IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Umkhuleko kaJona

21

2:1
Math. 12:40
16:4
Luk. 11:29
UJona wakhuleka kuJehova uNkulunkulu wakhe esezibilinini zenhlanzi, 2wathi:

“Ekuhluphekeni kwami ngakhala kuJehova,

wangiphendula;

ngisesiswini sendawo yabafileyo ngamemeza,

wezwa izwi lami.

3

2:3
AmaH. 77:2
120:1
130:1
Wangiphonsa ekujuleni,

enhliziyweni yolwandle,

umfula wangihaqa;

onke amadlambi akho namaza akho adlula phezu kwami.

4

2:4
AmaH. 42:7
Ngathi mina:

‘Ngixoshiwe emehlweni akho;’

nokho ngiyakubuye ngibheke ithempeli lakho elingcwele.

5

2:5
AmaH. 31:22
Amanzi angihaqa kwaze kwaba nasekuphileni kwami,

utwa lwangikaka.

Umhlanga wathandela ekhanda lami.

6

2:6
AmaH. 18:4
69:1
Ngehla ngasemikhawulweni yezintaba;

imigoqo yomhlaba yayisemva kwami kuze kube phakade.

Kepha wakhuphula ukuphila kwami egodini,

Jehova Nkulunkulu wami.

7

2:7
AmaH. 30:3
“Lapho umphefumulo wami waphela amandla phakathi kwami,

ngamkhumbula uJehova;

umkhuleko wami wangena kuwe ethempelini lakho elingcwele.

8“Abagcina okungumoya nokuyize nje bashiya Othembekile kubo.

9

2:9
Dut. 32:21
AmaH. 31:6
144:2
Kepha mina ngiyakukuhlabela ngezwi lokudumisa,

ngigcwalise engikuthembisileyo.

Ukusindiswa kukuye uJehova.”

10

2:10
AmaH. 3:8
50:14
116:7
UJehova wakhuluma kuyo inhlanzi, yamhlanzela uJona emhlabathini owomileyo.