IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
41

ULeviyathani

411“Ungakhipha uLeviyathani* ngodobo,

ucindezele phansi ulimi lwakhe ngentambo, na?

2Ungafaka igoda lomhlanga ekhaleni lakhe,

ubhoboze umhlathi wakhe ngodobo, na?

3Uyakwenza imikhuleko eminingi kuwe,

akhulume kuwe amazwi athambileyo, na?

4Uyakwenza isivumelwano nawe

ukuba umthathe abe yinceku kuze kube phakade na?

5Ungadlala naye njengenyoni,

umbophele amantombazana akho, na?

6Abathengi bangathengiselana ngaye,

bamahlukanise phakathi kwabahwebi, na?

7Ungagcwalisa isikhumba sakhe ngezinhlendla,

nekhanda lakhe ngamathatha ezinhlanzi, na?

8Beka isandla sakho kuye;

khumbula ukulwa;

awusayikukuphinda.

9Bheka, ithemba lakho liyakhohlisa;

nangokumbona nje uyawiswa phansi.

10Akakho onesibindi sokumvusa.

Ngubani, pho, ongema phambi kwami na?

11

41:11
Eks. 19:5
AmaH. 24:1
50:12
Rom. 11:35
1 Kor. 10:26
Ngubani ongandulele ukuba ngimbuyisele na?

Konke okuphansi kwezulu kungokwami.

12“Angiyikuthula ngezitho zakhe,

nangendaba yamandla akhe,

nangesimo sakhe esihle.

13Ngubani ongakhumula isambatho sakhe esingaphandle;

ngubani ongangena phakathi kwemihlathi yakhe emibili na?

14Izicabha zobuso bakhe ngubani ongazivula na?

Amazinyo akhe ayesabeka nxazonke.

15Umhlane wakhe uyizinhla zezihlangu;

zinamathelisiwe njengangophawu.

16Zisondelene esinye kwesinye,

kungangeni moya phakathi kwazo.

17Zinamathelene;

zibambelene, azinakwahlukaniswa.

18Ukuthimula kwakhe kubengezela ngokukhanya;

amehlo akhe anjengezinkophe zokusa.

19Emlonyeni wakhe kuphuma izihlanti,

nezinhlansi zomlilo ziyaqhasha.

20Emakhaleni akhe kuphuma umusi njengasesocweni esibilayo

nasemihlangeni eshayo.

21Ukuphefumula kwakhe kokhela amalahle,

nelangabi liphuma emlonyeni wakhe.

22Entanyeni yakhe kuhlala amandla,

nengebhe iyaxhuma phambi kwakhe.

23Amanya enyama yakhe anamathelene;

abunjiwe kuye, awanakususwa.

24Inhliziyo yakhe iqinile njengetshe,

yebo, iqinile njengetshe lokusila elingaphansi.

25Ekuvukeni kwakhe abanamandla bayesaba;

ngenxa yevuso baphela amandla.

26Noma inkemba ifinyelela kuye, ayinakusiza,

noma umkhonto nomcibisholo nengcula.

27Insimbi uyishaya utshani,

nethusi ibunga.

28Umcibisholo awunakumxosha;

amatshe endwayimana aphenduka amabibi kuye.

29Izagila uzishaya amabibi;

uyahleka ukugunquza kwengcula.

30Ingaphansi lakhe linjengezindengezi ezibukhali;

uyenaba njengesibhuqo odakeni.

31Wenza inzulu ibile njengekhanzi;

wenza ulwandle lufane nomfuma wamafutha.

32Wenza umgudu ukhazimule emva kwakhe;

kungathi utwa lungwevu.

33Emhlabeni akukho okufana naye

owenziwa abe ngongesabiyo.

34Ubona konke okuphakemeyo;

uyinkosi phezu kwabo bonke abantwana bokuzikhukhumeza.”