IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
34

U-Elihu uvikela ukulunga kukaNkulunkulu

341U-Elihu wathatha wathi:

2“Yizwani amazwi ami,

nina zihlakaniphi,

nibeke indlebe kimi nina zazi.

3

34:3
Jobe 12:11
Ngokuba indlebe iyavivinya amazwi,

njengokuba ulwanga luzwa ukudla.

4Masizikhethele okulungileyo,

sazi phakathi kwethu okuhle.

5

34:5
Jobe 13:18
23:10
27:2,5
Ngokuba uJobe uthe: ‘Ngilungile;

uNkulunkulu ususile ukwahlulelwa kwami.

6

34:6
Jobe 6:4
Phezu kokwahlulelwa kwami ngishaywa onamanga;

inxeba lami alinakupholiswa,

noma ngingenasiphambeko.’

7

34:7
Jobe 15:16
Ngumuphi umuntu onjengoJobe

ophuza usulu njengamanzi,

8ohamba ngokwazana nabenza okubi,

ahambisane nabantu ababi, na?

9

34:9
Jobe 9:22
Ngokuba uthi: ‘Akunalusizo kumuntu

ukuba azane noNkulunkulu.’

10

34:10
Dut. 32:4
Jobe 36:23
Rom. 3:5
“Ngalokho ngizweni nina bantu abanokuqonda;

makube kude noNkulunkulu ukuba enze okubi,

nakuSomandla ukuba enze ukona.

11

34:11
AmaH. 62:12
IzA. 24:12
Jer. 17:10
32:19
Hez. 7:27
33:20
Math. 16:27
1 Kor. 3:8
2 Kor. 5:10
Ngokuba uyabuyisela kumuntu njengokwenza kwakhe,

atholise kube yilowo nalowo njengezindlela zakhe.

12

34:12
AmaH. 51:4
Impela uNkulunkulu akenzi okubi;

uSomandla kahlanekezeli ukwahlulela.

13Ngubani owambeka phezu komhlaba na?

Ngubani owamisa izwe lonke na?

14Uma ebeyakuzibheka yena,

azibuyisele umoya wakhe nomphefumulo wakhe,

15

34:15
AmaH. 104:29
Shum. 12:7
inyama yonke ibiyakufa kanyekanye,

umuntu abuyele othulini.

16“Uma unengqondo, yizwa lokhu,

ulalele izwi lokukhuluma kwami.

17

34:17
Rom. 3:6
Imbala ozonda ukwahlulela uyakubusa na?

Uyakumlahla olungileyo nonamandla

18oshoyo enkosini ukuthi:

‘Muntu omubi,’

nasezikhulwini: ‘Mashinga,’

19

34:19
Dut. 10:17
2 IziKr. 19:7
IzE. 10:34
Rom. 2:11
Gal. 2:6
Ef. 6:9
Kol. 3:25
1 Pet. 1:17
ongakhethi ubuso bezikhulu,

onganaki ocebileyo kunompofu, na?

Ngokuba bonke bangumsebenzi wezandla zakhe.

20

34:20
Eks. 12:29
2 AmaKh. 19:35
Bayafa ngokuphazima kweso;

phakathi kwamabili abantu bayathuthumela,

banyamalale;

amaqhawe ayasuswa,

kepha kungengasandla.

21

34:21
Jobe 31:4
IzA. 5:21
“Ngokuba amehlo akhe akuzo izindlela zomuntu;

ubona zonke izinyathelo zakhe.

22

34:22
AmaH. 139:11
Abukho ubumnyama,

nethunzi lokufa alikho,

lapho abenza okubi bengacasha khona.

23Ngokuba akadingi ukuba abelokhu ebheka umuntu

ukuba aye kuNkulunkulu ukwahlulelwa.

24

34:24
Luk. 1:52
Uyaphahlaza abanamandla,

kungahlolwanga,

amise abanye ezikhundleni zabo.

25Ngalokho uyazi imisebenzi yabo;

uyabagumbuqela ebusuku,

bachotshozwe.

26Uyabashaya njengababi

endaweni lapho bebonwa khona,

27ngokuba bachezuka ekumlandeleni,

abanakanga neyodwa yezindlela zakhe,

28

34:28
Eks. 22:23
baze benza ukuba ukukhala kwabampofu kufike kuye,

wezwa ukukhala kwabahluphekayo.

29Lapho yena ethula,

ngubani ongalahla,

nalapho ethukusa ubuso bakhe,

ngubani ongambona na?

Ubusa ngokufananayo,

noma kuyisizwe noma kungumuntu,

30ukuba kungabusi muntu ongenaNkulunkulu,

abantu bacushwe.

31“Ngokuba ukhona oke wathi kuNkulunkulu:

‘Ngithweswe icala noma ngingonanga, na?

32Lokhu engingakuboni,

ngifundise khona;

uma ngenzile okubi,

angisayikukuphinda.’

33Uyakuphindisela njengokuthanda

kwakho, lokhu ukwenqaba, na?

Ngokuba nguwe ozakukhetha,

akusimina;

khuluma okwaziyo.

34“Abantu abanokuqonda bayakusho kimi,

yebo, nezihlakaniphi,

lapho zingizwa, ziyakuthi:

35‘UJobe ukhuluma engenalwazi;

amazwi akhe awanangqondo.’

36Sengathi uJobe angavivinywa kuze kube sekupheleni,

ngokuba uphendula njengabantu ababi.

37Ngokuba uyenezela ukuhlubuka esonweni sakhe;

ushaya ihlombe phakathi kwethu,

andise amazwi akhe kuNkulunkulu.”

35

U-Elihu uthi: UNkulunkulu umelwe ukufunwa ngokuthobeka

351U-Elihu wathatha wathi:

2“Usho uthi lokhu kulungile na?

Uthi: ‘Yilungelo lami kuNkulunkulu yini,’

3

35:3
Jobe 9:22
10:15
njengokuba uthi: ‘Kungisiza ngani?’

nokuthi: ‘Ngizuzeni kunalokho ebengiyakukuzuza,

uma ngonile, na?’

4“Ngizakukuphendula mina ngamazwi,

wena nabangane bakho.

5Bheka ngasezulwini, ubone,

uqaphele amafu aphakeme kunawe.

6

35:6
Jobe 7:20
Uma wona, wenzani kuye na?

Uma iziphambeko zakho ziziningi,

wenzani kuyena na?

7

35:7
Jobe 22:3
41:11
Rom. 11:35
Uma ulungile, umnikani yena,

noma umukelani esandleni sakho na?

8Ububi bakho buqondene nomuntu onjengawe,

nokulunga kwakho kuthintana nendodana yomuntu.

9“Abantu bakhala ngobuningi bezinkahlo;

bakhala ngokusizwa ngenxa yengalo yabanamandla.

10Kepha akakho othi: ‘Uphi uNkulunkulu, uMenzi wami,

ozwakalisa amahubo ebusuku,

11osifundisa phezu kwezilwane zomhlaba,

asenze sihlakaniphe phezu kwezinyoni zezulu.’

12Lapho bayakhala ngokuzidla kwababi,

kepha akaphenduli.

13Impela uNkulunkulu akezwa okuyize,

uSomandla akayikukunakekela;

14

35:14
Jobe 23:3,8
kakhulu kangakanani,

lapho uthi awumboni

nokuthi, noma icala liphambi kwakhe,

usamhlalela, na?

15

35:15
Shum. 8:11
Kepha manje, ngokuba intukuthelo yakhe ingajezisi,

anganaki kakhulu iziphambeko,

16

35:16
Jobe 34:35
uJobe uvulela ize umlomo wakhe;

uyandisa amazwi engenalwazi.”

36

U-Elihu uthi: UNkulunkulu ufuna kuphela ukuba isoni siphenduke

361U-Elihu waqhubeka wathi:

2“Ngihlalele kancane, ngiyakukubonisa,

ngokuba ngisenamazwi okummela uNkulunkulu.

3Ngiyakulanda kude ulwazi lwami,

nginike uMenzi wami ukulunga.

4Impela amazwi ami awasiwo amanga;

unawe ophelele ekwazini.

5“Bheka, uNkulunkulu unamandla,

kepha kadeleli muntu;

mkhulu emandleni okuqonda.

6Akenzi ukuba omubi aphile,

kepha abampofu uyabanika ukwahlulelwa.

7

36:7
AmaH. 33:18
34:15
113:7
Akabuyisi amehlo akhe kwabalungileyo,

kepha ubahlalisa namakhosi ezihlalweni zobukhosi,

baphakame kuze kube phakade.

8Uma beboshwa ngamaketanga,

babanjwe ngezintambo zokuhlupheka,

9uyababonisa izenzo zabo

neziphambeko zabo zokuthi baziphakamisile.

10

36:10
Jobe 33:16
Uyavulela izindlebe zabo ukulaywa,

asho ukuba babuye ebubini.

11

36:11
Dut. 30:19
Uma belalela, bamkhonze,

bayakuqeda imihla yabo ebuhleni

neminyaka yabo kukho okumnandi.

12Kepha uma bengalaleli,

bayakuphela ngenkemba,

bafe bengenalwazi.

13“Abangesabi ngenhliziyo baqongelela ulaka;

abakhali lapho ebabopha.

14Bafa besebasha,

ukuphila kwabo kube njengokwezifebe zethempeli.

15Ukhulula ompofu ngobumpofu bakhe,

avule indlebe yabo ngokuhlupheka.

16

36:16
AmaH. 23:5
“Yebo, nga ekuvusa ukuba uphume emlonyeni wosizi,

uye endaweni ebanzi,

lapho kungekho kunyinyeka khona,

kunone okubekwa etafuleni lakho.

17Kepha ugcwele ukwahlulelwa kwababi;

ukwahlulela nokulunga kuyakubamba.

18Xwaya ukuba ulaka lungakuvusi usashaywa,

ungachezukiswa ngobuningi bamahlawulo.

19Ukukhala kwakho kungakusiza ukuba ungahlali osizini,

nazo zonke izikhwepha zamandla akho, na?

20

36:20
Jobe 34:20
Ungafisi ubusuku,

lapho abantu beyakususwa ezindaweni zabo.

21Xwaya ukuba ungabhekisi ubuso bakho ebubini,

ngokuba ukhethile lokho kunokuhlupheka.

22“Bheka, uNkulunkulu uphakeme ngamandla akhe;

ngubani ofundisa njengaye na?

23

36:23
Dut. 32:4
2 IziKr. 19:7
Jobe 8:3
34:10
Ngubani ommisele indlela yakhe na?

Ngubani ongasho ukuthi:

‘Wenzile okubi,’ na?

24Khumbula ukukhulisa izenzo zakhe

abahlabelela ngazo abantu.

25

36:25
Jobe 26:14
Bonke abantu bayazibona;

abokufa bayazibuka besekude.

26

36:26
AmaH. 92:8
93:2
102:12
Isaya 63:16
IsiLilo 5:19
Dan. 6:26
Heb. 1:12
Bheka, uNkulunkulu uphakeme,

asimqondi;

umumo weminyaka yakhe ayinakuphenywa.

27

36:27
Jobe 38:25
“Wenyusa amathonsi amanzi,

abuye awathulule njengemvula enkungwini yakhe;

28amafu awenza ukuba aconse,

awathele phezu kwabantu abaningi.

29Ukhona ongaqonda ukwenekeka kwamafu

nokuduma kwedokodo lakhe na?

30Bheka, uyasakaza ukukhanya kwakhe ngakuye;

uyasibekela ubuphansi bolwandle.

31Ngokuba ngalokho uyabahlulela abantu,

aphane kakhulu ngokudla.

32Uyasibekela izandla zakhe ngokukhanya,

akuyale ukuba kushaye isigcibisholo.

33Umsindo wakhe ulanda ngaye oshisekela ububi ngentukuthelo.