IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
35

U-Elihu uthi: UNkulunkulu umelwe ukufunwa ngokuthobeka

351U-Elihu wathatha wathi:

2“Usho uthi lokhu kulungile na?

Uthi: ‘Yilungelo lami kuNkulunkulu yini,’

3

35:3
Jobe 9:22
10:15
njengokuba uthi: ‘Kungisiza ngani?’

nokuthi: ‘Ngizuzeni kunalokho ebengiyakukuzuza,

uma ngonile, na?’

4“Ngizakukuphendula mina ngamazwi,

wena nabangane bakho.

5Bheka ngasezulwini, ubone,

uqaphele amafu aphakeme kunawe.

6

35:6
Jobe 7:20
Uma wona, wenzani kuye na?

Uma iziphambeko zakho ziziningi,

wenzani kuyena na?

7

35:7
Jobe 22:3
41:11
Rom. 11:35
Uma ulungile, umnikani yena,

noma umukelani esandleni sakho na?

8Ububi bakho buqondene nomuntu onjengawe,

nokulunga kwakho kuthintana nendodana yomuntu.

9“Abantu bakhala ngobuningi bezinkahlo;

bakhala ngokusizwa ngenxa yengalo yabanamandla.

10Kepha akakho othi: ‘Uphi uNkulunkulu, uMenzi wami,

ozwakalisa amahubo ebusuku,

11osifundisa phezu kwezilwane zomhlaba,

asenze sihlakaniphe phezu kwezinyoni zezulu.’

12Lapho bayakhala ngokuzidla kwababi,

kepha akaphenduli.

13Impela uNkulunkulu akezwa okuyize,

uSomandla akayikukunakekela;

14

35:14
Jobe 23:3,8
kakhulu kangakanani,

lapho uthi awumboni

nokuthi, noma icala liphambi kwakhe,

usamhlalela, na?

15

35:15
Shum. 8:11
Kepha manje, ngokuba intukuthelo yakhe ingajezisi,

anganaki kakhulu iziphambeko,

16

35:16
Jobe 34:35
uJobe uvulela ize umlomo wakhe;

uyandisa amazwi engenalwazi.”

36

U-Elihu uthi: UNkulunkulu ufuna kuphela ukuba isoni siphenduke

361U-Elihu waqhubeka wathi:

2“Ngihlalele kancane, ngiyakukubonisa,

ngokuba ngisenamazwi okummela uNkulunkulu.

3Ngiyakulanda kude ulwazi lwami,

nginike uMenzi wami ukulunga.

4Impela amazwi ami awasiwo amanga;

unawe ophelele ekwazini.

5“Bheka, uNkulunkulu unamandla,

kepha kadeleli muntu;

mkhulu emandleni okuqonda.

6Akenzi ukuba omubi aphile,

kepha abampofu uyabanika ukwahlulelwa.

7

36:7
AmaH. 33:18
34:15
113:7
Akabuyisi amehlo akhe kwabalungileyo,

kepha ubahlalisa namakhosi ezihlalweni zobukhosi,

baphakame kuze kube phakade.

8Uma beboshwa ngamaketanga,

babanjwe ngezintambo zokuhlupheka,

9uyababonisa izenzo zabo

neziphambeko zabo zokuthi baziphakamisile.

10

36:10
Jobe 33:16
Uyavulela izindlebe zabo ukulaywa,

asho ukuba babuye ebubini.

11

36:11
Dut. 30:19
Uma belalela, bamkhonze,

bayakuqeda imihla yabo ebuhleni

neminyaka yabo kukho okumnandi.

12Kepha uma bengalaleli,

bayakuphela ngenkemba,

bafe bengenalwazi.

13“Abangesabi ngenhliziyo baqongelela ulaka;

abakhali lapho ebabopha.

14Bafa besebasha,

ukuphila kwabo kube njengokwezifebe zethempeli.

15Ukhulula ompofu ngobumpofu bakhe,

avule indlebe yabo ngokuhlupheka.

16

36:16
AmaH. 23:5
“Yebo, nga ekuvusa ukuba uphume emlonyeni wosizi,

uye endaweni ebanzi,

lapho kungekho kunyinyeka khona,

kunone okubekwa etafuleni lakho.

17Kepha ugcwele ukwahlulelwa kwababi;

ukwahlulela nokulunga kuyakubamba.

18Xwaya ukuba ulaka lungakuvusi usashaywa,

ungachezukiswa ngobuningi bamahlawulo.

19Ukukhala kwakho kungakusiza ukuba ungahlali osizini,

nazo zonke izikhwepha zamandla akho, na?

20

36:20
Jobe 34:20
Ungafisi ubusuku,

lapho abantu beyakususwa ezindaweni zabo.

21Xwaya ukuba ungabhekisi ubuso bakho ebubini,

ngokuba ukhethile lokho kunokuhlupheka.

22“Bheka, uNkulunkulu uphakeme ngamandla akhe;

ngubani ofundisa njengaye na?

23

36:23
Dut. 32:4
2 IziKr. 19:7
Jobe 8:3
34:10
Ngubani ommisele indlela yakhe na?

Ngubani ongasho ukuthi:

‘Wenzile okubi,’ na?

24Khumbula ukukhulisa izenzo zakhe

abahlabelela ngazo abantu.

25

36:25
Jobe 26:14
Bonke abantu bayazibona;

abokufa bayazibuka besekude.

26

36:26
AmaH. 92:8
93:2
102:12
Isaya 63:16
IsiLilo 5:19
Dan. 6:26
Heb. 1:12
Bheka, uNkulunkulu uphakeme,

asimqondi;

umumo weminyaka yakhe ayinakuphenywa.

27

36:27
Jobe 38:25
“Wenyusa amathonsi amanzi,

abuye awathulule njengemvula enkungwini yakhe;

28amafu awenza ukuba aconse,

awathele phezu kwabantu abaningi.

29Ukhona ongaqonda ukwenekeka kwamafu

nokuduma kwedokodo lakhe na?

30Bheka, uyasakaza ukukhanya kwakhe ngakuye;

uyasibekela ubuphansi bolwandle.

31Ngokuba ngalokho uyabahlulela abantu,

aphane kakhulu ngokudla.

32Uyasibekela izandla zakhe ngokukhanya,

akuyale ukuba kushaye isigcibisholo.

33Umsindo wakhe ulanda ngaye oshisekela ububi ngentukuthelo.

37

U-Elihu uthi: Ukuhlakanipha namandla kaNkulunkulu kukhonjwa ngokubusa kwakhe ukuduma nemvula

371“Yebo, ngenxa yalokho iyathuthumela inhliziyo yami,

isuke endaweni yayo.

2

37:2
AmaH. 29:3
Yizwani, nizwe indumo yezwi lakhe,

nemvunge ephuma emlonyeni wakhe.

3Uyakukhipha phansi kwalo lonke izulu,

nonyazi lwakhe luya emagumbini omhlaba.

4Emva kwalo kuduma izwi;

uduma ngezwi lobukhosi bakhe;

kalumisi unyazi, lapho lizwakala izwi lakhe.

5

37:5
Jobe 5:9
9:10
AmaH. 147:15
UNkulunkulu uyaduma ngezwi lakhe ngokumangalisayo;

wenza izinto ezinkulu esingaziqondi.

6Ngokuba uthi eqhweni:

‘Khithika emhlabeni;’

kanjalo nasesihlambini semvula,

yebo, ezihlambini zemvula zakhe ezinamandla.

7Uyanamathelisa izandla zabantu bonke

ukuba bonke abantu bazi imisebenzi yakhe.

8Seziya izilwane ezikhundleni zazo,

zihlale emihumeni yazo.

9

37:9
Jobe 9:9
AmaH. 137:7
Isikhwishikhwishi siphuma ekamelweni laso,

namakhaza emimoyeni ehlakazayo.

10

37:10
Jobe 38:29
Ngokuphefumula kukaNkulunkulu kuvela ungqoqwane,

ububanzi bamanzi buqine.

11Yebo, uyathwesa amafu ngokuswakama;

uyeneka amafu onyazi lwakhe.

12

37:12
AmaH. 148:8
Ayajika, aphenduke njengokunquma kwakhe

ukuba enze konke awayalayo

ebusweni bomhlaba owakhiweyo,

13awafikise abe luswazi,

afike ngenxa yomhlaba

noma ngenxa yomusa.

14“Beka indlebe kulokhu, Jobe;

yima, uqonde izimangaliso zikaNkulunkulu.

15Uyazi yini ukuthi uNkulunkulu uwayala kanjani,

enze ukuba unyazi lwamafu akhe lukhanye na?

16Uyaqonda yini ukulinganiswa kwamafu,

izimangaliso zoPhelele olwazini,

17wena ozingubo zakho zifudumala,

lapho ethulisa umhlaba ngeshisandlu, na?

18Ungeneka isibhakabhaka njengaye,

esiqinile njengesibuko esibunjiweyo, na?

19Sifundise ukuthi siyakuthini kuye;

asinakuhlela indaba yethu ngenxa yobumnyama.

20Uyakutshelwa ukuthi ngiyakhuluma na?

Ukhona yini oshoyo ukuthi makabhubhe na?

21Manje, abantu abanakukubona ukukhanya

okukhazimula esibhakabhakeni,

lapho umoya usudlulile, wasihlanza.

22Ngasenyakatho kuvela inkazimulo yegolide;

uNkulunkulu wembethe ubukhosi obesabekayo.

23USomandla singemqonde;

mkhulu ngamandla nangokwahlulela;

ngokulunga kwakhe okukhulu akoni lutho.

24Ngalokho abantu bayamesaba;

kepha akanaki abazishaya izihlakaniphi ngenhliziyo.”