sikaMose.

9Abelwa esizweni sabantwana bakwaJuda nasesizweni sabantwana bakwaSimeyoni lemizi eshiwo lapha ngamagama 10

21:10
1 IziKr. 6:54
yaba ngeyabantwana bakwa-Aroni bemindeni yamaKohati ayengamaLevi; ngokuba inkatho yokuqala yaba ngeyabo.

11

21:11
Josh. 14:15
15:13
Bawanika umuzi ka-Araba owayenguyise ka-Anaki, oyiHebroni, ezintabeni zakwaJuda, kanye namadlelo awo nxa zonke zawo. 12
21:12
Josh. 14:13
1 IziKr. 6:56
Kepha amasimu omuzi nemizana yawo bamnika khona uKalebi indodana kaJefune kube yifa lakhe.

13

21:13
Josh. 20:7
1 IziKr. 6:57
Abantwana bakwa-Aroni, umpristi, babanika iHebroni kanye namadlelo alo, umuzi wokuphephela wombulali, neLibina kanye namadlelo alo, 14neJatiri namadlelo alo, ne-Eshitemowa namadlelo alo, 15neHoloni namadlelo alo, neDebiri namadlelo alo, 16ne-Ayini namadlelo alo, neJutha namadlelo alo, neBeti Shemeshi namadlelo alo, imizi eyisishiyagalolunye kulezo zizwe zombili.

17Esizweni sakwaBenjamini: iGibeyoni namadlelo alo, neGeba namadlelo alo, 18ne-Anathoti namadlelo alo, ne-Alimoni namadlelo alo, imizi mine.

19Yonke imizi yabantwana bakwa-Aroni, abapristi, yayiyimizi eyishumi nantathu namadlelo ayo.

20Imindeni yabantwana bamaKohati amaLevi, abantwana abaseleyo bamaKohati, yabelwa ngenkatho imizi yabo esizweni sakwa-Efrayimi.

21Bayinika iShekemi namadlelo alo ezintabeni zakwa-Efrayimi, umuzi wokuphephela wombulali, neGezeri namadlelo alo, 22neKibisayimi namadlelo alo, neBeti-Horoni namadlelo alo, imizi mine.

23Esizweni sakwaDani: i-Elitheke namadlelo alo, neGibethoni namadlelo alo, 24ne-Ajaloni namadlelo alo, neGati Rimoni namadlelo alo, imizi mine.

25Kuyo inxenye yesizwe sakwaManase: iThahanaki namadlelo alo, neGati Rimoni namadlelo alo, imizi mibili.

26Yonke imizi yemindeni yabantwana abaseleyo bamaKohati yayiyishumi namadlelo ayo.

27Abantwana bakwaGereshoni bemindeni yamaLevi babelwa kuyo inxenye yesizwe sakwaManase iGolanu eBashani namadlelo alo, umuzi wokuphephela wombulali, neBeyeshitera namadlelo alo, imizi mibili. 28Esizweni sakwa-Isakare: iKishiyoni namadlelo alo, neDaberati namadlelo alo, 29neJarimuthi namadlelo alo, ne-Eni Ganimi namadlelo alo, imizi mine.

30Esizweni sakwa-Asheri: iMishali namadlelo alo, ne-Abidoni namadlelo alo, 31neHelikati namadlelo alo, neRehobe namadlelo alo, imizi mine.

32Esizweni sakwaNafetali: iKedeshi laseGalile namadlelo alo, umuzi wokuphephela wombulali, neHamoti Dori namadlelo alo, neKaritani namadlelo alo, imizi mithathu.

33Yonke imizi yamaGereshoni ngemindeni yawo yayiyimizi eyishumi nantathu namadlelo ayo.

34Imindeni yabantwana bakwaMerari, abaseleyo kumaLevi, yabelwa esizweni sakwaZebuloni iJokineyamu namadlelo alo, neKarita namadlelo alo, 35neDimina namadlelo alo, neNahalali namadlelo alo, imizi mine.

36Esizweni sakwaRubeni: iBeseri namadlelo alo, neJahasi namadlelo alo, 37neKedemoti namadlelo alo, neMefahati namadlelo alo, imizi mine.

38Esizweni sakwaGadi: iRamoti kwaGileyadi namadlelo alo, umuzi wokuphephela wombulali, neMahanayimi namadlelo alo, 39neHeshiboni namadlelo alo, neJazeri namadlelo alo, yonke iyimizi emine.

40Yonke imizi yabantwana bakwaMerari ngemindeni yabo, imindeni eseleyo yamaLevi, isabelo sabo sasiyimizi eyishumi nambili. 41

21:41
Num. 35:7
Yonke imizi yamaLevi phakathi kwefa labantwana bakwa-Israyeli yayiyimizi engamashumi amane nesishiyagalombili namadlelo ayo. 42Leyo mizi yonke yayinamadlelo ayo nxazonke zayo; kwakunjalo kuyo yonke leyo mizi.

43

21:43
Gen. 12:7
13:15
15:18
26:3
28:13
Josh. 1:3
UJehova wamnika-ke u-Israyeli lonke izwe afunga ukubanika lona oyise, balidla, bakha kulo. 44
21:44
Dut. 11:25
UJehova wabanika ukuphumula nxazonke njengakho konke ayekufungile koyise; kwakungekho muntu kuzo zonke izitha zabo owema phambi kwabo; uJehova wanikela zonke izitha zabo esandleni sabo. 45
21:45
Josh. 23:14
1 AmaKh. 8:56
Akuphuthanga lutho kukho konke okuhle uJehova akukhuluma khona kuyo indlu ka-Israyeli; kwenziwa konke.