IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
38

UJehova uyamphendula uJobe

381

38:1
1 AmaKh. 19:11
Jobe 40:1
Hez. 1:4
UJehova wayesemphendula uJobe esesikhwishikhwishini, ethi:

2“Ngubani lo owenza mnyama isiluleko

ngamazwi angenalwazi na?

3

38:3
Jobe 40:2
42:4
Bopha izinkalo zakho njengendoda;

ngizakukubuza, wena ungazise.

4

38:4
IzA. 8:29
Wawukuphi,

lapho ngasekela umhlaba, na?

Ngitshele, uma ukwazi ukuqonda.

5

38:5
IzA. 30:4
Ngubani owanquma izilinganiso zawo,

ngokuba uyakwazi phela!

Ngubani owelula umucu wokulinganisa phezu kwawo na?

6Izisekelo zawo zabekwa phezu kwani na?

Ngubani owabeka itshe lawo legumbi,

7lapho izinkanyezi zokusa zahlabelela kanyekanye,

nawo onke amadodana kaNkulunkulu ajabula, na?

8

38:8
Jobe 26:10
AmaH. 104:6
“Ngubani owavalela ulwandle ngezicabha,

lapha lwabhoboka kungathi lwaphuma esiswini,

9lapho ngabeka amafu aba yisambatho salo,

nesigayegaye saba yimbeleko yalo,

10

38:10
Gen. 1:9
AmaH. 33:7
Jer. 5:22
nalapho ngalumisela umncele wami,

ngamisa imigoqo nezicabha,

11ngathi:

‘Uyakufika lapha, kepha ungadluli;

lapha amaza akho aziqhenyayo ayakumiswa,’ na?

12“Emihleni yakho uyalile ukusa,

wazisa umthende wokusa indawo yawo

13

38:13
Jobe 24:16
ukuba ubambe amagumbi omhlaba,

ababi bathintithwe kuwo, na?

14Uguquka njengebumba lophawu lokunamathelisa;

konke kuqhamuka kungathi kwembesiwe.

15

38:15
Jobe 24:17
Ababi sebenqatshelwe ukukhanya kwabo,

nengalo ephakemeyo yaphuliwe.

16“Wake wangena emithonjeni yolwandle,

wahamba phansi otweni, na?

17Amasango okufa uwavulelwe,

wabona amasango ethunzi lokufa, na?

18Uqondile ububanzi bomhlaba na?

Yisho, uma ukwazi konke.

19“Iphi indlela eya lapho kuhlala khona ukukhanya,

nobumnyama-ke, iphi indawo yabo,

20ukuze ukuyise emkhawulweni wakho,

uqonde imikhondo yendlu yakho, na?

21Angithi uyakwazi,

ngokuba wawusuzelwe,

nomumo wemihla yakho mkhulu, na?

22“Wake wangena ezinqolobaneni zeqhwa,

wabona izinqwaba zesichotho,

23

38:23
Eks. 9:18
Josh. 10:11
Isaya 32:19
IsAmb. 16:21
engiziqongelele isikhathi sokuhlupheka

nosuku lokulwa nolwempi, na?

24Iphi indlela eya lapho ukukhanya

kwahlukaniselwa khona,

nalapho umoya wasempumalanga

uhlakazekela khona emhlabeni, na?

25

38:25
Jobe 28:26
Am. 4:7
Ngubani ovulele ukuchichima kwamanzi umsele

nonyazi lokuduma indlela,

26ukunisa imvula emhlabeni

lapho kungekho muntu khona,

nasehlane elingenamuntu,

27

38:27
AmaH. 107:35
ukusuthisa ihlane kwahlongasibi,

nokuhlumisa uhlaza, na?

28Kukhona uyise wemvula na?

Ngubani owazala amathonsi amazolo na?

29Iqhwa lavela esiswini sikabani,

nesithwathwa sazalwa ngubani, na?

30Amanzi ayacasha kungathi ayitshe;

ubuso botwa buhlangene.

31

38:31
Jobe 9:9
Am. 5:8
“Ungabopha amaketanga esiLimela,

uthukulule izintambo zeMpambano, na?

32Ungakhipha izinkanyezi ngesikhathi sazo,

uhole iBhere* nabantwana balo, na?

33Uyazazi izimiso zasezulwini,

umise ukumisa kwazo emhlabeni, na?

34“Ungaphakamisela izwi lakho emafwini,

ukuze amanzi amaningi akusibekele, na?

35Ungathuma imibani ukuba ihambe,

isho kuwe, ithi: ‘Bheka, silapha’?

36Ngubani obeke ukuhlakanipha phakathi komuntu,

ngubani onika ukuqonda enhliziyweni na?

37Ngubani ongabala amafu ngokuhlakanipha,

ngubani ongathulula izimvaba zasezulwini,

38lapho uthuli luphenduka isigaxa,

namagabade anamathelane, na?

39“Uyazingelela ibhubesikazi impango,

usuthise iphango lamabhongo,

40lapho elala emihumeni yawo,

ehlezi esikhundleni eqamekele, na?

41Ngubani olungisela igwababa ukudla kwalo,

lapho amaphuphu alo ekhala kuNkulunkulu,

ezulazula ngokuswela ukudla, na?