IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
12

Amagama amakhosi anqotshiweyo

121Lawa angamakhosi ezwe anqotshwa ngabantwana bakwa-Israyeli, belidla izwe lawo ngaphesheya kweJordani ngasempumalanga, kusukela esigodini sase-Arinoni kuze kube sentabeni yaseHermoni, nalo lonke i-Araba ngasempumalanga: 2

12:2
Gen. 32:22
Num. 21:24
Dut. 2:36
3:6,16
uSihoni inkosi yama-Amori owayehlala eHeshiboni, ebusa kusukela e-Aroweri eliseceleni kwesigodi sase-Arinoni, naphakathi nesigodi, nenxenye yakwaGileyadi, kuze kube semfuleni iJaboki, umkhawulo wabantwana bakwa-Amoni, 3
12:3
Gen. 14:3
Num. 34:3
ne-Araba kuze kufike elwandle lwaseKinereti ngasempumalanga, kuze kube seLwandle lwase-Araba, uLwandle Lukasawoti, ngasempumalanga endleleni eya eBeti Jeshimoti nangaseningizimu ngaphansi kwemithambeka yasePisiga; 4
12:4
Dut. 3:11
futhi izwe lika-Ogi inkosi yaseBashani, owensali yamaRefa, owahlala e-Ashitaroti nase-Edireyi, 5ebusa entabeni yaseHermoni, naseSaleka, nakulo lonke iBashani kuze kube semkhawulweni wamaGeshuri nowamaMahakhati, nenxenye yakwaGileyadi, umkhawulo kaSihoni inkosi yaseHeshiboni.

6

12:6
Num. 21:23,33
32:33
Dut. 3:1,12
UMose inceku kaJehova nabantwana bakwa-Israyeli babebabulele; uMose inceku kaJehova wabanika lona abakwaRubeni, nabakwaGadi, nenxenye yesizwe sakwaManase, laba yifa labo.

7Lawa angamakhosi ezwe anqotshwa nguJoshuwa nangabantwana bakwa-Israyeli ngaphesheya kweJordani ngasentshonalanga, kusukela eBali Gadi esigodini saseLebanoni kuze kufike entabeni yaseHalaki eyenyukela eSeyiri, uJoshuwa walinika izizwe zakwa-Israyeli libe yifa ngokwezabelo zabo 8ezintabeni, nasemathafeni, nase-Araba, nasemithambekeni, nasehlane, naseningizimu: amaHeti, nama-Amori, namaKhanani, namaPherizi, namaHivi, namaJebusi:

9inkosi yaseJeriko: inye;

inkosi yase-Ayi elingaseceleni kweBethele: inye;

10inkosi yaseJerusalema: inye;

inkosi yaseHebroni: inye;

11inkosi yaseJarimuthi: inye;

inkosi yaseLakishi: inye;

12inkosi yase-Egiloni: inye;

inkosi yaseGezeri: inye;

13inkosi yaseDebiri: inye;

inkosi yaseGederi: inye;

14inkosi yaseHorma: inye;

inkosi yase-Aradi: inye;

15inkosi yaseLibina: inye;

inkosi yase-Adulamu: inye;

16inkosi yaseMakheda: inye;

inkosi yaseBethele: inye;

17inkosi yaseTaphuwa: inye;

inkosi yaseHeferi: inye;

18inkosi yase-Afeki: inye;

inkosi yaseLasharoni: inye;

19inkosi yaseMadoni: inye;

inkosi yaseHasori: inye;

20inkosi yaseShimroni Meroni: inye;

inkosi yase-Akishafu: inye;

21inkosi yase Thahanaki: inye;

inkosi yaseMegido: inye;

22inkosi yaseKedeshi: inye;

inkosi yaseJokineyamu eKarmeli: inye;

23inkosi yaseDori egqumeni laseDori: inye;

inkosi yaseGoyimi eGiligali: inye;

24inkosi yaseTirisa: inye;

onke amakhosi ayengamashumi amathathu nanye.