IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

Inkulumo yokuqala ka-Elifazi; uNkulunkulu ulungile; akakho olungile phambi kukaNkulunkulu

41Wayesethatha u-Elifazi, umThemani, wathi:

2“Uma kulingwa ukukhulunywa kuwe,

uyakukhathazeka na?

Kepha ngubani ongazibamba, angakhulumi, na?

3Bheka, uqondisile abaningi;

uqinisile izandla ezibuthakathaka.

4Amazwi akho amisile okhubekayo;

usimamisile amadolo athuthumelayo.

5“Kepha sekufikile kuwe, uyakhathazeka;

kuyakuthinta wena, uyashaywa luvalo.

6Ukumesaba kwakho uNkulunkulu akusilo ithemba lakho yini,

nokuphelela kwezindlela zakho akusiso isisekelo sakho na?

7Ake ukhumbule ukuthi ngubani owake wachithwa engenacala na?

Babhujiswaphi abalungileyo na?

8

4:8
Jobe 15:35
IzA. 22:8
Hos. 8:7
10:13
Gal. 6:7
Njengokubona kwami abalima okubi

bahlwanyele ukona, bayakuvuna.

9

4:9
Isaya 11:4
Babhubha ngokuphephetha kukaNkulunkulu;

ngomoya wentukuthelo yakhe bayaphela.

10Ukubhonga kwengonyama nezwi lebhubesi kuyaphela,

namazinyo amabhongo ayaphuka.

11Ibhubesi elinamandla liyabhubha ngokuswela impango;

amawundlu ebhubesikazi ayahlakazeka.

12“Kwanyenyiselwa kimi izwi,

indlebe yami yabamba ukunyenyezwa kwalo.

13Ngokudlala kwemicabango ivuswe yimibono yasebusuku,

lapho abantu sebehlelwe ngubuthongo obunzima,

14ngafikelwa yingebhe nokuthuthumela

okwaqhaqhazelisa onke amathambo ami.

15Kwadlula umoya ebusweni bami;

uboya bomzimba wami bavuka.

16Kwema okuthile, kepha angaqonda ukubonakala kwakho;

isimo sasiphambi kwamehlo ami;

kwathula;

ngase ngizwa izwi, lathi:

17

4:17
Jobe 15:14
25:4
AmaH. 143:2
‘Umuntu ulungile kunoNkulunkulu na?

Umuntukazana uhlambulukile kunoMenzi na?

18Bheka, nasezincekwini zakhe akethembi,

nezingelosi zakhe uyazibeka icala;

19

4:19
2 Kor. 5:1
kakhulu kangakanani abahlezi ezindlini zodaka,

abazisekelo zabo zisothulini,

abachotshozwa njengenundu.

20Bagxotshwa kusukela ekuseni kuze kube kusihlwa;

babhubha kuze kube phakade benganakwa muntu.

21Intambo yetende labo ayisishulwa yini phakathi kwabo,

bafe bengazelele, na?’