IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
40

UBehemoti

401UJehova wayesemphendula uJobe, wathi:

2

40:2
Isaya 45:9
“Osolayo uyakuphikisana

noSomandla na?

Omkhuza uNkulunkulu makaphendule.”

3UJobe wamphendula uJehova, wathi:

4“Bheka, angiyinto yalutho;

ngingakuphendula ngokuthini na?

Ngibeka isandla sami emlonyeni wami.

5Ngikhulumile kanye,

angisayikuphendula,

yebo, kabili, kepha angiqhubeki.”

6UJehova wayesemphendula uJobe esesikhwishikhwishini, wathi:

7

40:7
Jobe 38:3
“Bopha izinkalo zakho njengendoda;

ngizakukubuza, wena ungazise.

8Imbala uyachitha ukwahlulela kwami,

ungilahle ukuba ube ngolungileyo, na?

9Unengalo njengoNkulunkulu,

ungaduma ngezwi elinjengelakhe, na?

10

40:10
AmaH. 93:1
Zihlobise ngobukhosi nangokuphakama,

wembathe udumo nenkazimulo.

11Thulula ukuphuphuma kwentukuthelo yakho,

ubheke bonke abazidlayo, ubathobise.

12Bheka bonke abaziphakamisayo,

ubehlise phansi,

unyathele ababi ezindaweni zabo.

13Bafihle othulini kanyekanye,

ubophe ubuso babo endaweni ethukusiweyo.

14Khona ngiyakukudumisa nami

ngokuthi isandla sakho sokunene singakusindisa.

15“Ake ubheke uBehemoti* engamenza kanye nawe;

uyadla utshani njengenkabi.

16Bheka-ke, amandla akhe asezinkalweni zakhe,

nezikhwepha zakhe zisemisipheni yesisu sakhe.

17Uqinisa umsila wakhe njengomsedari;*

imisipha yamathanga akhe yalukene.

18Amathambo akhe anjengemibhobo yethusi;

izimbambo zakhe zinjengemigoqo yensimbi.

19Ungowokuqala wezidalwa zikaNkulunkulu;

ekwenziweni waphiwa inkemba yakhe.

20Izintaba ziyamvezela ukudla,

lapho kudlala khona izilwane zonke zasendle.

21Ulala phansi kwezihlahla ezinomthunzi

ekusitheni kwemihlanga nasemaxhaphozini.

22Izihlahla ezinomthunzi ziyamsibekela ngomthunzi wazo;

iminyezane yasemfuleni iyamphahla.

23Bheka, noma kuphuphuma umfula, akethuki;

uyaqalaba, noma iJordani ligijigijimela emlonyeni wakhe.

24Angabanjwa ebhekile,

liqhunjuzelwe ikhala lakhe umkhala, na?

41

ULeviyathani

411“Ungakhipha uLeviyathani* ngodobo,

ucindezele phansi ulimi lwakhe ngentambo, na?

2Ungafaka igoda lomhlanga ekhaleni lakhe,

ubhoboze umhlathi wakhe ngodobo, na?

3Uyakwenza imikhuleko eminingi kuwe,

akhulume kuwe amazwi athambileyo, na?

4Uyakwenza isivumelwano nawe

ukuba umthathe abe yinceku kuze kube phakade na?

5Ungadlala naye njengenyoni,

umbophele amantombazana akho, na?

6Abathengi bangathengiselana ngaye,

bamahlukanise phakathi kwabahwebi, na?

7Ungagcwalisa isikhumba sakhe ngezinhlendla,

nekhanda lakhe ngamathatha ezinhlanzi, na?

8Beka isandla sakho kuye;

khumbula ukulwa;

awusayikukuphinda.

9Bheka, ithemba lakho liyakhohlisa;

nangokumbona nje uyawiswa phansi.

10Akakho onesibindi sokumvusa.

Ngubani, pho, ongema phambi kwami na?

11

41:11
Eks. 19:5
AmaH. 24:1
50:12
Rom. 11:35
1 Kor. 10:26
Ngubani ongandulele ukuba ngimbuyisele na?

Konke okuphansi kwezulu kungokwami.

12“Angiyikuthula ngezitho zakhe,

nangendaba yamandla akhe,

nangesimo sakhe esihle.

13Ngubani ongakhumula isambatho sakhe esingaphandle;

ngubani ongangena phakathi kwemihlathi yakhe emibili na?

14Izicabha zobuso bakhe ngubani ongazivula na?

Amazinyo akhe ayesabeka nxazonke.

15Umhlane wakhe uyizinhla zezihlangu;

zinamathelisiwe njengangophawu.

16Zisondelene esinye kwesinye,

kungangeni moya phakathi kwazo.

17Zinamathelene;

zibambelene, azinakwahlukaniswa.

18Ukuthimula kwakhe kubengezela ngokukhanya;

amehlo akhe anjengezinkophe zokusa.

19Emlonyeni wakhe kuphuma izihlanti,

nezinhlansi zomlilo ziyaqhasha.

20Emakhaleni akhe kuphuma umusi njengasesocweni esibilayo

nasemihlangeni eshayo.

21Ukuphefumula kwakhe kokhela amalahle,

nelangabi liphuma emlonyeni wakhe.

22Entanyeni yakhe kuhlala amandla,

nengebhe iyaxhuma phambi kwakhe.

23Amanya enyama yakhe anamathelene;

abunjiwe kuye, awanakususwa.

24Inhliziyo yakhe iqinile njengetshe,

yebo, iqinile njengetshe lokusila elingaphansi.

25Ekuvukeni kwakhe abanamandla bayesaba;

ngenxa yevuso baphela amandla.

26Noma inkemba ifinyelela kuye, ayinakusiza,

noma umkhonto nomcibisholo nengcula.

27Insimbi uyishaya utshani,

nethusi ibunga.

28Umcibisholo awunakumxosha;

amatshe endwayimana aphenduka amabibi kuye.

29Izagila uzishaya amabibi;

uyahleka ukugunquza kwengcula.

30Ingaphansi lakhe linjengezindengezi ezibukhali;

uyenaba njengesibhuqo odakeni.

31Wenza inzulu ibile njengekhanzi;

wenza ulwandle lufane nomfuma wamafutha.

32Wenza umgudu ukhazimule emva kwakhe;

kungathi utwa lungwevu.

33Emhlabeni akukho okufana naye

owenziwa abe ngongesabiyo.

34Ubona konke okuphakemeyo;

uyinkosi phezu kwabo bonke abantwana bokuzikhukhumeza.”

42

Ukuzithoba kukaJobe

421UJobe wayesemphendula uJehova, wathi:

2

42:2
AmaH. 115:3
Isaya 40:26
“Ngiyazi ukuthi ungenza konke;

alinakuvinjwa icebo lakho.

3

42:3
Jobe 38:2
Ngubani ositheza iziluleko engenakwazi na?

Ngikhulumile lokho ngingakuqondanga,

izimangaliso ezinkulu kunami ebengingazazi.

4“Ake ungizwe, kukhulume mina;

ngiyakukubuza, wena ungazise.

5Ngangizwile ngawe ngokuzwa kwezindlebe,

kepha manje iso lami liyakubona.

6

42:6
Jona 3:6
1 Kor. 11:31
Ngalokho ngiyazinenga,

ngizisole othulini nasemlotheni.”

7Kwathi lapho uJehova esekhulumile lawo mazwi kuJobe, uJehova wathi ku-Elifazi umThemani: “Intukuthelo yami iyavuthela wena nabangane bakho ababili, ngokuba anikhulumanga okulungileyo ngami njengenceku yami uJobe. 8

42:8
Jobe 22:30
Ngalokho zithatheleni izinkunzi eziyisikhombisa nezinqama eziyisikhombisa, niye encekwini yami uJobe, nizinikelele ngazo zibe ngumnikelo wokushiswa; uJobe inceku yami uyakunikhulekela, ngokuba uma ngivuma ubuso bakhe, angiyikwenza kini njengobuwula benu, lokhu ningakhulumanga okulungileyo ngami njengenceku yami uJobe.” 9
42:9
Gen. 20:17
Base behamba u-Elifazi umThemani, noBilidadi umShuhi, noSofari umNahama, benza njengokukhuluma kukaJehova kubo; uJehova wavuma-ke ubuso bukaJobe.

Ukubusiswa kukaJobe

10

42:10
Jobe 8:7
UJehova wambuyisa uJobe ekuhluphekeni, lapho ekhulekela abangane bakhe; wenezela kukho konke uJobe ayenakho ngokukuphinda kabili. 11
42:11
Gen. 33:19
Kwase kufika kuye bonke abafowabo, nabo bonke odadewabo, nabo bonke ababazana naye ngaphambili, badla endlini yakhe; bamkhalela, bamduduza ngakho konke okubi uJehova amehlisele khona, yilowo nalowo wamnika uhlamvu lwemali necici legolide.

12

42:12
Jobe 1:3
Kanjalo uJehova wabusisa ukugcina kukaJobe kunokuqala kwakhe; waba nezimvu eziyizinkulungwane eziyishumi nane, namakamela ayizinkulungwane eziyisithupha, namabhangqa ayinkulungwane ezinkabi, nezimbongolo zezinsikazi eziyinkulungwane. 13Wayenamadodana ayisikhombisa namadodakazi amathathu. 14Wabiza igama leyokuqala ngokuthi uJemima, negama leyesibili ngokuthi uKesiya, negama leyesithathu ngokuthi uKereni Haphuki. 15Ezweni lonke akufunyanwanga abesifazane abahle njengamadodakazi kaJobe; uyise wabanika ifa phakathi kwabanewabo.

16

42:16
IzA. 17:6
Emva kwalokho uJobe wayesekhona iminyaka eyikhulu namashumi amane, wabona amadodana akhe namadodana amadodana akhe kwaze kwaba yizizukulwane ezine. 17
42:17
Gen. 35:29
Wafa-ke uJobe esemdala, esanelisiwe yizinsuku.