IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

Inkulumo yokuqala ka-Elifazi; uNkulunkulu ulungile; akakho olungile phambi kukaNkulunkulu

41Wayesethatha u-Elifazi, umThemani, wathi:

2“Uma kulingwa ukukhulunywa kuwe,

uyakukhathazeka na?

Kepha ngubani ongazibamba, angakhulumi, na?

3Bheka, uqondisile abaningi;

uqinisile izandla ezibuthakathaka.

4Amazwi akho amisile okhubekayo;

usimamisile amadolo athuthumelayo.

5“Kepha sekufikile kuwe, uyakhathazeka;

kuyakuthinta wena, uyashaywa luvalo.

6Ukumesaba kwakho uNkulunkulu akusilo ithemba lakho yini,

nokuphelela kwezindlela zakho akusiso isisekelo sakho na?

7Ake ukhumbule ukuthi ngubani owake wachithwa engenacala na?

Babhujiswaphi abalungileyo na?

8

4:8
Jobe 15:35
IzA. 22:8
Hos. 8:7
10:13
Gal. 6:7
Njengokubona kwami abalima okubi

bahlwanyele ukona, bayakuvuna.

9

4:9
Isaya 11:4
Babhubha ngokuphephetha kukaNkulunkulu;

ngomoya wentukuthelo yakhe bayaphela.

10Ukubhonga kwengonyama nezwi lebhubesi kuyaphela,

namazinyo amabhongo ayaphuka.

11Ibhubesi elinamandla liyabhubha ngokuswela impango;

amawundlu ebhubesikazi ayahlakazeka.

12“Kwanyenyiselwa kimi izwi,

indlebe yami yabamba ukunyenyezwa kwalo.

13Ngokudlala kwemicabango ivuswe yimibono yasebusuku,

lapho abantu sebehlelwe ngubuthongo obunzima,

14ngafikelwa yingebhe nokuthuthumela

okwaqhaqhazelisa onke amathambo ami.

15Kwadlula umoya ebusweni bami;

uboya bomzimba wami bavuka.

16Kwema okuthile, kepha angaqonda ukubonakala kwakho;

isimo sasiphambi kwamehlo ami;

kwathula;

ngase ngizwa izwi, lathi:

17

4:17
Jobe 15:14
25:4
AmaH. 143:2
‘Umuntu ulungile kunoNkulunkulu na?

Umuntukazana uhlambulukile kunoMenzi na?

18Bheka, nasezincekwini zakhe akethembi,

nezingelosi zakhe uyazibeka icala;

19

4:19
2 Kor. 5:1
kakhulu kangakanani abahlezi ezindlini zodaka,

abazisekelo zabo zisothulini,

abachotshozwa njengenundu.

20Bagxotshwa kusukela ekuseni kuze kube kusihlwa;

babhubha kuze kube phakade benganakwa muntu.

21Intambo yetende labo ayisishulwa yini phakathi kwabo,

bafe bengazelele, na?’

5

Inkulumo yokuqala ka-Elifazi isaqhubeka: ukubhubha koyisiwula; ukuphakanyiswa kolungileyo

51“Ake umemeze; ukhona okuphendulayo na?

Uyakuphendukela kumuphi kwabangcwele na?

2Ngokuba isiwula siyabulawa ngukukhathazeka,

nomhawu uyachitha oyisiphukuphuku.

3

5:3
AmaH. 37:35
Mina ngibonile isiwula sigxilile,

kepha ngaqalekisa indlu yaso ngokuzumayo.

4Abantwana baso bakude nokusindiswa,

bachotshozwa esangweni;

akakho obophulayo,

5abakuvuna kwabo kudliwa ngabalambileyo,

bakukhipha nasemeveni;

abanxanelayo basezela impahla yabo.

6Ngokuba usizi aluveli othulini,

nokuhlupheka akuphumi emhlabathini,

7ngokuba umuntu uzalelwa ukuhlupheka,

njengokuba izinhlansi ziqhashela phezulu.

8“Kodwa mina bengiyakumfuna uNkulunkulu;

kuNkulunkulu bengiyakubeka indaba yami,

9

5:9
Jobe 9:10
AmaH. 72:18
86:10
Rom. 11:33
yena owenza izinto ezinkulu ezingaphenyekiyo,

izimangaliso ezingenakubalwa,

10yena onisa imvula emhlabeni,

athume amanzi ebusweni bamasimu,

11

5:11
1 Sam. 2:7
AmaH. 113:7
Luk. 1:52
ukuze aphakamise abayizimpofana nabadabukileyo

baphakanyiselwe ukusindiswa.

12

5:12
Neh. 4:15
AmaH. 33:10
Isaya 8:10
Uyachitha amacebo abanobuqili,

ukuze izandla zabo zingabi nakufeza umgomo wabo.

13

5:13
1 Kor. 3:19
Uyabamba abahlakaniphileyo ebuqilini babo;

isiluleko soyisigwegwe siyachithwa ngokuphuthuma.

14

5:14
Dut. 28:29
Isaya 59:9
Emini bahlangana nobumnyama,

baphumputha emini njengasebusuku.

15Uyasindisa enkembeni yemilomo yabo,

yebo, abampofu esandleni sonamandla.

16

5:16
AmaH. 107:42
Ompofu usenethemba;

ububi buvala umlomo wabo.

17

5:17
IzA. 3:11
Heb. 12:5
Jak. 1:12
IsAmb. 3:19
“Bheka, ubusisiwe lowo muntu uNkulunkulu amlayayo;

ngalokho ungadeleli ukukhuzwa nguSomandla.

18

5:18
Dut. 32:39
1 Sam. 2:6
Hos. 6:1
Ngokuba uma ezwisa ubuhlungu,

ubuye abophe;

uyalimaza, kepha izandla zakhe zibuye zelaphe.

19

5:19
AmaH. 91:3
Uyakophula ezinhluphekweni eziyisithupha;

yebo, nakweziyisikhombisa awuyikuthintwa ngokubi.

20

5:20
AmaH. 33:19
Endlaleni uyakukuhlenga ekufeni

nasempini emandleni enkemba.

21Uyakufihlwa enkalivasini* yolimi;

awuyikwesaba lapho kufika ukuchitha.

22Uyakuhleka incithakalo nendlala,

nezilo zomhlaba awuyikuzesaba.

23

5:23
AmaH. 91:12
Hez. 34:25
Hos. 2:8
Ngokuba unesivumelwano namatshe asendle;

izilo zasendle zihlalisana kahle nawe.

24Uyakwazi ukuthi itende lakho linokuthula;

uyakuhambela indlu yakho,

awuyikusilalelwa lutho.

25Uyakwazi ukuthi inzalo yakho iyakuba nkulu,

abantwana bakho babe njengotshani bomhlaba.

26Uyakufika ethuneni usuthi ngobudala

njengeqhinqa lamabele ngesikhathi salo.

27Bheka, lokho sikuphenyile; kunjalo;

kuzwe, uzazele khona.”

6

UJobe uphendula inkulumo yokuqala ka-Elifazi: ukusinda kwenhlupheko kaJobe; ubulukhuni babangane bakhe

61Wayesephendula uJobe ethi:

2“Sengathi ukuncokolozwa kwami

ngabe kulinganiswe nokulinganiswa,

inhlupheko yami ibekwe esilinganisweni kanyekanye.

3Ngokuba manje iyasinda kunesihlabathi solwandle;

ngalokho amazwi ami ayengukubheda.

4

6:4
Dut. 32:23
AmaH. 38:2
Ngokuba imicibisholo kaSomandla ikimi;

isihlungu sayo siphuzwa ngumoya wami;

izesabiso zikaNkulunkulu ziyangehlela.

5Imbongolo yasendle iyakhala yini inotshani na?

Inkabi iyakhonya isekudleni kwayo na?

6Okudumayo kungadliwa ngaphandle kukasawoti na?

Kukhona ukuklwabusa kokumhlophe kweqanda na?

7Umphefumulo wami uyala ukukuthinta,

kungukudla okunengekayo kimi.

8“Sengathi isicelo sami singenziwa,

uNkulunkulu angiphe lokhu engikubhekayo.

9Yebo, sengathi uNkulunkulu angangichoboza,

athukulule isandla sakhe, anginqume.

10Lokho ngakube kuhlale kube yinduduzo yami,

yebo, ngabe ngijabule ebuhlungwini obungahawukeliyo

ukuthi angigodlanga amazwi oNgcwele.

11Ayini amandla ami ukuba ngingaze ngethembe na?

Ukuphela kwami kuyini ukuba ngingaze ngibekezele na?

12Pho, amandla ami angamandla amatshe yini?

Inyama yami iyithusi na?

13Akusikho yini ukuthi alukho usizo kimi;

ukusindiswa kususwa kimi.

14“Odangeleyo nga ehawukelwa ngumngane wakhe;

kepha ukumesaba uSomandla kuyayekwa.

15

6:15
Jobe 19:19
Abafowethu bambuluzile njengomfula,

njengemithonjana yemifula eshayo,

16emnyama ngeqhwa,

lapho ungqoqwane ezisitheza khona,

17kepha ngesikhathi sokufudumala inyamalale,

ishe endaweni yayo, lapho libalele.

18Abahamba ngezindlela zayo bayaphambuka,

benyukela oqwathuleni, babhubhe.

19Izihambi zakwaThema zabheka;

izindwendwe zakwaSheba zazihlalela.

20Zajabha, ngokuba zazibhekile;

sezifike khona zadana.

21Ngokuba kalokhu seniyize nje;

nibona okwesabisayo niyesaba.

22Ngasho yini ukuthi: ‘Ngipheni,

ninginike isipho empahleni yenu,’ na?

23noma: ‘Ngikhululeni esandleni sesitha,

ningihlenge esandleni sezidlova,’ na?

24“Ngifundiseni, khona ngiyakuthula mina,

ningiqondise lapho ngiduke khona.

25

6:25
AmaH. 119:103
Ukukhuluma okuqotho kunamandla,

kepha ukusolwa nokusolwa yinina kusizani na?

26Nicabanga yini ukusola amazwi,

lokhu ukukhuluma kophelelwa ithemba kungumoya nje na?

27Yebo, nenza inkatho ngentandane,

nithengisa ngomngane wenu.

28Manje, qalani ukungibuka;

kuyakuba sobala,

uma ngiqamba amanga.

29Ake niphenduke,

kungabikho ukungalungi,

nibuye niphenduke;

indaba yami ilungile.

30Kukhona ukungalungi olimini lwami yini,

ulwanga lwami alunakuqonda okubi na?