IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

UJona ubalekela uNkulunkulu

11

1:1
2 AmaKh. 14:25
Izwi likaJehova lafika kuJona indodana ka-Amithayi, lathi: 2
1:2
Gen. 10:11
18:20
19:13
Jona 3:2
“Suka uye eNineve, umuzi omkhulu, umemeze phezu kwalo, ngokuba ububi balo benyukele ebusweni bami.”

3Kepha uJona wasuka ebusweni bukaJehova ukuba abalekele eTharishishi, wehlela eJopha, wafumana umkhumbi obuyakuya eTharishishi; wakhokha imali yawo, wakhwela kuwo, ukuba ahambe nawo, aye eTharishishi, asuke ebusweni bukaJehova.

4Kodwa uJehova waphonsa umoya omkhulu elwandle, kwaba yisiphepho esikhulu elwandle; kwacatshangwa ukuthi umkhumbi uyakwaphulwa. 5

1:5
IzE. 27:18
Khona amatilosi* esaba, akhala, kwaba yilelo nalelo kunkulunkulu walo, aphonsa elwandle impahla ebisemkhunjini ukuba ube lula kubo. Kepha uJona wayehlele phakathi komkhumbi, wayeselele ubuthongo. 6Kwase kusondela kuye induna yomkhumbi, yathi: “Unani wena olele ubuthongo na? Vuka, ubize uNkulunkulu wakho; mhlawumbe lo Nkulunkulu uyakusikhumbula ukuba singabhubhi.”

7

1:7
IzA. 16:33
Bathi, kwaba yilowo nalowo kumngane wakhe: “Wozani senze inkatho, sazi ukuthi kungenxa kabani lobu bubi buphezu kwethu.” Base benza inkatho; inkatho yamudla uJona.

8Base bethi kuye: “Ake usitshele ukuthi kungenxa kabani lobu bubi buphezu kwethu. Umsebenzi wakho uyini? Uvelaphi? Liphi izwe lakini, ungowasiphi isizwe na?”

9Wathi kubo: “NgingumHeberu; ngiyamesaba uJehova, uNkulunkulu wasezulwini, owenzile ulwandle nomhlabathi owomileyo.”

10Base besaba abantu ngokwesaba okukhulu, bathi kuye: “Kuyini lokhu okwenzileyo na?” Ngokuba base bazi ukuthi ubalekile ebusweni bukaJehova, lokhu ebatshelile.

11Base bethi kuye: “Siyakwenze njani kuwe, ukuze ulwandle luthule kithina,” ngokuba ulwandle luyaqhubeka lube nesivunguvungu.

12Wathi kubo: “Ngiphakamiseni, ningiphonse elwandle, bese luthula kini ulwandle, ngokuba ngiyazi ukuthi lesi siphepho esikhulu siphezu kwenu ngenxa yami.”

13Kepha amadoda agwedla ukuba abuyele emhlabathini, kepha ahluleka, ngokuba ulwandle lwaqhubeka lwaba nesiphepho kuwo. 14Ayesekhala kuJehova, athi: “Siyakuncenga: masingabhubhi ngenxa yalo muntu, ungabeki phezu kwethu igazi elingenacala, ngokuba wena Jehova wenzile njengokuhlosa kwakho.” 15Amphakamisa uJona, amphonsa elwandle; ulwandle lwase lupheza ukufutha. 16Amadoda ayesesaba uJehova ngokwesaba okukhulu; ahlabela uJehova umhlatshelo, enza izithembiso.

17UJehova wamisela inhlanzi enkulu ukuba imgwinye uJona; uJona wayesezibilinini zenhlanzi izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu.

2

Umkhuleko kaJona

21

2:1
Math. 12:40
16:4
Luk. 11:29
UJona wakhuleka kuJehova uNkulunkulu wakhe esezibilinini zenhlanzi, 2wathi:

“Ekuhluphekeni kwami ngakhala kuJehova,

wangiphendula;

ngisesiswini sendawo yabafileyo ngamemeza,

wezwa izwi lami.

3

2:3
AmaH. 77:2
120:1
130:1
Wangiphonsa ekujuleni,

enhliziyweni yolwandle,

umfula wangihaqa;

onke amadlambi akho namaza akho adlula phezu kwami.

4

2:4
AmaH. 42:7
Ngathi mina:

‘Ngixoshiwe emehlweni akho;’

nokho ngiyakubuye ngibheke ithempeli lakho elingcwele.

5

2:5
AmaH. 31:22
Amanzi angihaqa kwaze kwaba nasekuphileni kwami,

utwa lwangikaka.

Umhlanga wathandela ekhanda lami.

6

2:6
AmaH. 18:4
69:1
Ngehla ngasemikhawulweni yezintaba;

imigoqo yomhlaba yayisemva kwami kuze kube phakade.

Kepha wakhuphula ukuphila kwami egodini,

Jehova Nkulunkulu wami.

7

2:7
AmaH. 30:3
“Lapho umphefumulo wami waphela amandla phakathi kwami,

ngamkhumbula uJehova;

umkhuleko wami wangena kuwe ethempelini lakho elingcwele.

8“Abagcina okungumoya nokuyize nje bashiya Othembekile kubo.

9

2:9
Dut. 32:21
AmaH. 31:6
144:2
Kepha mina ngiyakukuhlabela ngezwi lokudumisa,

ngigcwalise engikuthembisileyo.

Ukusindiswa kukuye uJehova.”

10

2:10
AmaH. 3:8
50:14
116:7
UJehova wakhuluma kuyo inhlanzi, yamhlanzela uJona emhlabathini owomileyo.

3

Ukuphenduka kweNineve

31Izwi likaJehova lafika kuJona ngokwesibili, lathi: 2

3:2
Jona 1:2
“Suka uye eNineve, umuzi omkhulu, umemezele kulo isimemezelo esikhulu engasikhuluma kuwe.”

3Wayesesuka uJona, waya eNineve njengezwi likaJehova. INineve lalingumuzi omkhulu kakhulu, uhambo lwezinsuku ezintathu. 4UJona waqala ukungena emzini, uhambo losuku lwaba lunye, wamemeza wathi: “Kusezakuba yizinsuku ezingamashumi amane, bese lichithwa iNineve.” 5

3:5
Joweli 2:15
Math. 12:41
Luk. 11:32
Abantu baseNineve bakholwa nguNkulunkulu; bamemezela ukuzila ukudla, bembatha izindwangu zamasaka, kusukela kwabakhulu babo kwaze kwaba kwabancane.

6Kepha izwi lafinyelela enkosini yaseNineve; yasukuma esihlalweni sayo sobukhosi, yakhumula ingubo yayo, yazimboza ngendwangu yamasaka, yahlala phansi emlotheni. 7Yamemezela, yasho eNineve ngomthetho wenkosi nabakhulu bayo, yathi: “Makungabikho muntu onambitha utho, nasilwane, nankomo, namvu, bangadli, bangaphuzi manzi, 8

3:8
Jobe 39:3
AmaH. 104:27
147:9
Joweli 1:20
kepha bambozwe ngendwangu yamasaka, umuntu nesilwane, kukhalwe kuNkulunkulu ngamandla, yebo, kubuyiswe yilowo nalowo endleleni yakhe embi nasebudloveni obusezandleni zakhe. 9
3:9
Jer. 18:8
Joweli 2:14
Ngubani owaziyo uma uNkulunkulu engayikubuya, azisole, abuye ekufutheni kwentukuthelo yakhe, size singabhubhi, na?”

10

3:10
Gen. 6:6
Eks. 32:14
Am. 7:3,6
Lapho uNkulunkulu esebona izenzo zabo ukuthi babuya endleleni yabo embi, uNkulunkulu wazisola ngokubi owayeshilo ukuthi uyakukwenza kubo, akakwenzanga.