IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Izwe liyachithwa yisikhonyane

11Izwi likaJehova elafika kuJoweli

indodana kaPhethuweli.

2Yizwani lokhu nina badala,

nibeke indlebe nina nonke enihlezi ezweni.

Kwake kwaba khona emihleni yenu noma emihleni yawobaba na?

3Kutsheleni abantwana benu,

nabantwana benu abantwana babo,

nabantwana babo esinye isizukulwane.

4Okushiywe yisibotho kudliwe yisikhonyane,

nokushiywe yisikhonyane kudliwe yizinkumbi,

nokushiywe yizinkumbi kudliwe yinkasa.

5Phaphamani, zidakwa, nikhale,

nihhewule nonke eniphuza iwayini

ukuthi iwayini linqanyulelwe emlonyeni wenu.

6Ngokuba kwenyukele ezweni lami

isizwe esinamandla nesingenakubalwa;

amazinyo aso angamazinyo engonyama,

namazinyo aso emihlathi angawengonyamakazi.

7Sichithile umvini wami,

saxebula umkhiwane wami;

siwuxhozile nokuwuxhoza, sawulahla,

amagatsha awo sawenza aba mhlophe.

8Khala njengentombi ebhince indwangu yamasaka

ngomyeni wobusha bayo.

9

1:9
Eks. 29:41
Iminikelo yempuphu neminikelo yokuphuzwa

inqamukile endlini kaJehova;

abapristi, izikhonzi zikaJehova, bayalila.

10Amasimu achithekile,

umhlabathi uyalila,

ngokuba amabele achithiwe;

iwayini elisha lishile,

amafutha ayawuma.

11

1:11
Isaya 16:10
Jer. 48:33
Jabhani, balimi, nihhewule nina baphathi bezivini

ngokolweni nangebhali,*

ngokuba isivuno samasimu sichithakele.

12Umvini ubunile,

imikhiwane iwumile;

imipomegranati,* namasundu,

nemi-apula,*

nemithi yonke yasendle kubunile,

ngokuba intokozo ibunile phakathi kwamadodana abantu.

13Bhincani, nikhale, bapristi,

nihhewule, nina zikhonzi ze-altare;

wozani nilale bonke ubusuku ezindwangwini zamasaka,

zikhonzi zikaNkulunkulu wami,

ngokuba iminikelo yempuphu neminikelo yokuphuzwa

kugodliwe endlini kaNkulunkulu wenu.

14

1:14
Joweli 2:15
Ngcwelisani ukuzila ukudla,

nibize umhlangano;

buthani amalunga,

yebo, bonke abakhe ezweni,

endlini kaJehova uNkulunkulu wenu,

nikhale kuJehova.

15

1:15
Isaya 13:6,9
Joweli 2:1
Hawu lolo suku!

Ngokuba usuku lukaJehova lusondele,

lufika njengokuchitha kuvela kuSomandla.

16Akunqunywanga ukudla kwethu phambi kwamehlo ethu,

intokozo nenjabulo endlini kaNkulunkulu wethu, na?

17Imbewu iyabola phansi kwamagade ayo;

izingobo zichithakele,

izinqolobane zidiliziwe,

ngokuba amabele omile.

18Yeka, ukububula kwezilwane!

Imihlambi yezinkomo ikhungathekile,

ngokuba ayinadlelo,

yebo, nemihlambi yezimvu izithwese icala.

19Ngikhala kuwe Jehova,

ngokuba amadlelo asehlane adliwe ngumlilo,

nelangabi lishisile yonke imithi yasendle.

20

1:20
Jobe 38:41
AmaH. 104:27
147:9
Jona 3:8
Yebo, nezilwane zasendle ziyakulangazelela,

ngokuba imifula yamanzi ishile,

nomlilo udlile amadlelo asehlane.

2

Usuku lukaJehova

21

2:1
Isaya 13:9
Joweli 1:15
Bethani icilongo eSiyoni,

nihlabe umkhosi entabeni yami engcwele;

mabathuthumele bonke abakhe ezweni,

ngokuba luyeza usuku lukaJehova,

ngokuba lusondele;

2

2:2
Am. 5:18
Zef. 1:14
usuku lobumnyama nolwesigayegaye,

usuku lwamafu nolobumnyama obukhulu,

njengokusa kwenekwe ezintabeni,

abantu abaningi abanamandla

abangazange babe ngabanjalo kwasendulo,

nabangasoze baba ngabanjalo emva kwabo

kuze kube naseminyakeni yezizukulwane ngezizukulwane.

3Phambi kwabo kuyadla umlilo,

nasemva kwabo kushisa ilangabi;

izwe liphambi kwabo njengensimu yase-Edene,

nangasemva kwabo kuyihlane lencithakalo,

akukho okubabalekelayo.

4Isimo sabo sinjengesimo samahhashi,

bagijima njengabamahhashi.

5Bangqabashiya ngomsindo wezinqola eziqongweni zezintaba,

njengokuchochoza kwelangabi lomlilo elidla amabibi

nanjengabantu abanamandla, abahlelelwe ukulwa.

6

2:6
Nah. 2:10
Phambi kwabo abantu bayathuthumela,

bonke ubuso buyaphaphatheka.

7Bagijima njengamaqhawe,

bakhwela ezingangeni njengamadoda empi;

bahamba,

kube yilowo nalowo ngendlela yakhe,

abaphambanisi izindlela zabo.

8Abahlohlolozani omunye nomunye;

bahamba,

kube yilowo nalowo ngendlela yakhe;

baziphonsa phakathi kwezikhali,

abakhawuli.

9Batheleka emzini,

bagijima ogangeni;

bakhuphukela ezindlini,

bangena ngamafasitele njengesela.

10

2:10
Joweli 3:15
Umhlaba uyazamazama phambi kwabo,

amazulu ayathuthumela;

ilanga nenyanga kuphenduka ubumnyama,

nezinkanyezi zisusa ukukhanya kwazo.

11UJehova uzwakalisa izwi lakhe phambi kwempi yakhe,

ngokuba ibandla lakhe likhulu kakhulu,

nowenza izwi lakhe unamandla;

yebo, usuku lukaJehova lukhulu,

luyesabeka kakhulu;

ngubani ongaluthwala na?

12

2:12
IzA. 28:13
Isaya 45:22
“Kepha manje,” usho uJehova,

“phendukelani kimi ngenhliziyo yenu yonke,

nangokuzila ukudla, nangokukhala,

nangokulila.”

13

2:13
Eks. 34:6
Num. 14:18
1 Sam. 15:29
Neh. 9:17
AmaH. 51:17
86:5,15
103:8
145:8
Jona 4:2
Niklebhule inhliziyo yenu,

hhayi izingubo zenu,

niphendukele kuJehova uNkulunkulu wenu,

ngokuba yena unomusa,

unobumnene,

wephuza ukuthukuthela,

unesihe esikhulu,

uhawukela nomubi.

14

2:14
Jer. 18:8
Jona 3:9
Ngubani owaziyo uma engayikubuya,

ahawukele,

ashiye isibusiso emva kwakhe,

kube ngumnikelo wempuphu nomnikelo wokuphuzwa

kuJehova uNkulunkulu wenu, na?

15

2:15
Num. 10:2
Joweli 1:14
Jona 3:5
Bethani icilongo eSiyoni,

ningcwelise ukuzila ukudla,

nibize umhlangano;

16

2:16
AmaH. 8:2
buthani abantu, ningcwelise ibandla,

niqoqe abadala, nibuthe izingane nabancelayo;

umyeni makaphume ekamelweni lakhe,

nomakoti emgonqweni wakhe.

17

2:17
Eks. 32:12
AmaH. 79:9
115:2
Abapristi, izikhonzi zikaJehova,

mabakhale phakathi kompheme ne-altare, bathi:

“Hawukela abantu bakho, Jehova,

unganikeli isabelo sakho sibe yinhlamba,

ukuze abezizwe bababhinqe;

yini ukuba basho phakathi kwabantu, bathi:

‘Uphi uNkulunkulu wabo na?’ ”

18UJehova wayesehawukela izwe lakhe,

wabahawukela abantu bakhe.

19

2:19
Dut. 28:11
UJehova waphendula,

wathi kubantu bakhe:

“Bhekani, ngiyakunithumela amabele, newayini, namafutha,

nisuthe ngakho,

ngingabe ngisanenza inhlamba phakathi kwabezizwe.

20“Ngiyakudedisela kude nani owasenyakatho,

ngimxoshele ezweni elomileyo nelichithakeleyo,

ubuso bakhe bube ngaselwandle lwasempumalanga,

umuva wakhe ube ngaselwandle lwasentshonalanga,

kukhuphuke ukunuka kwakhe,

kwenyuke iphunga lakhe elibi;”

ngokuba wenzile izinto ezinkulu.

21Ungesabi, lizwe;

jabula, uthokoze,

ngokuba uJehova wenzile izinto ezinkulu.

22Ningesabi, zilwane zasendle,

ngokuba amadlelo asehlane ayahluma,

nemithi ithela izithelo,

umkhiwane nomvini kuveza amandla akho.

23

2:23
Dut. 11:14
Jer. 5:24
Jabulani, bantwana baseSiyoni,

nithokoze kuJehova uNkulunkulu wenu,

ngokuba uninika imvula yokuqala ngokulunga,

unehlisela imvula,

eyokuqala neyamuva,

njengasekuqaleni.

24

2:24
IzA. 3:10
Izibuya ziyakugcwala amabele,

nezikhongozelo ziyakuchichima iwayini namafutha.

25“Ngiyakubuyisela kini iminyaka eyadliwa yisikhonyane,

nezinkumbi, nenkasa, nesibotho,

impi yami enkulu engayithuma phakathi kwenu.

26Niyakudla nokudla, nisuthe,

nilidumise igama likaJehova uNkulunkulu wenu

oniphathe ngokumangalisayo;

abantu bami abayikujabha kuze kube phakade.

27

2:27
Isaya 45:5
46:9
Niyakwazi ukuthi ngiphakathi kuka-Israyeli

nokuthi nginguJehova uNkulunkulu wenu,

akakho omunye;

abantu bami abayikujabha kuze kube phakade.

28

2:28
Isaya 44:3
IzE. 2:17
Gal. 4:6
“Kuyakuthi ngasemuva ngithulule uMoya wami phezu kwayo yonke inyama;

amadodana enu namadodakazi enu ayakuprofetha,

abadala benu baphuphe amaphupho,

izinsizwa zenu zibone imibono;

29naphezu kwezinceku nezincekukazi ngalezo zinsuku

ngiyakuthulula uMoya wami.

30Ngiyakuveza izimangaliso ezulwini nasemhlabeni,

igazi, nomlilo, nezinsika zomusi.

31Ilanga liyakuphenduka ubumnyama,

inyanga ibe yigazi,

lungakafiki usuku olukhulu nolwesabekayo lukaJehova.

32

2:32
Isaya 2:3
Ob. 17
Rom. 10:13
Kuyakuthi bonke ababiza igama likaJehova

bakhululwe,

ngokuba entabeni yaseSiyoni naseJerusalema

kuyakuba ngabasindileyo,

njengalokho eshilo uJehova,

naphakathi kwabaseleyo kube ngababizwa nguJehova.