IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
39

Umusa kaNkulunkulu ubonakala naphakathi kwezilwane

391

39:1
AmaH. 104:21
“Uyazi yini isikhathi sokuzala kwamagogo,

uqaphela ukuzala kwezindluzelekazi, na?

2Ungazibala izinyanga eziziqedayo,

uyasazi isikhathi ezizala ngaso, na?

3

39:3
AmaH. 145:15
147:9
Math. 6:26
Luk. 12:24
Ziyakhonkobala, zizala amazinyane azo,

zikhiphe okwemihlelo yazo.

4Amazinyane azo aqina,

akhulela endle;

ayahamba,

angabe esabuyela kuzo futhi.

5“Ngubani ovumele imbongolo yasendle ukuba ihambe;

ngubani owathukulula izintambo zayo,

6engenza ihlane libe yindlu yayo,

nezwe likasawoti libe yindawo yayo yokuhlala, na?

7Ihleka umsindo wedolobha,

ingezwa ukumemeza komshayeli.

8

39:8
Jobe 24:5
Okufunyanwa ezintabeni kuyidlelo layo:

ifuna zonke izinto eziluhlaza.

9“Inyathi iyakuthanda ukukhonza,

ihlale ebusuku emkhombeni wakho, na?

10Ungayibophela inyathi ngentambo emseleni,

ibhuqe izigodi emva kwakho, na?

11Ungayethemba, ngokuba amandla ayo makhulu,

ushiye umshikashika wakho kuyo, na?

12

39:12
Num. 24:8
Ungakholwa yiyo ukuba ibuyise imbewu yakho,

iyibuthele esibuyeni sakho, na?

13“Amaphiko entshe ayaphaphaza,

kepha angamakhombe nezimpaphe zothando na?

14Ngokuba iyashiya amaqanda ayo emhlabathini,

iwafudumeze othulini.

15Iyakhohlwa ukuthi unyawo lungawachoboza

nokuthi isilwane sasendle singawanyathela.

16Iphatha kalukhuni amazinyane ayo,

kungathi awasiwo awayo;

ayinangebhe yokuthi umshikashika wayo ungaba yize.

17Ngokuba uNkulunkulu wayenza ukuba ikhohlwe ukuhlakanipha,

akayabelanga ukuqonda.

18Lapho indizela phezulu,

ihleka amahhashi nabagibeli bawo.

19

39:19
IsiLilo 4:3
“Nguwe onika ihhashi amandla alo,

wembathisile intamo yalo umhlwenga oyephuzelayo, na?

20Ulenze ukuba lixhume njengenkumbi na?

Indumo yokuthimula kwalo iyesabeka.

21Liyaphanda ezigodini,

liyesasa ngamandla alo,

liyaphuma ukuhlangana nezimpi.

22Liyahleka ingebhe, alesabi,

alibuyi phambi kwenkemba.

23Isambo siyalikhehlezela

nomkhonto okhazimulayo, nengcula.

24Ngolaka lwalo nangokufutheka kwalo liyagwinya umhlabathi;

alimi ngokukhala kwecilongo.

25Ekuzwakaleni kwecilongo lithi:

‘Nakho-ke;’

lihogela ukulwa kusekude,

nendumo yezinduna nokumemeza kwazo.

26“Uklebe uyandiza ngokuqonda kwakho,

awelulele ngaseningizimu amaphiko akhe, na?

27Ukhozi lwenyukela phezulu ngezwi lakho,

lwakhe isidleke salo phezulu, na?

28Luhlala esiweni, lwakha khona,

eweni ledwala eliyinqaba yalo.

29Lulapho luhlola ukudla kwalo;

amehlo alo akubona kusekude.

30

39:30
Math. 24:28
Luk. 17:37
Amazinyane alo amunca igazi;

lapho kukhona abagwaziweyo,

lukhona nalo.”

40

UBehemoti

401UJehova wayesemphendula uJobe, wathi:

2

40:2
Isaya 45:9
“Osolayo uyakuphikisana

noSomandla na?

Omkhuza uNkulunkulu makaphendule.”

3UJobe wamphendula uJehova, wathi:

4“Bheka, angiyinto yalutho;

ngingakuphendula ngokuthini na?

Ngibeka isandla sami emlonyeni wami.

5Ngikhulumile kanye,

angisayikuphendula,

yebo, kabili, kepha angiqhubeki.”

6UJehova wayesemphendula uJobe esesikhwishikhwishini, wathi:

7

40:7
Jobe 38:3
“Bopha izinkalo zakho njengendoda;

ngizakukubuza, wena ungazise.

8Imbala uyachitha ukwahlulela kwami,

ungilahle ukuba ube ngolungileyo, na?

9Unengalo njengoNkulunkulu,

ungaduma ngezwi elinjengelakhe, na?

10

40:10
AmaH. 93:1
Zihlobise ngobukhosi nangokuphakama,

wembathe udumo nenkazimulo.

11Thulula ukuphuphuma kwentukuthelo yakho,

ubheke bonke abazidlayo, ubathobise.

12Bheka bonke abaziphakamisayo,

ubehlise phansi,

unyathele ababi ezindaweni zabo.

13Bafihle othulini kanyekanye,

ubophe ubuso babo endaweni ethukusiweyo.

14Khona ngiyakukudumisa nami

ngokuthi isandla sakho sokunene singakusindisa.

15“Ake ubheke uBehemoti* engamenza kanye nawe;

uyadla utshani njengenkabi.

16Bheka-ke, amandla akhe asezinkalweni zakhe,

nezikhwepha zakhe zisemisipheni yesisu sakhe.

17Uqinisa umsila wakhe njengomsedari;*

imisipha yamathanga akhe yalukene.

18Amathambo akhe anjengemibhobo yethusi;

izimbambo zakhe zinjengemigoqo yensimbi.

19Ungowokuqala wezidalwa zikaNkulunkulu;

ekwenziweni waphiwa inkemba yakhe.

20Izintaba ziyamvezela ukudla,

lapho kudlala khona izilwane zonke zasendle.

21Ulala phansi kwezihlahla ezinomthunzi

ekusitheni kwemihlanga nasemaxhaphozini.

22Izihlahla ezinomthunzi ziyamsibekela ngomthunzi wazo;

iminyezane yasemfuleni iyamphahla.

23Bheka, noma kuphuphuma umfula, akethuki;

uyaqalaba, noma iJordani ligijigijimela emlonyeni wakhe.

24Angabanjwa ebhekile,

liqhunjuzelwe ikhala lakhe umkhala, na?

41

ULeviyathani

411“Ungakhipha uLeviyathani* ngodobo,

ucindezele phansi ulimi lwakhe ngentambo, na?

2Ungafaka igoda lomhlanga ekhaleni lakhe,

ubhoboze umhlathi wakhe ngodobo, na?

3Uyakwenza imikhuleko eminingi kuwe,

akhulume kuwe amazwi athambileyo, na?

4Uyakwenza isivumelwano nawe

ukuba umthathe abe yinceku kuze kube phakade na?

5Ungadlala naye njengenyoni,

umbophele amantombazana akho, na?

6Abathengi bangathengiselana ngaye,

bamahlukanise phakathi kwabahwebi, na?

7Ungagcwalisa isikhumba sakhe ngezinhlendla,

nekhanda lakhe ngamathatha ezinhlanzi, na?

8Beka isandla sakho kuye;

khumbula ukulwa;

awusayikukuphinda.

9Bheka, ithemba lakho liyakhohlisa;

nangokumbona nje uyawiswa phansi.

10Akakho onesibindi sokumvusa.

Ngubani, pho, ongema phambi kwami na?

11

41:11
Eks. 19:5
AmaH. 24:1
50:12
Rom. 11:35
1 Kor. 10:26
Ngubani ongandulele ukuba ngimbuyisele na?

Konke okuphansi kwezulu kungokwami.

12“Angiyikuthula ngezitho zakhe,

nangendaba yamandla akhe,

nangesimo sakhe esihle.

13Ngubani ongakhumula isambatho sakhe esingaphandle;

ngubani ongangena phakathi kwemihlathi yakhe emibili na?

14Izicabha zobuso bakhe ngubani ongazivula na?

Amazinyo akhe ayesabeka nxazonke.

15Umhlane wakhe uyizinhla zezihlangu;

zinamathelisiwe njengangophawu.

16Zisondelene esinye kwesinye,

kungangeni moya phakathi kwazo.

17Zinamathelene;

zibambelene, azinakwahlukaniswa.

18Ukuthimula kwakhe kubengezela ngokukhanya;

amehlo akhe anjengezinkophe zokusa.

19Emlonyeni wakhe kuphuma izihlanti,

nezinhlansi zomlilo ziyaqhasha.

20Emakhaleni akhe kuphuma umusi njengasesocweni esibilayo

nasemihlangeni eshayo.

21Ukuphefumula kwakhe kokhela amalahle,

nelangabi liphuma emlonyeni wakhe.

22Entanyeni yakhe kuhlala amandla,

nengebhe iyaxhuma phambi kwakhe.

23Amanya enyama yakhe anamathelene;

abunjiwe kuye, awanakususwa.

24Inhliziyo yakhe iqinile njengetshe,

yebo, iqinile njengetshe lokusila elingaphansi.

25Ekuvukeni kwakhe abanamandla bayesaba;

ngenxa yevuso baphela amandla.

26Noma inkemba ifinyelela kuye, ayinakusiza,

noma umkhonto nomcibisholo nengcula.

27Insimbi uyishaya utshani,

nethusi ibunga.

28Umcibisholo awunakumxosha;

amatshe endwayimana aphenduka amabibi kuye.

29Izagila uzishaya amabibi;

uyahleka ukugunquza kwengcula.

30Ingaphansi lakhe linjengezindengezi ezibukhali;

uyenaba njengesibhuqo odakeni.

31Wenza inzulu ibile njengekhanzi;

wenza ulwandle lufane nomfuma wamafutha.

32Wenza umgudu ukhazimule emva kwakhe;

kungathi utwa lungwevu.

33Emhlabeni akukho okufana naye

owenziwa abe ngongesabiyo.

34Ubona konke okuphakemeyo;

uyinkosi phezu kwabo bonke abantwana bokuzikhukhumeza.”