IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Izwe liyachithwa yisikhonyane

11Izwi likaJehova elafika kuJoweli

indodana kaPhethuweli.

2Yizwani lokhu nina badala,

nibeke indlebe nina nonke enihlezi ezweni.

Kwake kwaba khona emihleni yenu noma emihleni yawobaba na?

3Kutsheleni abantwana benu,

nabantwana benu abantwana babo,

nabantwana babo esinye isizukulwane.

4Okushiywe yisibotho kudliwe yisikhonyane,

nokushiywe yisikhonyane kudliwe yizinkumbi,

nokushiywe yizinkumbi kudliwe yinkasa.

5Phaphamani, zidakwa, nikhale,

nihhewule nonke eniphuza iwayini

ukuthi iwayini linqanyulelwe emlonyeni wenu.

6Ngokuba kwenyukele ezweni lami

isizwe esinamandla nesingenakubalwa;

amazinyo aso angamazinyo engonyama,

namazinyo aso emihlathi angawengonyamakazi.

7Sichithile umvini wami,

saxebula umkhiwane wami;

siwuxhozile nokuwuxhoza, sawulahla,

amagatsha awo sawenza aba mhlophe.

8Khala njengentombi ebhince indwangu yamasaka

ngomyeni wobusha bayo.

9

1:9
Eks. 29:41
Iminikelo yempuphu neminikelo yokuphuzwa

inqamukile endlini kaJehova;

abapristi, izikhonzi zikaJehova, bayalila.

10Amasimu achithekile,

umhlabathi uyalila,

ngokuba amabele achithiwe;

iwayini elisha lishile,

amafutha ayawuma.

11

1:11
Isaya 16:10
Jer. 48:33
Jabhani, balimi, nihhewule nina baphathi bezivini

ngokolweni nangebhali,*

ngokuba isivuno samasimu sichithakele.

12Umvini ubunile,

imikhiwane iwumile;

imipomegranati,* namasundu,

nemi-apula,*

nemithi yonke yasendle kubunile,

ngokuba intokozo ibunile phakathi kwamadodana abantu.

13Bhincani, nikhale, bapristi,

nihhewule, nina zikhonzi ze-altare;

wozani nilale bonke ubusuku ezindwangwini zamasaka,

zikhonzi zikaNkulunkulu wami,

ngokuba iminikelo yempuphu neminikelo yokuphuzwa

kugodliwe endlini kaNkulunkulu wenu.

14

1:14
Joweli 2:15
Ngcwelisani ukuzila ukudla,

nibize umhlangano;

buthani amalunga,

yebo, bonke abakhe ezweni,

endlini kaJehova uNkulunkulu wenu,

nikhale kuJehova.

15

1:15
Isaya 13:6,9
Joweli 2:1
Hawu lolo suku!

Ngokuba usuku lukaJehova lusondele,

lufika njengokuchitha kuvela kuSomandla.

16Akunqunywanga ukudla kwethu phambi kwamehlo ethu,

intokozo nenjabulo endlini kaNkulunkulu wethu, na?

17Imbewu iyabola phansi kwamagade ayo;

izingobo zichithakele,

izinqolobane zidiliziwe,

ngokuba amabele omile.

18Yeka, ukububula kwezilwane!

Imihlambi yezinkomo ikhungathekile,

ngokuba ayinadlelo,

yebo, nemihlambi yezimvu izithwese icala.

19Ngikhala kuwe Jehova,

ngokuba amadlelo asehlane adliwe ngumlilo,

nelangabi lishisile yonke imithi yasendle.

20

1:20
Jobe 38:41
AmaH. 104:27
147:9
Jona 3:8
Yebo, nezilwane zasendle ziyakulangazelela,

ngokuba imifula yamanzi ishile,

nomlilo udlile amadlelo asehlane.