IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

UJobe uqalekisa usuku lwakhe lokuzalwa; ufisa ukufa

31Emva kwalokho uJobe wavula umlomo wakhe, waqalekisa usuku lwakhe.

2UJobe wathatha wathi:

3

3:3
Jer. 20:14
“Makubhubhe usuku engazalwa ngalo,

nobusuku obathi: ‘Ukhulelwe umntwana wesilisa.’

4Lolo suku malube ngubumnyama;

uNkulunkulu makangalunaki ephezulu,

ukukhanya makungakhanyiswa kulo.

5Ubumnyama nethunzi lokufa maluphiwe khona,

kuhlale ifu phezu kwalo;

okwenza mnyama usuku makulwesabise.

6Ubusuku lobo isigayegaye masibubambe;

mabungajabuli phakathi kwezinsuku zomnyaka,

bungangeni phakathi komumo wezinyanga.

7Bheka,

lobo busuku mabungabi nalutho,

kungangeni ukujabula kubo.

8Mababuqalekise abathuka amalanga,

abalungele ukuvusa uLeviyathani.

9Izinkanyezi zokuhwelela kwabo maziphenduke ubumnyama;

mabulinde ukukhanya kungabikho,

bungaboni izinkophe zokusa,

10ngokuba abuvalanga izivalo zesizalo sikamame,

abufihlanga ukuhlupheka emehlweni ami.

11

3:11
Jobe 10:18
“Angifanga ngani esizalweni na?

Angibhubhanga ngani ekuphumeni kwami esiswini na?

12Amadolo angamukeleleni,

namabele ukuba ngincele, na?

13Ngokuba kalokhu ngakube ngilele, ngithule;

khona ngakube ngilele ubuthongo nginokuphumula

14kanye namakhosi nabeluleki bomhlaba

abazakhela izinqaba zamathuna,

15noma kanye nezikhulu ezinegolide

ezazigcwalisa izindlu zazo ngesiliva,

16noma ngangingekho njengokuphuphumileyo

okuthukusiweyo,

njengezingane ezingazange zibone ukukhanya.

17

3:17
Isaya 57:2
IsAmb. 14:13
Lapho amashinga ayekile ukudlova;

lapho baphumule abaphelile amandla.

18Lapho iziboshwa ziyatabhaya kanyekanye;

azizwa izwi labazicindezelayo.

19Lapho nabancane nabakhulu bayafanana;

isigqila sikhululekile enkosini yaso.

20“Odiniweyo unikelwani ukukhanya nabanomunyu

emphefumulweni ukuphila;

21

3:21
IsAmb. 9:6
abalinda ukufa kungafiki,

abakumba kunengcebo;

22abathokoza baze bethabe,

bajabule, uma belithola ithuna,

23

3:23
Jobe 19:8
nomuntu ondlela yakhe isithekile,

uNkulunkulu ambiyeleyo nxazonke zakhe, na?

24

3:24
AmaH. 42:3
80:5
Ukugquma kwami kufika phambi kwesinkwa sami,

nokububula kwami kuthululwa njengamanzi,

25ngokuba engikwesabayo sekuyangifikela,

nenginovalo ngakho sekuyangehlela.

26Anginakuthula, angizolile, anginakuphumula;

kepha ukuyaluza kuyafika.”

4

Inkulumo yokuqala ka-Elifazi; uNkulunkulu ulungile; akakho olungile phambi kukaNkulunkulu

41Wayesethatha u-Elifazi, umThemani, wathi:

2“Uma kulingwa ukukhulunywa kuwe,

uyakukhathazeka na?

Kepha ngubani ongazibamba, angakhulumi, na?

3Bheka, uqondisile abaningi;

uqinisile izandla ezibuthakathaka.

4Amazwi akho amisile okhubekayo;

usimamisile amadolo athuthumelayo.

5“Kepha sekufikile kuwe, uyakhathazeka;

kuyakuthinta wena, uyashaywa luvalo.

6Ukumesaba kwakho uNkulunkulu akusilo ithemba lakho yini,

nokuphelela kwezindlela zakho akusiso isisekelo sakho na?

7Ake ukhumbule ukuthi ngubani owake wachithwa engenacala na?

Babhujiswaphi abalungileyo na?

8

4:8
Jobe 15:35
IzA. 22:8
Hos. 8:7
10:13
Gal. 6:7
Njengokubona kwami abalima okubi

bahlwanyele ukona, bayakuvuna.

9

4:9
Isaya 11:4
Babhubha ngokuphephetha kukaNkulunkulu;

ngomoya wentukuthelo yakhe bayaphela.

10Ukubhonga kwengonyama nezwi lebhubesi kuyaphela,

namazinyo amabhongo ayaphuka.

11Ibhubesi elinamandla liyabhubha ngokuswela impango;

amawundlu ebhubesikazi ayahlakazeka.

12“Kwanyenyiselwa kimi izwi,

indlebe yami yabamba ukunyenyezwa kwalo.

13Ngokudlala kwemicabango ivuswe yimibono yasebusuku,

lapho abantu sebehlelwe ngubuthongo obunzima,

14ngafikelwa yingebhe nokuthuthumela

okwaqhaqhazelisa onke amathambo ami.

15Kwadlula umoya ebusweni bami;

uboya bomzimba wami bavuka.

16Kwema okuthile, kepha angaqonda ukubonakala kwakho;

isimo sasiphambi kwamehlo ami;

kwathula;

ngase ngizwa izwi, lathi:

17

4:17
Jobe 15:14
25:4
AmaH. 143:2
‘Umuntu ulungile kunoNkulunkulu na?

Umuntukazana uhlambulukile kunoMenzi na?

18Bheka, nasezincekwini zakhe akethembi,

nezingelosi zakhe uyazibeka icala;

19

4:19
2 Kor. 5:1
kakhulu kangakanani abahlezi ezindlini zodaka,

abazisekelo zabo zisothulini,

abachotshozwa njengenundu.

20Bagxotshwa kusukela ekuseni kuze kube kusihlwa;

babhubha kuze kube phakade benganakwa muntu.

21Intambo yetende labo ayisishulwa yini phakathi kwabo,

bafe bengazelele, na?’

5

Inkulumo yokuqala ka-Elifazi isaqhubeka: ukubhubha koyisiwula; ukuphakanyiswa kolungileyo

51“Ake umemeze; ukhona okuphendulayo na?

Uyakuphendukela kumuphi kwabangcwele na?

2Ngokuba isiwula siyabulawa ngukukhathazeka,

nomhawu uyachitha oyisiphukuphuku.

3

5:3
AmaH. 37:35
Mina ngibonile isiwula sigxilile,

kepha ngaqalekisa indlu yaso ngokuzumayo.

4Abantwana baso bakude nokusindiswa,

bachotshozwa esangweni;

akakho obophulayo,

5abakuvuna kwabo kudliwa ngabalambileyo,

bakukhipha nasemeveni;

abanxanelayo basezela impahla yabo.

6Ngokuba usizi aluveli othulini,

nokuhlupheka akuphumi emhlabathini,

7ngokuba umuntu uzalelwa ukuhlupheka,

njengokuba izinhlansi ziqhashela phezulu.

8“Kodwa mina bengiyakumfuna uNkulunkulu;

kuNkulunkulu bengiyakubeka indaba yami,

9

5:9
Jobe 9:10
AmaH. 72:18
86:10
Rom. 11:33
yena owenza izinto ezinkulu ezingaphenyekiyo,

izimangaliso ezingenakubalwa,

10yena onisa imvula emhlabeni,

athume amanzi ebusweni bamasimu,

11

5:11
1 Sam. 2:7
AmaH. 113:7
Luk. 1:52
ukuze aphakamise abayizimpofana nabadabukileyo

baphakanyiselwe ukusindiswa.

12

5:12
Neh. 4:15
AmaH. 33:10
Isaya 8:10
Uyachitha amacebo abanobuqili,

ukuze izandla zabo zingabi nakufeza umgomo wabo.

13

5:13
1 Kor. 3:19
Uyabamba abahlakaniphileyo ebuqilini babo;

isiluleko soyisigwegwe siyachithwa ngokuphuthuma.

14

5:14
Dut. 28:29
Isaya 59:9
Emini bahlangana nobumnyama,

baphumputha emini njengasebusuku.

15Uyasindisa enkembeni yemilomo yabo,

yebo, abampofu esandleni sonamandla.

16

5:16
AmaH. 107:42
Ompofu usenethemba;

ububi buvala umlomo wabo.

17

5:17
IzA. 3:11
Heb. 12:5
Jak. 1:12
IsAmb. 3:19
“Bheka, ubusisiwe lowo muntu uNkulunkulu amlayayo;

ngalokho ungadeleli ukukhuzwa nguSomandla.

18

5:18
Dut. 32:39
1 Sam. 2:6
Hos. 6:1
Ngokuba uma ezwisa ubuhlungu,

ubuye abophe;

uyalimaza, kepha izandla zakhe zibuye zelaphe.

19

5:19
AmaH. 91:3
Uyakophula ezinhluphekweni eziyisithupha;

yebo, nakweziyisikhombisa awuyikuthintwa ngokubi.

20

5:20
AmaH. 33:19
Endlaleni uyakukuhlenga ekufeni

nasempini emandleni enkemba.

21Uyakufihlwa enkalivasini* yolimi;

awuyikwesaba lapho kufika ukuchitha.

22Uyakuhleka incithakalo nendlala,

nezilo zomhlaba awuyikuzesaba.

23

5:23
AmaH. 91:12
Hez. 34:25
Hos. 2:8
Ngokuba unesivumelwano namatshe asendle;

izilo zasendle zihlalisana kahle nawe.

24Uyakwazi ukuthi itende lakho linokuthula;

uyakuhambela indlu yakho,

awuyikusilalelwa lutho.

25Uyakwazi ukuthi inzalo yakho iyakuba nkulu,

abantwana bakho babe njengotshani bomhlaba.

26Uyakufika ethuneni usuthi ngobudala

njengeqhinqa lamabele ngesikhathi salo.

27Bheka, lokho sikuphenyile; kunjalo;

kuzwe, uzazele khona.”