IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
37

U-Elihu uthi: Ukuhlakanipha namandla kaNkulunkulu kukhonjwa ngokubusa kwakhe ukuduma nemvula

371“Yebo, ngenxa yalokho iyathuthumela inhliziyo yami,

isuke endaweni yayo.

2

37:2
AmaH. 29:3
Yizwani, nizwe indumo yezwi lakhe,

nemvunge ephuma emlonyeni wakhe.

3Uyakukhipha phansi kwalo lonke izulu,

nonyazi lwakhe luya emagumbini omhlaba.

4Emva kwalo kuduma izwi;

uduma ngezwi lobukhosi bakhe;

kalumisi unyazi, lapho lizwakala izwi lakhe.

5

37:5
Jobe 5:9
9:10
AmaH. 147:15
UNkulunkulu uyaduma ngezwi lakhe ngokumangalisayo;

wenza izinto ezinkulu esingaziqondi.

6Ngokuba uthi eqhweni:

‘Khithika emhlabeni;’

kanjalo nasesihlambini semvula,

yebo, ezihlambini zemvula zakhe ezinamandla.

7Uyanamathelisa izandla zabantu bonke

ukuba bonke abantu bazi imisebenzi yakhe.

8Seziya izilwane ezikhundleni zazo,

zihlale emihumeni yazo.

9

37:9
Jobe 9:9
AmaH. 137:7
Isikhwishikhwishi siphuma ekamelweni laso,

namakhaza emimoyeni ehlakazayo.

10

37:10
Jobe 38:29
Ngokuphefumula kukaNkulunkulu kuvela ungqoqwane,

ububanzi bamanzi buqine.

11Yebo, uyathwesa amafu ngokuswakama;

uyeneka amafu onyazi lwakhe.

12

37:12
AmaH. 148:8
Ayajika, aphenduke njengokunquma kwakhe

ukuba enze konke awayalayo

ebusweni bomhlaba owakhiweyo,

13awafikise abe luswazi,

afike ngenxa yomhlaba

noma ngenxa yomusa.

14“Beka indlebe kulokhu, Jobe;

yima, uqonde izimangaliso zikaNkulunkulu.

15Uyazi yini ukuthi uNkulunkulu uwayala kanjani,

enze ukuba unyazi lwamafu akhe lukhanye na?

16Uyaqonda yini ukulinganiswa kwamafu,

izimangaliso zoPhelele olwazini,

17wena ozingubo zakho zifudumala,

lapho ethulisa umhlaba ngeshisandlu, na?

18Ungeneka isibhakabhaka njengaye,

esiqinile njengesibuko esibunjiweyo, na?

19Sifundise ukuthi siyakuthini kuye;

asinakuhlela indaba yethu ngenxa yobumnyama.

20Uyakutshelwa ukuthi ngiyakhuluma na?

Ukhona yini oshoyo ukuthi makabhubhe na?

21Manje, abantu abanakukubona ukukhanya

okukhazimula esibhakabhakeni,

lapho umoya usudlulile, wasihlanza.

22Ngasenyakatho kuvela inkazimulo yegolide;

uNkulunkulu wembethe ubukhosi obesabekayo.

23USomandla singemqonde;

mkhulu ngamandla nangokwahlulela;

ngokulunga kwakhe okukhulu akoni lutho.

24Ngalokho abantu bayamesaba;

kepha akanaki abazishaya izihlakaniphi ngenhliziyo.”

38

UJehova uyamphendula uJobe

381

38:1
1 AmaKh. 19:11
Jobe 40:1
Hez. 1:4
UJehova wayesemphendula uJobe esesikhwishikhwishini, ethi:

2“Ngubani lo owenza mnyama isiluleko

ngamazwi angenalwazi na?

3

38:3
Jobe 40:2
42:4
Bopha izinkalo zakho njengendoda;

ngizakukubuza, wena ungazise.

4

38:4
IzA. 8:29
Wawukuphi,

lapho ngasekela umhlaba, na?

Ngitshele, uma ukwazi ukuqonda.

5

38:5
IzA. 30:4
Ngubani owanquma izilinganiso zawo,

ngokuba uyakwazi phela!

Ngubani owelula umucu wokulinganisa phezu kwawo na?

6Izisekelo zawo zabekwa phezu kwani na?

Ngubani owabeka itshe lawo legumbi,

7lapho izinkanyezi zokusa zahlabelela kanyekanye,

nawo onke amadodana kaNkulunkulu ajabula, na?

8

38:8
Jobe 26:10
AmaH. 104:6
“Ngubani owavalela ulwandle ngezicabha,

lapha lwabhoboka kungathi lwaphuma esiswini,

9lapho ngabeka amafu aba yisambatho salo,

nesigayegaye saba yimbeleko yalo,

10

38:10
Gen. 1:9
AmaH. 33:7
Jer. 5:22
nalapho ngalumisela umncele wami,

ngamisa imigoqo nezicabha,

11ngathi:

‘Uyakufika lapha, kepha ungadluli;

lapha amaza akho aziqhenyayo ayakumiswa,’ na?

12“Emihleni yakho uyalile ukusa,

wazisa umthende wokusa indawo yawo

13

38:13
Jobe 24:16
ukuba ubambe amagumbi omhlaba,

ababi bathintithwe kuwo, na?

14Uguquka njengebumba lophawu lokunamathelisa;

konke kuqhamuka kungathi kwembesiwe.

15

38:15
Jobe 24:17
Ababi sebenqatshelwe ukukhanya kwabo,

nengalo ephakemeyo yaphuliwe.

16“Wake wangena emithonjeni yolwandle,

wahamba phansi otweni, na?

17Amasango okufa uwavulelwe,

wabona amasango ethunzi lokufa, na?

18Uqondile ububanzi bomhlaba na?

Yisho, uma ukwazi konke.

19“Iphi indlela eya lapho kuhlala khona ukukhanya,

nobumnyama-ke, iphi indawo yabo,

20ukuze ukuyise emkhawulweni wakho,

uqonde imikhondo yendlu yakho, na?

21Angithi uyakwazi,

ngokuba wawusuzelwe,

nomumo wemihla yakho mkhulu, na?

22“Wake wangena ezinqolobaneni zeqhwa,

wabona izinqwaba zesichotho,

23

38:23
Eks. 9:18
Josh. 10:11
Isaya 32:19
IsAmb. 16:21
engiziqongelele isikhathi sokuhlupheka

nosuku lokulwa nolwempi, na?

24Iphi indlela eya lapho ukukhanya

kwahlukaniselwa khona,

nalapho umoya wasempumalanga

uhlakazekela khona emhlabeni, na?

25

38:25
Jobe 28:26
Am. 4:7
Ngubani ovulele ukuchichima kwamanzi umsele

nonyazi lokuduma indlela,

26ukunisa imvula emhlabeni

lapho kungekho muntu khona,

nasehlane elingenamuntu,

27

38:27
AmaH. 107:35
ukusuthisa ihlane kwahlongasibi,

nokuhlumisa uhlaza, na?

28Kukhona uyise wemvula na?

Ngubani owazala amathonsi amazolo na?

29Iqhwa lavela esiswini sikabani,

nesithwathwa sazalwa ngubani, na?

30Amanzi ayacasha kungathi ayitshe;

ubuso botwa buhlangene.

31

38:31
Jobe 9:9
Am. 5:8
“Ungabopha amaketanga esiLimela,

uthukulule izintambo zeMpambano, na?

32Ungakhipha izinkanyezi ngesikhathi sazo,

uhole iBhere* nabantwana balo, na?

33Uyazazi izimiso zasezulwini,

umise ukumisa kwazo emhlabeni, na?

34“Ungaphakamisela izwi lakho emafwini,

ukuze amanzi amaningi akusibekele, na?

35Ungathuma imibani ukuba ihambe,

isho kuwe, ithi: ‘Bheka, silapha’?

36Ngubani obeke ukuhlakanipha phakathi komuntu,

ngubani onika ukuqonda enhliziyweni na?

37Ngubani ongabala amafu ngokuhlakanipha,

ngubani ongathulula izimvaba zasezulwini,

38lapho uthuli luphenduka isigaxa,

namagabade anamathelane, na?

39“Uyazingelela ibhubesikazi impango,

usuthise iphango lamabhongo,

40lapho elala emihumeni yawo,

ehlezi esikhundleni eqamekele, na?

41Ngubani olungisela igwababa ukudla kwalo,

lapho amaphuphu alo ekhala kuNkulunkulu,

ezulazula ngokuswela ukudla, na?

39

Umusa kaNkulunkulu ubonakala naphakathi kwezilwane

391

39:1
AmaH. 104:21
“Uyazi yini isikhathi sokuzala kwamagogo,

uqaphela ukuzala kwezindluzelekazi, na?

2Ungazibala izinyanga eziziqedayo,

uyasazi isikhathi ezizala ngaso, na?

3

39:3
AmaH. 145:15
147:9
Math. 6:26
Luk. 12:24
Ziyakhonkobala, zizala amazinyane azo,

zikhiphe okwemihlelo yazo.

4Amazinyane azo aqina,

akhulela endle;

ayahamba,

angabe esabuyela kuzo futhi.

5“Ngubani ovumele imbongolo yasendle ukuba ihambe;

ngubani owathukulula izintambo zayo,

6engenza ihlane libe yindlu yayo,

nezwe likasawoti libe yindawo yayo yokuhlala, na?

7Ihleka umsindo wedolobha,

ingezwa ukumemeza komshayeli.

8

39:8
Jobe 24:5
Okufunyanwa ezintabeni kuyidlelo layo:

ifuna zonke izinto eziluhlaza.

9“Inyathi iyakuthanda ukukhonza,

ihlale ebusuku emkhombeni wakho, na?

10Ungayibophela inyathi ngentambo emseleni,

ibhuqe izigodi emva kwakho, na?

11Ungayethemba, ngokuba amandla ayo makhulu,

ushiye umshikashika wakho kuyo, na?

12

39:12
Num. 24:8
Ungakholwa yiyo ukuba ibuyise imbewu yakho,

iyibuthele esibuyeni sakho, na?

13“Amaphiko entshe ayaphaphaza,

kepha angamakhombe nezimpaphe zothando na?

14Ngokuba iyashiya amaqanda ayo emhlabathini,

iwafudumeze othulini.

15Iyakhohlwa ukuthi unyawo lungawachoboza

nokuthi isilwane sasendle singawanyathela.

16Iphatha kalukhuni amazinyane ayo,

kungathi awasiwo awayo;

ayinangebhe yokuthi umshikashika wayo ungaba yize.

17Ngokuba uNkulunkulu wayenza ukuba ikhohlwe ukuhlakanipha,

akayabelanga ukuqonda.

18Lapho indizela phezulu,

ihleka amahhashi nabagibeli bawo.

19

39:19
IsiLilo 4:3
“Nguwe onika ihhashi amandla alo,

wembathisile intamo yalo umhlwenga oyephuzelayo, na?

20Ulenze ukuba lixhume njengenkumbi na?

Indumo yokuthimula kwalo iyesabeka.

21Liyaphanda ezigodini,

liyesasa ngamandla alo,

liyaphuma ukuhlangana nezimpi.

22Liyahleka ingebhe, alesabi,

alibuyi phambi kwenkemba.

23Isambo siyalikhehlezela

nomkhonto okhazimulayo, nengcula.

24Ngolaka lwalo nangokufutheka kwalo liyagwinya umhlabathi;

alimi ngokukhala kwecilongo.

25Ekuzwakaleni kwecilongo lithi:

‘Nakho-ke;’

lihogela ukulwa kusekude,

nendumo yezinduna nokumemeza kwazo.

26“Uklebe uyandiza ngokuqonda kwakho,

awelulele ngaseningizimu amaphiko akhe, na?

27Ukhozi lwenyukela phezulu ngezwi lakho,

lwakhe isidleke salo phezulu, na?

28Luhlala esiweni, lwakha khona,

eweni ledwala eliyinqaba yalo.

29Lulapho luhlola ukudla kwalo;

amehlo alo akubona kusekude.

30

39:30
Math. 24:28
Luk. 17:37
Amazinyane alo amunca igazi;

lapho kukhona abagwaziweyo,

lukhona nalo.”