IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
8

Inkulumo yokuqala kaBilidadi: isandla sikaNkulunkulu sishaya ababi; abalungileyo bayasindiswa

81Wayesethatha uBilidadi umShuhi, wathi:

2“Koze kube nini ukhuluma lezi zinto,

amazwi akho abe ngumoya onamandla, na?

3

8:3
Dut. 32:4
Jobe 34:12
UNkulunkulu uhlanekezela ukwahlulela yini?

USomandla uphendukezela ukulunga na?

4Uma abantwana bakho bonile kuye,

yena wabanikela emandleni ezono zabo,

5khona, uma wena ufunisisa uNkulunkulu,

unxuse kuye uSomandla,

6uma uhlambulukile, futhi ulungile,

khona yena uyakuvuka ngenxa yakho,

aphumelelise ikhaya lokulunga kwakho.

7Ukuqala kwakho sekuyakuba ngokuncane,

nokugcina kwakho kube ngokukhulu kakhulu.

8Ake ubuze ezizukulwaneni zakuqala,

uzibhekise lokho abakuphenyileyo oyise bazo,

9

8:9
Jobe 14:2
AmaH. 39:5
102:11
144:4
ngokuba thina singabezolo nje, asinalwazi,

lokhu imihla yethu emhlabeni iyithunzi;

10bona abayikukufundisa yini, bakutshele,

bakhiphe amazwi ezinhliziyweni zabo, na?

11Umhlanga ungahluma lapho kungekho xhaphozi na?

Incema ingamila kungekho manzi na?

12Uma iseluhlaza, ingakakhiwa,

iyabuna phambi kwabo bonke utshani.

13

8:13
Jobe 11:20
IzA. 10:28
11:23
“Zinjalo izindlela zabo bonke abakhohlwa uNkulunkulu:

ithemba longenaNkulunkulu liyakuchitheka;

14ithemba lakhe liyakunqunywa,

nesisekelo sakhe siyindlu yolwembu.

15

8:15
AmaH. 49:16
Uyakwencika endlini yakhe,

kepha ayiyikuma;

uyakubambelela kuyo,

kepha ayiyikuqina.

16Yena uluhlaza phambi kwelanga;

imixhantela yakhe iyaxhantela ensimini yakhe.

17Izimpande zakhe ziyathandela enqwabeni yamatshe,

aqhekeze indawo yamatshe.

18Uma echithwa endaweni yakhe,

iyakumala ngokuthi:

‘Angizange ngikubone.’

19Bheka, injalo indlela yokuthokoza kwakhe;

kuyakuvela abanye othulini.

20“UNkulunkulu akamlahli opheleleyo,

kabambi isandla sababi,

21

8:21
AmaH. 126:2
aze agcwalise umlomo wakho ngokuhleka,

nezindebe zakho ngokumemeza.

22Abakuzondayo bayakwembeswa amahloni;

itende lababi aliyobe lisabakho.”

9

UJobe uphendula inkulumo yokuqala kaBilidadi: uyahlushwa kungekho sizathu

91Wayesephendula uJobe ethi:

2

9:2
Jobe 25:4
AmaH. 143:2
“Ngeqiniso ngiyazi ukuthi kunjalo,

kepha umuntu angaba elungile phambi kukaNkulunkulu na?

3Uma efuna ukuthetha amacala naye,

angemphendule nakwelilodwa kwayinkulungwane.

4Ehlakaniphile enhliziyweni,

eqinile emandleni,

ngubani oziqinisele kuye, waphumelela,

5yena ogudluza izintaba ngokungazeleli,

ezigumbuqela ngentukuthelo yakhe;

6ozamazamisa umhlaba usuke endaweni yawo,

kuthuthumele izinsika zawo;

7oyala ilanga lingaphumi,

avalele izinkanyezi;

8

9:8
Jobe 26:7
AmaH. 104:2
oweneka izulu yedwa,

ahambe emazeni olwandle;

9

9:9
Jobe 38:31
Am. 5:8
owenza iBhere,* neMpambano,

nesiLimela,

namaKamelo aseningizimu;*

10

9:10
Jobe 5:9
AmaH. 72:18
86:10
Rom. 11:33
owenza izinto ezinkulu ezingenakuhlolwa,

yebo, izimangaliso ezingenakubalwa.

11Bheka, uyangidlula, ngingaboni;

uyagudla, ngingezwa.

12Bheka, uyabamba;

ngubani ongamkhalima na?

Ngubani ongasho kuye ukuthi:

‘Wenzani na?’

13

9:13
Jobe 26:12
“UNkulunkulu akayikubuyisa intukuthelo yakhe;

phansi kwakhe bayakhothama abasizi bakaRahabi.

14Pho, mina ngingamphendula ngithini,

ngikhethe amazwi ami aqondene naye, na?

15Noma bengilungile,

bengingenakumphendula,

kepha nginxuse umahluleli wami.

16Uma bengimbizile abesengiphendula,

bengingayikukholwa nokho ukuthi

ubekile indlebe ezwini lami.

17Uyangilimaza ngesiphepho;

uyandisa amanxeba ami ngeze.

18Kavumi ukuba ngiphefumule,

kepha uyangigcwalisa ngomunyu.

19Uma kuyindaba yamandla,

nangu onawo;

uma yindaba yokwahlulela,

ngubani ongimemayo na?

20Noma ngilungile,

umlomo wami uyakungilahla;

noma ngingenacala,

uyakuthi ngonakele.

21Anginasici; anginakekeli umphefumulo wami;

anginanzi ukuphila kwami.

22

9:22
Shum. 9:2
Mal. 3:14
Ukuphela kunye nje; ngalokho ngithi:

‘Uyaqeda ongenasici kanye nomubi.’

23Uma isiswebhu sibulala ngokuzumayo,

uyahleka ingozi yabangenacala.

24Umhlaba unikezwe esandleni sababi;

uyasibekela ubuso babahluleli bawo;

uma kungesiye, pho, ngubani na?

25“Imihla yami iyashesha kunesigijimi;

iyabaleka ingabonanga okuhle.

26Itshuza njengomkhunjana womhlanga,

njengokhozi olutheleka empangweni.

27Noma ngithi ngiyakukhohlwa ukukhala kwami,

ngiyeke ukunyukubala kwami, ngincibilike,

28ngiyesaba nokho bonke ubuhlungu bami,

ngiyazi ukuthi awuyikungibheka nginjengongenacala.

29Ngiyakulahlwa mina;

ngikhandlekelani ize na?

30

9:30
Jer. 2:22
Noma ngizigeza ngamanzi eqhwa,

ngihlambe izandla zami ngensipho,

31uyakungicwilisa nokho emgodini,

izingubo zami zinengwe yimi.

32

9:32
Shum. 6:10
Ngokuba akasiye umuntu onjengami

ukuba ngingase ngimphendule,

siye kanyekanye ekwahlulelweni.

33Akukho mnqamulajuqu phakathi kwethu

ongabeka isandla sakhe phezu kwethu sobabili.

34

9:34
Jobe 13:21
Makayisuse induku yakhe kimi;

ingebhe ngaye mayingangesabisi.

35Khona ngiyakukhuluma, ngingamesabi,

ngokuba anginjalo ngokwami.

10

UJobe ukhala ngokuphathwa kwakhe kalukhuni

101“Umphefumulo wami ukhathele ukuhamba kwami;

ngiyazinikela ekukhaleni,

ngikhulume ngomunyu womphefumulo wami.

2Ngiyakusho kuNkulunkulu ukuthi:

‘Ungangilahli;

ngazise ukuthi uphikisanelani nami na?

3Kuhle yini kuwe ukuba ucindezele,

ulahle umsebenzi wezandla zakho,

ukhanye phezu kwamasu ababi, na?

4

10:4
1 Sam. 16:7
Amehlo enyama unawo na?

Uyabona njengabantu na?

5Imihla yakho injengemihla yomuntu na?

Neminyaka yakho injengezinsuku zabantu na?

6lokhu ufuna ukona kimi,

ufunisisa isono sami,

7noma ukwazi ukuthi angimubi

nokuthi akakho ongophula esandleni sakho.

8

10:8
AmaH. 119:73
139:13
Izandla zakho zingibumbile,

zangenza ngokupheleleyo nxazonke;

nokho uyangichitha.

9

10:9
Gen. 2:7
3:19,23
AmaH. 103:14
Ake ukhumbule ukuthi ungenzile njengebumba;

pho, uyakungibuyisela othulini na?

10Awungithululanga njengobisi,

wangijiyisa njengoshizi,* na?

11Awungembathisanga isikhumba nenyama,

wangiphica ngamathambo nangemisipha, na?

12

10:12
IzE. 17:28
Ungenzele ukuphila nomusa;

ukungihambela kwakho kulondile umoya wami.

13Kepha ufihlile enhliziyweni yakho lokhu;

ngiyazi ukuthi lokhu kukuwe kokuthi:

14Uma ngona, uyangiqaphela;

awuyikuthethelela ukona kwami.

15Uma nginecala, maye kimi!

Noma bengilungile,

bengingayikuphakamisa ikhanda lami,

lokhu ngisuthi ngehlazo,

ngibona ukuhlupheka kwami.

16

10:16
Isaya 38:13
Nokuba bengiziphakamisa,

ubuyakungizingela njengengonyama,

ubuye uzenze omangalisayo kimi.

17Ubuyakuletha kimi ofakazi

abasha, wandise intukuthelo yakho

kimi, amabandla ngamabandla

angisukele.

18

10:18
Jobe 3:11
“ ‘Ungikhipheleni esizalweni na?

Ngangiyakugqibuka lingakangiboni iso,

19ngibe njengokungathi ngingekho,

ngiyiswe ethuneni ngisaphuma esiswini.

20

10:20
AmaH. 39:13
Imihla yami ayiyingcosana na?

Makapheze, angiyeke ukuba ngithokoze kancane,

21ngingakayi lapho ngingasayikubuya khona,

izwe lobumnyama nelomthunzi wokufa,

22izwe lobumnyama obunjengesigayegaye

nelomthunzi wokufa nelesiphithiphithi,

lapho ukukhanya kunjengobumnyama.’ ”